دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مدیریت منابع انسانی

 

عنوان :

بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر منوچهر جفره

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر تیمور آقایی فیشانی

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول: کلیات طرح
مقدمه: ………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۱-   بیان مسئله:……………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲-   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:………………………………………….. ۶
۱-۳-   هدف های تحقیق: ……………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴-   چارچوب نظری و مدل تحقیق:………………………………………………………… ۸
۱-۵-   فرضیه های تحقیق:……………………………………………………………………. ۱۰
۱-۶-   قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷-   روش تحقیق:………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۸-   جامعه آماری و حجم نمونه:………………………………………………………….. ۱۱
۱-۹-   روش گردآوری اطلاعات:……………………………………………………………. ۱۱
۱-۱۰- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:……………………………………….. ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-   بخش اول- نگرش های شغلی:………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۱-  تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. ۱۵
۲-۱-۲-  ابعاد نگرش های شغلی:………………………………………………………… ۱۷
۲-۱-۳-  درگیری شغلی:………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۱-۴-  مفهوم درگیری شغلی و انواع آن:………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۵-  اهمیت درگیری شغلی:…………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۶-  عوامل موثر بر درگیری شغلی:…………………………………………………. ۲۳
۲-۱-۷-  رضایت شغلی:…………………………………………………………………… ۲۵
۲-۱-۸-  اهمیت رضایت شغلی:………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۹-  ابعاد رضایت شغلی:…………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۱۰-                                 رابطه انگیزش با رضایت شغلی:…………………. ۲۸
۲-۱-۱۱-                                                 نظریه های مختلف در بحث رضایت شغلی:         ۲۹
۲-۱-۱۱-۱-……………………………………………………………….. نظریه کورمن……….. ۲۹
۲-۱-۱۱-۲-    نظریه بروفی :……………………………………………………….. ۳۰
۲-۱-۱۱-۳-      نظریه پارسون :……………………………………………………. ۳۱
۲-۱-۱۱-۴-……………………………………………………………….. نظریه تفاوت:……….. ۳۱
۲-۱-۱۱-۵-                                   نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ:….. ۳۲
۲-۱-۱۱-۶-………………………………………………………………. نظریه برابری:……….. ۳۳
۲-۱-۱۲-         تعهد سازمانی:…………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۱۳-……………………………………………………………… اهمیت تعهد سازمانی:……….. ۳۷
۲-۱-۱۴-………………………………………………………………… انواع تعهد سازمانی:……….. ۳۸
۲-۱-۱۵-                ابعاد تعهد سازمانی:………………………………………………. ۴۰
۲-۱-۱۶-                       مدل های تعهد سازمانی:…………………………………… ۴۵
۲-۲-   بخش دوم- رفتار شهروندی سازمانی:……………………………………………….. ۴۸
۲-۲-۱-  تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. ۴۸
۲-۲-۲-  رفتار شهروند سازمانی:………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۳-  اهمیت رفتار شهروندی سازمانی:………………………………………………. ۵۳
۲-۲-۴-  تاریخچه رفتار شهروند سازمانی و موضوعات مرتبط با آن:…………………. ۵۷
۲-۲-۵-  مدل های رفتار شهروندی سازمانی:……………………………………………. ۶۰
۲-۲-۵-۱-  مدل رفتارهای شهروندی گراهام:……………………………………… ۶۰
۲-۲-۵-۲-  مدل رفتارهای شهروندی پادساکف:…………………………………… ۶۳
۲-۲-۵-۳-  رضایت شغلی، اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی:…………………… ۶۵
۲-۲-۵-۴-  کیفیت خدمات و رفتار شهروند سازمانی:…………………………….. ۶۸
۲-۲-۵-۵-  فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی:…………………………………… ۷۰
۲-۲-۵-۶-  رفتار شهروندی مدیریت:………………………………………………. ۷۴
۲-۲-۵-۷-  عوامل تأثیر گذار و پیامدها:…………………………………………… ۷۵
۲-۳-   بخش سوم- تسهیم دانش:……………………………………………………………. ۷۷
۲-۳-۱– تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳-۲-      تسهیم دانش:……………………………………………………………. ۷۹
۲-۳-۳-      انتقال و تسهیم دانش:………………………………………………….. ۸۱
۲-۳-۴-      تسهیم دانش در سازمان های دولتی:………………………………….. ۸۲
۲-۳-۵-      پیش بینی کننده های تسهیم دانش در سازمان:……………………….. ۸۳
۲-۳-۶-      جنبه های مؤثّر بر موفقیت در تسهیم دانش:…………………………. ۸۷
۲-۳-۷-      قابلیتها و توانمندسازهای تسهیم دانش در سازمان:…………………… ۸۸
۲-۴-   بخش چهارم- پیشینه تحقیق:………………………………………………………… ۹۰
۲-۴-۱-  تحقیقات داخلی:………………………………………………………………… ۹۰
۲-۴-۲-  تحقیقات خارجی:……………………………………………………………….. ۹۷
۲-۵-   بخش پنجم- آشنایی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران                 ۱۰۰
