دانلود پایان نامه:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

دانشگاه آزاد اسلامی

       واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A (

گرایش:

روانشناسی بالینی

 

عنوان:

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

 

استاد راهنما:

دکتر نورعلی فرخی

 

استاد مشاور:

دکتر حسن اسدزاده

پاییز ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                              صفحه                                                                               
چکیده  و
۱- فصل اول کلیات طرح.. ۱
۱-۱- مقدمه  ۲
۱-۲- بیان مسئله  ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق   ۷
۱-۴- اهداف پژوهش     ۸
۱-۴-۱- هدف کلی.. ۸
۳-۱- هدف های جزئی.. ۸
۱-۵- فرضیه‏های تحقیق   ۹
۱-۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق   ۹
۱-۶-۱-۱- تعریف مفهومی عزت نفس…. ۹
۱-۶-۱-۲- تعریف عملیاتی عزت نفس…. ۱۰
۱-۴-۲- تعریف مفهومی پرخاشگری… ۱۰
۱-۶-۱-۴- تعریف عملیاتی پرخاشگری… ۱۱
۱-۶-۱- درمان فراشناختی.. ۱۱
۲-۴-۲- بزه کاری… ۱۲
۲-فصل دوم مبانی نظری.. ۱۴
۲-۲-عزت نفس     ۱۶
۲-۲-۱-مفهوم عزت نفس     ۱۹
۲-۲-۲-عزت نفس چیست؟  ۲۰
۲-۲-۳-اهمیت عزت نفس     ۲۱
۲-۲-۴-ابعاد عزت نفس     ۲۱
۲-۲-۵-سطوح عزت نفس     ۲۳
۲-۲-۶-شکل گیری مفهوم خود و عزت نفس به مثابه صفات شخصیتی   ۲۶
۲-۲-۷-از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می شود؟  ۳۰
۲-۲-۸-دیدگاه متقدمان روانشناسی درباره عزت نفس     ۳۱
۲-۲-۹-روی آوردهای نظری درباره عزت نفس     ۳۳
۲-۲-۱۰-رابطه خود آرمانی ، خودپنداشت و  حرمت خود  ۳۷
۲-۲-۱۱روش های تغییر پذیری عزت نفس و پاره ای پژوهشها در مورد آن   ۳۸
۲-۳-پسخوراند   ۳۹
۲-۳-۱-درمان شناختی – رفتاری    ۴۰
۲-۴-عزت نفس و اختلالات روانی   ۴۱
۲-۱۳-۱- آسیب پذیری عزت نفس و افسردگی   ۴۳
۲-۵-چشم انداز نظریه ی فعالیت افتراقی تیاس دال( ۱۹۸۸)  ۴۴
۲-۶-پرخاشگری    ۴۵
۲-۶-۱-تعریف پرخاشگری    ۴۸
۲-۶-۲-انواع پرخاشگری    ۴۸
۲-۶-۲-۱نظریه های پرخاشگری    ۵۰
۲-۶-۲-۱-۱-نظریه فردیت زدایی پرخاشگری زیمباردو  ۵۰
۲-۶-۲-۱-۲-نظریه انسانیت زدایی- پرخاشگری فشباخ   ۵۱
۲-۶-۲-۱-۳-نظریه انتقال برانگیختگی   ۵۱
۲-۶-۲-۱-۴-نظریه درونگرایی- برونگرایی آیزنک      ۵۲
۲-۶-۲-۱-۵-مدل شرمساری- پرخاشگری تانگنی   ۵۲
۲-۶-۲-۱-۶-مدل پرخاشگری- پرخاشگری    ۵۳
۲-۶-۲-۱-۷-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکی و نوجوانی   ۵۳
۲-۶-۳-عوامل خطر ساز پرخاشگری    ۵۵
۲-۶-۳-۱-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب کودک      ۵۶
۲-۶-۴-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب والدین   ۵۷
۲-۶-۴-۱-اسنادهای نادرست والدین به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگری    ۵۷
۲-۶-۴-۲-ویژگی های فردی والدین به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری    ۵۸
۲-۶-۵-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگری    ۶۰
۲-۶-۵-۱-تعامل والدین- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری    ۶۱
۲-۶-۵-۲-سایر تعاملات اجتماعی والدین به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگری    ۶۲
۲-۶-۶-مداخلات در زمینه پرخاشگری    ۶۳
