دانلود پایان نامه:بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :حمل و نقل دریایی بین قاره ای

عنوان : بررسی اثرات سیستم حمل ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

دانشگاه خلیج فارس

بوشهر

دانشکده علوم و فنون دریایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای

بررسی اثرات سیستم حمل ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

استاد راهنما

دکتر پرویز باورصاد احمدی

استاد مشاور

دکتر بهروز امرائی

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
زمینه: تجارت و شبکه های حمل و نقل در جهان امروزی به سرعت در حال توسعه و تغییر شکل می باشند که شیوه های حمل و نقل مدرن مانند سیستم های حمل و نقل چند وجهی و سرویس های نوظهور لجستیکی نقش بسزایی در این تحولات دارد. ایجاد هماهنگی و ارتباط در تمامی زنجیره حمل و نقل، نقش سیستم های حمل و نقل چندوجهی را پررنگ تر کرده است زیرا ارتباط مؤثر در حمل و نقل یکی از ارکان بسیار مهم در عملکردها و کسب و کارهای استراتژیک و محسوب می شود.
هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر سیستم حمل و نقل چند وجهی در ورود به زنجیره حمل و نقل بندر و تأثیر آن بر عملکرد بندر شهید رجایی می باشد.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش های پژوهش، پیمایشی – توصیفی استفاده شده است که جامعه آماری آن شرکت های حمل و نقل دریایی در داخل شهر بندر عباس می باشد. داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه ها جمع آوری شده است. در این پژوهش با بررسی روابط میان سیستم حمل و نقل چندوجهی، سخت افزارهای بندر، نرم افزارهای بندر، کیفیت ارتباط بر روی عملکرد بندر مورد ارزیابی قرار گرفته است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های مدل در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها  نشان می دهد که سخت افزارها و نرم افزارهای بندری رابطه مثبت و معنی داری بر روی عملکرد بندری دارد ولی کیفیت ارتباط با عملکرد بندری رابطه مثبت و معناداری نداشت که علت آن نبود وفاداری و رضایت به سرویس های موجود در بندر می باشد. همچنین سرویس حمل و نقل چندوجهی بر روی عملکرد بندری رابطه مثبت و معنی داری می باشد که این رابطه باوجود متغیرهای دیگر به طور غیرمستقیم شدت اثر آن بر عملکرد بندر شدت می یابد.
نتیجه گیری: در ورود سیستم حمل و نقل چند وجهی به بندر جهت بهبود عملکرد آن می بایست تمامی عوامل اثر گذار در اجرای مؤثر این سیستم مد نظر قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل چندوجهی تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی با ایجاد هماهنگی در تمامی شیوه های حمل دارد . این سیستم با ورود به زنجیره حمل و نقل و ارتقا سطح کیفی و خدماتی بندر باعث افزایش عملکرد و ظرفیت می شود که نتیجه آن ورود به بازار رقابتی بنادر جهان می شود.
 
