دانلود پایان نامه:بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

پایان نامه کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

موضوع:

بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 

استاد راهنما:

دکتر نصراله فلاح تبار

 

استاد مشاور:

دکترمجید ولی شریعت پناهی

 

 نیمسال دوم ۹۲-۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

 

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱ – بیان مسئله…………………………. ۶

۱-۲-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ……………… ۷

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………. ۹

۱-۳-۱- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴ – سوالات تحقیق………………………… ۹

۱-۴-۱- سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………۹

۱-۴-۲- سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….۹

۱-۵- فرضیه های تحقیق……………………… ۹

۱-۶- قلمرو تحقیق…………………………. ۹

۱-۶-۱- محدوده زمانی ………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲ محدوده مکانی  ………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۳- محدوده موضوعی …………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۷- روش تحقیق ………………………….. ۱۰

۱-۸-پیشینه تحقیق ………………………… ۱۰

۱-۹- نوع تحقیق…………………………… ۱۲

۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات ……………….. ۱۲

۱-۱۱ – روش تجزیه وتحلیل ………………….. ۱۲

۱-۱۲- محدودیت های تحقیق…………………… ۱۴

 

 

فصل دوم : مبانی نظری  تحقیق

۲-۱- تعاریف ومفاهیم ……………………… ….۱۷

۲-۱-۱- روستا وروستایی …………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۲- دهستان ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۳- گردشگری …………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲- انواع توریسم ………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱- توریسم تفریحی ………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۲- توریسم تجاری …………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۳- توریسم همایشی ………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۴- توریسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۵- توریسم درمانی ……………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۶- توریسم الکترونیک ……………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۷- اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۳- توریسم روستایی……………..…………………………………………..……۲۴

۲-۴- ابعاد صنعت گردشگری …….…………………………………………….…………..….۲۹

۲-۴-۱- ابعاد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۲- گردشگری واشتغال ……………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۴-۳- ابعاد فرهنگی واجتماعی گردشگری ……………………………………………………………………….۳۹

۲-۴-۴- بعد زیست محیطی گردشگری ……………………………………………………………………………….۴۲

۲-۵- گردشگری وزیر ساخت ها…………………. ….۴۸

۲-۵-۱- الف – تضمین امنیت فراگیر ………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۵-۲- ب – گسترش فعالیت های تبلیغاتی ……………………………………………………………………….۴۸

۲-۵-۳- ج- ایجاد زیرساخت هاوزیربناها …………………………………………………………………………….۴۹

۲-۵-۴-د- ایجادتسهیلات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ………………………………………۴۹

۲-۵-۵-ه- گسترش مدارس ومراکزآموزش عالی جهانگردی وهتل داری و…………………………………۵۰

۲-۵-۶-و- گسترش فعالیت های بهداشتی وپیشگیری …………………………………………………………….۵۰

۲-۵-۷-ز- افزایش کمی وکیفی امکانات ترابری زمینی وهوایی و…  …………………………………………۵۰

۲-۵-۸-ح- اصلاح وبهبود امورسازمانی وتشکیلاتی ……………………………………………………………….۵۰

۲-۵-۹-ط- تخصیص اعتبارات کافی و ملی استانی ……………………………………………………………….۵۰

۲-۵-۱۰-ی- ایجاد امکانات لازم برای خردسالان ………………………………………………………………….۵۱

۲-۵-۱۱-ک- گسترش امکانات TCI ……………………………..    ……………………………………………….۵۱

۲-۵-۱۲-ل- توسعه جایگاه خاص در بازارها…………………………………………………………………………..۵۲

۲-۵-۱۳- م- فرصت های جدید شغلی ………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۵-۱۴-ن- ایجاد در آمد ……………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۵-۱۵-س- آسان سازی مدیریت مقصد ………………………………………………………………………………۵۳

۲-۵-۱۶-ع- فراهم سازی امکان اتصال به سایر بخش ها ………………………………………………………….۵۳

۲-۶- مدل تحلیلی SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد وکلان ……………………………...………….۵۳

 

