دانلود پایان نامه:انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

گرایش : انتقال تکنولوژی

عنوان : انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

 

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

استاد راهنما

دکتر سید رضا سلامی

استاد مشاور

دکتر محمد تقی تقوی فرد

استاد داور

دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

تابستان

۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فصل اول : کلیات تحقیق
   
۱ ۱ـ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱ ۲ـ۱ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲ ۳ـ۱ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
۲ ۴ـ۱ هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار……………………………………………………………………………………………….
۳ ۵ـ۱ گزاره های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳    ۱ـ۵ـ۱ پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………
۳    ۲ـ۵ـ۱ پرسش های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………
۳ ۶ـ۱ روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
۴ ۷ـ۱ روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن……………………………………………………………………..
۴ ۸ـ۱ روش های تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….
۴ ۹ـ۱ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..
۴ ۱۰ـ۱ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..
۴ ۱۱ـ۱ جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..
۵ ۱۲ـ۱ موانع و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………
۵ ۱۳ـ۱ نقشه راه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵ ۱۴ـ۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
۷ ۱۵ـ۱ جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
   
۸ ۱ـ۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۸ ۲ـ۲ روش های سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………………………………….
۹    ۱ـ۲ـ۲ طبقه بندی روش های سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………
۱۹    ۲ـ۲ـ۲ روش های سرمایه گذاری خارجی در این مطالعه……………………………………………………………………….
۲۰ ۳ـ۲ عوامل مؤثر بر انتخاب روش های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………..
۲۴    ۱ـ۳ـ۲ معیارهای مهم انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد……………………………………….
۲۹ ۴ـ۲ ادبیات مربوط به انتخاب روش مناسب…………………………………………………………………………………………………
۲۹    ۱ـ۴ـ۲ مطالعه ی اگروال و راماسوامی (۲۱۹۹)……………………………………………………………………………………….
۳۰    ۲ـ۴ـ۲ مطالعه ی ایندانون (۲۰۰۰)…………………………………………………………………………………………………………
۳۲    ۳ـ۴ـ۲ مطالعه ی الانگو و سامهاریا (۲۰۰۴)……………………………………………………………………………………………
۳۳    ۴ـ۴ـ۲ مطالعه ی الانگو  (۲۰۰۵)…………………………………………………………………………………………………………….
۳۴    ۵ـ۴ـ۲ مطالعه ی میر و همکاران (۰۹۲۰)……………………………………………………………………………………………….
۳۵    ۶ـ۴ـ۲ مطالعه ی گراند و تکزیرا (۲۰۱۱)………………………………………………………………………………………………..
۴۴    ۷ـ۴ـ۲ مطالعه هنگ کنگ و وی هانگ (۲۰۱۳)……………………………………………………………………………………..
۴۶    ۸ـ۴ـ۲ مطالعه ی ام ویتی (۲۰۱۳)………………………………………………………………………………………………………….
۴۷ ۵ـ۲ نیازمندی ها و پروژه های صنعت بالگرد………………………………………………………………………………………………
۴۷    ۱ـ۵ـ۲ نیازمندی های کشور به خدمات بالگردی…………………………………………………………………………………….
۴۹    ۲ـ۵ـ۲ پروژه های سرمایه گذاری خارجی در حوزه بالگردهای تجاری ایران………………………………………….
۵۰ ۶ـ۲ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
  فصل سوم:روش شناسی تحقیق
   