واژگان کلیدی: سیستم حمل و نقل چندوجهی ، عملکرد بندر، بندر شهید رجایی، روش معادلات ساختاری
فهرست مطالب
۱   فصل اول:کلیات تحقیق… ۱
۱-۱     مقدمه. ۲
۱-۲     بیان مسئله. ۳
۱-۳     اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۴
۱-۴     هدف از اجرای طرح و سؤالات.. ۵
۱-۵     مدل پژوهش…. ۵
۱-۶     فرضیات پژوهش…. ۷
۱-۷     روش اجرا ۷
۱-۸     قلمرو پژوهش…. ۸
۱-۸-۱     قلمرو موضوعی پژوهش…. ۸
۱-۸-۲     قلمرو مکانی.. ۸
۱-۸-۳      قلمرو زمانی.. ۹
۱-۹     ساختار پژوهش…. ۹
۲   فصل دوم: مطالعه وضع موجود و گذشته بندر شهید رجایی.. ۱۲
۲-۱     مقدمه. ۱۳
۲-۲     جغرافیای ایران.. ۱۳
۲-۲-۱     موقعیت استراتژیکی ایران.. ۱۳
۲-۳     اقتصاد کلان.. ۱۵
۲-۴     اقتصاد حمل ونقل.. ۱۶
۲-۴-۱     تجارت بین المللی.. ۱۸
۲-۴-۱-۱  صادرات و واردات (تجارت برون مرزی) ۱۸
۲-۴-۱-۲  بررسی شیوه های حمل ونقل در واردات و صادرات.. ۱۹
۲-۴-۱-۳  ترانزیت کالا در ایران.. ۲۰
۲-۵     بررسی حمل ونقل چندوجهی ایران.. ۲۱
۲-۵-۱     حمل و نقل یکسره در ایران.. ۲۳
۲-۵-۲      حمل ونقل جاده ای.. ۲۴
۲-۵-۲-۱  شبکه جاده ای کشور ۲۵
۲-۵-۲-۲  ناوگان حمل ونقل جاده ای.. ۲۷
۲-۵-۲-۳  ترافیک جاده ای.. ۲۷
۲-۵-۳     حمل ونقل راه آهن.. ۲۸
۲-۵-۳-۱  سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.. ۲۹
۲-۵-۳-۲  کریدور های راه آهن.. ۲۹
۲-۵-۳-۳  تجهیزات و ناوگان راه آهن.. ۳۲
۲-۵-۳-۴  عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران.. ۳۳
۲-۵-۳-۵  عملکرد راه آهن در بندر شهید رجایی.. ۳۸
۲-۵-۴     حمل و نقل دریایی.. ۳۹
۲-۵-۴-۱  سازمان بنادر و دریانوردی.. ۴۰
۲-۵-۴-۲  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.. ۴۲
۲-۵-۴-۳  گمرک جمهوری اسلامی ایران.. ۴۲
۲-۵-۴-۴  بنادر تجاری کشور ۴۴
۲-۵-۴-۵  عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی.. ۵۲
۲-۶     مجتمع بندری شهید رجایی.. ۵۵
۲-۶-۱      موقعیت جغرافیایی بندر شهید رجایی.. ۵۶
۲-۶-۲     عوامل زیر بنایی و روبنایی بندر شهید رجایی.. ۵۶
۲-۶-۲-۱   زیر بناهای بندر ۵۷
۲-۶-۲-۲   سخت افزارهای بندر ۵۸
۲-۶-۳     ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی.. ۵۹
۲-۶-۴     عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی.. ۶۳
۲-۷     خلاصه و نتیجه گیری.. ۶۴
۳   فصل سوم: مبانی نظری حمل و نقل چندوجهی.. ۶۵
۳-۱     مقدمه. ۶۶
۳-۲     حمل ونقل سنتی دریایی.. ۶۶
۳-۳     بررسی مفهومی و عملی  سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۶۶
۳-۳-۱     بررسی تفاوت های اسمی و انواع حمل ونقل چندوجهی.. ۶۸
۳-۳-۱-۱  حمل ونقل یکسره ۶۸
۳-۳-۱-۲   پل های زمینی.. ۶۹
۳-۳-۱-۳  حمل ونقل ترکیبی.. ۷۱
۳-۳-۱-۴   حمل ونقل چندوجهی یا بین شیوه ای.. ۷۲
۳-۴     اجزا حمل ونقل چندوجهی.. ۷۵
۳-۴-۱     زیر ساخت های حمل و نقل چند وجهی.. ۷۵
۳-۴-۱-۱  کانتینرزاسیون.. ۷۶
۳-۴-۱-۲   ترمینال های کانتینری در بنادر ۷۷
۳-۴-۱-۳   راه آهن.. ۷۸
۳-۴-۲     روساخت و الزامات مدیریتی حمل و نقل چندوجهی.. ۸۰
۳-۴-۲-۱  بازاریابی.. ۸۰
۳-۴-۲-۲   تسهیلات تجاری.. ۸۰
۳-۴-۲-۳  گمرک… ۸۱
۳-۴-۲-۴  مدیریت ارتباطات و اطلاعات.. ۸۲
۳-۴-۲-۵  مقررات زدایی.. ۸۲
۳-۴-۳      مسئولیت در حمل و نقل چندوجهی.. ۸۳
۳-۴-۳-۱   اسناد حمل ونقل چندوجهی.. ۸۳
۳-۴-۳-۲  بارنامه حمل و نقل چند وجهی.. ۸۵
۳-۵     حمل ونقل چندوجهی به عنوان عملیات حمل ونقل بین المللی.. ۸۵
۳-۶     حمل ونقل چندوجهی تنها با مسئولیت یک اپراتور ۸۷
۳-۷     بررسی عملکرد در حمل و نقل چندوجهی.. ۹۰
۳-۸     خلاصه و نتیجه گیری.. ۹۱
۴   فصل چهارم: چهارچوب مفهومی پژوهش…. ۹۲
۴-۱     مقدمه. ۹۳
۴-۲     سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۹۳