۲-۵-۱-  برنامه استراتژیک معاونت توسعه:…………………………………………… ۱۰۱
۲-۵-۲-  چشم انداز:…………………………………………………………………….. ۱۰۲
۲-۵-۳-  ماموریت ها:…………………………………………………………………… ۱۰۲
۲-۵-۴-  استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع:…………….. ۱۰۲
۲-۵-۵-  منشور اخلاقی………………………………………….…………..:۱۰۳
۲-۵-۶-  دانشکده ها :…………………………………………………………………… ۱۰۳
۲-۵-۷-  مراکز آموزشی و درمانی : بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی…………. ۱۰۴
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۳-۱-   روش تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۲-   جامعه آماری و حجم نمونه:………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۳-   روش گرد آوری اطلاعات:…………………………………………………………. ۱۰۸
۳-۳-۱-  روایی و پایایی پرسشنامه:…………………………………………………….. ۱۰۹
۳-۳-۲-  مقیاس اندازه گیری:…………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:………………………………………………….. ۱۱۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۱-   آمار توصیفی………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۱-۱-  جنسیت………………………………………………………………………… ۱۱۸
۴-۱-۲-  سن…………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۴-۱-۳-  نوع شغل………………………………………………………………………. ۱۲۰
۴-۱-۴-  تحصیلات…………………………………………………………………….. ۱۲۱
۴-۱-۵-  سابقه خدمت………………………………………………………………….. ۱۲۲
۴-۱-۶-  تأهل…………………………………………………………………………… ۱۲۴
۴-۲-   تحلیل استنباطی …………….  ۱۲۵
۴-۲-۱-  ارزیابی روابط خطی بین متغیرهای تحقیق………………………………….. ۱۲۶
۴-۲-۲-  برازش مدل تحقیق……………………………………………………………. ۱۲۷
۴-۲-۳-  شاخص‏های نیکویی برازش مدل……………………………………………. ۱۲۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۵-۱-   نتیجه گیری………. ۱۳۳
۵-۲-   پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………. ۱۳۵
۵-۲-۱-  پیشنهادها بر اساس نتایج یافته های تحقیق…………………………………. ۱۳۵
۵-۲-۲-  پیشنهادها برای محققین بعدی……………………………………………….. ۱۳۶
۵-۳-   محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… ۱۳۷
منابع و مآخذ                                                                                                  ۱۳۸
منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
پیوست ها و ضمائم                                                                                         ۱۴۵
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول ۲-۱): مقایسه مشوق های تسهیم دانش در بخش خصوصی و دولتی……………… ۸۳
جدول ۳-۱): آلفای کرونباخ پرسشنامه………………………………………………………. ۱۱۲
جدول ۳-۲): طیف پرسشنامه………………………………………………………………… ۱۱۲
جدول ۴-۱: توزیع جنسیت………………………………………………………………….. ۱۱۸
جدول ۴-۲: توزیع سن                                                                                    ۱۱۹
جدول ۴-۳: توزیع نوع شغل………………………………………………………………… ۱۲۰
جدول ۴-۴: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. ۱۲۱
جدول ۴-۵: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. ۱۲۳
جدول ۴-۶: توزیع تأهل                                                                                  ۱۲۴
جدول ۴-۷: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف…………………………. ۱۲۵
جدول ۴-۸: ضرایب همبستگی بیین متغیرهای تحقیق…………………………………….. ۱۲۶
جدول ۴-۹ : نمادهای بکارگرفته شده متغیرهای تحقیق…………………………………… ۱۲۷
جدول ۴-۱۰ : نتایج شاخص‏های برازشی مدل…………………………………………….. ۱۳۰
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                  صفحه
شکل ۲-۱): مبانی اساسی دیدگاه نگرشی……………………………………………………. ۴۳
شکل ۲-۲): مبانی اساسی دیدگاه رفتاری……………………………………………………. ۴۴
شکل ۲-۳): ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (OCBs)………………………………………. 62
شکل ۲-۴): تأثیر فرهنگ بر  OCB…………………………………………………………. 73
شکل ۲-۵): فرآیندهای اصلی مدیریت دانش………………………………………………. ۸۰
شکل ۲-۶): حوزه های تأثیرگذار بر تسهیم دانش…………………………………………. ۸۸
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع جنسیت…………………………………………………………………. ۱۱۹
نمودار ۴-۲: توزیع سن                                                                                    ۱۲۰
نمودار ۴-۳: توزیع نوع شغل………………………………………………………………… ۱۲۱
نمودار ۴-۴: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. ۱۲۲
نمودار ۴-۵: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. ۱۲۳
نمودار ۴-۶: توزیع تأهل                                                                                  ۱۲۴
نمودار ۴-۷: مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………. ۱۲۷
نمودار ۴-۸: مدل تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………….. ۱۲۸
نمودار ۴-۹: مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب استاندارد…………………………… ۱۲۹
 
