دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش : بازرگانی بین الملل

موضوع : بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

استاد راهنما : دکتر امیر حامد رضایی

سال تحصیلی ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول (کلیات تحقیق)
۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………… ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۱ – قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۲ – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۳ – قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)
۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲ ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲-۱ نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲-۲ نوآوری تکنولوژیک……………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳ عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۲۶
فصل سوم(روش اجرای تحقیق)
۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۳-۳ جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………….. ۲۸
۳-۴ روش وابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………. ۲۹
۳-۵ روایی………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۳-۶ پایایی………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق………………………………………………………….. ۳۱
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۴-۲- توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………….. ۳۵
۴-۲-۱- توصیف متغیر نوآوری سازمانی……………………………………………………………… ۳۵
۴-۲-۲- توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک…………………………………………………………. ۳۶
۴-۲-۳- توصیف متغیر عملکرد شرکت………………………………………………………………. ۳۶
۴-۳- علائم اختصاری در نمودارها و جداول……………………………………………………….. ۳۷
۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق………………………………………………….. ۳۸
۴-۵- تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. ۳۸
۴-۷- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. ۴۶
۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………………………… ۴۶
۴-۷-۲- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………… ۴۷
۴-۷-۳- تحلیل مسیر فرضیات…………………………………………………………………………. ۴۸
۴-۷-۴- اثرات غیر مستقیم………………………………………………………………………………. ۴۹
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)
۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۵۱

۵-۲ نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… ۵۱

۵-۳ نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………. ۵۲

۵-۴ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۵-۵ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵۳
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. ۵۳
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… ۵۵
ضمائم………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
جداول
جدول۴-۱) توصیف متغیر نوآوری سازمانی…………………………………………………………. ۳۵
جدول۴-۲) توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک……………………………………………………… ۳۶
جدول۴-۳) توصیف متغیر عملکرد شرکت…………………………………………………………… ۳۷
جدول ۴-۴) فهرست علائم اختصاری تحلیل……………………………………………………….. ۳۸
جدول۴-۵) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق……………………………. ۳۸
جدول ۴-۶) شاخصهای برازش نوآوری سازمانی………………………………………………….. ۴۰
جدول ۴-۷) شاخصهای برازش متغیر نوآوری محصول…………………………………………… ۴۴
جدول ۴-۸) شاخصهای برازش متغیر نوآوری در فرایند………………………………………….. ۴۶
جدول ۴-۹) شاخصهای برازش متغیر عملکرد شرکت…………………………………………….. ۴۶
جدول ۴-۱۰) شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق…………………………………………………. ۴۸
جدول ۴-۱۱) مسیرهای مستقیم مورد بررسی……………………………………………………….. ۴۹
جدول ۴-۱۲) بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی نمودار…………………………… ۴۹
 
نمودارها
نمودار۴-۱) هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی………………………………………………………. ۳۵
نمودار۴-۲) هیستوگرام متغیر نوآوری تکنولوژیک………………………………………………….. ۳۶
نمودار۴-۳) هیستوگرام متغیر عملکرد شرکت……………………………………………………….. ۳۷
نمودار ۴-۴: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی…………………………… ۳۹
نمودار ۴-۵: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری…………………. ۴۰
نمودار ۴-۶: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت بار عاملی………… ۴۱
نمودار ۴-۷: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب معناداری. ۴۲
نمودار ۴-۸: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت بارهای عاملی….. ۴۳
نمودار ۴-۹: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت ضرایب معناداری ۴۴
نمودار ۴-۱۰: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت بارهای عاملی…… ۴۵
نمودار ۴-۱۱: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت ضرایب معناداری. ۴۶
نمودار ۴-۱۲- مدل فرضیات تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………….. ۴۷
نمودار ۴-۱۳- مدل فرضیات تحقیق در حالت ضرایب ساختاری………………………………. ۴۸
چکیده :
این مطالعه رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی را ارزیابی می­کند، و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با بهره گرفتن از یک چارچوب نظری با دیدگاه منبع محور تحلیل می کند. این تحقیق یک گواه تجربی از یک تحقیق بر روی ۸۷ شرکت صنعتی مواد غذایی استان گیلان و مدل سازی یک سیستم از توابع ساختاری با بهره گرفتن از حداقل مربعات جزئی می­باشد که میزان آلفا کرونباخ حدود ۹۱/۰ بوده و نتایج بدست آمده تایید کردند که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی حمایت می­کند و نیز اینکه هم نوآوری سازمانی و هم قابلیت­های تکنولوژیکی برای محصولات و فرایندها می­توانند منجر به عملکرد عالی شرکت بشوند.
 
