دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل

 

عنوان

بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

( مطالعه موردی برند چیکا)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا شجاعی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

تیر ماه ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱ ۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۲-۱بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۳-۱ضرورت و اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵
۴-۱ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶
۵-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۶-۱ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۷-۱ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۸-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۹-۱ روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱۰-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱۱-۱ نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱۲-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱۳-۱ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱۴-۱ شرح واژگان………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
۱-۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲ علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۳-۲ نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۴-۲ نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۵-۲ دیدگاه های مختلف درباره نام تجاری……………………………………………………………………………………….۱۹
۶-۲ فلسفه نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۷-۲ نقش و اهمیت نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………۳۲
۸-۲ دلایل اهمیت نام تجاری………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۹-۲ ابعاد نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۱۰-۲ تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری…………………………………………………………………………………..۴۲
۱۱-۲ تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی در مورد یک نام تجاری……………………………………………………….۴۳
۱۲-۲ تاریخچه و مدیریت نام تجاری………………………………………………………………………………………………۴۵
۱۳-۲ ویژگی های نام  های تجاری قدرتمند…………………………………………………………………………………… ۴۸
۱۴-۲ تدوین استراتژی نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱-۱۴-۲ تدوین استراتژی نام تجاری از دیدگاه کاتلر………………………………………………………………………۵۱
۲-۱۴-۲ استراتژی های نام گذاری محصولات از دیدگاه روستا و همکاران…………………………………………۵۴
۱-۲-۱۴-۲ انواع استراتژی های نام گذاری محصولات…………………………………………………………………….۵۴
۱۵-۲استراتژی های نام گذاری تجاری……………………………………………………………………………………………۵۶
۱-۱۵-۲ راهبرد محصول- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۱-۱۵-۲ مزایا و معایب راهبرد محصول- نام تجاری…………………………………………………………………….۵۸
۲-۱۵-۲ راهبرد خط- نام تجاری……………………………………………………………………………………………………۶۰
۱-۲-۱۵-۲ مزایا و معایب راهبرد خط- نام تجاری…………………………………………………………………………..۶۰
۳-۱۵-۲ راهبرد دامنه- نام تجاری…………………………………………………………………………………………………۶۱
۱-۳-۱۵-۲ مزایا و معایب راهبرد دامنه- نام تجاری………………………………………………………………………..۶۲
۴-۱۵-۲ راهبرد چتر-نام تجاری…………………………………………………………………………………………………….۶۲
۱-۴-۱۵-۲ مزایا و معایب راهبرد چتر- نام تجاری………………………………………………………………………….۶۳
۵-۱۵-۲ راهبرد منبع- نام تجاری………………………………………………………………………………………………….۶۴
۱-۵-۱۵-۲ مزایا و معایب راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………۶۴
۶-۱۵-۲ راهبرد حمایت – نام تجاری………………………………………………………………………………………………۶۵
۱-۶-۱۵-۲ مزایا و معایب راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………۶۶
۱۶-۲ مقدمه ای در رابطه با توسعه نام تجاری………………………………………………………………………………….۶۷
۱۷-۲ نظریه طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۱۸-۲ انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی………………………………………………………………………………………۷۰
۱-۱۸-۲ نگرش کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۱۸-۲ نگرش نمونه اولیه…………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۱۸-۲ نگرش الگو………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۱۹-۲ توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۱-۱۹-۲ مفهوم کلی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۱۹-۲ تعاریف توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۱۹-۲ طبقه بندی توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱۹-۲ مزایا و معایب استراتژی توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………۷۶
۲۰-۲ نگرش مصرف کننده و نحوه شکل گیری آن…………………………………………………………………………..۸۰
۱-۲۰-۲ نگرش و ابعاد آن……………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۲-۲۰-۲ عناصر نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۲۱-۲ فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کننده……………………………………………………………………..۸۵
۲۲-۲ کارکردهای نام تجاری…………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۱-۲۲-۲ ابعاد کارکردی نام تجاری………………………………………………………………………………………………….۸۸
