دانلود پایان نامه:اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش :تولید

عنوان : اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : تولید

عنوان :

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

استاد راهنما:

دکتر علیرضا سلوکدار

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول : کلیات طرح
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-اهمیت موضوع ۴
۱-۴- اهداف اساسی انجام تحقیق ۵
۱-۴-۱-اهداف علمی ۵
۱-۴-۲-اهداف کاربردی ۵
۱-۵- سوالات وفرضیات تحقیق ۶
۱-۵-۱-سوالات تحقیق ۶
۱-۵-۲-فرضیات تحقیق ۶
۱-۶- چارچوب نظری ۷
۱-۷- مدل تحقیق ۸
۱-۸- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۹
۱-۹- روش تحقیق ۱۲
۱-۱۰- جامعه تحقیق ۱۲
۱-۱۱- قلمرو تحقیق ۱۲
۱-۱۲- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۳
۱-۱۳- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۳
۱-۱۴- روش تجزیه وتحلیل ۱۳
۱-۱۵- محدودیتها و مشکلات تحقیق ۱۴
فصل دوم : مطالعات نظری
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- تاریخچه الگوی چابک ۱۷
۲-۳- مفهوم چابکی و تولید چابک ۱۹
۲-۴- محدودیتهای الگوی چابک ۲۱
۲-۵- تولید چابک ۲۱
۲-۵-۱- اصول چهارگانه تولید چابک ۲۲
۲-۵-۲- ویژگیهای تولید چابک ۲۳
۲-۵-۳- مدلهای چابکی ۲۴
۲-۶- مدیریت زنجیره تامین ۳۴
۲-۶-۱- تعریف مدیریت زنجیره تامین ۳۶
۲-۶-۲- مراحل پنج گانه مدیریت زنجیره تامین ۴۰
۲-۶-۳- زنجیره تامین چابک ۴۱
۲-۶-۴- بسترسازی چابکی در میان زنجیره تامین ۴۵
۲-۶-۵- چارچوب مفهومی زنجیره تامین چابک ۴۶
۲-۶-۶- ماهیت زنجیره تامین چابک ۵۰
۲-۶-۷- عناصر یک زنجیره تامین چابک ۵۲
۲-۶-۸- شاخص های زنجیره تامین چابک ۵۴
۲-۶-۹- مدل های زنجیره تامین چابک ۵۵
۲-۷-چارچوب نظری ۷۳
۲-۸- مدل تحقیق ۸۰
۲-۹- پیشینه تحقیق ۸۱
فصل سوم  : روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۸۵
۳-۲- روش تحقیق ۸۶
۳-۳- جامعه آماری و حجم نمونه ۸۶
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۷
۳-۵- روش تجزیه وتحلیل ۹۲
۳-۶- مراحل اجرایی تحقیق ۹۲
۳-۷- روایی و اعتبار ابزار تحقیق ۱۰۰
۳-۷-۱- تعیین اعتبار(روایی) ۱۰۰
۳-۷-۲- تعیین پایایی ۱۰۱
۳-۸- تشریح متدولوژی تحقیق ۱۰۲
۳-۸-۱- آزمون T-Student 103
۳-۸-۲- اعداد فازی مثلثی ۱۰۴
۳-۸-۳- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی ۱۰۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۱۱۵
۴-۲-نتایج پیاده سازی متدولوژی ۱۱۷
۴-۲-۱-بدست آوردن ساختار سلسله مراتبی از یافتن معیارها و زیر معیارها و گزینه های موثر در مسئله ۱۱۷
۴-۲-۲- جمع آوری نظرات خبرگان در قالب اعداد فازی و تشکیل جداول مقایسه زوجی فازی و تجمیع نظر افراد خبره ۱۲۳
۴-۳-۳- محاسبه وزن نسبی و نهایی گزینه ها ۱۳۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۴۳
۵-۲- پاسخ به سوالات تحقیق ۱۴۴
۵-۲-۱- آیا شاخص ها و زیر شاخص های ذکر شده در پیاده سازی زنجیره تامین چابک موثر هستند؟ ۱۴۴
۵-۲-۲- اولویت بندی استراتژی ها بر اساس شاخص های تعیین شده در سازمان مورد مطالعه با بهره گرفتن از تکنیک AHP فازی چگونه است؟ ۱۴۶
۵-۳- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق ۱۴۷
۵-۴- پیشنهادات پژوهشی ۱۴۹
۵-۵- محدودیت های پژوهش ۱۴۹
پرسشنامه الف انتخاب معیار ها و زیر معیارها ۱۵۷
پرسشنامه ب جداول مقایسات زوجی ۱۵۸
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱ عوامل به وجود آورنده ایده چابکی ۱۸
جدول۲-۲ ویژگی های تولید چابک ۲۳
جدول۲-۳ سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین ۵۲
جدول ۲-۴ شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک ۵۴
جدول ۳-۱جدول شناسایی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها ۹۵
جدول ۳-۲ اعداد فازی متناظر مقیاس کلامی ۹۶
جدول ۳-۳ تابع تعلق انتخاب شده برای اعداد فازی ۹۸
جدول ۳-۴ شاخص ناسازگاری تصادفی ۹۹
جدول ۳-۵ نتیجه آلفای کرونباخ ۱۰۲
جدول ۳-۶ اعداد فازی معادل با متغیر های فازی ۱۰۹
جدول ۴-۱ نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری توسعه محصول ۱۱۸
جدول ۴-۲ نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری ساخت و تولید ۱۱۹
جدول ۴-۳ نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری فناوری اطلاعات ۱۱۹
جدول ۴-۴ نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری لجستیک ۱۱۹
جدول ۴-۵ نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری تدارکات ۱۱۹
جدول ۴-۶ نتایج آزمون فرضیه بر اساس زیر معیارهای مساله ۱۲۰
جدول ۴-۷  شاخص ها و زیر شاخص های موثر بر نتخاب استراتژی ۱۲۱
جدول ۴-۸ طیف های فازی مورد استفاده در AHP  (منبع: ۲۰۱۰, Lin ) 123
جدول ۴-۹ ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی برای خبره اول ۱۲۵
جدول ۴-۱۰ ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص های اصلی ۱۲۵
جدول ۴-۱۱ محاسبه … ۱۲۶
جدول ۴-۱۲ محاسبه  برای معیارها ۱۲۷
جدول ۴-۱۳ محاسبه وزن نسبی معیارها ۱۲۸
جدول ۴-۱۴ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول ۱۳۰
جدول ۴-۱۵ ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری تولید و ساخت ۱۳۰
جدول ۴-۱۶ ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات ۱۳۰
جدول ۴-۱۷ ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری لجستیک ۱۳۰
جدول ۴-۱۸ ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری انعطاف پذیری تدارکات ۱۳۱
جدول ۴-۱۹ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول ۱۳۱
جدول ۴-۲۰ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی طراحی محصولات متعدد ۱۳۲
جدول ۴-۲۱ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد ۱۳۳
جدول ۴-۲۲ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ترکیب محصولات ۱۳۴
جدول ۴-۲۳ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت در تولید محصولات جدید ۱۳۴
جدول ۴-۲۴ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود (در دسترس) جهت افزایش ظرفیت ۱۳۵
جدول ۴-۲۵ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص درصد زنجیره تامین که مستقیما توسط  IT حمایت میشود ۱۳۵
جدول ۴-۲۶ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی IT جهت انطباق در حمایت کردن از کانالهای توزیع جدید ۱۳۶
جدول ۴-۲۷ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود در سیستمهای IT جهت تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و کشف تغییرات ۱۳۶
جدول ۴-۲۸ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی در اضافه یا حذف نمودن کانالهای تحویل ۱۳۷
جدول ۴-۲۹ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ظرفیت کلی شبکه لجستیک ۱۳۷
جدول ۴-۳۰ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد انبارهای موجود برای ذخیره ۱۳۸
جدول ۴-۳۱ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره ۱۳۸
جدول ۴-۳۲ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص نفوذپذیری بر عملکرد تامین کننده ۱۳۹
جدول ۴-۳۳ ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت آغاز همکاری با یک تامین کننده جدید ۱۳۹
جدول ۴-۳۴ وزن نهایی گزینه ها ۱۴۰
جدول ۴-۳۵ رتبه بندی گزینه ها به روش FAHP 141
 