فصل سوم :  ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

۳-۱- تقسیمات کشوری ………………………. …..۵۷

۳-۲- وجه تسمیه……………………………………………………………………………….…………………….۶۳

۳-۳- پیشینه تاریخی الموت………………………………………………………………..…….……………….۶۴

۳-۴- وضعیت طبیعی………………………………………………………………………………….…………….۶۴

۳-۴-۱- اقلیم وآب وهوا…………………….. ….۶۴

۳-۴-۲ – زمین شناسی دره الموت ……………… ….۶۹

۳-۴-۳-کوه ها وبلندی های الموت …………….. ….۷۲

۳-۴-۴- میراث تاریخی ……………………… ….۷۳

۳-۴-۵- غارهای طبیعی ……………………… ….۷۵

۳-۴-۶- آبهای الموت ………………………. . …۷۵

۳-۴-۶-۱- آبهای سطحی………………………. ….۷۷

۳-۴-۶-۲- آبهای زیرزمینی…………………… .…۷۸

۳-۴-۶-۳- یخچال ویا معدن یخ ……………….. ….۷۹

۳-۴-۷- جانوران الموت …………………….. …۷۹

۳-۴-۸- گیاهان الموت ……………………… …….. .…۷۹

۳-۴-۸-۱- جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی ……………………………………………………………………..۸۰

۳-۵- وضعیت اجتماعی ……………………………………………...………………………………………..۸۲

۳-۵-۱- جمعیت دهستانها (کل وتفکیک شده )……… …۸۲

۳-۵-۲- زبان ………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۳-۵-۳- صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………۹۵

۳-۵-۴- اطلاعات فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..۹۵

۳-۵-۵- آداب ورسوم ومراسم اجتماعی ،مذهبی ……. ۹۶

۳-۵-۶- غذاهای محلی ونوعی ازآن …………….. ۹۶

۳-۵-۷-  مسائل آموزشی………………………………………………………………………………………………۹۶

۳-۶- وضعیت اقتصادی……………………………………………………………………………………….۹۷

۳-۶-۱- مسائل اقتصادی …………………….. ۹۷

۳-۶-۲- فعالیت ها یی روستایی ……………………………………………………………………………………۹۷

۳-۶-۳- کشاورزی و دامپروری ………………… ۹۷

۳-۶-۳-۱- دامداری ومرغداری ………………… ۹۷

۳-۶-۳-۲- نوع بهره برداری وتغییرات آن ………. ۹۷

۳-۶-۴- عوامل تولید ونقش آن در روستاها ……… ۹۸

۳-۶-۵-  نحوه تهیه وکود وبذر ………………. ۹۸

۳-۶-۶- ماشین آلات کشاورزی و دفع آفات نباتی زراعی………………………………………………….۹۸

۳-۷- ویژگی توریستی…………………………………………………………………………………………۹۹

۳-۷-۱- جاذبه های گردشگری …………………. ۹۹

۳-۷-۱-۱-قلعه حسن صباح …………………………………………………………………………………………..۹۹

۳-۷-۱-۲- قلعه لمبسر …………………………………………………………………………………………………۹۹

۳-۷-۱-۳- چنار خونبار الموت …………………………………………………………………………………….۱۰۰

۳-۷-۱-۴- دره نینه رود ………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۳-۷-۱-۵- آبشار پیچه بن …………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۳-۷-۱-۶- دریاچه اوان ………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۷-۱-۷- شاهرود …………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۳-۷-۱-۸- قلعه شیر کوه …………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۷-۱-۹- آرامگاه سنگی حسن آباد وشاهکوه ……………………………………………………………….۱۰۳

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مشخصه های کلی پاسخگویان ……………… ۱۰۷

