دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :داخلی

عنوان : بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت-گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)

گرایش: «داخلی»

عنوان:

بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر عارفه فدوی اصغری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اعظم رحیمی نیک

بهار ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
۱- فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲- تعریف و بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴-۱- اهداف کاربردی (اصلی) …………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵-۱- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵-۲- سوال های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۸- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….۹
۱-۸-۱۱- تعاریف عملیاتی مندرج در مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸-۱۱-۱- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 در مدل تحقیق……………………..۱۱
۱-۸-۱۱-۲- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاری الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 بر شاخص های مورد بررسی در مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۹- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۹-۱- روش اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱۰- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۱۰-۱- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۱۰-۳- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۱- جامعه و حجم نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۱۲- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۶
 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
۲- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
بخش اول – مبانی نظری تحقیق
۲-۲- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۱- کیفیت، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۲- ابعاد کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۳- مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۴- محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۵- مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۶- تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۷- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۸- بازرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۹- سیستم کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۱۰- مفاهیم حاصل از کیفیت………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۳- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۳-۱- عصر بازرسی محصول…………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۳-۲- عصر کنترل کیفیت آماری………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳-۳- عصر تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۴- عصر مدیریت کیفیت آماری ………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۳-۵- دوره های تکاملی مفهوم کیفیت ژاپن (چهار سطح کیفیت(………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۶- مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۴- معرفی استاندارد و مبانی آن……………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۱- معرفی ISO………………………………………………………………………………………………………………………………..38
۲-۴-۲- معرفی ISO 9000……………………………………………………………………………………………………………………..39
۲-۴-۳- طبقه بندی استاندارد سری    ISO 9000………………………………………………………………………………………41
۲-۴-۴- اصول مدیریت کیفیت   ISO 9000……………………………………………………………………………………………..41
۲-۵- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازی مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000 ……43
 
عنوان                                                                                                                                           صفحه
۲-۵-۱- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد………………………………..۴۵
۲-۵-۲- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو……………………………………………………………………………………۴۶
۲-۵-۳- معرفی بندهای اصلی استاندارد ..ISO/TS 16949:2002 ……………………………………………………………..47
۲-۵-۴- آنچه که باید در استقرار سیستم کیفیت ۱۶۹۴۹  ISO/TS بدانیم…………………………………………………….۸۵
۲-۵-۵- گام های اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازی ……………………………………………….۸۶
-۶-۵-۲ مزایای بکارگیری استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۲-۶- کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد۲۰۰۰:ISO/TS 1694…89
۲-۶-۱- اصول اساسی طرح ریزی سیستم های کیفیت با دیدگاه نوین……………………………………………………………..۸۹
۲-۶-۲- طرح ریزی فرآیندها براساس الگوی ISO/TS 16949 ………………………………………………………………….92
 
بخش دوم – پیشینه تحقیقات گذشته
۲-۷- نمونه هایی از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..۹۷
 
بخش سوم- معرفی شرکت سایپاپرس
۲-۸- معرفی شرکت سایپاپرس…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۲-۸-۱- موفقیت های شرکت سایپاپرس……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
 
۳- فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۳-۲- فرآیند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۳-۳- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۳-۴- جامعه آماری و نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۳-۵- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۳-۶-۱- تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۳-۶-۲- تعیین روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۳-۶-۲-۱- روایی محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۳-۶-۲-۲- روایی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۱۲۷
 
عنوان                                                                                                                                            صفحه

۳-۷-۱- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………۱۲۷

۳-۷-۲- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۳-۷-۲-۱- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………….۱۲۸

۳-۷-۲-۲- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………….۱۲۸

۳-۷-۲-۳- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۳-۷-۲-۴- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………….۱۳۱

 
۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۴-۲- اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۴-۲-۱- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۴-۲-۲- سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
۴-۲-۳- میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
۴-۲-۴- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس. …………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۴-۲-۵- سمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق…………… ………………………………………………………………………۱۴۰

۴-۳-۲- روش همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۴-۳-۳- روش مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۴-۳-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی مدل «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 ………….145

۴-۳-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………………….۱۵۲
۴-۳-۳-۳- تحلیل مسیر: مدل کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۵۸
 
۵-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۵-۲- خلاصه ی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

۵-۲-۱- نتایج بررسی فرضیات با بهره گرفتن از آزمون های آماری……………………………………………………………………..۱۶۲
۵-۲-۱-۱- نتایج بررسی فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….۱۶۲
 
عنوان                                                                                                                                            صفحه
۵-۲-۱-۲- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………۱۶۲
۵-۲-۱-۳- نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………۱۶۳