فهرست اشکال
شکل۲-۱ مدل گاناسکاران از تولید چابک ۲۶
شکل۲-۲ مدل کید از ساختار تولید چابک ۲۷
شکل۲-۳ مدل شارپ و همکارانش در تولید چابک ۲۸
شکل۲-۴ مدل یوسف و همکارانش ۳۰
شکل۲-۵ مدل شریفی و ژانگ ۳۲
شکل۲-۶ چارچوب مفهومی زنجیره ی تأمین چابک( لین و همکارانش  ۲۰۰۶) ۴۷
شکل۲-۷ تحلیل دامنه و وسعت زنجیره تأمین ۵۱
شکل۲-۸ عناصرزنجیره تامین چابک ۵۳
شکل ۲-۹ ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک) ۵۶
شکل ۲-۱۰ مدل کریستوفر و تویل ۵۸
شکل ۲-۱۱ مدل لین و همکارانش ۶۲
شکل ۲-۱۲ مدل سوافورد و همکارانش ۷۱
شکل ۳-۱ نمودار اجرایی تحقیق ۹۳
شکل ۳-۲ نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مولفه ای ۱۰۵
شکل ۴-۱ درخت سلسله مراتبی سطوح تصمیم گیری ۱۲۲
شکل ۴-۲ نمودار رتبه بندی شاخص های اصلی ۱۲۹
شکل ۴-۳ نمودار رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین ۱۴۱
شکل ۵-۱ ساختار سلسله مراتبی مدل مفهومی ۱۴۵
 

