دانلود پایان نامه:بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

گرایش:مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه :مدیریت

 

عنوان:

بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

 

 پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 دررشته: مدیریت بازرگانی

 

 استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

زمستان ۱۳۹۴

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     شماره صفحه

فصل اول  1

کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مسئله. ۳

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۴-۱ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۵

۱-۶ چارچوب نظری تحقیق. ۶

۱-۷ فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۸ متغیرهای تحقیق. ۸

۱-۸-۱ متغیر های مستقل: فرسودگی شغلی کارکنان و ابعاد آن. ۸

۱-۸-۲ متغیر وابسته: رفتار ضد شهروندی سازمانی. ۸

۱-۹ قلمرو تحقیق. ۹

۱-۱۰ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹

۱-۱۰ -۱ تعریف مفهومی متغیرها ۹

۱-۱۰ -۲ تعریف عملیاتی متغیرها ۱۳

فصل دوم. ۱۵

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۵

بخش اول: فرسودگی شغلی. ۱۶

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲ اهمیت فرسودگی شغلی. ۱۷

۲-۳ نشانه های فرسودگی شغلی. ۱۸

۲-۴ روش های مقابله با فرسودگی شغلی. ۲۲

۲-۵ استرس و فرسودگی شغلی. ۲۳

۲-۶ بهداشت روانی محیط کار و فرسودگی شغلی. ۲۴

۲-۷ عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی. ۲۶

بخش دوم: رفتار ضد شهروندی. ۲۹

۲-۸ مقدمه. ۲۹

۲-۹ تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. ۲۹

۲-۱۰ ابعاد رفتار های سازمانی. ۳۱

۲-۱۱ ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی. ۳۲

۲-۱۲ عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی. ۳۳

۲-۱۳ انواع رفتار شهروندی در سازمان. ۳۴

۲-۱۴ سیاست های تشویق رفتار شهروندی. ۳۵

۲-۱۵ رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات.. ۳۵

۲-۱۶ رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش… ۳۸

۲-۱۷ رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان. ۴۱

۲-۱۸ انواع رفتار شهروندی سازمانی. ۴۲

۲-۱۹ رفتار ضد شهروندی. ۴۳

بخش سوم: معرفی بانک توسعه تعاون. ۴۸

۲-۲۰ اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون. ۴۸

۲-۲۱ چارت سازمانی بانک توسعه تعاون. ۵۰

بخش چهارم: پیشینه تحقیق. ۶۷

فصل سوم. ۷۵

روش اجرای تحقیق. ۷۵

۳-۱ مقدمه. ۷۶

۳-۲ روش تحقیق. ۷۶

۳-۳ جامعه آماری. ۷۸

۳-۴ تعیین حجم نمونه و نمونه گیری. ۷۸

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات.. ۷۹

۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۸۰

۳-۷ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری. ۸۱

۳-۸ طیف لیکرت.. ۸۱

۳-۹ روایی یا اعتبار پرسشنامه. ۸۲

۳-۱۰ پایایی پرسشنامه. ۸۲

۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴

فصل چهارم. ۸۵

تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۴-۱ مقدمه. ۸۶

۴-۲ آمار توصیفی. ۸۷

۴-۲-۱ متغیرهای جمعیت شناختی. ۸۷

۴-۲-۲ آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. ۹۱

۴-۳ آزمون فرضیه ها ۹۶

۴-۴ آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش) ۹۷

۴-۵ فرضیه‏های پژوهش… ۹۸

۴-۵-۱ فرضیه اصلی. ۹۸

۴-۵-۲ فرضیات فرعی پژوهش… ۹۹

فصل پنجم. ۱۰۳

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۳

۵-۱ مقدمه. ۱۰۴

۵-۲ ارتباط مباحث تئوریک با یافته های پژوهش… ۱۰۴

۵-۳ یافته های پژوهش… ۱۰۵

۵-۴ پیشنهادات تحقیق. ۱۰۹

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۱۳

۵-۶ پیشنهادات جهت استفاده در تحقیقات آتی. ۱۱۳

منابع و ماخذ. ۱۱۴

الف) منابع فارسی. ۱۱۵

ب) منابع انگلیسی. ۱۱۷

پیوست ها ۱۲۲

الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی. ۱۲۴

ب) پرسشنامه رفتار ضد شهروندی: ۱۲۵

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                        شماره صفحه