فصل اول
(کلیات تحقیق)
۱-۱ مقدمه
نوآوری سازمانی (OI[1]) مقدمه روش­های سازمانی برای مدیریت کسب و کار در محل کار و یا در رابطه بین یک شرکت و عوامل خارجی است (اوسی دی، ۲۰۰۵). نوآوری سازمانی در حال حاضر یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی برای سازمانهاست و این بخاطر ماهیت وابسته به زمینه[۲] آن است (هامل، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹). با وجود این، نوآوری سازمانی زیاد درک نشده است (هامل، ۲۰۰۶: ۸۲).
موارد مفهومی و روش شناختی کمی هستند که در مورد کنترل نوآوری سازمانی صحبت می­کنند (آرمبراستر، بیکفالوی، کینکل، ولی، ۲۰۰۸: ۶۴۵). تعداد مطالعات بر روی توسعه نوآوری سازمانی (آرمبراستر و همکاران، ۲۰۰۸؛ بیرکینشاو، هامل، و مول، ۲۰۰۸؛ هامل، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) و عواملی که این توسعه را تقویت می­کنند (باتیستی و استونمن، ۲۰۱۰؛ بیرکینشاو و مول، ۲۰۰۶؛ مول و بیرکینشاو، ۲۰۰۹) در سالهای اخیر افزایش یافته است. با وجود این، مطالعات کمی روی نتایج نوآوری سازمانی انجام شده است (دامن پور و آراویند، ۲۰۱۱)، و همانها هم دیدگاه محدودی دارند (مول و بیرکینشاو، ۲۰۰۹: ۱۲۷۰). مطالعه حاضر در مورد این فرضیه از طریق آنالیز موارد زیر صحبت می­کند: (۱) اثر نوآوری سازمانی بر روی ایجاد محصول تکنولوژیکی وقابلیت­نوآوری در فرایند (IC)؛ (۲) اثر نوآوری سازمانی وقابلیت­نوآوری تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت (FP[3]).
۱-۲ بیان مساله
در بازار رقابتی کنونی شرکت های تولیدی به دنبال حد اکثر کردن سودآوری خود هستند . برای شرکت ها این سود آوری از طریق افزایش عملکرد بوجود می­آید. اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم­گیری در سازمان هاست  همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به انداره­گیری عملکرد سازمان در مدیران حس می­شده لذا آنها سعی داشتند تا عملکرد سازمان­های خود را به واسطه اندازه ها و سنجه های مختلف ارزیابی نمایند . ابعاد سنتی اندازه­ها که در تصمیم گیری مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد سازمان به کار می روند ، ابعاد مالی این اندازه ها هستند که در واقع به گفته کاپلان در سال ۱۹۸۴ اندازه­های مالی که به واسطه سیستم­های حسابداری سنتی به وجود آمدند یک تصویر ناقص از عملیات و عملکرد سازمان را ارائه می­کنند. با توجه به اینکه شاخص­های مالی عمدتا جوابگوی ارزیابی عملکرد سازمان نبودند و همچنین قابلیت ارزیابی کل سازمان را نداشتندتعیین مدل مناسب برای سنجش میزان عملکرد سازمان به عنوان یکی از اصول اساسی در سازمان­ها جهت رشد و پیش رفت قلمداد می گردد.(ایران زاده ، برقی،۱۳۸۸)
همچنین گراهام و اندرسن در سال (۱۹۸۹) دریافتند که عمکلرد تعیین کننده ناشی شده از اهداف رقابتی است. آنها از یک شبیه­سازی موسساتی استفاده می­کنند تا یک هدف خودمحور را بر علیه یک هدف رقیب محور مقایسه کنند. هدف سهام بازار زمانی که بازار چرخش می­کند، کاهش سود است وندراجون و همکارانش در یک مطالعه متاآنالیزی مربوط به سهام بازار و سود و منفعت را انجام داده اند. این مطالعات بخش بخش، ارتباطا مثبت را بین سهام بازار و سود را نشان می­دهند. اکثر ناطران به این نتیجه رسیده اندکه رابطه علی می­باشد(varndarojon et al ,1993) در حالی که سایرین (مثل آکر وجاکوبسون  در سال  ۱۹۸۵، ون کاترمن و همکارانش با این مخالف هستند . برای مثال موسسات با سودهایی که هدف آنهاست، ممکن است محصولات بهتری را تولید کنند و در نتیجه، هم به سهام بازار دست یابند و هم به سود خودشان.(venkatraman et al , 1986)) .
همچنین اهمیت موضوع درباره مطالعاتی است که اهداف مدیران را تعیین و مورد آزمایش قرار می­دهد . مطالعاتی که برای مدت طولانی انجام می­گیرند، دارای رویکردی هستند که یک رابطه منفی را بین سهام بازار و سود پیدا می­کنند. گراهام و اندرسن در سال (۱۹۸۹)، داده ها و اطلاعات را در باره ۲۴ موسسه و شرکت در صنعت در حال چرخش بودند را مورد مطالعه قرار داد، شرکت هایی که در طی  رشد دوره های مربوط به دوره سهام است ، رشد خود را از دست داده اند . یو و تشوگل در یافتند که یک سهام بازار در بدست آوردن سهام کمک نکرده­اند و ایجاد  ثبات در فروش موسسه نمی­کنند. Tschoegel, 1990), (Yu