۴-۱-۱- گردشگران  ………………………… ۱۰۷

۴-۱-۲- مردم بومی ………………………… ۱۰۸

۴-۲- نتایج توصیفی تحلیلی ……………….. ۱۰۸

۴-۳- روش شناسی ارائه راهبردهای توسعه گردشگری .. ۱۲۸

۴-۳-۱- مرحله اول، ورود اطلاعات …………….. .۱۲۹

۴-۳-۱-۱- ماتریس ارزیابی عوامل محیط بیرونی (EFE) .129

۴-۳-۱-۲- ماتریس ارزیابی عوامل محیط درونی (IFE)…………………………………………………….133

۴-۳-۲- مرحله دوم ، مرحله تطبیق………………………………………………………………………………….۱۳۸

۴-۳-۲-۱- تشکیل ماتریس نقاط ضعف ،نقاط قوت ، تهدیدهاوفرصت ها(تدوین راهبردها)……۱۳۸

۴-۳-۲-۲- تشکیل ماتریس داخلی وخارجی(IF)(مشخص نمودن راهبردهای با امنیت تر)…….۱۴۲

۴-۳-۳- مرحله سوم ، مرحله تصمیم گیری ( اولویت بندی راهبردهای قابل قبول ) ……………..۱۴۳

فصل پنجم :ارزیابی نهایی فرضیه ها – نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

۵-۱- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۵-۲- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۵-۳- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۵-۴-پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۵-۵- پیشنهاداتی برای محققان آینده………………………………………………………………………………۱۵۹

پیوست ها و ضمائم (پرسش نامه خانوار روستایی  و  پرسش نامه مخصوص مسئولین روستایی )

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

۲-۱- منافع اقتصادی گسترش صنعت گردشگری سال ۱۳۸۳ ……………………………………………………… ……….۳۱

۲-۲- هزینه های اقتصادی گسترش گردشگری ۱۳۸۳٫٫٫٫٫٫ ……….۳۲

۲-۳- آثارمثبت فرهنگی واجتماعی گردشگری ۱۳۸۶٫٫٫٫٫ ……….۴۱

۲-۴- ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………………………………..54

۲-۵- مدل بهبود یافته ماتریس تجزیه وتحلیل SWOT ……………………………………………………………55

۳-۱- خلاصه آمار سالانه ایستگاه معلم کلایه                              ……………………………………………………………۶۸

۳-۲-تعداد آبادی های الموت به تفکیک وضع طبیعی آبادی……………………………………………………..۸۲

۳-۳- جمعیت دهستان های رودبار الموت……………………………………………………………………………..۸۲

۳-۴- روستا ها به همراه جمعیت وخانوار ساکن در الموت غربی ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ……..۸۳

۳-۴-۱- روستاهای دهستان رودبار شهرستان به همراه جمعیت ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ……..۹۰

۳-۴-۲- روستاهای دهستان دستجرد به همراه جمعیت ۱۳۹۰   ……..۹۱

۳-۴-۳ -روستاهای دهستان رودبار محمد زمانی به همراه جمعیت ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …….۹۲

۴-۱- خصوصیات ومشخصات کلی گردشگران  ………… …….۱۰۷

۴-۲-  خصوصیات ومشخصات کلی ساکنان بومی ………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۳- سنجش پایایی پرسشنامه هابا استفاده از ازمون الفاکرونباخ……………………………………….. ….۱۰۹

۴-۴- سنجش روایی پرسشنامه ها با استفاده ازازمون KMOوبارتلت……………………………………….. …..۱۰۹

۴-۵- جاذبه های طبیعی ونتایج ازمون  test-T…… ….110

۴-۶- جاذبه های تاریخی ،اجتماعی –فرهنگی ونتایج ازمون test-T……………………………………..112

۴-۷- جاذبه های اقتصادی ونتایج ازمون test- T……………………………………………………………….114

۴-۸- اولویت بندی امتیاز گویه ها ازنظر گردشگران …………………………………………………………..۱۱۸

۴-۹- همبستگی بین ابعاد جاذبه های گردشگری ازدیدپاسخ دهندگان ………………………………….۱۱۹

۴-۱۰- میزان تاثیر گردشگری بر اشتغال زایی روستایی ……………………………………………………………۱۲۱

۴-۱۱- میزان تاثیر گردشگری بر درامد زایی روستاییان ……………………………………………………………۱۲۱

۴-۱۲- میزان تاثیر گردشگری بر کاهش مهاجرت روستاییان …………………………………………………….۱۲۲

۴-۱۳- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش قیمت زمین و املاک ………………………………………………….۱۲۳