۴-۳     کیفیت روابط.. ۹۸
۴-۴     عملکرد بندر ۱۰۱
۴-۵     سخت افزارهای بندر ۱۰۲
۴-۵-۱     تجهیزات داخلی ترمینال.. ۱۰۳
۴-۵-۲     تجهیزات خارجی ترمینال.. ۱۰۴
۴-۶     نرم افزارهای بندری.. ۱۰۵
۴-۷     مدل پژوهش…. ۱۰۷
۴-۸     فرضیات مدل.. ۱۰۷
۴-۸-۱     سیستم حمل ونقل چندوجهی (فرضیات اول تا چهارم) ۱۰۷
۴-۸-۲     کیفیت ارتباط (فرضیه پنجم) ۱۰۸
۴-۸-۳     سخت افزار بندر (فرضیه ششم) ۱۰۹
۴-۸-۴      نرم افزار بندر (فرضیه هفتم) ۱۰۹
۴-۹     خلاصه و نتیجه گیری.. ۱۱۰
۵   فصل پنجم: روش شناسی پژوهش…. ۱۱۱
۵-۱     مقدمه. ۱۱۲
۵-۲     طرح تحقیق.. ۱۱۲
۵-۳     جامعه آماری.. ۱۱۳
۵-۴     نمونه آماری.. ۱۱۳
۵-۵     انواع متغیرها ۱۱۴
۵-۵-۱     دسته بندی متغیرها بر حسب ماهیت مقداری.. ۱۱۵
۵-۵-۲     دسته بندی متغیرها از لحاظ نقش آن ها در مدل.. ۱۱۵
۵-۶     تعاریف متغیرهای پژوهش…. ۱۱۵
۵-۷     ابزار گردآوری داده ها ۱۱۶
۵-۸     روش تجزیه و تحلیل داده ۱۱۷
۵-۹     مدل سازی و اهمیت آن.. ۱۱۷
۵-۱۰   مدل های معادلات ساختاری (مدل اندازه گیری و مدل ساختاری) ۱۱۹
۵-۱۱   مراحل مدل سازی در مدل معادلات ساختاری: ۱۲۰
۵-۱۱-۱   مدل های انعکاسی در برابر مدل های سازنده ۱۲۲
۵-۱۲   تحلیل عاملی.. ۱۲۳
۵-۱۲-۱   تحلیل عاملی اکتشافی.. ۱۲۴
۵-۱۲-۲   تحلیل عاملی تأییدی.. ۱۲۴
۵-۱۳   مبانی نظری روش کمترین توان های دوم. ۱۲۴
۵-۱۳-۱   نسل اول روش های مدل سازی معادلات ساختاری.. ۱۲۴
۵-۱۳-۲   نسل دوم روش های مدل سازی معادلات ساختاری.. ۱۲۵
۵-۱۴   دلایل استفاده از روش کمترین توان های دوم در پژوهش ها ۱۲۵
۵-۱۵   ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری در پی ال اس… ۱۲۷
۵-۱۵-۱   روایی ۱۲۷
۵-۱۵-۲   پایایی.. ۱۲۷
۵-۱۵-۳   برازش مدل ساختاری.. ۱۲۷
۶   فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۹
۶-۱     مقدمه. ۱۳۰
۶-۲     تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۳۰
۶-۲-۱     بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان.. ۱۳۰
۶-۲-۲     بررسی اطلاعات جمعیت شناختی شرکت های حمل ونقل.. ۱۳۱
۶-۳     پالایش نمودن داده ها ۱۳۲
۶-۴     تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه: ۱۳۳
۶-۵     تحلیل عاملی.. ۱۳۳
۶-۵-۱     تحلیل عاملی: سرویس حمل ونقل چندوجهی.. ۱۳۵
۶-۵-۲     تحلیل عاملی کیفیت ارتباط.. ۱۳۷
۶-۵-۳     تحلیل عاملی  سخت افزار بندر ۱۳۹
۶-۵-۴     تحلیل عاملی عملکرد بندر ۱۴۰
۶-۵-۵     تحلیل عاملی نرم افزار بندری.. ۱۴۱
۶-۶     آزمون مدل مفهومی پژوهش…. ۱۴۲
۶-۷     برازش مدل اندازه گیری.. ۱۴۳
۶-۷-۱     پایایی شاخص…. ۱۴۳
۶-۷-۲     روایی همگرا ۱۴۴
۶-۸     برازش مدل ساختاری.. ۱۴۵
۶-۸-۱     ضرایب معناداری.. ۱۴۵
۶-۸-۲      معیار R2 146
۶-۸-۳      معیار f2 147
۶-۸-۴      معیار Q2 147
۶-۸-۵     برازش مدل کلی.. ۱۴۸
۶-۹     آزمودن فرضیه ها ۱۴۸
۶-۹-۱      بررسی ضرایب معناداری فرضیه ها ۱۴۹
۶-۹-۲      بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی فرضیه ها ۱۵۰
۶-۱۰   آزمون فرضیه های پژوهش…. ۱۵۰
۶-۱۰-۱   تحلیل فرضیات اول، دوم، سوم، چهارم. ۱۵۱
۶-۱۰-۲   تحلیل فرضیه پنجم. ۱۵۳
۶-۱۰-۳   تحلیل فرضیه ششم و هفتم. ۱۵۴
۶-۱۱   خلاصه فصل.. ۱۵۵
۷   فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۶
۷-۱     مقدمه. ۱۵۷
۷-۲     خلاصه پژوهش…. ۱۵۷
۷-۳     نتایج پژوهش…. ۱۵۸
۷-۴     بحث و بررسی.. ۱۶۱
۷-۵     نوآوری در پژوهش…. ۱۶۲
۷-۶     پیشنهادهای برگرفته شده از نتایج تحقیق.. ۱۶۲
۷-۶-۱     پیشنهادهای کاربردی.. ۱۶۲
۷-۶-۲     پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۶۴
۷-۷     محدودیت های پژوهش…. ۱۶۴
پیوست… ۱۷۱
 