۲-۲۲-۲ تاثیر کارکردهای نام تجاری بر واکنش مصرف کننده…………………………………………………………..۹۰
۲۳-۲ اندازه گیری ذهنیت و برداشت های نام تجاری……………………………………………………………………….۹۲
۱-۲۳-۲ رویکردهای ساختار یافته…………………………………………………………………………………………………۹۲
۲-۲۳-۲ رویکردهای کمتر ساختار یافته…………………………………………………………………………………………۹۳
۲۴-۲ ارزیابی مصرف کننده از توسعه نام تجاری……………………………………………………………………………..۹۴
۲۵-۲ تصمیم درباره توسعه نام تجاری…………………………………………………………………………………………….۹۶
۲۶-۲ متغییر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۱-۲۶-۲ متغییر های وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………………۹۸
۲-۲۶-۲ متغییر های مستقل تحقیق………………………………………………………………………………………………۹۹
۲۷-۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۱-۲۷-۲ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۲-۲۷-۲ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۲۸-۲ چهارچوب مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۲۹-۲ معرفی نام تجاری محصولات غذایی چیکا…………………………………………………………………………….۱۲۵
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
۲-۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
۱-۲-۳ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………….۱۳۱
۲-۲-۳ طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش…………………………………………………………………………………….۱۳۱
۳-۳ مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
۴-۳ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۵-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۶-۳ روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
۱-۷-۳ تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………۱۴۲
۱-۱-۷-۳ تحلیل پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………..۱۴۲
۲-۱-۷-۳ تحلیل روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری……………………………………………………………………………………۱۴۴
۱-۸-۳ آزمون های آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………….۱۴۵
۱-۱-۸-۳ تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن………………………………………………………………………………….۱۴۵
۲-۱-۸-۳مدل لیزرل…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲
۲-۴ تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۱-۲-۴ تحلیل داده های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………۱۵۳
۱-۱-۲-۴ متغییر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….۱۵۳
۱-۱-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر سن بر نگرش مصرف کننده………………………………………………………………….۱۵۵
۲-۱-۲-۴ متغییر تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………۱۵۶
۱-۲-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر تحصیلات بر نگرش مصرف کننده………………………………………………………….۱۵۸
۳-۱-۲-۴ متغییر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………۱۵۹
۱-۳-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر جنسیت بر نگرش مصرف کننده……………………………………………………………۱۶۰
۴-۱-۲-۴ متغییر درآمد پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………۱۶۱
۱-۴-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر درآمد بر نگرش مصرف کننده……………………………………………………………….۱۶۲
۳-۴ تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………..۱۶۳
۱-۳-۴ مقایسه میزان شناخته بودن سایر برندها در بین مشتریان برند چیکا………………………………….۱۶۳
۲-۳-۴ آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت اولویت بندی ویژگی های محصول……………………………..۱۶۵
۳-۳-۴ تحلیل وضعیت موجود……………………………………………………………………………………………………..۱۶۶
۱-۳-۳-۴ آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………………..۱۶۶
۲-۳-۳-۴ آزمون میانگین رضایتمندی از ویژگی های محصول……………………………………………………….۱۶۷
۳-۳-۳-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………….۱۶۸
۴-۳-۳-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………..۱۷۰
۵-۳-۳-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………………..۱۷۱
۶-۳-۳-۴ آزمون میانگین ابعاد/ عوامل متغییر های تحقیق……………………………………………………………۱۷۲
۷-۳-۳-۴ تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………..۱۷۴
۱-۷-۳-۳-۴ متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………………………………………………۱۷۴
۲-۷-۳-۳-۴ متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………۱۷۷
۳-۷-۳-۳-۴ متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………………………………………….۱۷۹
۴-۳-۴ مدل های اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………..۱۸۱
۱-۴-۳-۴ مدل اندازه گیری متغییر برونزای تناسب ادراک شده…………………………………………………….۱۸۱
۲-۴-۳-۴ مدل اندازه گیری متغییر برونزای کیفیت ادراک شده……………………………………………………..۱۸۳
۳-۴-۳-۴ مدل اندازه گیری متغییر درونزای نگرش مصرف کننده…………………………………………………..۱۸۵
۵-۳-۴ بررسی مدل های ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………۱۸۷
۱-۵-۳-۴ مدل اول- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح متغییر های اصلی……………………۱۸۸
۲-۵-۳-۴ مدل دوم- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح ابعاد متغییر های اصلی……………۱۸۹
۴-۴ بررسی و تست فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۹۲