۴-۱۴- میزان تاثیر گردشگری بر بهبود شبکه حمل ونقل …………………………………………………………۱۲۳

۴-۱۵- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش اطلاعات ودانش عمومی …………………………………………….۱۲۴

۴-۱۶- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی ……………………………………………..۱۲۵

۴-۱۷- میزان تاثیر گردشگری بر افرایش ناهنجاری های اجتماعی (استاندارهای زندگی)………………۱۲۵

۴-۱۸ – گردشگری وارتباط ان با محیط زیست در منطقه مورد مطالعه ………………………………………..۱۲۶

۴-۱۹- گردشگری وارتباط ان با تمایل به افزایش ساخت وساز …………………………………………………۱۲۷

۴-۲۰ –گردشگری ونقش ان در اتقای امنیت ………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۲۱- عوامل خارجی تاثیر گذار بربخش گردشگری دهستان رودبارالموت غربی………………………..۱۳۰

۴-۲۲- ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی در هرسه نوع جامعه ومیانگین ان ها ………………………………۱۳۲

۴-۲۳- اولویت بندی عوامل بیرونی بر اساس امتیازنهایی ………………………………………………………..۱۳۳

۴-۲۴- عوامل درونی تاثیرگذاربربخش گردشگری دهستان رودبار الموت غربی………………………….۱۳۵

۴-۲۵- ماتریس ارزیابی عوامل درونی در سه نوع جامعه ومیانگین انها ……………………………………..۱۳۷

۴-۲۶- اولویت بندی عوامل درونی بر اساس امتیاز نهایی ………………………………………………………۱۳۸

۴-۲۷- راهبردهای توسعه گردشگری دهستان رودبار الموت غربی …………………………………………..۱۴۱

۴-۲۸- ماتریس ارزیابی برنامه ریزی راهبردی کمی توسعه گردشگری منطقه ……………………………۱۴۶

۴-۲۹-  ماتریس IFE………………………………………………………………………………………………………

۴-۳۰- ماتریس EFE……………………………………………………………………………………………………..

۵-۱- جایگاه ونقش جاذبه های گردشگری در ایجا د تمایل به سفر ……………………………………….۱۵۳

۵-۲- رابطه بین متغیر های گردشگری وتوسعه روستایی ……………………………………………………….۱۵۴

۵-۳- نتایج ازمون test- T و رابطه گردشگری وتوسعه روستایی ……………………………………………۱۵۵

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

۲-۱ – توریسم روستایی محرکی برای توسعه سایربخش های اقتصادی ۱۳۸۱    ۲۸

۲-۲- درجه تاثیرگذاری گردشگری براقتصاد ملی ۱۳۸۳٫ ۳۴

۲-۳- ابعادروابط فرهنگی واجتماعی مواجه شوندگان ۱۳۸۶  ۴۰

۲-۴- صنعت گردشگری ومحیط زیست  ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۷

۳-۱- آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی معلم کلایه در بلند مدت ۱۳۹۱ ۶۶

۴-۱- فرایند ومراحل راهبردسازی توسعه گردشگری منطقه………………………………………………۱۰۶

۴-۲-  میزان تاثیر جاذبه های طبیعی در استفاده از گردشگری ………………………………………….۱۱۱

۴-۳-  میزان تاثیر جاذبه های تاریخی، اجتماعی – فرهنگی در استفاه از گردشگری…………….۱۱۳

۴-۴- میزان تاثیر جاذبه های اقتصادی در استفاده از گردشگری ………………………………………۱۱۵

۴-۵- میزان تاثیر جاذبه های تسهیلاتی ـ خدماتی در استفاده ازگردشگری …………………………۱۱۷

۴-۶- میزان تاثیرجاذبه های تسهیلاتی ـ خدماتی در استفاده از گردشگری ………………………….۱۲۰

۴-۷- شکل  امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی وبیرونی ………………………………………۱۴۳

 

 

