دانلود پایان نامهبررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش : مدیریت بازرگانی


عنوان:

بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز

استاد راهنما :

دکتر هما درودی

 

استاد مشاور :

   دکترعلی منصوری

پاییز ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………۱                  فصل اول : کلیات پژوهش   ……………………………………………………………………………...…………  ۲
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………  ۳
۱-۲ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………  ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………  ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….  ۸
۱-۴-۱ هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………..  ۸
۱-۴-۲ اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………..   ۸
۱-۵ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  ۹
۱-۶ سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱ -۶-۱سوال اصلی  …………………………………………………………………………………………..  ۱۰
۱-۶-۲ سوالات فرعی …………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۷  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………..  ۱۱
۱-۷-۱ فرضیه ی اصلی ………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷-۲ فرضیه های فرعی  …………………………………………………………………………………..  ۱۱
۱-۸  روش تحقیق …………………….. ………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۱۰جامعه آماری   ……………………………………………………………………………………………….  ۱۲
۱-۱۱ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………….  ۱۲
۱-۱۲ قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۱۲-۱ قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۲-۲ قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۲-۳ قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………..۱۳
۱- ۱۳ تعاریف و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………………………………..  ۱۳
۱-۱۴ مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۱۶
جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۸
فصل دوم : ادبیات پژوهش  …………………………………………………………………..……..…………..  ۱۹
۲-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….  ۲۰
۲-۲ بخش اول : مدیریت تعارض …………………………………………………………………………………  ۲۱
۲-۲-۱ تعریف تعارض  ……………………………………………………………………………………….  ۲۱
۲-۲-۲ ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲-۳ سیر تکاملی اندیشه تعارض  ………………………………………………………………………….  ۲۵
۲-۲-۳-۱ نظریه سنتی تعارض  ………………………………………………………………………..  ۲۵
۲-۲-۳-۲ نظریه روابط انسانی  …………………………………………………………………………  ۲۵
۲-۲-۳-۳ نظریه تعاملی  ………………………………………………………………………………..  ۲۵
۲-۲-۴ مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ……………………………………………………………………. ۲۷
۲-۲-۵ ماهیت تعارض ………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۶ زیان های ناشی از تعارض ………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۶-۱ هدر رفتن وقت و انرژی سازمان  ……………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۶-۲ قضاوت نادرست  ……………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۶-۳ اثرات زیان بار بر بازنده  …………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۶-۴ هماهنگی ضعیف …………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۷ سطوح تعارض  …………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۷-۱ تعارض درون فردی …………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۷-۲ تعارض میان فردی …………………………………………………………………………….  ۳۱
۲-۲-۷-۳ تعارض درون گروهی …………………………………………………………………………  ۳۱
۲-۲-۷-۴ تعارض میان گروهی …………………………………………………………………………..  ۳۲
۲-۲-۷-۵ تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۲-۸ منابع تعارض ……………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۹ دلایل تعارض  ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۲-۱۰ الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان  ……………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۱۱ فرایند تعارض  ………………………………………………………………………………………..  ۳۶
۲-۲-۱۱-۱ مرحله اول : مخالفت های بالقوه ………………………………………………………….  ۳۷
۲-۲-۱۱-۱-۱ ارتباطات ………………………………………………………………………  ۳۸
۲-۲-۱۱-۱-۲ ساختار ………………………………………………………………………….  ۳۸
۲-۲-۱۱-۱-۳ متغییرهای شخصی  ……………………………………………………………   ۳۹
۲-۲-۱۱-۲ مرحله دوم : بروز تعارض …………………………………………………………………   ۴۰
۲-۲-۱۱-۳ مرحله سوم : نیت یا قصد …………………………………………………………………..   ۴۱
۲-۲-۱۱-۴ مرحله چهارم : رفتار ……………………………………………………………………….   ۴۱
۲-۲-۱۱-۵ مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج)  …………………………………………………………..   ۴۲
۲-۲-۱۱-۵-۱ نتیجه های سازنده تعارض  …………………………………………………….   ۴۳
۲-۲-۱۱-۵-۲ نتیجه های ویرانگر تعارض…………………………………………………….   ۴۳
۲-۲-۱۱-۵-۳ وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر  ………………………………………..   ۴۴
۲-۲-۱۱-۵-۴ ایجاد تعارض سازنده  ………………………………………………………….   ۴۵
۲-۲-۱۲ فنون رفع تعارض ویرانگر  …………………………………………………………………………..  ۴۶
۲-۲-۱۲-۱ اهداف فراگیر  ……………………………………………………………………………….  ۴۶
۲-۲-۱۲-۲ کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها  ………………………………………………………  ۴۷
۲-۲-۱۲-۳ توسعه منابع  …………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۲-۱۲-۴ حل مسأله به صورت دوطرفه  ……………………………………………………………..  ۴۸
۲-۲- ۱۲-۵  سیستم های استیناف  ……………………………………………………………………..   ۴۹
۲-۲-۱۲-۶ اختیار رسمی  ……………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۱۲-۷ افزایش روابط متقابل ………………………………………………………………………..  ۵۱
۲-۲-۱۲-۸ معیارها و سیستم های پاداش سازمانی  ……………………………………………………..  ۵۱
۲-۲-۱۲-۹ ادغام واحدهای متعارض  ……………………………………………………………………  ۵۲
۲-۲-۱۳ فنون ایجاد تعارض سازنده  …………………………………………………………………………..  ۵۲
۲-۲-۱۳-۱ ارتباطات  ……………………………………………………………………………………  ۵۲
۲-۲-۱۳-۲ عدم تجانس  ………………………………………………………………………………….  ۵۳
۲-۲-۱۳-۳ رقابت  ………………………………………………………………………………………   ۵۳
۲-۲-۱۴ رابطه بین تعارض و سایر عوامل …………………………………………………………………..  ۵۴
۲-۲-۱۴-۱ رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری ………………………………………………….  ۵۴
۲-۲-۱۴-۲ رابطه بین تعارض و عملکرد گروه  ………………………………………………………..  ۵۵
۲-۲-۱۴-۳ رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه  …………………………………………………  ۵۶
۲-۲-۱۴-۴ رابطه بین تعارض و رضایت شغلی  ……………………………………………………….. ۵۶