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱: میزان واردات و صادرات کالاها از مرز های کشور در سال ۱۳۹۲٫ ۱۹
جدول ‏۲‑۲: میزان ترانزیت کالا های نفتی و غیر نفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور ۲۱
جدول ‏۲‑۳: طول راه های تحت حوزه استخفاظی در سطح کشور ۲۶
جدول ‏۲‑۴: فعال ترین مرزهای کشور ۲۷
جدول ‏۲‑۵: مقایسه عملکرد ترانزیت راه آهن در سال های ۹۱-۱۳۹۰٫ ۳۶
جدول ‏۲‑۶: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور ۴۱
جدول ‏۲‑۷: مشخصات کلی و ظرفیت بندر امام خمینی.. ۴۵
جدول ‏۲‑۸:مشخصات کلی و ظرفیت بندر بوشهر. ۴۵
جدول ‏۲‑۹:مشخصات کلی و ظرفیت بندرنوشهر. ۴۶
جدول ‏۲‑۱۰:مشخصات کلی و ظرفیت بندر امیر آباد. ۴۷
جدول ‏۲‑۱۱:مشخصات کلی و ظرفیت بندرخرمشهر. ۴۸
جدول ‏۲‑۱۲:مشخصات کلی و ظرفیت بندرشهید باهنر. ۴۹
جدول ‏۲‑۱۳:مشخصات کلی و ظرفیت بندر چابهار ۵۰
جدول ‏۲‑۱۴:مشخصات کلی و ظرفیت بندر انزلی.. ۵۰
جدول ‏۲‑۱۵:مشخصات کلی و ظرفیت بندر لنگه. ۵۲
جدول ‏۲‑۱۶: اسکله های بندر شهید رجایی.. ۵۸
جدول ‏۲‑۱۷: فهرست تجهیزان مورد استفاده در خشکی.. ۵۹
جدول ‏۲‑۱۸: فهرست تجهیزات مورد استفاده در دریا ۵۹
جدول ‏۲‑۱۹: مشخصات اسکله های ترمینال یک کانتینری بندر شهید رجایی.. ۶۲
جدول ‏۲‑۲۰: تجهیزات داخلی ترمینال شماره یک… ۶۲
جدول۳‏‑۱: تعریف متفاوت حمل ونقل چندوجهی از دیدگاه پژوهشگران.. ۷۳
جدول ‏۳‑‏۲: اجزای کلیدی کانتینرزاسیون.. ۷۷
جدول ۳‑‏۳: نیاز های سیستم حمل و نقل چندوجهی را در یک بندر کانتینری.. ۷۸
جدول ‏۳‑۴: ویژگی های انبار های ترخیص کالا. ۸۰
جدول ۴‑۱:ابعاد حمل ونقل چندوجهی.. ۹۷
جدول ۴‑۲: پژوهش های مرتبط با کیفیت ارتباط.. ۹۹
جدول ۴‑۳: شاخص های اندازه گیری بندر ۱۰۲
جدول ‏۵‑۱: سنجه های مربوط به متغیرهای پژوهش…. ۱۱۶
جدول ۵‑‏۲:دلایل استفاده از روش پی ال اس در پژوهش…. ۱۲۵
جدول ‏۶‑۱:تحلیل توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی باسخگویان.. ۱۳۰
جدول ‏۶‑۲: وضعیت متغیرها جهت تعیین میزان توزیع نرمال.. ۱۳۲
جدول ‏۶‑۳:تحلیل توصیفی متغیر های مورد مطالعه. ۱۳۳
جدول ‏۶‑۴: شاخص های برازش مدل.. ۱۳۵
جدول ‏۶‑۵:نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۱۳۶
جدول ‏۶‑۶: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۱۳۷
جدول ‏۶‑۷: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط.. ۱۳۷
جدول ‏۶‑۸: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر کیفیت ارتباط.. ۱۳۸
جدول ‏۶‑۹: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سخت افزار بندری.. ۱۳۹
جدول ‏۶‑۱۰: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سخت افزار بندری.. ۱۴۰
جدول ‏۶‑۱۱: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری.. ۱۴۰
جدول ‏۶‑۱۲: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر عملکرد بندری.. ۱۴۱
جدول ‏۶‑۱۳: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزار بندری.. ۱۴۱
جدول ‏۶‑۱۴:تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر نرم افزار بندری.. ۱۴۲
جدول ‏۶‑۱۵: مقادیر بدست آمده در معیار R Squares. 146
جدول ‏۶‑۱۶:مقادیر بدست آمده در معیار f2 147
جدول ‏۶‑۱۷:مقادیر بدست آمده در معیار Q2. 148
جدول ‏۶‑۱۸: جدول اشتراکات هر متغیر در مدل.. ۱۴۸
جدول ‏۶‑۱۹: بررسی فرضیات پژوهش…. ۱۵۱
جدول ‏۶‑۲۰: فرضیات مربوطه به متغیر سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۱۵۲
جدول ‏۶‑۲۱: فرضیات مربوطه به متغیرکیفیت ارتباط.. ۱۵۴
جدول ‏۶‑۲۲:فرضیات مربوطه به متغیر سخت افزار و نرم افزار بندری.. ۱۵۴
فهرست اشکال
شکل ‏۱‑۱:تعیین متغیر های مدل پژوهش…. ۶
شکل ‏۱‑۲: مدل اولیه پژوهش…. ۶
شکل ‏۱‑۳: مدل پژوهش مورد مطالعه. ۷
شکل ‏۱‑۴: ساختار مورد مطالعه پژوهش…. ۱۱
شکل ‏۲‑۱: نقشه جغرافیایی ایران.. ۱۳
شکل ‏۲‑۲: راه های جاده ای کشور و پایانه های مرزی.. ۲۶
شکل ‏۲‑۳: نقشه راه های ریلی جمهوری اسلامی ایران.. ۳۰
شکل ‏۲‑۴: موقعیت بندر شهید رجایی.. ۵۶
شکل ‏۲‑۵: موقعیت اراضی پشتیبانی در بندر شهید رجایی.. ۵۷
شکل ‏۳‏‑۱: بررسی شماتیک حمل و نقل سنتی و حمل و نقل چندوجهی.. ۶۸
