دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت صنعتی- تولید

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ساوه

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))

گرایش مدیریت صنعتی- تولید

 

عنوان:

بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

 

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رزقی رستمی

 

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاموسی

 

پاییز ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- چارچوب نظری پژوهش ۷
۱-۶- متغییرهای پژوهش ۸
۱-۷- فرضیه های پژوهش ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- نقشه ادبیات پژوهش ۱۱
۲-۲- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟ ۱۱
۲-۳- نظریه دانشمندان ۱۲
۲-۴- پیشینه پژوهش ۱۴
۲-۴-۱- ده استراتژی مدیریت زمان ۱۴
۲-۴-۲- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل ۲۰
۲-۴-۳- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی ۳۹
۲-۴-۴- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن ۵۴
۲-۴-۵- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل ۶۱
۲-۴-۶- مدلسازی­کرایه­حمل­کالا­در­شبکه حمل­و­نقل جاده­های با رویکرد افزایش قیمت سوخت ۶۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۴-۷- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی ۶۸
۲-۴-۸- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل ۷۳
۲-۴-۹- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده ۷۶
۲-۴-۱۰- اقتصاد حمل ونقل ۸۳
۲-۴-۱۱- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای ۸۸
۲-۴-۱۲- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی ۹۱
۲-۴-۱۳- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل ۹۳
۲-۴-۱۴- بیمه های باربری ۹۵
۲-۴-۱۵- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن ۱۰۰
۲-۴-۱۶- مدیریت زمان ۱۰۲
۲-۴-۱۷- مطالعه روش ۱۰۵
۲-۴-۱۸- میزان حمل و نقل انواع محصولات ۱۰۹
۲-۴-۱۹- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه ۱۰۹
۲-۵- چارچوب نظری پژوهش ۱۱۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش ۱۱۸
۳-۲- متغییر های پژوهش ۱۱۸
۳-۳- سطح تحلیل ۱۱۹
۳-۴- مدت مطالعه ۱۱۹
۳-۵- چگونگی گردآوری داده ها ۱۱۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۶- قلمرو تحقیق ۱۱۹
۳-۷- افق زمانی ۱۲۰
۳-۸- فرضیه ها ۱۲۰
۳-۹- روش نمونه گیری ۱۲۰
۳-۱۰- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها ۱۲۱
۳-۱۱- روائی ۱۲۱
۳-۱۲- پایائی ۱۲۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- توصیف متغیرها ۱۲۴
۴-۲- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج ۱۲۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- جمع بندی ۱۵۰
۵-۲- تفسیر یافته ها ۱۵۳
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۵۴
۵-۴- پیشنهاد بر اساس یافته ها ۱۵۷
۵-۵- توصیه های کاربردی ۱۵۹
۵-۶-  محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر ۱۵۹
۵-۷- محدودیت های در اختیار  پژوهشگر ۱۶۰
۵-۸- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ۱۶۰
فهرست منابع ۱۶۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- نقشه ادبیات پژوهش ۱۱
شکل ۲-۲- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر ۳۰
شکل ۲-۳- تقسیم بندی راه های بین شهری ۳۳
شکل۲-۴- محیط و محدوده سیستم ۱۰۱
شکل ۴-۱ مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر ۱۳۹
شکل ۴-۲ مقدار آماره t برای هریک از ضرایب ۱۴۰

 

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- سابقه شرکت حمل و نقل ۱۲۷
نمودار ۴-۲- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته ۱۲۸
نمودار ۴-۳- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل ۱۲۹
نمودار ۴-۴- میانگین عمر وسائط حمل و نقل ۱۳۰
نمودار ۴-۵- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل ۱۳۱
نمودار ۴-۶- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال ۱۳۲
نمودار ۴-۷- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال ۱۳۳
نمودار ۴-۸- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل ۱۳۴
نمودار ۴-۹- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل ۱۳۵
نمودار۴-۱۰- مدل ساختاری با ضرایب مسیر ۱۳۷

 
چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب        نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی) ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان, ترافیک, تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن برنامه ریزی و اولویت بندی کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار  چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشتر می شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و همچنین افزایش کرایه  نیز از تخفیف بیمه محصول هنگامیکه بار سالم به مقصد می رسد تامین مالی می شود (مانند تخفیف بیمه سالیانه وسائط نقلیه) و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات  منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و  شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار ۸۹۸/۰ و جامعه آماری ۳۲۰ شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه ۲۰۰ شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.
کلید ­واژه ­ها: حمل­ و­ نقل-­ مدیریت ­زمان-­ مهندسی­ترافیک- ارزیابی ­کار و زمان- تصمیمات مناسب   قیمت گذاری حمل و نقل
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
۱ – ۱ – مقدمه:
درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و  خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل  و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[۱]و هدفمندی یارانه ها موثراست.
 
تعداد صفحه : ۱۸۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***