فهرست عکس­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

۳-۱- دریاچه زیبای اوان …………………… .۷۶

۳-۲- از گیاهان وحشی منطقه ………………… .۸۱

۳-۳-  از بقایای قلعه لمبسر………………… .۱۰۰

۳-۴- درخت چنار خونبار روستای زرآباد ……….. .۱۰۱

۳-۵- نمایی ازآبشار پیچ بن ………………… ۱۰۲

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                           صفحه

۳-۱- نقشه ایران ۱۳۹۱  ……………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲- موقعیت روستایی روستاهای استان قزوین ……………………………………………………………۵۹

۳-۳- دهستان درنقاط روستایی استان قزوین ۱۳۹۱ ………………………………………………………..۶۰

۳-۴- موقعیت روستاها ……………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۵- استان قزوین و شهرستانها ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۲

۳-۶- زمین شناسی منطقه الموت ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۲

 

چکیده

در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و….. نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون تر و به ویژه از هنگامی که بهره مندی از مرخصی با حقوق، نخست در جوامع پیشرفته و سپس در کشورهای در حال رشد، همچون حقی از حقوق انسانی به رسمیت  شناخته شد و گردشگری به صورت یکی از مهم ترین فعالیت های انسان معاصر درآمد. این مهم در عرصه­ی میهن اسلامی نیز پدیدار شد و روز به روز  گسترده­تر گردید. لیکن آن طورکه بایدو شاید به شکوفایی لازم نرسیده بلکه راه دور و درازی را باید بپیماید تا به عنوان صنعت گردشگری خود را آشکار ودر راستای امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحتی سیاسی همپای کشورهای توسعه یافته گام­های استواری را بردارد. در این زمینه وضعیت گردشگری «دهستان­های رودبار الموت غربی» وتاثیر آن در توریسم استان  با بهره از مدل های  spssو sowt بهره­گیری از آمارهای بدست آمده از طریق پرسش­نامه و بررسی نقاط قوت وضعف وتهدید­ها و فرصت­ها برنامه­ریزی لازم در این مورد صورت گرفت تا نتیجه آن به سایر نواحی و دهستان­های و روستاهای میهن اسلامی تعمیم داده شود تا کشور در عرصه گردشگری به جایگاه اصلی و واقعی خود برسد.

واژگان کلیدی: توریسم – توسعه سیاسی – روستا.

 

گردشگری[۱] یکی از عرصه­های نو و زمینه­های جدید مورد مطالعه در علوم انسانی است و امروزه از جهات مختلفی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. نگرش­های لازم گردشگری از یک­سو به­علت اهمیت اقتصادی آن بوده و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن است.

طی دهه­های گذشته گردشگری یکی از بالنده­ترین بخش­ها در جهان بوده است و رشد آن در سال­های آتی نیز ادامه خواهد داشت. صنعت گردشگری جهان تقریباً صد میلیون شغل در جهان ایجاد کرده است که عمدتاً شامل کسب و کارهای کوچک  یا متوسط هستند. سرعت اشتغال­زایی در بخش گردشگری ۵/۱ برابر بالاتر از سایر بخش­هاست(ابراهیمی،۱۳۸۳: ۲۴).