جدول ( ۳-۱) جامعه آماری و نمونه ای به تفکیک شهرهای استان همدان.. ۷۹

جدول (۳-۲) ارتباط سؤالات پرسشنامه با متغیر های تحقیق.. ۸۰

جدول (۳-۳)امتیاز بندی مقیاس تحقیق.. ۸۱

جدول(۳-۴)مقادیر آلفای کرونباخ.. ۸۳

جدول (۴-۱) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۷

جدول (۴-۲) فراوانی سن پاسخ دهندگان.. ۸۸

جدول (۴-۲) فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. ۸۹

جدول (۴-۴) فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. ۹۰

جدول (۴-۵) آمار توصیفی فرسودگی شغلی.. ۹۱

جدول (۴-۶) آمار توصیفی خستگی.. ۹۲

جدول (۴-۷) آمار توصیفی از خود بیگانگی.. ۹۳

جدول (۴-۸) آمار توصیفی فقدان موفقیت فردی.. ۹۴

جدول (۴-۹) آمار توصیفی رفتار ضد شهروندی.. ۹۵

جدول (۴-۱۰) آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف.. ۹۷

جدول (۴-۱۱) ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی.. ۹۸

جدول (۴-۱۲) ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی.. ۹۹

جدول (۴-۱۳) ضریب همبستگی بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) و رفتار ضد شهروندی.. ۱۰۰

جدول (۴-۱۴) ضریب همبستگی بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) و رفتار ضد شهروندی.. ۱۰۱

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه

نمودار استوانه ای (۴-۱) جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۷

نمودار استوانه ای (۴-۲) سن پاسخ دهندگان.. ۸۸

نمودار استوانه ای (۴-۳) تحصیلات پاسخ دهندگان.. ۸۹

نمودار استوانه ای (۴-۴) سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. ۹۰

نمودار (۴-۵) هیستوگرام فرسودگی شغلی.. ۹۱

نمودار (۴-۷) هیستوگرام از خود بیگانگی.. ۹۲

نمودار (۴-۸) هیستوگرام فقدان موفقیت فردی.. ۹۳

نمودار (۴-۶) هیستوگرام خستگی.. ۹۴

نمودار (۴-۹) هیستوگرام رفتار ضد شهروندی.. ۹۵

 

 

 

 

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان می باشد. محقق در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل فرسودگی شغلی مزلاچ در سه محور اصلی شامل فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) و خستگی (تحلیل عاطفی)، به فرضیه سازی و بحث و بررسی در رابطه با دو متغیر فرسودگی شغلی کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی پرداخته است و در ادامه از روش توصیفی پیمایشی جهت انجام تحقیق و آزمون فرضیات استفاده کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان برابر ۹۵ نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر ۷۶ نفر انتخاب گردیده اند.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته اند که ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان بالاترین میزان ضریب همبستگی بین کلیه فرضیات تحقیق را به اندازه ۶۳۳/۰ به خود اختصاص داده بود. در انتهای تحقیق نیز با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، محقق پیشنهاداتی ارائه کرده است.

