دانلود پایان نامه:بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه موردی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد        

رشته: مدیریت بازرگانی    

گرایش بازاریابی

عنوان:

بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان)

استاد راهنما:

 دکتر نرگس دل افروز

استاد مشاور:

دکترمحمود شبگو منصف

نیمسال تحصیلی

بهار ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست:
عنوان                                                                                                صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱- ۱  مقدمه                                                                                                         ۱
۲-۱- بیان مساله                                                                               ۱
۳-۱- ضرورت انجام تحقیق                                                                  ۳
۴-۱- پیشینه و ادبیات تحقیق                                                                      ۵
۵-۱- اهداف تحقیق                                                                          ۸
۶-۱- چارچوب نظری تحقیق                                                               ۸
۷-۱- فرضیه های تحقیق                                                                              ۱۲
۸-۱- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق                                                   ۱۲
۹-۱- نوع روش تحقیق                                                                      ۱۷
۱۰-۱- روش گردآوری اطلاعات                                                                    ۱۷
۱۱-۱- ابزار گردآوری اطلاعات                                                            ۱۷
۱۲-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                    ۱۸
۱۳-۱- ساختار پایان نامه                                                                              ۱۸
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه                                                                                     ۲۰
۲-۲- تعریف کیفیت                                                                          ۲۲
۳-۲- اهمیت خدمت و کیفیت                                                               ۲۴
۴-۲- کیفیت – تفاوتهای بین بخش تولید و خدمات                                     ۲۵
۵-۲- موانع پیش روی دستیابی به بهبود کیفیت خدمات                                  ۲۶
۶-۲- ملزومات دستیابی به کیفیت خدمات                                                 ۲۷
۷-۲- اندازه گیری کیفیت خدمات                                                           ۲۸
۸-۲- اندازه گیری های کیفیت                                                               ۲۹
۹-۲- مدل های مفهومی کیفیت خدمت                                                     ۳۲
۱۰-۲- مدل های اندازه گیری کیفیت خدمت                                              ۴۹
۱۱-۲- کیفیت خدمت ، دنیای تجارت و قصد خرید                                     ۴۰
۱۲-۲- آگاهی از قیمت                                                                      ۴۰
۱۳-۲- تعریف آگاهی از قیمت                                                             ۴۱
۱۴-۲- ابعاد مختلف قیمت                                                                  ۴۱
۱۵-۲- اطلاعات قیمتی                                                                      ۴۲
۱۶-۲- حساسیت پرستیژ                                                                     ۴۳
۱۷-۲- آگاهی قیمتی                                                                         ۴۴
۱۸-۲- آگاهی از ارزش                                                                      ۴۵
۱۹-۲- مطالعات صورت گرفته در ارتباط با قیمت و کیفیت                             ۴۶
۲۰-۲- تصویر برند                                                                           ۴۹
۲۱-۲- جنبه های مختلف تصویر                                                           ۴۹
۲۲-۲- تعریف تصویر برند / محصول و فرایند های مرتبط به آن                       ۵۱
۲۳-۲- ابعاد تصویر                                                                           ۵۲
۲۴-۲- تعاریف  مختلف تصویر برند / محصول با تاکیدهای مختلف                   ۵۳
۲۵-۲- تاثیر تصویر برند بر قصد خرید و کاهش ریسک درک شده                     ۵۴
۲۶-۲- تصویر فروشگاه                                                                      ۵۵
۲۷-۲- تصویر                                                                                 ۵۵
۲۸-۲- انواع تصویر                                                                          ۵۶
۲۹-۲- اجزاء تصویر                                                                         ۵۷
۳۰-۲- تعاریف و مفاهیم تصویر فروشگاه                                                 ۵۸
۳۱-۲- اهمیت تصویر فروشگاه                                                             ۵۹
۳۲-۲- ابعاد تصویر فروشگاه                                                                ۶۰
۳۳-۲- ریسک درک شده                                                                    ۶۱
۳۴-۲- مفهوم درک شده                                                                     ۶۱
۳۵-۲- انواع ریسک های درک شده از دیدگاه  تارپی، پیتر و روسلیوس               ۶۲
۳۶-۲- عوامل موثر بر ریسک درک شده                                                   ۶۳
۳۷-۲- راهبرد های کاهش درک شده                                                       ۶۴
۳۸-۲- پیشینه تحقیق                                                                         ۶۵
۳۹-۲- مدل مفهومی تحقیق                                                                  ۶۸
۴۰-۲- جمع بندی فصل دوم                                                                ۶۹
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳ مقدمه                                                                                     ۷۱
۲-۳- موضوع تحقیق                                                                         ۷۱
۳-۳- روش تحقیق                                                                           ۷۱
۴-۳- جامعه آماری                                                                           ۷۲
۵-۳- نمونه آماری                                                                            ۷۲
۶-۳- روش نمونه گیری                                                                      ۷۳
۷-۳- ابزار تحقیق                                                                             ۷۴
۸-۳- روایی و پایایی تحقیق                                                                 ۷۶
۱-۸-۳- روایی پرسش نامه                                                                  ۷۶
۲-۸-۳- پایایی پرسشنامه                                                                    ۷۷
۹-۳- روش گردآوری داده ها                                                               ۷۸
۱۰-۳- آزمون های آماری مورد استفاده                                                    ۷۹
۱۱-۳- تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی                                                      ۷۹
۱۲-۳- مدل معادلات ساختاری                                                             ۸۰
۱۳-۳- جمع بندی فصل سوم                                                               ۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۱-۴ مقدمه                                                                                     ۸۲
۲-۴- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی                                                         ۸۲
۱-۲-۴- جنسیت                                                                             ۸۲
۲-۲-۴- وضعیت سنی                                                                       ۸۳
۳-۲-۴- وضعیت تحصیلات                                                                ۸۴
۳-۴-  وضعیت متغیرهای تحقیق                                                            ۸۴
۱-۳-۴- وضعیت متغیر کیفیت خدمات                                                    ۸۵
۲-۳-۴- وضعیت متغیر تصویر فروشگاه                                                   ۸۶
۳-۳-۴- وضعیت متغیر تصویر برند فروشگاهی                                           ۸۷
۴-۳-۴- وضعیت متغیر ریسک درک شده                                                 ۸۸
۵-۳-۴- وضعیت متغیر آگاهی از قیمت                                                    ۸۹
۶-۳-۴- وضعیت متغیر قصد خرید                                                         ۹۰
۴-۴- آزمون فرضیات تحقیق                                                                ۹۱
۱-۴-۴- تحلیل عاملی تاییدی                                                               ۹۱
۲-۴-۴- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برونزای تحقیق                          ۹۲
۳-۴-۴- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای  برونزای تحقیق                         ۹۳
۴-۴-۴- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای  درونزای  تحقیق                        ۹۵
۵-۴-۴- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای  درونزای  تحقیق                       ۹۷
۵-۴- مدل معادلات ساختاری                                                               ۱۰۰
۶-۴- آزمون فرضیات                                                                        ۱۰۰
۷-۴- آزمون برازندگی مدل                                                                  ۱۰۵
۸-۴- جمع بندی فصل چهارم                                                               ۱۰۶
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه                                                                                     ۱۰۹
۲-۵- خلاصه نتایج تحقیق                                                                   ۱۰۹
۳-۵- بحث و نتیجه گیری                                                                   ۱۱۰
۴-۵- پیشنهادات کاربردی                                                                   ۱۱۴
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی                                                     ۱۱۵
۶-۵- موانع و محدودیت های تحقیق                                                       ۱۱۵
۷-۵- جمع بندی فصل                                                                       ۱۱۶
پیوست ها
پرسشنامه
 