از سال ۱۹۸۰، هر ساله رشدی در درآمدها و فعالیت­های گردشگری مشاهده شده است. سازمان جهانی گردشگری[۲] از یک اقتصاد قدرتمند جهانی برخوردار بوده و با ۴/۷ درصد افزایش در رشد صنعت در سال ۲۰۰۰، دوران طلایی خود را داشته است. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی، نشان­دهنده رشد فزاینده ای بوده و حجم اقتصادی آن از ۲/۱ میلیارد دلا ر آمریکا به بیش از ۶۲۲ میلیارد دلا ر در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. همچنین گردشگری در سال ۲۰۰۷ توانسته است ۱۰/۳ درصد از تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص دهد. در همان سال وضعیت ایجاد اشتغال در این صنعت با حدود ۲۳۴ میلیون شغل، به بیش از ۲/۸ درصد از کل شاغلا ن به­کار در سطح جهان ارتقا یافته است. اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری و سفر همچنان با افزایش وسیع تعداد مسافران از ۲۵ میلیون نفر در فاصله سال های ۱۹۵۰ به ۷۸۳ میلیون در سال ۲۰۰۶ با میانگین رشد سالا نه آن بالغ بر ۶/۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰ میلادی در جهان ۱۲۴۱ میلیارد دلار سرمایه­گذاری در بخش توریسم انجام شد که این رقم معادل۰۲/۹  درصد از کل سرمایه­گذاری جهان است. این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۲ هزار و ۷۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید که ۰۴/۹ درصد از کل سرمایه­گذاری در جهان را تشکیل خواهد داد. همچنین طبق پیش­بینی­های این سازمان در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی جهان از صنعت گردشگری به مبلغی معادل ۱۱ هزار و ۱۵۱ میلیارد دلار می­رسد که نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد ۵ درصدی دارد. همچنین براساس آخرین آمار این سازمان درحال حاضر از هر۳/۱۲ شغل در سراسر دنیا یک شغل مربوط به صنعت گردشگری است. در سال ۲۰۱۱، صنعت گردشگری بیش از ۸  درصد از کل مشاغل جهان را به خود اختصاص داده است. بنا برآخرین گزارش های شورای جهانی سفر و گردشگری که آمار و وضعیت گردشگری کشورها را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی پیش­بینی کرده است، ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی رشد۹/۳ درصدی در صنعت گردشگری داشته ولی گردشگری ایران تا سال ۲۰۲۰ با رکود مواجه شده و این عدد به۸/۳  درصد کاهش می­یابد(پایگاه خبری تازه­ها، ۱۳۹۰: آنلاین)

گردشگری فعالیتی است که دارای تفاوت­های اساسی با سایر فعالیت­های اقتصادی است. این فعالیت حتی با بخش خدمات نیز دارای مرزهای مشخصی است؛ زیرا گردشگری معمولا بدون بررسی بازار خریداری می شود و شامل محدوده ای از کالاها و خدمات مانند حمل و نقل، تسهیلات و منابع طبیعی است که به توالی مصرف می شوند. منابع طبیعی محور بخش مهمی از کل نهاده های مورد نیاز بخش گردشگری هستند که عموما قابل قیمت­گذاری نمی باشد.

پدیده شهرگریزی از دلایل مهم شکل­گیری گردشگری به­ویژه گردشگری روستایی است. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت­های خاصی را برای برای ساکنانش به­وجود آورده و ادامه چنین روندی باعث می­گردد که انسان­ها به دنبال گریزگاهی باشند که خود را از انقیاد دست و پاگیر زندگی شهری رها سازند و زمانی را به تفریح و تفرج و ترمیم قوای تحلیل رفته اختصاص دهند.

ساکنان شهرها به دلایل متعدد به گذران اوقات فراغت در مناطق ساکت و آرام بخش روستایی وادار می­کنند. به دنبال این مسائل، دگرگونی­های عظیمی در نظام­های اجتماعی و اقتصادی و زیست­محیطی و شغلی در سطح ملی ایجاد گردید؛ و به همین خاطر به دنبال آشکار شدن بازتاب­های منفی زندگی شهری، برنامه­ریزی در زمینه گردشگری به­ویژه گردشگری در طبیعت و گردشگری روستایی برای شهرنشین ها و شهرگریزان از اولویت ویژه­ای برخوردار شد(اردستانی،۱۳۸۷: ۲۱۸).