فصل اول : کلیات طرح

 

۱-۱-                      مقدمه

محیطهای رقابتی امروز تحولات بسیاری را در سازمانها و سیستمهای تولیدی به وجود آورده است و به منظور ارتقاء بهره وری، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته اند.
امروزه در بسیاری از بازارها فاکتور اساسی در دسترس بودن و سطح سرویس است که سبب ظهور الگوهای جدیدی چون چابکی[۱] یا پاسخگویی سریع شده است.به عبارت دیگر تغییرات محیط های کسب و کار امروز که ناشی از تغییرات نیازهای مشتریان می باشد، منجر به عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم گیری می شود و لازم است که زنجیره تامین در مواجهه با این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر باشد. سازمان موفق سازمانی است که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.امروزه این ویژگی تحت عنوان چابکی در سازمان ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.از طرفی در کسب و کار دنیای امروز مدیریت زنجیره تامین[۲] به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزایای رقابتی بلندمدت محسوب می گردد. مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاشهایی به شمار می رود که از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان حمایت نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای هماهنگ می نمایند که محصولات در مقادیر مناسب و زمان و مکان مناسب توزیع گردد تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد.
رویکرد زنجیره تامین چابک[۳] مرتبط با تقابل بین شرکت و بازار و یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد.پیاده سازی موفق این رویکرد مستلزم پاسخگویی سریع و مستمر به تغییرات بازار، پویایی سازمان، توجه به رشد و انعطاف پذیری سازمانها و انتظارات مشتری می باشد. این رویکرد تمرکز خود را معطوف به پاسخ سریع به تغییرات پیش بینی نشده بازار نموده و از طریق حمل سریع و انعطاف پذیر نمودن زمان های تاخیر و به کارگیری تکنولوژی های جدید نسبت به حل مسائل غیرقابل پیش بینی اقدام می نماید.

۱-۲-بیان مسئله

در دنیای دائما در حال تغییر امروز دستیابی به اهداف و کسب موفقیت تنها با اعمال مدیریت صحیح امکانپذیر نمی باشد بلکه لازم است تا کسب و کارها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت سازمانها و شرکتهای تامین کننده و توزیع کننده محصولات خود مشارکت داشته باشند، چنین ضرورتی پیدایش مدیریت زنجیره تامین را در پی داشته است.سازمانهایی که زنجیره تامین را پیاده سازی می نمایند در جهت برآورده ساختن به موقع و مناسب تقاضای مشتریان خود با ایجاد یکپارچگی در سراسر زنجیره تامین گام بر می دارند.امروزه کوتاه شدن چرخه عمر محصول موجب بروز ابهام زیادی گردیده و ریسک بالا را در مدیریت زنجیره تامین و ایجاد رقابت شدید در محیط خارجی سازمانها را در پی داشته است.
تفکر چابک یک پارادایم مشهور است که با ایجاد امکان واکنش سریع برای کسب و کارها، پاسخگویی به تقاضای متغیر را امکان پذیر می سازد.بنابراین در فرایند پیاده سازی زنجیره تامین بکارگیری تولید چابک برای پاسخگویی به موقع نیازهای متغیر مشتریان ضروری می باشد.
در این تحقیق به مطالعه چابکی در زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت ارتقاء و بهبود مدیریت زنجیره تامین، شناسایی مدلها و شاخص های ارزیابی چابکی در زنجیره تامین پرداخته می شود.
[۱] agility
[۲] Supply chain management
[۳] Agile supply chain
تعداد صفحه : ۱۹۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***