۵-۴ ماتریس اهمیت- وضعیت موجود متغییر های برونزا و درونزا…………………………………………………..۱۹۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۱-۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹
۲-۵ بررسی نتایج تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………….۲۰۰
۳-۵ بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۲۰۱
۴-۵ مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۶
۵-۵ مقایسه نتایج حاصل با مدل های ذکر شده در پیشینه تحقیق…………………………………………………۲۰۷
۶-۵ پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………۲۰۹
۷-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………….۲۱۰
۸-۵ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۲۱۱
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲
ب- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹
 
فهرست نمایشگرها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمایشگر۱-۱: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۲
نمایشگر۱-۲: مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………………………..۳۸
نمایشگر۲-۲: منشور هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………۴۲
نمایشگر۳-۲: تصویر ذهنی از نام تجاری…………………………………………………………………………………………۴۴
نمایشگر۴-۲ استراتژی برای نام تجاری…………………………………………………………………………………………..۵۳
نمایشگر۵-۲ روش های نامگذاری…………………………………………………………………………………………………..۵۶
نمایشگر۶-۲ راهبرد محصول- نام تجاری………………………………………………………………………………………..۵۸
نمایشگر۷-۲ راهبرد دامنه- نام تجاری……………………………………………………………………………………………۶۱
نمایشگر۸-۲ راهبرد چتر- نام تجاری……………………………………………………………………………………………..۶۳
نمایشگر۹-۲ راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….۶۵
نمایشگر۱۰-۲ راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………………………۶۶
نمایشگر۱۱-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه اشکان نژاد………………………………………………………………..۱۰۶
نمایشگر۱۲-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه کردرستمی………………………………………………………………..۱۰۷
نمایشگر۱۳-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه جلالی……………………………………………………………………….۱۱۰
نمایشگر۱۴-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه جباری………………………………………………………………………۱۱۳
نمایشگر۱۵-۲ مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری…………………………………………………۱۲۲
نمایشگر۱۶-۲ مدل مفهومی تحقیق دیوید جیمز…………………………………………………………………………..۱۲۳
نمایشگر۱-۳ مدل مفهومی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………۱۳۳
نمایشگر۲-۳ مولفه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۳۷
نمایشگر۳-۳ آزمون اعتبار متغییر های تحقیق……………………………………………………………………………..۱۴۳
نمایشگر۱-۴ توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………۱۵۳
نمایشگر۲-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….۱۵۴
نمایشگر۳-۴ خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان……………………………..۱۵۵
نمایشگر۴-۴ خلاصه آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
نمایشگر۵-۴ توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………………….۱۵۶
نمایشگر۶-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………..۱۵۷
نمایشگر۷-۴ خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات………………………………………………۱۵۸
نمایشگر۸-۴ توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………………….۱۵۹
نمایشگر۹-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………..۱۵۹
نمایشگر۱۰-۴ میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)……..۱۶۰
نمایشگر۱۱-۴ خلاصه آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)…………………………………………۱۶۰
نمایشگر۱۲-۴ توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………۱۶۱
نمایشگر۱۳-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان…………………………………………………۱۶۲
نمایشگر۱۴-۴ خلاصه آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد………………………………………………….۱۶۳
نمایشگر۱۵-۴ مقایسه برند هانی………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
نمایشگر۱۶-۴ مقایسه برند تیکا…………………………………………………………………………………………………..۱۶۴
نمایشگر۱۷-۴ مقایسه برند الیکا………………………………………………………………………………………………….۱۶۴
نمایشگر۱۸-۴ مقایسه برند مائده…………………………………………………………………………………………………۱۶۴
نمایشگر۱۹-۴ فرضیه آماری برای آزمون فریدمن………………………………………………………………………….۱۶۵
نمایشگر۲۰-۴ اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………۱۶۶
نمایشگر۲۱-۴ آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………….۱۶۷
نمایشگر۲۲-۴ آزمون میانگین رضایت از ویژگی های محصول………………………………………………………..۱۶۸
نمایشگر۲۳-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………….۱۶۹
نمایشگر۲۴-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………….۱۷۱
نمایشگر۲۵-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش…………………………………………………………………….۱۷۲
نمایشگر۲۶-۴ آزمون میانگین ابعاد متغییر های تحقیق…………………………………………………………………۱۷۳
نمایشگر۲۷-۴ آزمون بارتلت و KMO متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………۱۷۴
نمایشگر۲۸-۴ کل واریانس تبیین شده متغییر تناسب ادراک شده…………………………………………………۱۷۵