۲-۶-۶-۱-روان تحلیلگری    ۶۴
۲-۶-۶-۲-رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری    ۶۵
۲-۶-۶-۳-رویکرد شناختی-رفتاری    ۶۶
۲-۶-۶-۴-دیدگاه یادگیری اجتماعی   ۶۸
۲-۷-تاریخچه فراشناخت     ۶۹
۲-۷-۱- حوزه روان شناسی شناختی از دهه ۱۹۶۰  ۷۰
۲-۷-۲-حوزه  روان شناسی رشد از دهه ۱۹۷۰  ۷۰
۲-۷-۴-فراشناخت     ۷۱
۲-۷-۴-۱-فراشناخت و اختلالات هیجانی   ۷۴
۲-۷-۵-دانش فراشناختی( باورهای شناختی )  ۷۴
۲-۷-۶-فراشناخت به عنوان شناخت در باره شناخت     ۷۶
۲-۷-۷-فراشناخت به عنوان بازبینی و کنترل دنیای درونی   ۷۷
۲-۷-۸-تجارب فراشناختی   ۷۷
۲-۷-۹-راهبردهای کنترل فراشناختی   ۷۸
۲-۷-۱۰-هیجان، بازبینی و کنترل فراشناختی   ۷۹
۲-۷-۱۱-فرا شناخت و روانشناسی بالینی   ۸۲
۲-۷-۱۲- مدل فراشناختی اختلال روانشناختی   ۸۵
۲-۷-۱۳- فراشناخت درمانی: نسخه ی سخت و نسخه نرم  ۸۸
۲-۷-۱۴- خلاصه ای از مدل درمانی فراشناختی   ۸۹
۲-۷-۱۵- مدل بازسازی شده A-B-C    ۹۰
۲-۷-۱۶- رویکرد درمانی فراشناختی   ۹۲
۲-۸-پیشینه پژوهشی درمان فراشناختی   ۹۳
۲-۹-جمع بندی    ۹۶
۳- فصل سوم روش شناسی تحقیق.. ۹۷
۳-۲- روش پژوهش     ۹۹
۳-۳- جامعه آماری    ۹۹
۳-۳-۱- نمونه و روش نمونه گیری    ۹۹
۳-۴- ویژگی گروه ها ۱۰۰
۳-۵- معیارهای ورود به پژوهش     ۱۰۴
۳-۵-۱- ملاک های ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از: ۱۰۴
۳-۶- معیارهای خروج از پژوهش     ۱۰۴
۳-۶-۱ ملاک خروج از پژوهش حاضر عبارت بودند از : ۱۰۴
۳-۷-ابزار پژوهش     ۱۰۵
۱) پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت     ۱۰۶
(۲)پرسشنامه ی پرخاشگری AQ    ۱۰۸
۳-۷-۱-۲-پایایی و روایی   ۱۰۹
۳-۸-متغیر های مستقل و وابسته  ۱۱۰
۳-۹- روش اجرا و جلسات درمانی   ۱۱۱
۳-۹-۱- جلسات درمانی   ۱۱۴
۳-۹-۱-۱-جلسه اول تا سوم  ۱۱۴
۳-۹-۱-۲-جلسه سوم  ۱۱۴
۳-۹-۱-۳-جلسه چهارم و پنجم   ۱۱۵
۳-۹-۱-۴-جلسه ششم و هفتم   ۱۱۶
۳-۹-۱-۵-جلسه نهم   ۱۱۶
۳-۹-۱-۶-جلسه دهم و  یازدهم   ۱۱۷
۳-۹-۱-۷-جلسه دوازدهم و سیزدهم   ۱۱۷
۳-۹-۱-۸-جلسه چهاردهم   ۱۱۸
۳-۱۰-تحلیل آماری    ۱۱۸
۳-۱۱-خلاصه  ۱۱۹
۴- فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۰
۴-۲- داده های جمعیت شناختی   ۱۲۳
۴-۳- یافته های پژوهش     ۱۲۳
الف )  یافته های توصیفی   ۱۲۳
ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش. ۱۲۳
۴-۴-۱-نرمال بودن متغیرها ۱۲۶
۴-۴-۲-همگنی شیب های رگرسیون   ۱۲۸
۴-۴-۳-همگنی واریانس ها ( عزت نفس اجتماعی و خانوادگی )  ۱۲۹
۴-۴-۴-یکسانی ماتریس واریانس – کواریانس ( عزت نفس اجتماعی و خانوادگی )  ۱۳۰
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق   ۱۳۲
۴-۴-۵-همگنی واریانس ها ( پرخاشگری کلامی و فیزیکی )  ۱۳۴
-۴-۴-۶مفروضه یکسانی ماتریس واریانس-کوواریانس ( پرخاشگری کلامی و فیزیکی)  ۱۳۵
۴-۵-خلاصه  ۱۳۹
۵- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۰
۵-۲-تشریح کلی مسئله پژوهش     ۱۴۲
۵-۲-بحث     ۱۴۳
۵-۳-محدودیت های تحقیق   ۱۴۷
۵-۴-پیشنهادها ۱۴۸
۵-۴-۲-پیشنهادی کاربردی    ۱۵۱
۵-۵-نتیجه گیری    ۱۵۲
۵-۶-خلاصه  ۱۵۳
منابع. ۱۵۵
منابع فارسی   ۱۵۶
منابع انگلیسی   ۱۶۰
پیوست… ۱۶۶
الف ) پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت ۵۸ ماده)  ۱۶۷
ب)پرسشنامه پرخاشگری (آرنولد اچ. باس، و مارک پری)  ۱۷۱
