دانلود پایان نامه:بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه

عنوان : مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

عنوان:

مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

۱- مقدمه:

تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض می باشد. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی پیش روی عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به اقدام آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد ولذا به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این می باشد که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به مقصود بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه اقدام آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند نمود.
بسیاری از اقتصادانان عقیده دارند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده می باشد که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف گردد.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه ارتباط نمایندگی می نگرند.ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد ولذا به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این می باشد که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به مقصود بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه اقدام آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند نمود.
دراین فصل پس از اظهار مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم و به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم، همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار       می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی پژوهش نیز تصریح شده می باشد در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
 

۲- اظهار مسئله

با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می گردد که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئله نمایندگی» گردید. [۱] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد فرض تئوری نمایندگی بر این می باشد که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه هست و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن می باشد در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ[۲] ، ارتباط نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده می باشد که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می گردد، پس تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت  نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل مطالعه می باشد.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی می باشد که بین مشارکت کنندگان در شرکت هست این تضاد منافع اغلب با مسئله نمایندگی در ارتباط می باشد این تضاد منافع همراه  با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می گردد که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به مقصود کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده می باشد.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت می باشد، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می گردد تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت پس با در نظر داشتن غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح می باشد که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، ۱۳۸۵،ص۱۱)۳.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی می باشد که به شکل بالقوه می تواند معضلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند اندازه نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و پس به عملکرد بهتر موسسه منجر می گردد (کاننس و همکاران،۲۰۰۲،ص۵۸)[۳].پرداخت سود سهام ممکن می باشد به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:

  • مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می کند.
  • مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
  • باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،۲۰۰۰،ص۳۳)[۴].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری گردد و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران شکل گیری می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود پس تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و اندازه از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، ۱۳۸۲،ص۱۶)۳. جنسن (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده می باشد که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده می باشد، در ایران ارتباط ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر می باشد عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،۱۳۸۱،ص۷)۴.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت می باشد. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به مقصود اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و   مدیران شان می باشند.
با در نظر داشتن اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، پروسه رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار می باشد این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به مقصود خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی گردد زیرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،۱۳۸۸،ص ۴۴).۱
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین موضوعات علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع  و مطالعه های تجربی بوده می باشد (رهنما رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵، ص۲۷۶)۲.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث می باشد: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها می باشد و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می گردد و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره بایستی بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل مستقر کند. پس تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می گردد، بسیار حساس و دارای اهمیت می باشد (کرمی واسکندر،۱۳۸۸،ص۵۳)۳.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت می باشد (لاپورتا، ۲۰۰۰،ص۱)۴ .این امر از عوامل متعددی مانند محدودیت های قانونی۵ و محرک مالیاتی۶ وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و … ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول،  نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موردها موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،۱۳۸۲،ص۱۷)۷.
ترجیحات  سهامداران نیز مانند مورد هایی می باشد که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده می باشد. این نظریه ها رامی توان در ۴ دسته زیر طبقه بندی نمود (تهرانی،۱۳۸۷،ص۴۵۲)۸:
 

  • تئوری نامربوط بودن
  • تئوری اولویت مالیاتی
  • تئوری پرنده در دست[۵]
  • تئوری مرحله ی رشد

سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع می باشد که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین چگونگی به سهامداران عادی شرکت خدمت       می کند. آیا تقسیم سود الان بایستی صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه گذاری گردد؟ اگر سود سهام الان پرداخته گردد چه اندازه بایستی پرداخت کنیم؟
 
۱-Agency theory
۲-Jensen &Makling
۱-Gonence ET AL,2002 ,p58
[۴].laporta,2000,p33
۴-Laporta et all,  ۲۰۰۰,p1
۵-Legal constraints
۶-Tax incentirs
۱- Brid in the hand
تعداد صفحه :۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***