گردشگری روستایی از جمله مقوله­هایی است که تعریف آن، چندان آسان نیست و توافقی درباره آن وجود ندارد. این مسئله چند دلیل دارد. ابتدا این که، تعریف نواحی روستایی که گردشگری روستایی در آن انجام می­شود، با دشواری همراه است. چرا که معیارهای مورد استفاده توسط کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، دوم این که انواع گوناگون گردشگری در نواحی روستایی صورت می­گیرد که اساساَ روستایی نیست، زیرا می­تواند ماهیت شهری داشته و تنها در نواحی روستایی واقع شده باشند، سوم اشکال مختلف گردشگری روستایی در مناطق مختلف توسعه­یافته مشهود است و از این رو یافتن مشخصات مشترک در همه کشورها دشوار است، چهارم این که نواحی روستایی در روند پیچیده­ای از تغییرات در رابطه با تأثیر بازارهای جهانی قرار دارند که ارتباطات و شرایط بازار، جهت­گیری محصولات سنتی را تغییر داده است. در همین زمینه، برخی از نواحی روستایی که کاهش جمعیت را تجربه می کنند، با جریان ورود جمعیت برای استراحت، یا توسعه کسب و کارهای غیرسنتی جدید مواجه­اند. به­دلیل حومه­نشینی فصلی و مسافرت­های روزانه طولانی و توسعه خانه­های دوم، تمایز بین نواحی روستایی و شهری کم­رنگ شده است. با این حال گردشگری روستایی می­تواند به­طور ساده به عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف شود، اما محققان براین عقیده­اند که موضوع بسیار پیچیده­تر از این است. اما به­طور کلی گردشگری روستایی از دوجنبه اهمیت دارد، یکی به­عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و دیگری از نظر تأکید بر آن در سیاست­های توسعه منطقه­ای و محلی. از همین رو منطقی است که بپذیریم تعریف قابل قبول و عام از گردشگری روستایی وجود ندارد. علاوه براین باید پذیرفت که ویژگی­های متمایزی از قبیل فعالیت­ها و موقعیت­های ویژه، گردشگری روستای را از سایر بخش­ها یا انواع گردشگری جدا می­کند.

از این­رو توسعه گردشگری در مناطق روستایی دارای ابعاد مختلف بوده و توسعه آن نیازمند سازوکارهای متفاوتی نسبت به گردشگری در مناطق شهری است، لذا در این فصل با طرح مساله تحقیق و اهمیت طرح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق تدوین می­گردد و با بررسی قلمرو تحقیق، محدودیت­ها و روند کلی تحقیق بیان می­شود و در پایان به واژگان کلیدی تحقیق اشاره خواهد شد.

۱-Tourism.

۲-World Tourism Organization.

بیان مسئله

گردشگری روستایی امروزه به­عنوان یک بخش از بازار گردشگری مورد توجه بسیاری از جهانگردان قرار گرفته است. این بخش از گردشگری به عنوان یک مقصد،دارای شریان خاص خود است، و روز به روز درحال رشد بوده و مشتریان و بازدیدکنندگان بیشتری را به سمت خود جذب می کند. براساس آمارهای موجود در بسیاری از کشورها ۷۰ درصد جمعیت ساکن از انواع تفریحات روستایی استفاده کرده و یا از مناطق روستایی در زمان گذران اوقات فراغت بازدید کرده­اند. در قاره اروپا بسیاری از مردم تعطیلات خود را در مناطق روستایی سپری می­کنند(امین­زاده، ۱۳۷۵: ۴۵).

از سوی دیگر تغییر در فلسفه زندگی انسان، آلودگی محیط­زیست شهری و فشارها و استرس­های روانی ناشی از محیط­های زندگی و کار و در کنار تفکرات فلسفی بازگشت به دنیای خاکی، باعث توجه ساکنین شهری به روستاها به خصوص روستاهای خوش آب و هوای مجاور شهرها[۱] شد و این مناطق به­عنوان حومه های ییلاقی در ایام پایان هفته و تعطیلات سالانه مطرح شده و توسعه پیدا کرد و کم کم در این مناطق امکانات و خدماتی برای پاسخگویی به نیاز بازدیدکنندگان شکل گرفت. در مراحل بعدی که روستاهای دور دست­تر مورد توجه قرار گرفتند، و اقامت­های شبانه مطرح شد، خانه های دوم و ویلاها از طرف ساکنین شهرها (بازدیدکنندگان ثروتمند) در این روستاها ایجاد شد. امروزه این روند با شدت هر چه تمام­تر ادامه دارد(جامعی، ۱۳۷۴: ۱۲).