پروتکل درمان فراشناختی   ۱۷۴
واژه نما ۱۷۹
چکیده انگلیسی.. ۱۸۰
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                     صفحه
جدول-۳-۱-طرح آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل. ۹۹
جدول-۳-۲- ضرایب پایایی پرسشنامه عزت نفس در تحقیق حاضر. ۱۰۸
جدول-۳-۳-ضرایب پایایی پرسشنامه پرخاشگری در تحقیق حاضر. ۱۱۰
جدول ۴-۱-میانگین و انحراف معیار متغیر عزت نفس و حیطه های آن در گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون. ۱۲۴
جدول-۴-۲- میانگین و انحراف معیار متغیر پرخاشگری و حیطه های آن در گروه های آزمایش و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون. ۱۲۵
جدول- ۴-۳-بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش… ۱۲۷
جدول-۴-۴- آزمون بررسی همگنی شیب خط رگرسیون. ۱۲۸
جدول-۴-۵-بررسی همگنی واریانس ها ۱۲۹
جدول ۴-۶-یکسانی ماتریس واریانس – کواریانس… ۱۳۰
جدول-۴-۷-نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا)  بر روی میانگین پس آزمون نمرات عزت نفس  و زیر مقیاس آن  درگروه آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. ۱۳۱
جدول-۴-۸-نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمرات عزت نفس اجتماعی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. ۱۳۲
جدول-۴-۹-نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمرات عزت نفس خانوادگی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. ۱۳۳
جدول-۴-۱۰-آزمون همگنی واریانس ها ۱۳۴
جدول-۴-۱۱-یکسانی ماتریس واریانس-کوواریانس… ۱۳۵
جدول-۴-۱۲- نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا)  بر روی میانگین پس آزمون نمرات پرخاشگری  و زیر مقیاس آن د رگروه آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. ۱۳۶
جدول-۴-۱۳- نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمرات پرخاشگری فیزیکی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. ۱۳۷
جدول- ۴-۱۴-نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نمراتپرخاشگری کلامی  نوجوانان بزه کار گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون. ۱۳۸
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                    صفحه
نمودار-۳-۱- وضعیت سنی نمونه های پژوهش… ۱۰۱
نمودار-۳-۱- سطح تحصیلات پدران و مادران. ۱۰۲
نمودار-۳-۲- ترتیب تولد نمونه های پژوهش… ۱۰۳
نمودار۴-۱- وضعیت متغیر عزت نفس اجتماعی گروه کنترل و آزمایش( پیش آزمون و پس آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳
نمودار۴-۲-وضعیت متغیر عزت نفس خانوادگی گروه کنترل و آزمایش ( پیش آزمون و پس آزمون) ۱۳۴
نمودار۴-۳-وضعیت متغیر پرخاشگری فیزیکی گروه کنترل و آزمایش( پیش آزمون و پس آزمون)……. ۱۳۸
نمودار۴-۴-وضعیت متغیر پرخاشگری کلامی گروه کنترل و آزمایش(پیش آزمون و پس آزمون)………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                              صفحه
شکل ۲-۱ مدل عملکرد اجرایی خود تنظیمی (S-REF) اختلال روانشناختی به همراه فراشناخت واره ها (ولز و ماتیوز، ۱۹۹۴) ۸۷
شکل ۲-۲ محورهای اصلی مدل A-B-C.. 91
شکل ۲-۳ مدل تجدید نظر شده A-M-C  (ولز، ۲۰۰۰). ۹۲
شکل ۲-۴ محورهای اصلی مدل A-M-C.. 93
 