۲-۲-۱۴-۵ رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات  …………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۱۴-۶ رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون  ……………………………………………………. ۵۷
۲-۲-۱۴-۷ رابطه بین تعارض و شخصیت  ……………………………………………………………… ۵۸
۲-۲-۱۴-۸ رابطه بین تعارض و فرهنگ  ………………………………………………………………   ۵۹
۲-۲-۱۴-۹ رابطه بین تعارض و هوش هیجانی  ……………………………………………………….   ۶۲
۲-۲-۱۴-۱۰ رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی  ……………………………………………………  ۶۳
۲-۲-۱۵ مدیریت تعارض  ……………………………………………………………………………………..  ۶۴
۲-۲-۱۶ استراتژی های مدیریت تعارض  …………………………………………………………………….  ۶۶
۲-۳ بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض  ………………………………………………………..  ۷۲
۲-۳-۱ دیدگاه برومند …………………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-۳-۲ دیدگاه کنت توماس  …………………………………………………………………………………….  ۷۳
۲-۳-۳ دیدگاه پوتنام و ویلسون  ………………………………………………………………………………   ۷۶
۲-۳-۴ دیدگاه ویکس  ………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳-۵ دیدگاه براون  …………………………………………………………………………………………..  ۸۰
۲-۴ بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………  ۸۱
۲-۴-۱ پیشینه پژوهش های داخلی  ……………………………………………………………………………  ۸۱
۲-۴-۱-۱ پایان نامه های کار شده  ……………………………………………………………………..  ۸۱
۲-۴-۱-۲ مقالات نوشته شده …………………………………………………………………………….  ۸۲
۲-۴-۲ پیشینه پژوهش های خارجی  ……………………………………………………………………………۸۴
۲-۵ بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت  …………………………………………………. ۸۶
۲-۵-۱ تاریخچه بانک ملت  ……………………………………………………………………………………  ۸۶
۲-۵-۲ چشم انداز ، ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت   …………………………………………….  ۸۷
۲-۵-۲-۱ چشم انداز و ماموریت بانک ملت  ……………………………………………………………  ۸۷
۲-۵-۲-۲ استراتژی های بانک ملت  ……………………………………………………………………  ۸۷
۲-۵-۲-۳ اهداف بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  ۸۸
۲-۵-۳ ساختار سازمانی بانک ملت  …………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۵-۴ واحدهای بانک ملت  ……………………………………………………………………………………. ۹۱
۲-۵-۵ شرکت های وابسته بانک ملت  ………………………………………………………………………..  ۹۱
۲-۵-۶ معرفی خدمات بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  ۹۲
جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………..  ۹۳
فصل سوم : متدلوژی پژوهش………………………………………………..……..……………………………  ۹۴
۳-۱ مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………  ۹۶
۳-۳ روش ها و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………   ۹۸
۳-۴ توصیف پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………….  ۹۸
۳-۴-۱ پرسشنامه عمومی  …………………………………………………………………………………….  ۹۸
۳-۴-۲ پرسشنامه سبک مدیریت تعارض …………………………………………………………………….  ۹۸
۳-۴-۳ پرسشنامه ادراک تعارض ……………………………………………………………………………..  ۹۹
۳-۵ جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………….  ۱۰۰
۳-۶ متغییر های پژوهش…………………………………………………………………………………………  ۱۰۱
۳-۷ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه…………………………………………………………………..  ۱۰۱
۳-۸ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۳-۸-۱ روایی (اعتبار)  …………………………………………………………………………………………  ۱۰۳
۳-۸-۲ پایایی ……………………………………………………………………………………………………..  ۱۰۴
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۱۰ تشریح الگوریتم پژوهش……………………………………………………………………………………۱۰۵
۳-۱۱پرده های سه گانه روش علمی ……………………………………………………………………………..۱۰۶
۳-۱۲ نقشه علمی پژوهش………………………………………………………………………………………….۱۰۸
جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………..……………………………..۱۱۰
۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۲ آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۲-۱ توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۲-۲ توزیع فراوانی پست سازمانی  ………………………………………………………………………..۱۱۳
۴-۲-۳ توزیع فراوانی تحصیلات ……………………………………………………………………………. ۱۱۴
۴-۲-۴ توزیع فراوانی سن …………………………………………………………………………………..  ۱۱۵
۴-۲-۵ توزیع فراوانی سابقه خدمت …………………………………………………………………………  ۱۱۶
۴-۳ توصیف متغییرهای پژوهش  ………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۳-۱توصیف مدیریت رقابتی ………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۳-۲ توصیف مدیریت سازش ………………………………………………………………………………۱۲۰
۴-۳-۳ توصیف مدیریت مصالحه …………………………………………………………………………….۱۲۲
۴-۳-۴ توصیف مدیریت همکاری……………………………………………………………………………..۱۲۴
۴-۳-۵ توصیف مدیریت اجتناب ………………………………………………………………………………۱۲۶
۴-۳-۶ توصیف ادراک تعارض ………………………………………………………………………………۱۲۸
۴-۴ آمار استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………۱۳۰
۴-۴-۱بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغییرها ………………………………………………………… ۱۳۰
۴-۴-۲ آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………..۱۳۱
۴-۵ رتبه بندی سبک های مدیریتی ……………………………………………………………………………… ۱۴۸
جمع بندی کلی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹
فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات  …………………………………….……..……………………….۱۵۰
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱
۵-۲ بیان یافته های پژوهش   ……………………………………………………………………………………..۱۵۱
۵-۲-۱ یافته های حاصل از ادبیات پژوهش  ………………………………………………………………….۱۵۱
۵-۲-۲ یافته های حاصل از آمار توصیفی  ………………………………………………………………….  ۱۵۳
۵-۲-۳ یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………..۱۵۵
۵-۳ بحث و نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………..۱۶۰
۵-۴ ارائه پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش …………….. …………………………………………………….۱۶۲
۵-۵ محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………۱۶۵
۵-۶ محدودیت های اجرایی پژوهش ……………………………………………………………………………..۱۶۶
۵-۷ پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………….. ۱۶۶
جمع بندی  ………………………………………………………………………………………………………..  ۱۶۷
پیوست ها………………………………………………………………………..……..………………………….۱۶۸
پیوست الف : پرسش نامه ها………………………………………………………………………………………۱۶۹
پیوست ب : روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….۱۷۲
پیوست ج : لیست شعبات بانک ملت شهرستان تبریز ………………………………………………………….. ۱۷۵
منابع…………………………………………………………………………….…………………………………..۱۷۸
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۸
منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲
Abstract …………………………………………………………………………..……………………………185
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
 