۵-۲-۱-۴- نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………..۱۶۳

۵-۲-۱-۵- نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………..۱۶۴

۵-۲-۱-۶- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………….۱۶۴

۵-۲-۱-۷- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………….۱۶۵

۵-۳- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………..۱۶۵

۵-۴- پیشنهادها..…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۵-۴-۱- پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….۱۶۶

۵-۴-۲- پیشنهادهایی جهت تحقیق های آتی………………………………………………………………………………………………۱۶۷

۵-۵- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

فهرست منابع

 • منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰
 • منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱

 
 
پیوست ها

 • پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

 
 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۶
 
عنوان                                                                                                                                         صفحه

 • فهرست جداول

جدول ۱-۱- تناظر شاخص های کیفیت مورد مطالعه در این تحقیق با بندهای استاندارد………………………………………۶
جدول ۲-۱- مدل سه گانه جوران……………………………………………………………………………………………………………….۲۶
جدول ۳-۱- جزئیات سؤالات جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………….۱۱۴
جدول ۳-۲- گویه های اصل پرسشنامه برای  «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد . ISO/TS 1694.115
جدول ۳-۳- گویه های اصل پرسشنامه برای «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………..۱۱۶
جدول ۳-۴- طیف امتیازدهی به شاخص ها……………………………………………………………………………………………….۱۱۷
جدول ۳-۵- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………..۱۱۷
جدول ۳-۶- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949»۱۲۰
جدول ۳-۷- اشتراکات «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»………………………………۱۲۱
جدول ۳-۸- کل واریانس تبیین شده «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»…………..۱۲۲
جدول ۳-۹- ماتریس چرخش یافته ی اجزا «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»…۱۲۳
جدول ۳-۱۰- آزمون شاخص KMO و بارتلت اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………..۱۲۴
جدول ۳-۱۱- اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………………………………………………………..۱۲۵
جدول ۳-۱۲- کل واریانس تبیین شده «شاخص های کیفی (QI)»………………………………………………………………..۱۲۵
جدول ۳-۱۳ ماتریس چرخش یافته اجزاء «شاخص های کیفی(QI)»……………………………………………………………۱۲۶
جدول ۴-۱- توزیع پاسخ گویان بر اسس جنسیت……………………………………………………………………………………….۱۳۵
جدول ۴-۲- توزیع پاسخ گویان بر اساس سن……………………………………………………………………………………………۱۳۶
جدول ۴-۳- توزیع پاسخ گویان بر اساس میزان تحصیلات………………………………………………………………………….۱۳۷
جدول ۴-۴- توزیع پاسخ گویان بر اساس سابقه خدمت در شرکت……………………………………………………………….۱۳۸
جدول ۴-۵- توزیع پاسخ گویان بر اساس سمت…………………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول ۴-۶- نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها……………..۱۴۰
جدول ۴-۷- فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………………………..۱۴۱
جدول ۴-۸- فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………………………..۱۴۲
جدول ۴-۹- همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »۱۴۴
جدول الف-۱- سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

 • فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱- شاخص های کیفی سایپاپرس………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
نمودار ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………۱۳۵
نمودار ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….۱۳۶
 
عنوان                                                                                                                                      صفحه
نمودار ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات…………………………………………………………………………..۱۳۷
نمودار ۴-۴- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت در شرکت………………………………………………………………..۱۳۸
نمودار ۴-۵- توزیع پاسخگویان بر اساس سمت………………………………………………………………………………………….۱۳۹
 