۱- فصل اول کلیات طرح

 

فصل اول: کلیات طرح
 
 

۱-۱-مقدمه

به سبب بروز مسائل خاص در دوران نوجوانی، این دوره، با نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس، خودکم بینی و خودپنداره منفی همراه است، که سبب کاهش فعالیت های طبیعی و تعاملات اجتماعی می شود. نوجوانی که دارای عزت نفس پایینی است، در مسیر ناملایمات بالاجبار زندگی و توان مقابله با مشکلات، دچار سر درگمی و ناسازگاری خواهند شد. به اعتقاد زیگموند فروید: (عزت انسان) زمانی پدید می آید که کودک پی می برد که نمی تواند با والدینش رابطه ی جنسی برقرار کند و در نتیجه این امر به احساس بی امان (نمی توانم کاری انجام دهم ) منتهی می شود. طبق نظر آلفرد آدلر، احساس حقارت در ابتدا بر اثر ظهور آمادگی جسمانی یا حقارت اندامی پدید می آید. سپس با واقعیت اینکه دیگرانی بزرگتر قویتر و درشتر هستند مواجه می شود .
همزمان، نوجوانی که از لحاظ عاطفی در محیط خانواده مشکل دارد با هر محرک کوچکی برانگیخته می شود و پرخاشگری می کند. لذا، وقتی وارد اجتماع می شود نمی تواند با هر موقعیتی خود را سازگار سازد. پرخاشگری می تواند به راحتی مناسبات اجتماعی نوجوانان را بر هم زند و به طور کلی موجب عدم رشد وی در ابعاد اجتماعی و روانی شود. به طور کلی، برخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که موجب آسیب به دیگران می شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند ( کوپر اسمیت، ۱۹۶۷). این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد.
درمان فراشناخت رویکرد نوظهوری است که به جای تمرکز بر محتوای فکر بیمار بر کاهش فرایند های شناختی غیر مفید وتسهیل پردازش فراشناختی تاکید می کند. از این رو در این پژوهش، در صدد پاسخ به این سوال می باشیم، که آیا اثر درمان فراشناختی موجب افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار می شود یا خیر؟