 
فهرست جداول
جدول ۱-۲ اندازه گیری های کیفیت خدمت                                                          ۳۲
جدول ۱-۳ نحوه توزیع و جمع آوری پرسش نامه                                       ۷۴
جدول ۲-۳ نحوه ارزش گذاری سوالات پرسش نامه                                     ۷۵
جدول ۳-۳ ضرایب آلفای کرونباخ تک تک متغیرها و ابعاد                             ۷۸
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت                            ۸۲
جدول ۲-۴ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سنی                         ۸۳
جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تحصیلی                ۸۴
جدول۴-۴ آماره های یک نمونه ای متغیر کیفیت خدمات                                ۸۶
جدول ۵-۴ آزمون یک نمونه ای متغیر کیفیت خدمات                                   ۸۶
جدول۶-۴ آماره های یک نمونه ای متغیر تصویر فروشگاه                               ۸۷
جدول۷-۴ آزمون یک نمونه ای متغیر تصویر فروشگاه                                   ۸۷
جدول۸-۴ آماره های یک نمونه ای متغیر تصویر برند فروشگاهی                      ۸۸
جدول۹-۴ آزمون یک نمونه ای متغیر تصویر برند فروشگاهی                           ۸۸
جدول۱۰-۴ آماره های یک نمونه ای متغیر ریسک درک شده                           ۸۹
جدول۱۱-۴ آزمون یک نمونه ای متغیر ریسک درک شده                               ۸۹
جدول۱۲-۴ آماره های یک نمونه ای متغیر آگاهی از قیمت                             ۹۰
جدول۱۳-۴ آزمون یک نمونه ای متغیر آگاهی از قیمت                                 ۹۰
جدول۱۴-۴ آماره های یک نمونه ای متغیر قصد خرید                                  ۹۱
جدول۱۵-۴ آزمون یک نمونه ای متغیر قصد خرید                                       ۹۱
جدول ۱۶-۴ نتایج فرضیات تحقیق                                                        ۱۰۴
جدول ۱۷-۴ شاخص های برازش                                                         ۱۰۶
جدول۱-۵ رد یا تایید شدن فرضیات تحقیق                                              ۱۱۰
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ مدل مفهومی                                                                  ۱۱
شکل ۱-۲ مدل اندازه گیری کیفیت پاراسورامان و همکاران                          ۳۳
شکل۲-۲ مدل ارائه شده توسط مور                                                    ۳۶
شکل ۳-۲ مدل هایوود و فارمر                                                         ۳۶
شکل ۴-۲ مدل بررسی شده خدمات سفر نش                                        ۳۸
شکل۵-۲ مدل چهارچوب فرایندهای عملیاتی مشتری جانسون                     ۳۹
شکل ۶-۲ مدل رفتاری کیفیت خدمت بدووز وهمکارن                              ۳۹
شکل۱-۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برونزا در حالت تخمین استاندارد  ۹۲
شکل۲-۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برونزا در حالت اعداد معناداری    ۹۳
شکل۳-۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای برونزا در حالت تخمین استاندارد  ۹۴
شکل۴-۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای برونزا در حالت اعداد معناداری    ۹۵
شکل۵-۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای درونزا در حالت تخمین استاندارد  ۹۶
شکل۶-۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای درونزا در حالت اعداد معناداری    ۹۷
شکل۷-۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزا در حالت تخمین استاندارد  ۹۸
شکل۸-۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزا در حالت اعداد معناداری    ۹۹
شکل ۹-۴ تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد            ۱۰۳
شکل۱۰-۴ تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری             ۱۰۴
 