 • فهرست شکل ها

شکل ۱-۱- مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….۹
شکل ۲-۱- ساختار سری ISO 9000……………………………………………………………………………………………………….42
شکل ۲-۲- مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
شکل ۲-۳- ارتباط مدل اختاپوسی با مدل سیستمی ISO/TS 16949…………………………………………………………..92
شکل ۲-۴- نمودار لاک پشتی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
شکل ۲-۵- جایگاه فرآیندهای پشتیبان در مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………۹۶
شکل ۲-۶- مدل مفصلی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
شکل ۲-۷- مدل مفصلی ارتباط بین فرآیندهای مدیریتی با سایر فرآیندها…………………………………………………………۹۶
شکل ۲-۸- مدل تحقیق(نمونه تحقیق۱) ……………………………………………………………………………………………………..۹۸
شکل ۲-۹- مدل تحقیق(نمونه تحقیق۲) ……………………………………………………………………………………………………..۹۹
شکل ۲-۱۰- مدل تحقیق(نمونه تحقیق۳) ………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
شکل ۲-۱۱- مدل تحقیق(نمونه تحقیق۴) ………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
شکل ۳-۱- مراحل اصلی فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
شکل ۴-۱- مدل مفهومی «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »…………………………..۱۴۶
شکل ۴-۲- مدل اعداد معناداری «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »…………………۱۴۸
شکل ۴-۳- مدل تخمین استاندارد «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »………………۱۵۰
شکل ۴-۴- مدل مفهومی «شاخص های کیفی»…………………………………………………………………………………………..۱۵۲
شکل ۴-۵- مدل اعداد معناداری «شاخص های کیفی»………………………………………………………………………………….۱۵۴
شکل ۴-۶- مدل تخمین استاندارد «شاخص های کیفیت»…………………………………………………………………………….۱۵۶
شکل ۴-۷- مدل مفهومی کلی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸
شکل ۴-۸- مدل اعداد معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..۱۵۸
شکل ۴-۹- مدل تخمین استاندارد کل مدل………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه:
در جهان صنعتی امروز خلق مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها بعنوان عامل حیات آنها محسوب می شود.
اگر به این نکته توجه داشته باشیم که استمرارموفقیت هر سازمانی وابسته به مرغوبیت و کیفیتی برتر از رقیب یا رقیبان می باشد بخوبی درمی یابیم که چنین مزیتی به دست نمی آید یا استمرار نمی یابد مگر آنکه سازمان ها الزامات مشتری و استانداردهای حوزه های کاری خود را بروزآوری نموده و به آنها عمل نمایند.
موضوع دریافت استاندارد های کیفی جهانی در کنار استانداردهای ملی طی سالیان اخیر در صنایع مختلف مطرح شده و صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنا نبوده است.در این خصوص استانداردهای فنی در حوزه های گوناگون توسط سازمان بین المللی استاندارد تدوین شده است تا سازمان های بطور تخصصی مطابق با استاندارد حوزه کاری ذیربط به فعالیت بپردازند.
 

۱-۲- تعریف و بیان مساله تحقیق:

طی سالیان اخیر حجم انبوهی از استانداردهای ملی و بین المللی باتوجه به نیاز جامعه بشری و نیز گسترش تکنولوژی و تولید محصولات و ارائه خدمات جدید در کشورها و در سطح جهانی مطرح و تدوین شده است.از یک دیدگاه می توان این استانداردها را به دو دسته عمومی و تخصصی تفکیک نمود.استانداردهایی که جنبه عمومی داشته در کلیه صنایع و بنگاه های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کاربرد داشته و استانداردهای تخصصی تنها در یک حوزه خاص قابلیت کاربرد و اجرا را دارند.
در این خصوص می توان به ISO 9001 اشاره نمود که کلیه سازمان ها،بنگاه ها،صنایع تولیدی و خدماتی می توانند نسبت به بکارگیری آن در حیطه فعالیت خود اقدام نموده و آنرا پیاده سازی و اجرا نمایند.
ISO/TS 16949 استانداردی تخصصی[۱]و یا بعبارتی فنی[۲] است که در صنعت خودروسازی[۳] و صنایع وابسته قابلیت اجرا داشته و ماهیت تدوین آن نیز براساس نوع فعالیت بنگاه ها در زمینه ساخت،تولید و ارائه خدمات مرتبط با خودرو می باشد.
هر استانداردی فارغ از نوع و ماهیت آن الزاماتی را بر سازمان ذیربط تحمیل کرده و منجر می شود تا مدیریت ارشد ملزم به رعایت مفاد استاندارد مربوطه گردد و چه بسا هزینه هایی را نیز مترتب نماید. لذا تحقیق حاضر بر این موضوع استوار است که تاچه حد ISO/TS 16949 می تواند بر صنعت قطعه سازی خودرو[۴]و در شرکت سایپاپرس بعنوان یک شرکت قطعه ساز تاثیر داشته و منجر به ارتقاء وضعیت شاخص های کیفی آن شود.
 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:

باوجود اینکه استانداردهای سری ۹۰۰۰ بدلیل ماهیت مستقل خود، برای بسیاری از نهادها به عنوان پایه واساس سیستم مدیریت کیفیت قرار گرفته، اما برخی از حوزه های اقتصادی خاص مانند صنایع خودرو، که علاقه بیشتری به برآورده شدن خواسته های کیفی خود دارند، اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده و اجرای این خواسته ها را برای تأمین کنندگان[۵] خود الزام نموده اند. (ایرانزاده،۵۵:۱۳۸۹)
از آنجا که تعداد این الزامات[۶] سبب بروز مشکلاتی درخصوص ارزیابی مکرر خواسته های متفاوت مشتری برای قطعه سازان[۷] طرف قرارداد خود شده بود، بررسی ها برای حل این مشکل منجر به تشکیل گروه کاری بین المللی صنعت خودرو (IATF) [8] گردید که این گروه کاری با همکاری کمیته فنی[۹]۱۷۶سازمان بین المللی[۱۰]ISO اقدام به یکپارچه سازی[۱۱]الزامات استاندارد خودروسازان جهان نمود.ماحصل این تلاش انتشار مشخصه فنی ISO/TS 16949 در تاریخ ۱/۳/۱۹۹۹ بود.
(مه پیکر،۴۵:۱۳۸۱)
در تدوین این مشخصه فنی مراجع ذیل به کار گرفته شده است: (فارسیجانی،۱۳۸۶)