 

کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی کارکنان، فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت)، خستگی (تحلیل عاطفی) و رفتار ضد شهروندی سازمانی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

در دنیای کنونی نیروی انسانی مهمترین عامل رشد و ماندگاری و مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود، اما چه نیروی انسانی ای؟ نیروی انسانی تحلیل رفته[۱]، فرسوده و ناراضی یا نیروی انسانی شاداب، پرانگیزه و درگیر در کار[۲]؟ سازمان های امروزی در جستجوی بهترین ها و پیروزی در نبرد استعدادها از هیچ کوششی فروگذار ننموده، همواره می کوشند تا بهترین، مستعدترین و دانشورترین افراد را جذب خود نموده، از آنان در راستای تحقق اهداف خود بهره جویند. چه بسیارند سازمان هایی که هزینه های هنگفتی را صرف جذب بهترین ها می کنند، اما با مدیریت ناصحیح، شرایطی را فراهم می نمایندکه تمامی استعدادهای آنان هرز رفته و نابود می گردد. برای اینکه نیروی انسانی در سازمان به سرمایه ای ماندگار، ارزشمند و با پیشینه ارزش آفرینی برای سازمان تبدیل گردد، لازم است شرایطی برای آنان فراهم شود تا بتوانند با امنیت، آرامش و بدون دغدغه خاطر به ایفای نقش های خود در سازمان پرداخته، در راستای اهداف سازمان حد اکثر کوشش و توانایی های خود را به کار گیرند و به اصطلاح درکار درگیر گردند (فورت[۳] و همکاران، ۲۰۰۸)

تا دهه ۱۹۸۰ تأکید اغلب سازمان ها بر وفاداری کارکنان بوده، کارفرمایان از کارکنان انتظار وفاداری[۴] و ماندگاری در سازمان را داشتند. پس از مدتی گرایش ها به سوی تعهد[۵] سوق پیدا کرد. امروزه با پیچیده تر شدن و افزایش رقابت جهانی نیاز به انعطاف و تغییر پذیری در سازمان ها بیش از پیش نمایان شده است. سازمان ها کوچکتر شده اند، قرارداد های موقت میان کارفرمایان و کارمندان زیادتر شده و استخدام مادام العمر رفته رفته معنای خود را از دست داده است. سازمان های امروزی بیشتر به دنبال راه هایی می گردند تا از طریق آن ها کارکنان را به کوشش بیشتر وا دارند یا به اصطلاح به دنبال درگیر کردن کارکنانشان در کار هستند. (ولبورن[۶]، ۲۰۰۷)

۲-۱ بیان مسئله

مسأله فرسودگی شغلی کارکنان موردی که در سال های اخیر منجر به کاهش سطح بازدهی و عملکرد سازمان های کشور شده است. نشانه های فرسودگی شغلی در شاخصهای گوناگون تجلی می یابد: نخست شاخصهای هیجانی که توأم با بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس به دام افتادن در شغل، احساس درماندگی و ناتوانی، احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی، احساس بی تفاوتی و ملامت و بیزاری و از دست دادن همدلی نسبت به دیگران است که شاخص های نگرشی مانند بدبینی و بدگمانی نسبت به دیگران، بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود، گله مند شدن از دیگران را در پی دارد.

از طرف دیگر یکی از معضلات سازمان های امروزی وجود رفتارهایی همچون کم کاری، پرخاشگری، قلدری، لجبازی، ارعاب، وکینه توزی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمانها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تأثیر می گذارند. بروز چنین رفتارهایی به عنوان رفتارهای ضدشهروندی[۷]، بر خلاف رفتارهای شهروندی سازمانی[۸] که موجب ارتقاء عملکرد سازمان، اثربخشی سازمان، رضایت و وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و نظایر آن می شوند و. .. به کاهش درآمد و یا خدشه دار شدن اعتبار کارکرد سازمان شود. (بولینو و همکاران، ۲۰۰۲ و یوون و ساه، ۲۰۰۳)[۹]

بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی ادبیات موجود در رابطه با فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی سازمانی هستیم و در ادامه به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه معناداری وجود دارد؟

[۱] burnouted

[۲] work engaged

[۳] Forret

[۴] loyalty

[۵] commitment

[۶] Welbourne

[۷] Anti-Citizenship Behaviors

[۸] Organizational Citizenship Behavior

[۹] Bolino et al.,2002; Yoon and Suh, 2003

تعداد صفحات:۱۴۳

 

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

دسته‌بندی نشده