۵۲ ۱ـ۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۲ ۲ـ۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۲ ۳ـ۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵۳ ۴ـ۳ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….
۵۳ ۵ـ۳ ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….
۵۳    ۱ـ۵ـ۳ مراحل تهیه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….
۵۴    ۲ـ۵ـ۳ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………
۵۴    ۳ـ۵ـ۳ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۵ ۶ـ۳ روش های آماری به کار رفته در تحقیق………………………………………………………………………………………………
۵۶    ۱ـ۶ـ۳ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (KS)…………………………………………………………………………………………
۵۶    ۲ـ۶ـ۳ آزمون تی استیودنت……………………………………………………………………………………………………………………..
۵۷    ۳ـ۶ـ۳ مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و منطق فازی………………………………………………………………….
۵۸       ۱ـ۳ـ۶ـ۳ ارزیابی وزن شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………
۵۹          ۱ـ۱ـ۳ـ۶ـ۳ تکنیک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………….
۵۹       ۲ـ۳ـ۶ـ۳ حل مسائل تصمیم گیری چندشاخصه…………………………………………………………………………………
۶۰          ۱ـ۲ـ۳ـ۶ـ۳ تکنیک تاپسیس……………………………………………………………………………………………………………
۶۱       ۳ـ۳ـ۶ـ۳ منطق فازی……………………………………………………………………………………………………………………………
۶۱          ۱ـ۳ـ۳ـ۶ـ۳ سیستم فازی…………………………………………………………………………………………………………………
۶۲          ۲ـ۳ـ۳ـ۶ـ۳ مجموعه های فازی……………………………………………………………………………………………………….
۶۲          ۳ـ۳ـ۳ـ۶ـ۳ نمایش عددی (اعداد فازی و تبدیل آن به اعداد قطعی)…………………………………………….
۶۳       ۴ـ۳ـ۶ـ۳ کاربرد اعداد فازی در تحقیق………………………………………………………………………………………………..
۶۴ ۷ـ۳ جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
   
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
   
۶۵ ۱ـ۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۵ ۲ـ ۴ متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………………..
۶۶ ۳ـ۴ تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۶    ۱ـ۳ـ۴ تعیین شاخص های مؤثر ……………………………………………………………………………………………………………..
۶۷       ۱ـ۱ـ۳ـ۴ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ………………………………………………………………………………………….
۶۸       ۲ـ۱ـ۳ـ۴ آزمون میانگین تی استیودنت………………………………………………………………………………………………
۶۹    ۲ـ۳ـ۴ تعیین وزن شاخص ها و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی………………………………….
۶۹       ۱ـ۲ـ۳ـ۴ تعیین وزن شاخص ها………………………………………………………………………………………………………….
۷۰       ۲ـ۲ـ۳ـ۴ اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………….
۷۳ ۴ـ۴ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
   
۷۵ ۱ـ ۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۵ ۲ـ ۵ تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………
۷۸ ۳ـ ۵ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
  منابع و مآخذ
   
I منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
  پیوست
   

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
  لیست اشکال و نمودارها
   
۵ شکل ۱ـ۱ فرآیند انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………
۹ شکل ۱_۲ روش های سرمایه گذاری خارجی (سلامی و همکاران، ۱۳۹۰)……………………………………………….
۱۸ شکل ۲_۲ چارچوب پروژه های BOT (جمالی و همکاران، ۱۳۸۹)……………………………………………………………
۲۰ شکل ۳_۲ عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجی (چند، ۲۰۱۳)……………………………………………
۳۰ شکل ۴_۲ فاکتورهای مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامی، ۱۹۹۲)…………………………………………….
۳۴ شکل ۵_۲ تأثیر ویژگی های واحدهای صنعتی بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، ۲۰۰۵)…………………
۳۴ شکل ۶_۲ انتخاب استراتژی ورود (میر و همکاران، ۲۰۰۹)……………………………………………………………………….
۳۵ شکل ۷_۲ دسته بندی روش های ورود (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)……………………………………………………………….
۴۴ شکل ۸_۲ انتخاب روش ورود ـ گرایش سرتاسری……………………………………………………………………………………..
۴۵ شکل ۹_۲ تأثیرات محیط سرمایه گذاری بر حالات ورود (هنگ کنگ و وی هانگ، ۲۰۱۳)……………………
۵۷ شکل ۱ـ۳ مدل های تصمیم گیری چندشاخصه (آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱)………………………………………………
۶۲ شکل ۲_۳ سیستم فازی (عطائی، ۱۳۸۹)…………………………………………………………………………………………………..
۶۳ شکل ۳_۳ نمایش عدد فازی (رمضانی، ۱۳۸۹)………………………………………………………………………………………….
۶۴ شکل ۴ـ۳ مراحل اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست جداول
 
