دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

 

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته «M.A»

گرایش: مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

 استاد راهنما:

دکتر افسانه ملکمی

زمستان  ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه   ۲
۱-۱- بیان مسأله.. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۸
۱-۴- سؤال های تحقیق.. ۱۰
۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۱۱
۱-۶- مدل تحقیق.. ۱۰
۱-۷- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. ۱۱
۱-۸- تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۱
۱-۹- ساختار تحقیق.. ۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه   ۱۵
بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. ۱۶
۲-۱- مفهوم اعتماد سازمانی.. ۱۶
۲-۲- تعریف اعتماد سازمانی.. ۱۸
۲-۳- اهمیت اعتماد سازمانی.. ۲۲
۲-۴- انواع اعتماد سازمانی.. ۲۴
۲-۵- رابطه بین اعتماد و کنترل.. ۲۷
۲-۶- پیامدهای کمبود اعتماد.. ۲۸
۲-۷- اعتماد سازی.. ۳۲
۲-۸- پیامدهای اعتماد با سطوح بالا.. ۳۶
۲-۹- تعریف دانش.. ۳۷
۲-۱۰-        انواع دانش‏ ۳۸
۲-۱۱-            اهمیت دانش.. ۳۹
۲-۱۴-            مدیریت دانش.. ۴۰
۲-۱۵-                                دسته بندی های دانش سازمانی.. ۴۳
۲-۱۶-                    اهداف مدیریت دانش.. ۴۶
۲-۱۷-                   مزایای مدیریت دانش.. ۴۷
۲-۱۸-……………………………………………………………… چرخه حیات مدیریت دانش.. ۴۸
۲-۱۸-۱-                            خلق دانش (تسخیر یا تولید دانش).. ۴۸
۲-۱۸-۲-…………………………… سازماندهی دانش (اعتبار بخشی دانش).. ۵۱
۲-۱۸-۳-……………….. ذخیره دانش (کدگذاری یا رسمی سازی دانش).. ۵۱
۲-۱۸-۴-                              توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش).. ۵۲
۲-۱۸-۵-……………………………………. کاربرد دانش (استفاده از دانش).. ۵۳
۲-۱۹-                                     تعریف و مفهوم خلاقیت و نوآوری.. ۵۴
۲-۲۰-                       انواع نوآوری و منابع آن.. ۵۶
۲-۲۱-            فرآیند نوآوری.. ۵۷
۲-۲۲-                                                       تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی   ۶۰
۲-۲۳-                                           روشهای اعمال نوآوری در بخش دولتی.. ۶۱
۲-۲۴-                                            طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی   ۶۴
۲-۲۵-                                      انگیزه های نوآوری در بخش دولتی.. ۶۷
بخش دوم- پیشینه تحقیق.. ۶۹
۲-۲۶-                     پیشینه تحقیقات داخلی.. ۶۹
۲-۲۷-                       پیشینه تحقیقات خارجی.. ۷۱
بخش سوم- تاریخچه قلمرو مکانی (بیمه آسیا).. ۷۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه   ۸۰
۳-۱- روش شناسی تحقیق.. ۸۰
۳-۲- فرآیند تحقیق.. ۸۱
۳-۳- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۸۲
۳-۴- جامعه آماری تحقیق.. ۸۲
۳-۵- روش نمونه گیری.. ۸۳
۳-۶- قلمرو تحقیق.. ۸۳
۳-۷- ابزار سنجش.. ۸۴
۳-۷-۱- بخش سنجش اعتماد سازمانی.. ۸۵
۳-۷-۲- بخش سنجش انتقال دانش.. ۸۵
۳-۷-۳- بخش سنجش خلق دانش.. ۸۵
۳-۷-۴- بخش سنجش نوآوری سازمانی.. ۸۶
۳-۸- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. ۸۶
۳-۸-۱- روایی پرسشنامه.. ۸۷
۳-۸-۲- پایایی پرسشنامه.. ۸۷
۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   ۹۱
۴-۱- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. ۹۲
۴-۱-۱- جنسیت.. ۹۲
۴-۱-۲- سن.. ۹۳
۴-۱-۳- تأهل.. ۹۴
۴-۱-۴- تحصیلات.. ۹۵
۴-۱-۵- نوع استخدام.. ۹۶
۴-۱-۶- سابقه خدمت.. ۹۷
۴-۲- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. ۹۸
۴-۲-۱- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۹۸
۴-۲-۲- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۰۰
۴-۲-۳- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۰۲
۴-۲-۴- بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۰۳
۴-۲-۵- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۰۵
۴-۲-۶- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه   ۱۱۰
۵-۱- نتایج فرضیه های تحقیق.. ۱۱۰
۵-۱-۱- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۱۰
۵-۱-۲- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۱۱
۵-۱-۳- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۱۱
۵-۱-۴-  بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۱۲
۵-۱-۵- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۱۲