شاخص مورد بحث عملکرد میزان سود آوری شرکت می باشد ، بنابر این در تحقیق پیش رو سعی داریم با بهره گرفتن از نوآوری که به طرق مختلف روی سازمان و شرکت ها اثر می­گذارد،عملکرد آن شرکت ها را افزایش دهیم.
سزار کامیسون و آنا ویلار لوپز[۴] در سال ۲۰۱۴ در تحقیقی که در کشور اسپانیا بر روی ۱۴۴ شرکت صنعتی مطرح کردند برای افزایش عملکرد می توان از نوآوری سازمانی استفاده کرد. از این رو بر اساس این مقاله سعی در یافتن میزان تاثر نوآوری سازمانی بر روی عملکرد شرکت های تولیدی استان داریم .
در بین رده بندی بی شماری که از انواع نوآوری موجود است، یکی از پذیرفته شده­ترین­های آنها بوسیله       او ای سی دی[۵] (۲۰۰۵) در اوزلو مانوآل بیان شده است، که بین ۴ نوع نوآوری تمایز هایی را قائل شده است:
نوآوری محصول – نوآوری فرآیند – نوآوری بازاریابی – نوآوری سازمانی
نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در فرایند و نوآوری در محصول می شود، درحالیکه نوآوری های غیرتکنولوژیکی شامل نوآوری های سازمانی و بازاریابی است. این مقاله روی همه انواع شناخته شده آنها بوسیله او ای سی دی (۲۰۰۵) به جز نوآوری سازمانی تمرکز می کند .
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق :
پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر است ، همگی ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیده ای روبرو می شویم که از آن گریزی نیست و باید برای حل آن ها چاره ای اندیشید. با توجه به تحولات جهانی و تغییرات سریعی که در ابعاد مختلف علم و فن آوری مشاهده می­شود و هم چنین تغییرات در ساختار های شرکت ها و سازمان ها در سطح دنیا که یک روز تحت عنوان ادغام و یک روزبعد تحت عنوان مهندسی مجدد سازمان ها و یا ساختار دهی مجدد مطرح می شود ، مشاهده می­شود که سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه ما تغییراتی را شاهدیم که نه تنها سریع تر از گذشته به وقوع می پیوندد بلکه ناپیوسته اند، چنین تغییراتی تداوم ندارند و از توالی منطقی پیروی نمی­کنند.در عصر عدم تغییرات، تقریبا قطعی است که آنچه در گذشته به خوبی کار می­کرد در آینده به هیچ وجه کارگر نخواهد بود . در دنیای متلاطم و مملو از تغییرات ، ما به سازمان­هایی نیاز داریم که به طور مستمر خودشان را از نو بسازند ، خودشان را از نو کشف کنند و به خودشان دوباره نیرو بخشند. این دلایل سازمان ها را ملزم می کند که باید بسیار آماده باشند تا بتوانند خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند.
امروزه عملکرد سازمان ها یک امر حیاتی برای بقا و دوام آن ها در نظر گرفته می شود . هر سازمان اداری برای پاسخ گویی به یک سلسله نیازهای اجتماعی شکل می گیرد و در طول حیات خود تا مادامی که به نیازهای اجتماعی زمان خویش پاسخ دهد استمرار دارد و هرگاه  که شرایط اجتماعی دگرگون شود و یا و یا نیازهای اجتماعی تغییر ماهیت دهند سازمان یا از میان می رود و  یا اساسا تغییر ساختار می دهند و خود را منطبق با شرایط اجتماعی جدید می نمایند . بر این اساس ساختار اداری باید تابعی از فضا و شرایط اجتماعی باشد و بکوشد تا به سلسله نیازهای اجتماعی پاسخ گویند . مجموع این دلایل باعث می­شود آنچه که بر متغیر عملکرد سازمان تاثیر گذار  است برای سازمان اهمیت به سزایی داشته یاشد . از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سازمان های  امروزی توانایی آن سازمان ها در امر نواوری سازمانی و تکنولوژیکی است که موجب بهبود عملکرد می شود.
[۱] Organizational innovation
[۲]Context specific
[۳] Firm performance
[۴] Cesar camison , ana villar-lopez
[۵] OECD,2005
تعداد صفحه : ۸۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***