شکل ‏۳‑‏۲: مفهوم عمومی یک پل زمینی.. ۷۰
شکل ۳‑‏۳: توسعه سیستم های حمل ونقل.. ۷۵
شکل ۳‑‏۴: جایگاه انبار در زنجیره حمل و نقل چندوجهی.. ۷۹
شکل ۳‑‏۵: جریان اطلاعات در حمل و نقل چندوجهی.. ۸۲
شکل ۳‑‏۶: شیوه های حمل ونقل وتجارت برای حمل کننده ها ۸۷
شکل ‏۴‑۱: ابعاد کیفیت ارتباط.. ۱۰۰
شکل ‏۴‑۲: مدل مفهومی پژوهش…. ۱۰۷
شکل ‏۴‑۳: فرضیات مربوط به سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۱۰۸
شکل ‏۴‑۴:فرضیه مربوط به کیفیت ارتباط.. ۱۰۹
شکل ‏۴‑۵:فرضیه مربوط به سخت افزار بندر ۱۰۹
شکل ‏۴‑۶:فرضیه مربوط به نرم افزار بندر ۱۱۰
شکل ۵‑۱: مراحل ساخت مدل.. ۱۱۸
شکل ۵‑‏۲:اجزای یک مدل ساختاری.. ۱۱۹
شکل ۵‑۳: ساختار روابط در مدل.. ۱۲۰
شکل ۵‑‏۴: مراحل تحلیل روابط میان متغیرها ۱۲۱
شکل۵‑‏۵: انواع ساختارهای مدل.. ۱۲۳
شکل ۵‑‏۶: مراحل انتخاب یک تحلیل مناسب برای داده ها ۱۲۶
شکل ‏۶‑۱: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سیستم حمل ونقل چندوجهی.. ۱۳۶
شکل ‏۶‑۲:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر کیفیت ارتباط.. ۱۳۸
شکل ‏۶‑۳:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سخت افزار بندری.. ۱۳۹
شکل ‏۶‑۴: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر عملکرد بندری.. ۱۴۱
شکل ‏۶‑۵:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر نرم افزار بندری.. ۱۴۲
شکل ‏۶‑۶: مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش…. ۱۴۳
شکل ‏۶‑۷: مدل مفهومی ترسیم شده در نرم افزار پی ال اس… ۱۴۹
شکل ‏۶‑۸: ضرایب معناداری فرضیات مدل.. ۱۴۹
شکل ‏۶‑۹:ضرایب استاندارد فرضیات مدل.. ۱۵۰
فهرست نمودار
نمودار ‏۲‑۱: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ملی طی سال های ۸۵-۱۳۶۸٫ ۱۶
نمودار ‏۲‑۲: مجموع میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیر نفتی طی سال های ۹۲-۹۱٫ ۱۷
نمودار ‏۲‑۳: نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی.. ۱۸
نمودار ‏۲‑۴: نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی.. ۱۹
نمودار ‏۲‑۵: واردات و صادرات بر حسب نوع عبور در سال ۱۳۹۲٫ ۲۰
نمودار ‏۲‑۶: حمل و نقل یکسره کالا در بندر شهید رجایی.. ۲۴
نمودار ‏۲‑۷: سهم عبور کالا توسط راه آهن و جاده در سال  ۱۳۹۲٫ ۲۵
نمودار ‏۲‑۸: رشد خطوط راه آهن.. ۳۱
نمودار ‏۲‑۹: تعداد کل لوکوموتیو جهت حمل بار و مسافر. ۳۲
نمودار ‏۲‑۱۰: تعداد لوکوموتیو جهت حمل بار ۳۳
نمودار ‏۲‑۱۱: تناژ بار بارگیری شده ۳۴
نمودار ‏۲‑۱۲: تن کیلومتر بار ۳۴
نمودار ‏۲‑۱۳: مصرف سوخت لوکوموتیو در ده اخیر. ۳۵
نمودار ‏۲‑۱۴: تعداد واگن ترانزیت شده ۳۶
نمودار ‏۲‑۱۵: تناژ بار ترانزیت توسط راه آهن.. ۳۷
نمودار ‏۲‑۱۶: نقش حمل ونقل زمینی در حمل یکسره از بندر شهید رجایی.. ۳۹
نمودار ‏۲‑۱۷: سهم بنادر در صادرات و واردت کشور در سال ۱۳۹۰٫ ۴۰
نمودار ‏۲‑۱۸:سهم حمل و نقل دریایی در واردات و صادرات کشور (وزنی) ۴۰
نمودار ‏۲‑۱۹:روند ظرفیت و عملیات جابه جایی کالا. ۵۳
نمودار ‏۲‑۲۰: مقایسه سهم کالاهای نفتی و غیر نغتی.. ۵۳
نمودار ‏۲‑۲۱:روند ظرفیت و عملیات کانتینری.. ۵۴
نمودار ‏۲‑۲۲: روند صادرات و واردات کالای بنادر ۵۵
نمودار ‏۲‑۲۳: میزان کل تجارت جهانی طی سال های مختلف (میلیارد تن) ۶۰
نمودار ‏۲‑۲۴: روند کانتینریزاسیون جهانی (میلیون تی ای یو) ۶۰
نمودار ‏۲‑۲۵:سهم بندر شهید رجایی در میزان در صد از کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بین بنادر ۶۳
نمودار ‏۲‑۲۶: آمار تخلیه و بارگیری کانتینر در سال های ۹۱-۱۳۸۳٫ ۶۴
نمودار ‏۶‑۱: تحلیل توصیفی شرکت های مورد مطالعه. ۱۳۱
نمودار ‏۶‑۲:خروجی نرم افزار در تحلیل آلفای کرونباخ مدل مفهومی.. ۱۴۴
نمودار ‏۶‑۳:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (غیر قابل قبول) ۱۴۵
نمودار ‏۶‑۴:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (قابل قبول) ۱۴۵
نمودار ‏۶‑۵: خروجی تحلیل معیار R Squares در نرم افزار ۱۴۶
نمودار ‏۶‑۶::خروجی تحلیل معیارf2 در نرم افزار ۱۴۷
نمودار ‏۶‑۷: محاسبه ضریب مسیر در نرم افزار ۱۵۰