جدول ۲-۱ وضعیت های تعارض ………………………………………………………………………………… ۲۷
جدول ۲-۲ مقایسه نگرش های قدیم و جدید راجع به تعارض …………………………………………………..  ۲۸
جدول ۲-۳ رابطه تعارض و ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………….  ۵۹
جدول ۲-۴ مقایسه سبک های مدیریت تعارض در ترکیه، اردن و آمریکا …………………………………….. ۶۱
جدول ۲-۵ استراتژی های مذاکره یا چانه زدن ………………………………………………………………….. ۶۹
جدول ۳-۱ جدول مربوط به پایایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پست سازمانی ………………………………………………………………………..۱۱۳
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………………………………….. ۱۱۴
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی سن ………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی سابقه خدمت  ……………………………………………………………………….. ۱۱۶
جدول ۴-۶ جدول توصیفی مدیریت رقابتی …………………………………………………………………….. ۱۱۸
جدول ۴-۷ جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت رقابتی ………………………………………………  ۱۱۸
جدول ۴-۸ جدول توصیفی مدیریت سازش …………………………………………………………………….. ۱۲۰
جدول ۴-۹ جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت سازش ………………………………………………. ۱۲۰
جدول ۴-۱۰ جدول توصیفی مدیریت مصالحه …………………………………………………………………. ۱۲۲
جدول ۴-۱۱ جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت مصالحه ………………………………………….. ۱۲۲
جدول ۴-۱۲ جدول توصیفی مدیریت همکاری …………………………………………………………………. ۱۲۴
جدول ۴-۱۳ جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت همکاری ………………………………………….. ۱۲۴
جدول ۴-۱۴ جدول توصیفی مدیریت اجتناب …………………………………………………………………… ۱۲۶
جدول ۴-۱۵ جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت اجتناب …………………………………………..   ۱۲۶
جدول ۴-۱۶ جدول توصیفی ادراک تعارض …………………………………………………………………… ۱۲۸
جدول ۴-۱۷ جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت ادراک تعارض …………………………………… ۱۲۸
جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات …………… ۱۳۰
جدول ۴-۱۹ آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت رقابتی …………………………….. ۱۳۱
جدول ۴-۲۰ آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت سازش …………………………….. ۱۳۳
جدول ۴-۲۱آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت مصالحه ……………………………. ۱۳۴
جدول ۴-۲۲ آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت همکاری ………………………….. ۱۳۶
جدول ۴-۲۳ آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت اجتناب ……………………………. ۱۳۸
جدول ۴-۲۴ آزمون  tمستقل برای مقایسه ادراک تعارض در بین کارمندان و مدیران ……………………… ۱۳۹
جدول ۴-۲۵ آزمون من-ویتنی برای مقایسه سبک مدیریت در بین کارمندان و مدیران …………………….. ۱۴۰
جدول ۴-۲۶ آزمون همبستگی پیرسون برای سن و تعارض ……………………………………………………۱۴۲
جدول ۴-۲۷ آزمون همبستگی پیرسون برای سابقه خدمت و تعارض ………………………………………… ۱۴۳
جدول ۴-۲۸ آزمون  tمستقل برای مقایسه ادراک تعارض زنان و مردان ……………………………………. ۱۴۴
جدول ۴-۲۹ آزمون من-ویتنی برای مقایسه سبک مدیریتی در بین زنان و مردان ………………………….. ۱۴۴
جدول ۴-۳۰ نتایج آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سبک مدیریتی بر حسب تحصیلات………………. ۱۴۶
جدول ۴-۳۱ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی سبکهای مدیریتی …………………………………………. ۱۴۸
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                               صفحه
 