فهرست نمودارها
نمودار۱-۴ فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت                                               ۸۳
نمودار۲-۴ فراوانی پاسخ دهندگان برحسب گروه سنی                                    ۸۳
نمودار۳-۴ فراوانی پاسخ دهندگان برحسب مقطع تحصیلی                               ۸۴
 
 
چکیده:
این تحقیق در ارتباط با بررسی اثرات تصویرفروشگاه، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید در فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شرق استان گیلان می  باشد. نمونه آماری شامل ۳۴۱ نفر از مشتریان فروشگاه های رفاه در شهرهای لنگرود، لاهیجان، رودسر و آستانه می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که : (۱) تصویر برند فروشگاهی تاثیر مثبتی بر قصد خرید برند فروشگاهی دارد. (۲) کیفیت خدمات تاثیر مثبتی بر قصد خرید دارد. (۳) تصویر فروشگاه تاثیر مثبتی بر قصد خرید برند دارد. (۴) تصویر برند فروشگاهی بهتر، ریسک درک شده پایین تری را برای مصرف کنندگان به همراه دارد. (۵) ریسک درک شده مصرف کنندگان در جهت استفاده از محصولات برند فروشگاهی، تاثیر منفی بر آگاهی از قیمت مصرف کنندگان دارد. (۶) ریسک درک شده مصرف کنندگان تاثیر منفی بر قصد خرید برند فروشگاهی دارد. (۷) زمانیکه آگاهی از قیمت مصرف کنندگان افزایش می یابد، قصد خرید برند فروشگاهی، افزایش می یابد.
 
واژگان کلیدی:
کیفیت خدمات، تصویر فروشگاه، تصویر برند فروشگاهی، قصد خرید
 
۱-۱مقدمه :
امروزه ، کارشناسان ، منبع اصلی شکست سازمانها را نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها بیان کرده اند . با توجه به چنین شرایطی ، به نظر می رسد که بیشتر شرکت های موجود – اگر نگوییم همه آنها – مجبور خواهند شد که بازار محور باشند و به نیازها و خواسته های مشتریان دقیقا توجه نموده و بسیار منعطف باشند تا بتوانند به موفقیت دست یابند. ( امیرشاهی ؛ فیاضی آزاد، ۱۳۸۹)
بازاریابی خدمات ، به دلیل تاثیرگذاری بر فعالیتهای زندگی روزانه انسان ها نقش ، جایگاه و اهمیت زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه ، بازاریابی خدمات دنیای کسب وکار و فعالیتهای خدماتی را به نحو شگفت آوری با جامعه گره زده است . کاملا واضح است که تمام سازمان ها و موسسات خدماتی با فروش خدمت ، موجودیت و رشد پیدا می کنند و بدون آن فقط نابودی را میتوان برای آنها متصور بود . از سوی دیگر ، انجام فعالیتها و عملیات مختلف بازاریابی خدمات به فروش خدمات شرکت ها کمک بسیار زیادی نموده و از این گذر آنها می توانند منابع مالی حاصل از فروش را در توسعه و طراحی خدمات جدید و نوآور به کار گیرند  و نیز از طرفی ، موفقیت یک محصول در یک بازار هدف خاص ، به این مسئله بستگی دارد که برند محصول تا چه حد خوب توانسته در بازار هدف جا بیفتد یا به عبارتی چه مکان و جایگاهی را در بازار هدف و ذهن مشتری به خود اختصاص می دهد .  ( امیر شاهی ، ؛ فیاضی آزاد ، ۱۳۸۹)
تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***