فصل اول
کلیات طرح

مقدمه:

با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است (ایرانشاهی، ۱۳۷۷، ص ۸۳). باید اذعان نمود که در محیط پویا و متحول امروز انسانها مهمترین عنصر سازمانی در اداره سازمان ها هستند. سازمان ها با تکیه بر افراد به عنوان مهم ترین سرمایه آنها را به درک، فهم و ارائه دانسته ها و ایده های جدید، و استفاده عملی از آن ایده ها در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق می کنند. این فعالیت نیازمند آن است که فرهنگ سازمانی به عنوان تشکیل دهنده شخصیت سازمانها که رفتار کارکنان متأثر از آن می باشد، فرهنگ دانش پرور و حامی فعالیت های دانشی باشد (شریف زاده و کاظمی، ۱۳۷۷: ۱۳۱).
از سویی قسمت عمده ای از زندگی روزانه ای هر شخص صرف اشتغال به کار می شود. یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه روان شناسان کار، روان شناسان بهره وری و روان شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، نشانه ها، علل و آثار فرسودگی شغلی است (حدادی کوهسار و علی­اکبری معلم، ۱۳۹۰: ۹۷).
از دیگر سوی، رفتارهای شهروندی سازمانی که در نتیجه فرسودگی شغلی و یا نگرش شغلی کارکنان ایجاد می شوند، به شکل مثبت روی ستاده های مربوط به ارزیابی عملکرد و ستاده های کار گروهی تاثیر می گذارند. در همین راستا محققان پیامدهای فردی و سازمانی نسبتا زیادی را برای رفتارهای شهروندی سازمانی ذکر کرده اند که از جمله آنها در سطح سازمانی می توان به افزایش عملکرد و
اثربخشی و نیز افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد اشاره نمود. با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان، مطالعات مختلف به بررسی دلایل بروز این رفتارها پرداخته اند که عمدتا این کوشش ها بر خصوصیات فردی متمرکز بوده است. نگرش شغلی نیز یکی از این عوامل است که مورد توجه پژوهشگران بوده است. به عبارتی نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به موضوعات مختلف، در بروز و یا عدم بروز رفتارهای شهروندی
سازمانی موثر است. حال از آنجا که مدیریت دانش نیز در جهت توانمندسازی کارکنان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و بهبود سطح عملکرد سازمانی مورد توجه قرار می گیرد، در این تحقیق تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش در سازمان، را مورد مطالعه قرار می دهیم و با توجه به اینکه سازمان های فعال در حیطه سلامت که در تماس دائم با مشتری، یا ارباب رجوع هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند، این تأثیر برای کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران ارزیابی می گردد.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.
تعداد صفحه : ۱۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***