نمودار ۱-۱ سبک های مدیریت تعارض(مدل تحقیق) ………………………………………………………….   ۱۷
نمودار ۲-۱ تعارض و اثربخشی سازمانی ………………………………………………………………………   ۲۶
نمودار ۲-۳ سبک های مدیریت تعارض(مدل تحقیق) ………………………………………………………….   ۷۴
نمودار ۲-۴ استراتژی های مدیریت تعارض …………………………………………………………………….  ۷۵
نمودار ۲-۵ نمودار مقایسه ای سهم درصد چهار سپرده اصلی بانک ملت ……………………………………….  ۸۹
نمودار ۴-۱ نمودار ستونی توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………۱۱۲
نمودار ۴-۲ نمودار ستونی توزیع فراوانی پست سازمانی …………………………………………………….. ۱۱۳
نمودار ۴-۳ نمودار ستونی توزیع فراوانی تحصیلات …………………………………………………………. ۱۱۴
نمودار ۴-۴ نمودار ستونی توزیع فراوانی سن …………………………………………………………………..۱۱۵
نمودار۴-۵ نمودار ستونی توزیع فراوانی سابقه خدمت ……………………………………………………….. ۱۱۷
نمودار ۴-۶ نمودار هیستوگرام ادراک تعارض ………………………………………………………………… ۱۱۹
نمودار ۴-۷ نمودار هیستوگرام مدیریت رقابتی ……………………………………………………………۱۲۱
نمودار ۴-۸ نمودار هیستوگرام مدیریت سازش ………………………………………………………….. ۱۲۳
نمودار ۴-۹ نمودار هیستوگرام مدیریت مصالحه ………………………………………………………… ۱۲۵
نمودار ۴-۱۰ نمودار هیستوگرام مدیریت همکاری ……………………………………………………………. ۱۲۷
نمودار ۴-۱۱ نمودار هیستوگرام مدیریت اجتناب ……………………………………………………………… ۱۲۹
نمودار۴-۱۲ نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت رقابتی ………………………………………….. ۱۳۲
نمودار۴-۱۳ نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت سازش ………………………………………….. ۱۳۳
نمودار۴-۱۴ نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت مصالحه ………………………………………… ۱۳۵
نمودار۴-۱۵ نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت همکاری ……………………………………….. ۱۳۶
نمودار۴-۱۶ نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت اجتناب …………………………………………. ۱۳۸
فهرست اشکال
عنوان                                                                                               صفحه
 