تعریف واژگان تخصصی

توضیح اصطلاح معنی ردیف
نوعی کشتی که دارای سطحی مسطح می باشد که در کانال و رودخانه به منظور جابجایی کالا استفاده می شود  
Barge
 
دوبه
 
۱
 
گروهی که حمل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر را به عهده دارند
 
Carrier
 
متصدی حمل و نقل
 
 
۲
 
خدمات حمل و نقل خشکی که به وسیله ی متصدیان حمل و نقل تحت ضوابط و شروط تعرفه اسناد مربوطه ارائه می شود
 
Carrier haulage
 
 
کریر
هولیج
 
 
۳
محلی که کانتینرهای کمتر از بارگیری یک کانتینر از بازرگانان برای بارگیری در کانتینر تحویل گرفته می شود و یا محموله های کانتینر به مشتری تحویل داده می شود  
CFS
 
محل تخلیه و بارگیری کانتینر
 
۴
 
گروهی هستند که حمل کانتینر را در مسیر دریایی طبق برنامه زمان بندی شده به عهده دارند
 
Container
Liner
 
خطوط
کشتیرانی
کانتینری
 
۵
 
اپراتور ترمینال کانتینری وظیفه تخلیه و بارگیری کشتی ها،دوبه و کامیون را بر عهده دارد
 
 
Container
Terminal operator
 
اپراتور
ترمینال
کانتینری
 
 
۶
روشی استاندارد برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی که به گروه های درگیر در حمل ونقل کانتینر مربوط می شود  
EDI
تبادل
الکترونیکی
اطلاعات
 
۷
یکی از روش های حمل کانتینر به ترمینال کانتینری و بالعکس.
کشتی ای که کانتینر را از کشتی های اقیانوس پیما
تحویل گرفته و به بنادر کوچک جابجا می کند
Feeder  
 
فیدر
 
 
 
۸
عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با بهره گرفتن از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد.  
GDP
 
ولید ناخالص ملی
 
۹
 
حمل و نقل کالا با حداقل دو شیوه حمل و با یک سند حمل
 
MTS
 
سیستم حمل و نقل چند وجهی
 
۱۰
شخصی که مسئولیت تمامی جریان حمل ونقل را از مبدأ تا مقصد بر اساس کنوانسیون حمل و نقل بر عهده می گیرد  
MTO
 