 1. سری استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9000
 2. نظامنامه های مرجع گروه کاری بین المللی صنایع خودرو([۱۲](IATFدر مورد ISO/TS 16949
 3. نظامنامه های مرجع خودروسازان آمریکایی(سری QS 9000)
 4. نظامنامه های مرجع خودروسازان ایتالیایی )سری (AVSQ
 5. نظامنامه های مرجع خودروسازان فرانسوی (سریEAQF)
 6. نظامنامه های مرجع خودروسازان آلمانی (سری VDA)

هدف این استاندارد، نزدیک کردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت[۱۳] سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آنها و خودروسازان بود. با توجه به استقبال گسترده از این استاندارد و همگام با بازنگری استانداردISO 9001 این استاندارد نیز دوبار مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش دوم آن سال ۲۰۰۲ و ویرایش سوم و آخرین ویرایش آن سال ۲۰۰۹ به صنعت خودروسازی،وارد شد.در هنگام پیاده سازی الزامات این استاندارد،الزامات خاص شرکتهای خودروساز مانند ساپکو و سازه گستر سایپا نیز، در سازمانها، استقرار می یابد تا شرکتهای قطعه ساز، امکان انعقاد قرارداد با شرکتهای خودروساز را نیز برای خود مهیا نمایند.
طی سالیان اخیر شرکت های زیادی به دریافت گواهینامه ISO/TS 16949 روی آورده اند.همانطور که قبلاً نیز اشاره شد علت این امر الزام مشتریان طرف قرارداد و یا تمایل خود شرکت ها به استقرار این استاندارد بوده است.جهت دریافت چنین استانداردهایی سازمان ها باید بستر لازم را برای تطابق خود با مفاد استاندارد بعمل آورده تا در زمان ممیزی بتوانند با ارائه مدارک و مستندات[۱۴] لازم آمادگی سازمان مطبوع خود را جهت دریافت گواهینامه[۱۵] اثبات نمایند.
بطور کل این آمادگی در دو حیطه تهیه و تدوین مستندات و مدارک و اجرای عملی آنها مطابق با بندهای استاندارد می باشد.
استانداردهای تخصصی نسبت به استانداردهای عمومی و غیر فنی دارای ریزه کاری ها و نکات بیشتری بوده و سازمان با قبول آنها خود را ملزم به رعایت کلیه موارد مندرج در استاندارد می نماید.
با توضیح مختصری که در رابطه با نحوه دریافت چنین استانداردی بیان شد از یک طرف و از طرف دیگر عدم همکاری برخی از مشتریان در صورت دریافت نکرن گواهینامه مذکور،این نکته متبلور
می شود که سازمان با تحمل زحمات و هزینه های فراوان پس از پیاده سازی موفقیت آمیز استاندارد ISO/TS 16949 تا چه حد برای خود و مشتریان بالفعل خود ارزش افزوده[۱۶] داشته و بطور دقیقتر شاخص های کیفی[۱۷] در چنین سازمانی به سمت بهبود[۱۸] و ترقی[۱۹] سوق یافته اند یا خیر.
این تحقیق بطور خاص بر مزایای اجرا و پیاده سازی[۲۰] استاندارد ISO/TS 16949 و تاثیر آن بر شاخص های کیفی (مدنظر در این تحقیق) در صنایع قطعه سازی خودرو متمرکز شده است.
 
[۱] Specific
[۲] Technical
[۳] Automotive Industries
[۴] Automotive Part Manufacturing Industry
[۵] Supplier
[۶] Requirements
[۷] Part Manufacturers
[۸] International Automotive Task Force
[۹] Technical Committee
[۱۰] International Standard Organization
[۱۱] Integration
[۱۲] IATF: International Automotive Task Force
[۱۳] Quality Management System
[۱۴] Documents
[۱۵] Certificate
[۱۶] Value added
[۱۷] Quality Index
[۱۸] Improvement
[۱۹] Promotion
[۲۰] Implementation
تعداد صفحه : ۲۱۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***