شکل ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………۱۷
شکل ۲-۱ رابطه تعارض و رقابت ……………………………………………………………………………….  ۲۹
شکل ۲-۲ الگوی تعارض بین گروه ها …………………………………………………………………………… ۳۶
شکل ۲-۳ فرایند تعارض ………………………………………………………………………………………….. ۳۷
شکل ۲-۴ طیف شدت و ضعف تعارض ………………………………………………………………………….  ۴۲
شکل ۲-۵ راهنمای مدیریت تعارض ……………………………………………………………………………..  ۶۴
شکل ۲-۶ استراتژی های مدیریت تعارض ………………………………………………………………………. ۶۷
شکل ۲-۷ ادغام بانک ها ………………………………………………………………………………………….. ۸۶
شکل ۲-۸ ساختار سازمانی بانک ملت …………………………………………………………………………..  ۹۰
شکل ۳-۱ مراحل روش علمی …………………………………………………………………………………….. ۹۷
شکل ۳-۲ الگوریتم اجرای پژوهش …………………………………………………………………………….. ۱۰۷
شکل ۳-۳ نقشه عملی پژوهش …………………………………………………………………………………… ۱۰۸
 
چکیده
برخورد مؤثر با تعارض، چالش اساسی در تعاملات افراد در محیط کار است. تعارض امری طبیعی و   پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد و در اشکال مختلف ظهور می نماید. مسأله اصلی در این پژوهش، شناخت فضای سازمان از لحاظ وجود تعارض و بررسی سبکهای مورد استفاده مدیران و کارمندان جهت مدیریت این تعارضات است. برای این منظور،  مطالعه ای در فضای شعبات بانک ملت شهرستان تبریزانجام گردیده واز بین اعضای این شعبات، ۲۰۰ نفر مدیر و کارمند به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق دو پرسش نامه ادراک تعارض دوبرین و سبک های مدیریت تعارض استیفن رابینز، با بهره گرفتن از آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف،همبستگی پیرسون،     t مستقل، من ویتنی، کروسکال-والیس و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج پژوهش نشان می دهند؛ در حالیکه بین ادراک تعارض با سبک های مدیریت رقابتی، سازش، مصالحه و همکاری رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد اما ادراک تعارض با سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری ندارد. همانطوریکه میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معنا داری ندارد؛ میزان مدیریت رقابتی، مدیریت سازش، مدیریت مصالحه و مدیریت همکاری هم نیز از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز اختلاف معنا داری ندارند.در ادامه تأثیر عوامل دموگرافیکی نظیر جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت وپست سازمانی بر ادراک تعارض مورد بررسی قرار گرفت.همچنین از نظر الویت بندی،میزان استفاده مدیران و کارمندان نمونه آماری این پژوهش، از سبکهای مدیریتی به ترتیب از کم به زیاد بصورت:مدیریت اجتناب،  مدیریت رقابتی،  مدیریت مصالحه، مدیریت سازش و مدیریت همکاری می باشد و در انتها جهت استفاده از سبکهای مدیریت تعارض، برای مدیران و کارمندان این شعبات و نیز پژوهشگران آتی پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
واژه های کلیدی: تعارض،ادراک تعارض، سبک های مدیریت تعارض، رقابت، اجتناب، مصالحه، سازش و همکاری.
 