 
اپراتور حمل و نقل چند
 
۱۱
 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
 
UNTAD
 
آنکتاد
 
۱۲
 
وسیله ای برای چینش و برداشتن کانتینر
کانتینر در محوطه چینش
 
Rich
Stacker
 
 
ریچ استاکر
 
۱۳
 
این شرکت ها نمایندگان خطوط کشتیرانی هستند
 
Shipping
agent
 
آژانس کشتیرانی
 
۱۴
 
وسیله ای چرخ دار که کانتینرها را درون اسکلت
فلزی خود بلند کرده و حمل می کند
 
Straddle
carrier
 
استرادل
کریر
 
۱۵
 
بیرون کشیدن کالا از کانتینر
 
Strip
 
 
استریپ
 
۱۶
 
گذاشتن کالا در کانتینر
 
stuff
 
استاف
 
۱۷
 
حداکثر وزن مجاز تعیین شده برای تجهیزات بالابر
و غیره
 
SWL
 
وزن ایمن
 
۱۸
 
واحد شمارش کانتینر بر یک کانتینر۲۰ فوتی
 
TEU
 
واحد کانتینر
 
۱۹

۱     فصل اول:کلیات تحقیق
 

۱-۱            مقدمه

به منظور کاهش هزینه حمل ونقل، به ویژه هزینه های جابه جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس، یکپارچه کردن جریان حمل کالا بخصوص از طرق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه ای یافته است. به همین جهت یکپارچه سازی فعالیت های حمل ونقل و استفاده از لجستیک حمل کالا از مبدأ تا مقصد ضرورت حمل ونقل چندوجهی مطرح می شود. بنا به تعریف اجلاس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد) حمل ونقل چندوجهی[۱] عبارت است از: حمل ونقل کالا با بهره گرفتن از حداقل دو شیوه مختلف حمل ونقل از یک مبدأ تا یک مقصد و از طریق یک یا چند مسیر بینابینی تحت شرایط یک بارنامه که مسئولیت کل جریان تحت اختیار یک نفر یا یک شرکت حمل ونقل می باشد. در بحث ورود به این سیستم اپراتورهای حمل ونقل جهت ادغام با یکدیگر وارد فعالیت می شوند که بر اساس تعریف آنکتاد اپراتورهای حمل ونقل چندوجهی کسی است که از طرف خود و یا به عنوان نماینده دیگری قرارداد حمل ونقل چندوجهی را به عنوان یک کارفرما امضا می کند و از طریق افرادی که در حمل ونقل فعالیت دارند اقدام به حمل کالا می کند و تمام مسئولیت این قرارداد از مبدأ تا مقصد را بر عهده دارد.
شکل اولیه ترکیب حالت های مختلف حمل ونقل به دوران رم باستان باز می گردد جایی که در آن اسب ها و حمل کننده های بار، شکلی اولیه از حالت های تغییر پذیر حمل ونقل محسوب می شدند. تلاش برای معرفی یک چهارچوب قانونی مناسب جهت عملیات حمل ونقل چندوجهی در سال ۱۹۱۰ با اصطلاح بین المللی حمل کننده های کالا آغاز شد، در طول این مدت، حمل ونقل به عنوان یک صنعت که بر اساس عملیات تک وجهی و قراردادی اداره می شد، در نظر گرفته شده است؛ اما معرفی این نوع سیستم تا به وجود آمدن مقیاسی بزرگ تر همچون کانتینرازسیون در سال ۱۹۷۰ پابرجا ماند که در آن موقع حمل ونقل چندوجهی جایگاه مهمی را در صنعت حمل ونقل به دست آورد. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و اهمیت یافتن سیستم حمل ونقل چندوجهی در جهان، کشورهای توسعه یافته و بنادر بزرگ جهان جهت بقا در بازار رقابتی عرضه و تقاضا پذیرای این سیستم بوده اند در نتیجه این بنادر همراه با رشد تجارت کانتینری خود را منطبق با این سیستم کرده اند.
یکی از اهداف مهم بنادر و سیستم حمل ونقل، حرکت آن ها به سمت کاهش هزینه های بندری، ورود به بازار رقابتی بین المللی و بهبود در عملکردهای بندری می باشند که در این صورت ضرورت سیستم های نوین لجستیکی مانند حمل ونقل چندوجهی اهمیت می یابد. با توجه به فواید ذاتی این سیستم، به وضوح می توان دانست که سیستم حمل ونقل چندوجهی این پتانسیل را دارا می باشد که بتواند فواید تجاری بسیاری را برای کشتیرانی ها و متصدیان حمل ونقل فراهم کند. این سیستم یکپارچه حمل ونقل باعث به وجود آمدن رقابت، انعطاف پذیری، کنترل هزینه و خدمات یک مرحله ای می شود.
عملکرد بنادر را می توان در دو بعد مالی و عملیاتی مورد سنجش قرار داد. در مجموعه شاخص های عملکرد بندری دو موضوع همیشه مورد توجه بنادر کشتیرانی می باشد: در اول داده هایی که برای تعیین وضعیت بندر استفاده می کنند و دوم داده های که برای برنامه ریزی و استراتژی های خود در آینده مورد استفاده خود قرار می دهند. پس می بایست انتظار رود بنادر جهت ارتقا عملکرد خود پذیرای این نوع سیستم حمل ونقل لجستیکی باشد.
در حال حاضر اصلی ترین بندر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، بندر شهید رجایی از این نوع سیستم بی بهره مانده است و باعث می شود سالیانه از ترانزیت میلیون ها کانتینر بی بهره بماند. این بندر با قرار گیری در موقعیت جغرافیایی ممتاز و قرار گیری در مسیر تردد کشتی های قاره پیما و با دارا بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینری، وجود راه آهن در آن می تواند بهترین گزینه جهت ورود حمل ونقل چندوجهی به آن باشد. در حال حاضر می توان گفت تمامی حمل ونقل کالا در این بندر به وسیله حمل ونقل سنتی صورت می گیرد و پایانه های ریلی در آن جهت حمل کالا توسعه نیافتند و بیشترین حمل کالا به وسیله جاده صورت می گیرد در حالی که در سیستم حمل ونقل چندوجهی اصلی ترین شیوه بعد از دریا بر اساس حمل ونقل ریلی می باشد. در نتیجه یکی از فواید ورود این سیستم در این بندر باعث ارتقا زیر ساختارهای بندری می شود.