در چند دهه گذشته و به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی، الگوهای سکونت بیش­ازپیش به شهرنشینی گرایش پیدا نموده است. براساس آمارهای موجود، جمعیت روستایی از ۱۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ با نرخ رشد سالانه ۱ درصد به ۲۲ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۱۰۱ نفر در سال ۱۳۸۵ و در سرشماری سال ۱۳۹۰ به ۲۱ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۸۱ نفر کاهش یافته است. سهم جمعیت ساکن در نقاط روستایی نیز از ۵۳ درصد به ۴/۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. رشد جمعیت روستایی کشور طی ۲۰ سال گذشته کاهش­یافته و از ۲۱/۱ درصد به ۴۴/۰- درصد در سال­های ۸۵-۱۳۷۵ رسیده است. تعداد خانوارهای هفت نفره و بیشتر از ۰۴/۳۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸/۱۳درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است(مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰: آنلاین).

لازم به توضیح است، تثبیت شمار جمعیت روستایی در حدود تقریبی ۵/۲۱ میلیون نفر در سال های منتهی به سال ۱۳۹۰ را نباید به منزله خاتمه یافتن توان بالقوه جمعیت پذیری جامعه روستایی ایران تلقی نمود، بلکه این موضوع از عدم استفاده بهینه از قابلیت های موجود در این مناطق، ضعف کارکردهای اقتصاد جوامع روستایی، ضعف و نارسایی سیاست ها و برنامه های دولت جهت توسعه روستایی، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و بالاخره کم توجهی به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل نشأت می گیرد. از این رو، چنانچه اقدامات اساسی برای تجهیز و سرمایه گذاری در این مناطق (به رغم قابلیت های موجود) صورت نپذیرد، امکان افزایش جمعیت برای آن متصور نخواهد بود و کشور همچنان شاهد موج مهاجرت های جوامع روستایی به مناطق شهری و به­تبع آن بروز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق شهری خواهد بود(رضوانی،۱۳۷۹: ۱۱۲).

مجموعه مسائل فوق بسیاری از دولت ها را به ویژه در جوامع درحال توسعه بر آن داشته است، تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تحرک بخشیدن به اقتصاد این مناطق، انگیزه های لازم را برای ماندگاری این جوامع در مناطق روستایی فراهم نمایند. یکی از مهم ترین و در عین حال کم هزینه ترین گزینه ها برای توسعه و تحرک بخشیدن به اقتصاد جوامع روستایی توسعه صنعت گردشگری به طور عام و توسعه این صنعت در مناطق روستایی به طور خاص است که از بسیاری از ظرفیت ها و قابلیت های آن ها به ویژه در کشورهایی مانند ایران استفاده نشده است(رضایی ترشیزی،۱۳۸۲: ۸۶).

سابقه سکونت­گزینی و تمدن ۹ هزار ساله درکنار آثار باستانی، تاریخی، صنایع دستی و چشم اندازهای طبیعی بکر و ثبت ۱۲۰۰ اثر در فهرست آثار ملی، استان قزوین را از این حیث در جایگاه ویژه­ای قرار داده است؛ که بسیاری از این آثار تاریخی و محصولات تولیدی کشاورزی در منطقه الموت در شهرستان قزوین قرار دارد. در منطقه الموت ۱۳ قلعه از جمله قلعه الموت(حسن صباح) در گازرخان، لمبسر در رازمیان، قلعه میون، شمس کلایه و شیرکوه وجود دارد که گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به این منطقه می کشاند. شهر رازمیان، رودخانه نینه رود، شالیزارهای دره شاهرود، روستاهای تاریخی آتان، گرمارود، گازرخان، دره و حاشیه اندج رود، دریاچه اوان و درخت چنار خونبار در محل امامزاده زرآباد از جمله مناطق نمونه گردشگری در منطقه الموت است. از این رو باتوجه به قابلیت­های زیاد شهرستان لازم است که به موضوع گردشگری روستایی توجه بیشتر گردد.

 

تعداد صفحه : ۲۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***