نمایشگر۲۹-۴ ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر تناسب ادراک شده………………………………………….۱۷۶
نمایشگر۳۰-۴ آزمون بارتلت و KMO متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………………..۱۷۸
نمایشگر ۳۱-۴ کل واریانس تبیین شده متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………..۱۷۸
نمایشگر۳۲-۴ ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………۱۷۸
نمایشگر۳۳-۴ آزمون بارتلت و KMO متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………۱۷۹
نمایشگر۳۴-۴ کل واریانس تبیین شده متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………….۱۸۰
نمایشگر۳۵-۴ ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………….۱۸۰
نمایشگر۳۶-۴ مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت استاندارد………………………………۱۸۲
نمایشگر۳۷-۴ مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………۱۸۳
نمایشگر۳۸-۴ مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت استاندارد………………………………۱۸۴
نمایشگر۳۹-۴ مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………۱۸۵
نمایشگر۴۰-۴ مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت استاندارد…………………………….۱۸۶
نمایشگر۴۱-۴ مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت ضرایب معناداری………………….۱۸۷
نمایشگر۴۲-۴ مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………۱۸۸
نمایشگر۴۳-۴ مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………۱۸۹
نمایشگر۴۴-۴ مدل تاثیر ۴ عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰
نمایشگر۴۵-۴مدل تاثیر ۴ عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت ضرایب معنادار………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۱
نمایشگر۴۶-۴ مقادیر ضرایب بتا و t برای هر یک از فرضیه ها………………………………………………………..۱۹۲
نمایشگر۴۷-۴ ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر تناسب ادراک شده………….۱۹۶
نمایشگر۴۸-۴ ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر کیفیت ادراک شده………….۱۹۷
نمایشگر۴۹-۴ ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر نگرش مصرف کننده………..۱۹۷
نمایشگر۱-۵ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده…………………………………………….۲۰۹
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱٫مقدمه :
در بسیاری از کشورها، امروزه نام های تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نام های تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمان های امروزی بوده و تحت حمایت ویژه مدیریت ارشد است. ولی نام های تجاری پاسخ به تمامی مشکلات بشریت نبوده و قادر نیستند با ایجاد انقلابی در کسب و کارهای در هم شکسته و رو به فنا، آنها را به یکباره به برتری برسانند و هیچ کسب و کاری نمی تواند با بهره گیری از آن یک شبه ره صد ساله طی کند. در گذشته، دنیای نام های تجاری تنها مورد توجه مدیران ارشد بود، در حالی که امروزه این نگرش تغییر یافته و توجه به خلق و توسعه نام های تجاری ارزشمند، اولویت اول تمامی کسب و کارهاست. بسیاری از شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ فعال در عرصه های گوناگون بازار، استراتژی نام تجاری را به عنوان جوهره اصلی استراتژی کسب و کار خود بنا نهاده و بر آن تکیه می کنند. از طرفی با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز، شرکتها برای حفظ بقا و سودآوری خود، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند. لذا مدیران بسیاری از شرکتها هنگام ارائه محصول جدید خود نسبت به کسب وفاداری مشتریان به برند خود سرمایه گذاری نموده و از استراتژی نام تجاری خود برای تولید و فروش محصولات فعلی و همچنین محصولات جدید خود در آینده استفاده می­نمایند. محصولات غذایی چیکا  ، به عنوان یکی از برندهای پیش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم، با تأمل و تعمق بیشتری به ارائه محصولات وتوسعه نام تجاری خودنگریسته و با هدف کسب جایگاه در بازارهای جهانی،قصد دارد تا تاثیرتعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان خود را مورد بررسی قرار دهد.
گزارش این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود.
فصل اول شامل بیان مساله، سوالات اصلی و فرعی، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق و واژگان تخصصی می­باشد.
فصل دوم ضمن توضیح مباحث نام تجاری و استراتژی­های نام گذاری تجاری و مزایا و معایب هرکدام و ویژگی های نام های تجاری قدرتمند، به توضیحاتی در مورد نگرش مصرف کننده، نحوه شکل گیری و ابعاد و عناصر آن، همچنین، تصویر ذهنی در مورد یک نام تجاری، فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کنندگان و انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی، دیدگاه های مختلف در رابطه با تعریف توسعه نام تجاری، انواع روش های توسعه، تعریف کامل متغییرهای مورد مطالعه در مدل انتخاب شده و در نهایت معرفی کامل شرکت چیکا پرداخته شده است.
فصل سوم شامل چگونگی گردآوری داده ها(از طریق پرسشنامه)و روشهای تجزیه و تحلیل آنهاست.
در فصل چهارم به تحلیل یافته های تحقیق با بهره گرفتن از روشهای آماری توصیفی(میانگین و. . . )و استنباطی(مدل معادلات ساختاری و …) پرداخته شده است ونهایتا در فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق به همراه پیشنهادات ارائه می شوند.
تعداد صفحه : ۲۸۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***