فصل اول
 کلیات پژوهش

 

  • مقدمه

در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض[۱] ، کشمکش و اصطکاک بین منافع  رئیس و مرئوس ، کارفرما و کارگر، ارباب و رعیت وجود داشته است.نظریه پردازان، پژوهشگران و حتی اعضای سازمان های مختلف آگاهند که تعارض بین ادارات و بخش ها و گروه ها و افراد پیوسته ادامه دارد.تعارض واژه ای است که در اصل به معنی معترض و مزاحم یکدیگر شدن و یا با هم اختلاف داشتن معنا شده است . تعارض ، واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده، ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح ، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. (فیاضی ،۱۳۸۸، ۹۲-۹۱).
تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملا” طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. اگرچه انسان و تعارض همچون دو برادر (هم زاد) با هم زاییده شده و رشد یافته اند اما با همه قدمتی که تعارض در زندگی بشر دارد ، تنها در چند دهه اخیر به صورت علمی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این میان سازمان محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارضات و عدم توافقات است. وجود افرادی مختلف با ویژگی های شخصیتی ، نیازها، باورها، ارزش ها ، انتظارات و ادراکات متفاوت ، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان ها گشته است. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمانها و وجود سیستم های خشک و انعطاف ناپذیر اداری ، آنها را مستعد انواع تنش ، تعارض و ناسازگاری کرده است. این تعارضات به صورت های مختلفی چون رقابت ، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه ها رخ میدهد. (Barbuto Jr , 2010,439).
هر چند بسیاری از افراد ، وجود تعارض ،تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح برتعارض باعث می شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد. اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که بیشتر وقت مدیران صرف کاهش و حل این مشکلات شود. اشمیت در یک بررسی بر روی  عده ای از مدیران نتیجه گرفت که تقریبا” ۲۰ درصد از وقت روزانه آنها صرف رسیدگی به تعارض می شود . رابینز تعارض را فرایندی می داند که در آن یک طرف عمدا” سعی می کند کوشش طرف مقابل،گروه یا فرد دیگری را در نیل به اهداف مورد نظر سد نماید یا باعث محرومیت وی شود. هم چنین پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که در سطوح بالای سازمان،مدیریت تعارض از نظر اهمیت، برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامه ریزی ، سازماندهی،ارتباطات،انگیزش و تصمیم گیری است.در پژوهش دیگری،از بین ۲۵ عامل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض بعنوان مهم ترین نقش در موفقیت مشخص شده است.
(Liu ,2009,230).
یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان وجود تعارض در بین افراد است. تعارض به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود که به علل گوناگون بین افراد و گروه ها ظاهر میشود.تفاوتهای ادراکی، شخصیتی ، اعتقادی، سیاسی و مانند آن از یک طرف و استنباطهای مختلف در مورد هدفهای فرد، سازمان و جامعه از سوی دیگر ، تعارضات گوناگونی را در محیطهای کار دسته جمعی ایجاد میکند. مثبت یا منفی ارزیابی کردن تعارض، بر مدیریت آن بسیار مؤثر بوده است. تئوری هایی که تعارض را منفی تصور میکنند از شیوه های مختلفی چون اقتدار، کنترل شدید و یا حتی احترام و توجه به روابط انسانی، سعی در حذف و پیشگیری از تعارض دارند. در مقابل تئوریهایی که نگرش مثبتی به تعارض دارند، میزانی از تعارض را برای حیات و شادابی سازمان ضروری میدانند (نکویی مقدم ،۱۳۸۷، ۱۰۶).
. Conflict1
تعداد صفحه : ۲۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***