۵-۱-۶- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   ۱۱۲
۵-۲- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۱۳
۵-۲-۱- پیشنهادهای اجرایی.. ۱۱۳
۵-۲-۲- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. ۱۱۵
۵-۳- محدودیت‏های تحقیق.. ۱۱۶
منابع و مآخذ.. ۱۱۷
فهرست منابع فارسی.. ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی.. ۱۲۱
پیوست ها و ضمائم.. ۱۲۴
چکیده انگلیسی.. ۱۵۹
فهرست جدول ها
   عنوان                                                                                           صفحه
جدول ۲-۱: چهار راهبرد نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۵) در تولید دانش سازمانی   ۴۹
جدول ۲-۲: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش.. ۵۰
جدول ۳-۱: طیف لیکرت.. ۸۵
جدول ۳-۲: بخش اعتماد سازمانی.. ۸۵
جدول ۳-۳ک بخش انتقال دانش.. ۸۵
جدول ۳-۴: بخش خلق دانش.. ۸۶
جدول ۳-۵: بخش نوآوری سازمانی.. ۸۶
جدول ۳-۶: آلفای کرونباخ پرسش نامه ها.. ۸۸
جدول ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۹۲
جدول ۴-۲: توزیع سن.. ۹۳
جدول ۴-۳: توزیع تأهل.. ۹۴
جدول ۴-۴: توزیع تحصیلات.. ۹۵
جدول ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۹۶
جدول ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۹۷
جدول ۴-۷: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. ۹۸
جدول ۴-۸- رابطه بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   ۹۸
جدول ۴-۹- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. . ۹۹
جدول ۴-۱۰- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   ۹۹
جدول ۴-۱۱- رابطه بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا.. . ۱۰۰
جدول ۴-۱۳- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   ۱۰۱
جدول ۴-۱۴- رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۲
جدول ۴-۱۵- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. ۱۰۲
جدول ۴-۱۶- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۳
جدول ۴-۱۷- رابطه بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا.. ۱۰۳
جدول ۴-۱۸- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا.. ۱۰۴
جدول ۴-۱۹- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا   ۱۰۴
جدول ۴-۲۰- رابطه بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۵
جدول ۴-۲۱- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. ۱۰۶
جدول ۴-۲۲- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۶
جدول ۴-۲۳- رابطه بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۷
جدول ۴-۲۴- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. ۱۰۷
جدول ۴-۲۵- ضریب رگرسیونیِ خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۸
 فهرست نمودارها
   عنوان                                                                                           صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع جنسیت.. ۹۲
نمودار ۴-۲: توزیع سن.. ۹۳
نمودار ۴-۳: توزیع تأهل.. ۹۴
نمودار ۴-۴: توزیع تحصیلات.. ۹۵
نمودار ۴-۵: توزیع نوع استخدام.. ۹۶
نمودار ۴-۶: توزیع سابقه خدمت.. ۹۷
نمودار ۴-۷: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. ۹۹
نمودار ۴-۸: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا   ۱۰۱
نمودار ۴-۹: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. ۱۰۳
نمودار ۴-۱۰: تأثیر رگرسیونی متغیر انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا   ۱۰۵
نمودار ۴-۱۱: تأثیر رگرسیونی متغیر انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. ۱۰۶
نمودار ۴-۱۲: تأثیر رگرسیونی متغیر خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   ۱۰۸
فهرست شکل ها
   عنوان                                                                                           صفحه
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (۲۰۱۳).. ۱۰
شکل ۲-۱: ارزیابی دو طرفه از قابلیت اعتماد.. ۳۰
شکل ۲-۲: پیوستار اعتماد.. ۳۰
شکل ۲-۳: مدل راهنمای تعیین سطح اعتماد:.. ۳۲
شکل ۲-۴: ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد.. ۳۵
شکل ۲-۵: روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی.. ۴۵
شکل ۲-۶: تبارشناسی نوآوری.. ۵۶
شکل ۲-۷: فرایند پنج مرحله ای فرآیند نوآوری.. ۵۸
شکل ۲-۸: مدل چهار مرحله ای بیکروسونی.. ۵۹
شکل ۲-۹: مدل عمومی وارکینگ (۱۹۹۰).. ۵۹
شکل ۲-۱۰: طبقه بندی انواع نوآوری در بخش خدمات.. ۶۶
شکل ۲-۱۱: عوامل انگیزاننده نوآوری.. ۶۸
 فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه

مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محور مطالعه سازمانها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمانها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه ها سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج ها و تفاسیر در مورد انگیزه ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محوری سازمانها است که رشد وحیات آنها را تضمین می نماید. اهمیت آن به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمانها می باشند. اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می آورد. وجود اعتماد  منجر به شکل گیری ارتباطات سازنده در میان اعضای سازمان می شود ، باعث خلق دانش شده و انتقال دانش را در سازمان تسهیل می نماید. همچنین وجود اعتماد در بین افراد از یکسو و از سوی دیگر  فراهم بودن شرایط و بستر برای انتقال دانش و خلق دانش در سازمان منتج به نوآوری کارکنان خواهد شد. با توجه به موارد مطرح شده می توان ادعا نمود که تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.

۱-۱-    بیان مسأله

اعتماد[۱] یکی از موضوعات مهم در روابط انسانی و زندگی سازمانی است (یلماز[۲]،۲۰۰۸) . به طور کلی اگرچه رعایت مقررات اداری و ساختاری سازمان وروابط اداری بسیار مهم است، اعتماد  هم میان افراد سازمان امری مهم و قابل توجه است. اعتماداساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاری می باشد و در واقع تمام روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود و نکته مهم این است که مدیریت و کارکنان باید به اهمیت اعتماد و چگونگی  ایجاد ،ترویج و ارتقاء آن در سازمان توجه نمایند (فیتذ روی[۳]،۲۰۰۷).
همچنین دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (تسانگ هو[۴]، ۲۰۱۰). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد(ویگ، ۱۹۹۹).
از دیگر سو در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزایند های با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند. بنابراین، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به  بیان دیگر، با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و … در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. با وجود این، مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمان ها نه تنها نوآور و خلاق نیستند بلکه حتی در هماهنگی با تحولات و پیشرفت ها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه های ناکارآمد سنتی اداره می شوند(آقاداود و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۰).
از سویی در متون مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می بینند. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود(مانتس و همکاران[۵] ، ۲۰۰۴: ۲۰۹). نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد، زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه های جدید برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نوآوری ، دنیایی که در آن زندگی می کنیم چهره ای کاملاً متفاوت خواهد داشت. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، سازمان ها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمان ها به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و زمینه های اجرای آن و به کارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد. برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد، نوآوری (ایجاد، انتقال، واکنش و تغییر ایده ها) برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود (ملاحسینی و برخوردار، ۱۳۸۶: ۸۰). کنتر در تعریف خود از نوآوری برفرآیند آن تأکید کرده و نوآوری را فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسأله می خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایده های جدید در فرآیند، محصولات و خدمات است (کنتر[۶]، ۲۰۰۷: ۲۲).
اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطلاعات است. دانش ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورد و نوآوری را ممکن سازد از طرفی امروزه در جوامع مختلف و به تبع آن در سازمان افراد از عدم اعتماد به همکاران و مسئولان دولتی رنج می برند و همین عدم اعتماد، موجب کاهش تشریک مساعی کارکنان و مسئولان و همچنین انصراف آن ها از مشارکت با زیر دستان و نتیجه آن بی تفاوتی و بی انگیزشی افراد و کارکنان برای انتقال دانش می شود(قهرمانی، ۱۳۹۳).  همچنین اعتماد برای تسهیم دانش مهم است. اعتماد می تواند هم به سمت مدیران و هم به سمت همکاران هدایت شود و پیش نیاز تبادل در تسهیم دانش است. دریافت کننده دانش می بایستی بتواند به دقیق بودن اطلاعات اعتماد داشته باشد و فرستنده دانش نیز می بایستی مطمئن باشد که اطلاعات او به طور مناسب مورداستفاده قرار گیرد. هم اعتماد و هم تلافی برای شبکه های اجتماعی مشخص که در تسهیم دانش بسیار مهم هستند، ضروری است. یک محیط با اعتماد می بایستی هدایتگر انتقال دانش باشد، چون بدون آن یک سازمان مجبور است مجموعه قوانینی را برای حکومت بر هر تعامل ایجاد نماید. این بوروکراسی در حال رشد، زمان را کند می سازد و احتمال مشارکت کارکنان در تعاملات را کاهش می دهد. حتی شبکه های تسهیم دانش بین فردی نیز به اقتضای اعتماد فردی متکی هستند(رهنورد و صدر، ۱۳۸۸).
بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت این عوامل (اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی) در سازمان ها، جهت بهبود وضعیت نوآوری و کشف فرصت ها، بهبود وضعیت مدیریت دانش(انتقال و خلق دانش) و اعتمادسازمانی و در نهایت ارتقاء همه جانبه عملکرد، بهره وری و ارائه خدمات بهتر در بیمه آسیا،  به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه محقق در تحقیق حاضر نیز بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد، بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که:
وضعیت بیمه آسیا از نظر اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی چگونه بوده و  فواید، مزایا و نتایجی که با تمرکز بر رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  برای بیمه آسیا حاصل می شود چیست؟
[۱] . Trust
[۲]. Yilmaz
[۳] .Fitzroy
[۴] .Tseng Ho
[۵]  Montes Et Al.
[۶] Kanter
تعداد صفحه : ۱۸۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***