۲۱ جدول ۱_۲ عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، ۲۰۰۵)………………………………………………………………………
۲۲ جدول ۲_۲ عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (فریبرگ و لاون، ۲۰۰۷)………………………
۲۲ جدول ۳_۲ شاخص های مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (محبی، ۱۳۸۹)…………………………………..
۲۷ جدول ۴_۲ انواع مختلف ریسک برای یک بنگاه (محبی، ۱۳۸۹)………………………………………………………………
۳۶ جدول ۵_۲ فاکتورهای مهم هزینه ای مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)……
۳۶ جدول ۶_۲ فاکتورهای مهم مالکیتی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)………
۳۸ جدول ۷_۲ فاکتورهای درونی سازی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)………
۳۸ جدول ۸_۲ فاکتورهای مکانی (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)………………………………………………………………………………
۴۰ جدول ۹_۲ فاکتورهای نهادی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)…………………
۴۳ جدول ۱۰_۲ فاکتورهای مهم دیگر مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، ۲۰۱۱)…………
۵۰ جدول ۱۱_۲ روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………
۵۰ جدول ۱۲_۲ روش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد……………………………………………………………..
۵۱ جدول ۱۳_۲ معیارهای مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………….
۶۳ جدول ۱ـ۳ اعداد فازی متناظر با واژه های بیانی…………………………………………………………………………………………
۶۵ جدول ۱_۴ متغیرهای جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………….
۶۷ جدول ۲ـ ۴ آزمون کولوموگروف ـ اسمیرنوف داده های تحقیق…………………………………………………………………
۶۸ جدول۳ـ ۴ آزمون میانگین تی استیودنت داده های تحقیق……………………………………………………………………….
۶۹ جدول ۴ـ۴ ماتریس ترکیبی حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با بهره گرفتن از میانگین حسابی…………………….
۶۹ جدول ۵ـ۴ محاسبه ی وزن معیارها…………………………………………………………………………………………………………….
۷۰ جدول ۶ـ ۴ وزن معیارها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………
۷۱ جدول ۷ـ ۴ داده های نرمال شده ماتریس تصمیم گیری…………………………………………………………………………..
۷۱ جدول ۸ـ ۴ ماتریس بی مقیاس موزون تصمیم گیری………………………………………………………………………………..
۷۲ جدول ۹ـ ۴ راه حل ایده آل مثبت و منفی…………………………………………………………………………………………………
۷۲ جدول ۱۰- ۴ فاصله گزینه های تصمیم از ایده آل مثبت و منفی……………………………………………………………..
۷۲ جدول ۱۱ـ ۴ میزان نزدیکی نسبی گزینه های تصمیم به راه حل ایده آل………………………………………………..
۷۳ جدول ۱۲ـ ۴ رتبه بندی گزینه های تصمیم……………………………………………………………………………………………….
۷۸ جدول ۱ـ ۵ درجه اهمیت شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

۱ـ۱ مقدمه

اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند. در این حال کشورهای در حال توسعه با جذب سرمایه های خارجی و سرازیر شدن منابع مالی کافی، قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهند شد و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار کنند، فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از آن را نیز به دست خواهند آورد. جذب سرمایه های خارجی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های تولیدی و صنعتی یکی از مهمترین روش های تأمین منابع لازم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، قلمداد می شود. بنابراین با توجه به اهمیت مقوله سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه، آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری خارجی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی شده است تا روش های مختلف مورد استفاده در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری[۱] ایران، مورد بررسی قرار گیرند و سپس با توجه به انواع شاخص های بیان شده از سوی کارشناسان این صنعت، روش اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی تعیین گردد.

۲ـ۱ بیان مسئله

بالگرد در دنیای امروز یکی از مهم ترین و پراستفاده ترین وسایل حمل و نقل به شمار می آید. به علت کاراکترهای پروازی بی رقیب بالگردها، این وسیله کاربردهای گسترده ای پیدا کرده است که از جمله آنها می توان به مواردی چون مسافربری هوائی، حمل پست و کالاهای بازرگانی،کمک به پلیس هنگام بروز حوادث و کنترل ترافیک و کمک به آتش نشانی برای خاموش کردن آتش، حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله، نقشه برداری و مساحی از اراضی و باغ ها و ساختمان ها و خدمات پزشکی در زمان بروز اتفاقات ناگوار، اشاره کرد. البته در موارد اندکی نیز جابجایی وسایل سنگین وزن مانند سازه های ساختمانی و رادیویی با برخی از این بالگردها صورت می پذیرد. با افزایش نیاز کشور به این وسیله، لزوم تأمین آن و اجرای خدمات مربوط به تعمیرات و نگهداری از آنها در داخل کشور، روز به روز بیشتر احساس می شود. از سویی به دلیل کمبود منابع مالی داخلی، ضعف بخش خصوصی برای تأمین سرمایه گذاری های بلند مدت، محدودیت های مختلف بر سر راه وارد کردن تکنولوژی های مورد نیاز (شامل تحریم های خارجی علیه ایران، …) از کشورهای صاحب تکنولوژی توسط سرمایه گذاران داخلی، امکان

 

سرمایه گذاری از منابع داخلی کاهش یافته و لزوم تأمین سرمایه از منابع خارجی در اولویت قرار می گیرد (هادی زنور، ۱۳۷۹). به علاوه این که سرمایه گذار خارجی از مزیت رقابتی نیز برخوردار است؛ به این معنی که او با داشتن اطلاعات بیشتر در مورد بازارها، عوامل تولید، قیمت کالاها و خدمات و بازاریابی، مهارت در مدیریت و تخصص های فنی، توان تولید با هزینه کمتر، تکنولوژی برتر و در نهایت منابع مالی بیشتر، از مزیت بیشتری نسبت به سرمایه گذار داخلی برخوردار است (تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۴)، که این خود دلیل دیگری بر لزوم سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد کشور می باشد. تأمین سرمایه از منابع خارجی به روش های مختلفی صورت می پذیرد و شناسایی این روش ها و انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری یکی از مهمترین تصمیماتی است که کشورها یا شرکت های سرمایه پذیر با آن مواجه اند، به طوری که بقاء و ماندگاری آن ها را در دنیای واقعی امروزی تحت تأثیر قرار می دهد.

این تحقیق با هدف شناسایی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی، اولویت بندی و نهایتاً انتخاب بهترین روش مناسب در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری کشور، تعریف و انجام شده است. به منظور انجام این اولویت بندی و انتخاب روش مناسب، از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی استفاده شده است.

۳ـ۱ اهمیت و ضرورت موضوع

صنعت بالگرد کشور، از جمله صنایعی است که برای توسعه نیازمند صرف هزینه های فراوان می باشد. به علاوه اینکه توسعه این صنعت نیازمند تکنولوژی های پیشرفته نیز می باشد. ارتباط با شرکت های خارجی ممکن است نسبت به ارتباط با شرکت های داخلی ارزش افزوده محلی کمتری ایجاد کند، با این حال پر اهمیت هستند، به خصوص در کشورهایی که توانمندی های داخلی در مراحل ابتدایی رشد هستند (آنکتاد[۲] ،a2007). به منظور دستیابی به تکنولوژی روز در صنعت مربوطه نیاز به برقراری ارتباط با منابع تکنولوژی و استفاده از روش های مناسب سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی از آنها احساس می شود. روش های گوناگونی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که می تواند شامل سرمایه گذاری مشترک، ادغام، اکتساب، قرارداد لیسانس، قرارداد فرانشیز، قرارداد مدیریتی، بیع متقابل و … باشد. بی شک یافتن بهترین و مناسب ترین روش که فراخور صنعت موردنظر، حداکثر منافع ملی کشور میزبان را به ارمغان بیاورد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

۴ـ۱ هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده در صنعت بالگرد و اولویت بندی این روش ها و انتخاب بهترین روش در راستای توسعه حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور می باشد. اهداف فرعی مورد انتظار از انجام این تحقیق عبارتند از:

 

  1. شناسایی شاخص ها و عوامل کلیدی مؤثر بر اولویت بندی و انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور.
  2. تعیین درجه اهمیت مهمترین شاخص های موثر جهت اولویت بندی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور.

۵ـ۱ گزاره های تحقیق

[۱] Civil

[۲] UNCTAD

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***