۱-۲            بیان مسئله

سیستم حمل ونقل چندوجهی در اکثر کشورهای پیشرفته در حال توسعه و تجهیز می باشند تا با بالا بردن انعطاف پذیری سیستم حمل ونقل پاسخگوی نیازهای حمل ونقل زمینی و دریایی باشد بدین منظور بنادر مستلزم ساخت زیربناها و سرمایه گذاری های عظیم و پذیرای سیستم های نوین حمل ونقل جهانی باشد. کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر عمدتاً از سیستم حمل ونقل سنتی پیروی می کنند و این خود باعث عدم هماهنگی در برنامه های حمل ونقل کالا و باعث افزایش هزینه می شود.
عوامل متعددی باعث شده که حمل ونقل چندوجهی در کشور آن طور که شایسته است، شکل نگیرد. در این خصوص کافی است به رتبه بندی کشورها بر اساس عملکرد شاخص های لجستیکی[۲] نگاهی انداخته شود، این شاخص نشان دهنده میزان سهولت مبادلات کالا در میان کشور می باشد. ایران در سال ۲۰۱۰ دارای رتبه ۱۰۳ بوده است و این رتبه در سال ۲۰۱۲ تغییر یافته است (The World Bank, 2014) و حکایت از وضعیتی نامطلوب در بین کشورهای جهان دارد. در چنین شرایطی حمل ونقل چندوجهی نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. زیر ساخت های ریلی کشور در وضعیت نامساعدی قرار دارد منجر شده است نظم اقتصاد در بین شیوه های مختلف حمل ونقل برهم زده شود، به گونه ای که در مسافت های طولانی که بایستی ریل حرف اول را بزند، همچنان جاده در اولویت اول است.
اما این سؤال مطرح می شود که چه چیز باعث بروز این مسئله شده؟ در کشورهای در حال توسعه بیشتر سرمایه گذاری ها متمرکز بر فعالیت های بندر بوده است اما نیاز به سرمایه فراتر از احتیاجات کنونی می رود و در کلیه شیوه های حمل ونقل داخلی طرح می شود. به علت اینکه این کشورها در جریان حمل ونقل فعالیت محدودی دارند، فاقد کنترل جریان حمل ونقل می باشند. علت پایین بودن نیاز به حمل ونقل چندوجهی کانتینری به کیفیت ساخت زیربنایی و تجهیزات وسیله حمل کننده مربوط می شود. شبکه های جاده ای و راه آهن کشورهای در حال توسعه اغلب توانایی لازم برای تحمل بارهای محوری وسایل نقلیه ای را که حامل کانتینرهایی با محموله زیاد می باشند را ندارند. از این رو آیا بنادر کشتیرانی ما آمادگی پذیرش سیستم حمل ونقل چندوجهی را دارا می باشد؟ چه مشکلاتی برای ورود این سیستم در بنادر وجود دارد؟ چگونه این سیستم را می بایست در بندر پیاده سازی کرد؟ مسئله اصلی تحقیق حاضر، تأثیر سیستم حمل ونقل چندوجهی در عملکرد بندر شهید رجایی می باشد که در واقع یک سیستم بسیار مهم و ضروری جهت تسهیل و بهبود نظام حمل ونقل با بکار گیری از بیشترین ظرفیت بندر است که بیشتر بنادر دنیا در حال حاضر از این سیستم بهره گرفته اند. سپس شناسایی عوامل مؤثر در این سیستم و ارزیابی تأثیر آن ها در بهبود یک سیستم مؤثر حمل و چندوجهی است زیرا یا ورود یک سیستم حمل ونقل چندوجهی کارا و مؤثر در بندر باعث افزایش رقابت تجاری در منطقه می شود و این باعث رشد ترانزیتی و به طبع آن رشد بنادر همگام با فنّاوری دنیا می شود و به منظور کاهش هزینه حمل ونقل به ویژه هزینه های جابه جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس یکپارچه کردن جریان حمل کالا به خصوص از طریق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه ای یافته است.
حال این سؤال پیش می آید چرا در بین بنادر موجود در کشور پهناور ایران، بندر شهید رجایی مورد مطالعه قرار گرفته است؟ در جواب این پرسش، مجتمع بندری شهید رجایی، با برخورداری از  موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی در نزدیک ترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس مهم ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
از طرف دیگر با بررسی های انجام داده شده در پیشینه تحقیقی مبحث حمل ونقل چندوجهی در منابع داخلی، تعداد کمی از پژوهشگران به خصوص در داخل کشور، به بررسی عوامل اثرگذار حمل ونقل چندوجهی در بنادر پرداخته اند؛ بنابراین، ایجاب می کند که این پژوهش جهت استفاده از این سیستم در بنادر مهم تجاری کشور انجام شود.
لذا این مطالعه به دنبال این است که با توجه به رشد سریع حمل ونقل چندوجهی در دنیا، بندر شهید رجایی در سیستم حمل ونقل چندوجهی در چه جایگاهی قرار دارد و آیا با بهبود نظام و توسعه این سیستم می توان تسهیل جریان را در این بندر افزایش داد. به همین خاطر و نظر به اهمیت این موضوع ضروری است تا مدلی با توجه به ماهیت بندر مورد مطالعه برای دستیابی به سیستم حمل ونقل چندوجهی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا با توجه به فقدان این سیستم در بندر شهید رجایی، مطالعه اصلی این تحقیق بررسی نظام سیستم حمل ونقل چندوجهی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد بندر مورد مطالعه می باشد و همچنین تأثیر گذاری هر یک از مؤلفه ها بر روی سیستم حمل ونقل چندوجهی سنجیده می شود. سپس این مسائل با بیان فرضیاتی، در قالب الگویی جامع و با روشی نظام مند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
[۱] Intermodalism
[۲] Logistics Performance Index
تعداد صفحه : ۲۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***