۱-۲-بیان مسئله

امروزه در سراسر جهان نوعی آگاهی از اهمیت عزت نفس پدید آمده است و انسان به عنوان یک موجود زنده بدون عزت نفس سالم وشایسته نمی تواند امیدی به درک استعداد بالقوه فردی داشته باشد. عزت نفس تنها کلید مهم به سوی انگیزش بشری است. به طور کلی، عزت نفس به جنبه ای از هر کدام ما برمی گردد که از آن آگاهیم در واقع به قسمت موثر وکار آمد فرد عزت نفس گفته می شود. اعتقاد بر این است که بین سازگاری مطلوب شخصی و عزت نفس بالا ارتباط متقابلی وجود دارد (کاتا و جونیر[۱]، ۲۰۰۲). عزت نفس در نوجوانان دارای نقش و اهمیت ویژه ای می باشد. با اینحال، دوران نوجوانی  به سبب بروز مسائل خاص، با سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس و خود کم بین همراه است. در نتیجه، افزایش عزت نفس برای پیشگیری از مشکلاتی که ممکن است بر اثر عزت نفس پایین برای نوجوانان به وجود آید ضروری است (تری[۲]، ۲۰۰۲).
به طور دقیق تر می توان گفت دو بعد عزت نفس اجتماعی و خانوادگی در نوجوانان، نمود بارزتری از آسیب پذیری آنان را ارائه می دهد (لانگ و زولتن، ۲۰۰۲ ترجمه حیدر فتحی، ۱۳۸۳).
اما دومین متغیر موجود در پژوهش حاضر پرخاشگری است. صدق عنوان پرخاشگری بر یک رفتار خاص بستگی به نوع فرهنگی دارد که در یک جامعه حاکم است. بدین جهت، امروزه در جوامع غربی به هر نوع تندخویی پرخاشگری اطلاق می گردد. در حالی که سابقا در همین جوامع مفهوم پرخاشگری همراه با حمله به فرد یا شی ء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. همان طوری که امروزه در کشورهای آسیایی مفهوم پرخاشگری این چنین است. هم چنین این که چه امری سبب خشمگین شدن و رفتار پرخاشگرانه می شود، بستگی به نوع فرهنگ جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. به عبارت دیگر، مردم در همه جای دنیا خشمگین می شوند اما خشمگین شدنشان مطابق با قواعد فرهنگی جامعه ای است که در آن زندگی می کنند.
نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است، لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یک دیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندان شان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (باندورا، ۱۹۷۳).
در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود. امروزه این رفتار موجب معضلات بسیاری است که بررسی و درمان این معضل را می طلبد.
اگر چه درمانهای زیادی تا به امروز برای افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری صورت گرفته است اما همه ی این روشهای درمانی به نوعی دارای کاستی هایی بوده اند. از اینرو، پژوهش حاضر تلاشی است بر بکارگیری روش درمانی موثر وجدید فراشناختی است. یکی از قابلیت های رویکرد فراشناختی امکان استفاده از آن به صورت یک درمان استاندارد واحد که مؤثر برای اختلال های مختلف است. مزیت این کار، ساده سازی درمان است: در این تنها یک مدل به عنوان مبنایی برای فرمول بندی و درمان وجود دارد که می توان برای اکثر اختلال ها به کار گرفت (ولز، ۲۰۰۹)
مدل فراشناختی در ابتدا توسط ولز وماتووس (۱۹۹۴) پیشنهاد شد و سپس ولز در (۱۹۹۷-۲۰۰۰) آن را اصلاح کرد. فراشناخت به باورها وفرایند هایی اشاره دارد که برای ارزیابی وتنظیم وبررسی وبازبینی فکر استفاده می شود باورهای فراشناختی مثل نیاز به کنترل فکر واهمیت افکار به طور ویژه ای در گروه باورهای مربوط به تفکر دسته بندی می شود.
رویکرد فراشناختی بر این باور است که افراد به این دلیل در دام ناراحتی هیجانی گرفتار می شوند که فراشناخت آنها در برابر پاسخ دهی به تجربه های درونی به الگویی منجر می شود که موجب تداوم هیجان منفی وتقویت باورهای منفی در این افراد می شود. این رویکرد سندرم شناختی –توجهی[۳] خوانده می شود. که شامل نگرانی، نشخوار فکری، توجه تثبیت شده وراهبرد های خود تنظیمی با رفتارهای مقابله ای ناسازگارانه می باشد .
درمان فراشناخت رویکرد نوظهوری است، که به جای تمرکز بر محتوای فکر بیمار بر کاهش فرایند های شناختی غیر مفید وتسهیل پردازش فراشناختی تاکید می کند .درمان فراشناخت بر اساس نظریه ی بنیادی (الگوی کارکرداجرایی خود نظم بخشی ) استوار است .این مدل  دلیل آسیب پذیری  به اختلالات هیجانی را الگوی توجه معطوف به خود افراطی – فعالیت باورهای فراشناختی ناسگارانه وفرایندهای بازتابی خاص میداند (ولز -۲۰۰۰) این فرایند زمانی فعال می شود که فرد بین اهداف درونی خود وشرایط بیرونی احساس نا هماهنگی کند .
پس، راهبردهای خاصی مثل جذب اطلاعات به درون باورها، سرکوب فکر، نشخوار فکری و نگرانی به منظور جلوگیری از ورود محرکهای ناراحت کننده به هشیاری یا یا حل مشکلات ناشی از ناهماهنگی نظارت بر حالتهای جسمی –روانی وامادگی در برابر خطر به منظور کاهش این ناهماهنگی توسط کارکرد اجرایی خود نظم بخشی بکار گرفته می شود. امروزه از درمانهای شناختی و فراشناختی برای حل بسیاری از اختلال ها استفاده می شود. در پژوهش حاضر از این روش برای درمان وکنترل رفتارهای پرخاشگری استفاده می شود. چرا که پرخاشگری یا رفتارهای مقابله ای ناکارآمد، معضلات جامعه صنعتی امروز است. انتظار از چنین پژوهشی این است که از روش درمانی فراشناختی و با آموزش مولفه های آن، ارزیابی مثبت از خود را (عزت نفس) در افراد بزه کار نوجوان را افزایش دهیم، و با تقویت مولفه های فراشناختی این اختلال را کنترل کنیم. بطور کلی از فواید این تحقیق، کشف و بررسی تاثیر درمان فراشناختی در پرخاشگری و رفتارهای منفی مقابله جویانه در نوجوانان بزه کار پسر می باشد، چرا که میزان شیوع پرخاشگری در همه جوامع در پسران بیش از دختران است. به طور کلی آنچه به عنوان پرخاشگری در نوجوانان پسر بیشتر بارز است، پرخاشگری در دو بعد کلامی و فیزیکی نسبت به اطرافیان می باشد (بنت، ۲۰۰۳)، که این دو بعد محور پژوهش های بسیاری در نوجوانان بوده است.
لذا پژوهش حاضر در صدد است به این سوال پاسخ دهد که آیا درمان مبتنی بر فراشناخت موجب  افزایش عزت نفس در دو بعد خانوادگی و اجتماعی و کاهش پرخاشگری در دو بعد کلامی و فیزیکی در نوجوانان پسر بزه کار خواهد شد؟
[۱].  Kata and Joiner
[۲] . Teri
[۳]. Cognitve Attentional Syndrome (CAS)
تعداد صفحه : ۲۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده