دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گرفتن از تکنیک ها ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

 پایان نامه   

 

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت صنعتی

 عنوان پایان نامه:

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گرفتن از تکنیک ها ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )


 

استاد راهنما:دکتر محمود زنجیر چی

 

استاد مشاور: مهندس مهدی  باصولی

 زمستان ۱۳۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب:
فصل اول. ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-تعریف مساله. ۲
۱-۳- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق. ۳
۱-۴- فرضیات پژوهشی. ۴
۱-۵-ضرورت و اهمیت تحقیق. ۴
۱-۶- محدودیت ها ی تحقیق. ۷
۱-۷- فصل بندی تحقیق. ۸
۱-۸- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق. ۸
فصل دوم. ۱۰
مروری بر ادبیات موضوع. ۱۰
۲-۱-  مقدمه. ۱۱
۲-۲- ادبیات تحقیق نگهداری وتعمیرات.. ۱۱
۲-۲-۱- بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات.. ۱۳
۲-۲-۱-۱- تعمیرات اصلاحی. ۱۳
۲-۲-۱-۲-تعمیرات مبتنی بر زمان. ۱۳
۲-۲-۱-۳-تعمیرات مبتنی بر شرایط ۱۳
۲-۲-۱-۴-تعمیرات پیشگویانه. ۱۴
۲-۲-۱-۵- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت.. ۱۵
۶-۱-۲-۲مرور مدل ها ی پیشنهادی. ۱۸
۱-۶-۱-۲-۲سیستم کاملا قابل مشاهده ۱۸
۲-۶-۱-۲-۲ -سیستم ها ی قابل مشاهده  جزیی. ۲۰
۲-۳- نقد ادبیات.. ۲۳
۲-۴- استراتژی تعمیرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۲۶
۲-۴-۱- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه. ۲۸
۲-۵- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری. ۲۹
۲-۵-۱- ایمنی. ۲۹
۲-۵-۲هزینه. ۳۰
۲-۵-۳- کیفیت محصول. ۳۱
۲-۵-۴- درجه اهمیت دستگاه ۳۱
۲-۵-۵-قابلیت تعمیرپذیری. ۳۲
۲-۵-۶- قابلیت اطمینان. ۳۲
۲-۵-۷- قابلیت دسترس.. ۳۳
-۸-۵-۲ارزش افزوده ۳۳
-۹-۵-۲توجیه پذیری. ۳۴
۲-۶- مدل ها ی تصمیم گیری ریاضی. ۳۸
۲-۶-۱- تکنیک ها ی تصمیم گیری ریاضیMCDM.. 38
۲-۶-۲- ارزیابی و بررسی مدل ها ی MADM.. 38
۲-۷-علم مدیریت فازی: ۴۰
۲-۷-۱- اعداد فازی و عملیات جبری. ۴۲
۲–۷۲- اعداد فازی نوع LR.. 43
۲-۷-۳- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. ۴۴
۲-۸- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبکه ای ANP. 45
۲-۸-۱-  معرفی تکینیک ANP. 45
۲-۸-۲- تکینکANP فازی. ۵۳
۲-۹- معرفی تکنیک TOPSIS. 56
۲-۹-۱- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. ۵۷
۲-۱۰- جمع بندی. ۶۰
فصل سوم. ۶۱
طراحی چارچوب تحقیق. ۶۱
۳-۱- مقدمه. ۶۲
۳-۲- الگوریتم پیشنهادی. ۶۳
۳-۲-۱- تشکیل تیم خبرگان شرکت.. ۶۳
۳-۲-۲ – خصوصیات افراد خبره ۶۳
۳-۳ مشخص نمودن معیارها ۶۷
۳-۴- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم گیری از روش خبرگی. ۷۵
۳-۵- رتبه بندی تجهیزات.. ۸۰
۳-۶- تصمیم گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. ۸۰
۳-۷- روش انجام تحقیق. ۸۰
۳-۸- روش شناسی پژوهش… ۸۳
۳-۸-۱- سوالات پژوهشی : ۸۳
۳-۸-۲- ابزار ها ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات.. ۸۳
۳-۹-  روایی وپایایی پژوهش… ۸۵
۳-۱۰- جمع بندی. ۸۶
فصل چهارم. ۸۷
اجرای مدل و تحلیل نتایج. ۸۷
۴-۱- مقدمه. ۸۸
۴-۲- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. ۸۸
۴-۲-۱- سن مصاحبه شوندگان. ۸۸
۴-۲-۲- تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹
۴-۲-۳-سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰
۴-۲-۴- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱
۴-۲-۵- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: ۹۲
۴-۳- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. ۹۳
۴-۳-۱-محاسبه وزن هریک از مناظر ۹۳
۴-۳-۲- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. ۹۹
۴-۳-۳-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. ۱۰۳
۴-۳-۴- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. ۱۱۰
۴-۳-۵- محاسبه وزن منظر انسانی. ۱۱۳
۴-۴- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص ها ۱۱۳
۴-۵- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. ۱۱۵
۴-۵-۱- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس.. ۱۳۴
۴-۵-۲- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. ۱۳۵
۴-۵-۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : ۱۳۵
۴-۵-۴- اولویت بندی نهایی گزینه ها ۱۳۶
۴-۶- اولویت بندی گزینه ها از روش دیگر ۱۴۰
۴-۷- تصمیم گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. ۱۴۳
۴-۸- جمع بندی. ۱۴۳
فصل پنجم. ۱۴۴
نتیجه گیری وپیشنهادات.. ۱۴۴
۵-۱- مقدمه. ۱۴۵
۵-۲-نتایج ویافته ها ی  تحقیق. ۱۴۵
۵-۳- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. ۱۴۷
۵-۴- مزایای الگوریتم پیشنهادی. ۱۴۹
۵-۵ – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات.. ۱۵۰
۵-۶پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. ۱۵۰
۵-۷- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۱۵۱
۵-۸-جمع بندی. ۱۵۲
منابع ومأخذ فارسی. ۱۵۳
منابع ومأخذ خارجی: ۱۵۵
ضمائم. ۱۵۹
 
 
فهرست جداول
جدول-۲ ١- مدل ها ی پیشنهادی و مدل ها ی قابل توسعه برای سیستم ها ی کاملاً قابل پایش… ۲۵
جدول-۲ ٢- مدل ها ی پیشنهادی و مدل ها ی قابل توسعه برای سیستم ها ی جزئاً قابل پایش… ۲۶
جدول ۳-۱ نام وسمت افراد مصاحبه شونده ۶۷
جدول ۳-۲ گروه بندی معیارها ۷۲
جدول ۳-۳ معیارهای نهایی. ۷۳
جدول ۳-۴ گروهبندی معیارها ۷۴
جدول ۳-۵ عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر ۷۶
جدول ۳-۶ مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول. ۷۶
جدول ۳-۷ مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی. ۷۷
جدول ۳-۸ مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی. ۷۷
جدول ۳-۹ مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی. ۷۷
جدول ۳-۱۰ مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی. ۷۷
جدول ۳-۱۱ تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر ۷۹
جدول ۳-۱۲ تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز ۷۹
جدول ۴-۱ سن  مصاحبه شوندگان. ۸۸
جدول ۴-۲ سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹
جدول ۴-۳ سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰
جدول ۴-۴ نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱
جدول ۴-۵ پست سازمانی مصاحبه شوندگان. ۹۲
جدول ۴-۶ میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف.. ۹۴
جدول ۴-۷ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی. ۹۵
جدول ۴-۸ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی. ۹۵
جدول ۴-۹ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی. ۹۵
جدول ۴-۱۰ میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی. ۹۶
جدول ۴-۱۱ ماتریس W22مناظر چهارگانه. ۹۶
جدول ۴-۱۲ ماتریس Wi مناظر چهارگانه. ۹۸
جدول ۴-۱۳ وزن نهایی مناظر چهارگانه. ۹۸
جدول ۴-۱۴ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی. ۱۰۰
جدول ۴-۱۵ ماتریسW22  شاخصهای منظر مالی. ۱۰۱
جدول ۴-۱۶ ماتریسwi  شاخصهای منظر مالی. ۱۰۲
جدول ۴-۱۷ وزن نهایی شاخصهای منظر مالی. ۱۰۳
جدول ۴-۱۸ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی. ۱۰۴
جدول ۴-۱۹ ماتریسW22  شاخصهای منظر فنی. ۱۰۶
جدول ۴-۲۰ماتریسWi  شاخصهای منظر فنی. ۱۰۸
جدول ۴-۲۱ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی. ۱۰۹
جدول ۴-۲۲ میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی. ۱۱۰
جدول ۴-۲۳ ماتریسW22  شاخصهای منظر ایمنی. ۱۱۱
جدول ۴-۲۴ماتریسWi  شاخصهای منظر ایمنی. ۱۱۱
جدول ۴-۲۵ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی. ۱۱۲
جدول ۴-۲۶ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی. ۱۱۳
جدول ۴-۲۷ماتریس وزن نهایی شاخصها ۱۱۴
جدول ۴-۲۸ میانگین نظرات خبرگان برای تجهیزات.. ۱۱۶
جدول ۴-۲۹لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات.. ۱۳۶
جدول ۴-۳۰ رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم. ۱۴۱
جدول ۵-۱ وزن منطقی زیر شاخصها ۱۴۱
فهرست اشکال
شکل ۲-۱عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات.. ۳۷
شکل ۲-۲انواع روشهای تصمیم گیری MADM.. 40
شکل۳-۲تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه(b) 48
شکل۴-۲: تصویر استاندارد یک سوپرماتریس… ۵۱
شکل۵-۲: زنجیره و شبکه. ۵۱
شکل ۳-۱ تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر ۷۶
شکل ۳-۲ تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر ۷۸
شکل ۴-۱ تعامل مناظر چهارگانه با هدف.. ۹۴
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ سن مصاحبه شوندگان. ۸۹
نمودار ۴-۳ سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۱
نمودار ۴-۲ سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۹۰
نمودار ۴-۴ نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۲
نمودار۴-۵ پست سازمانی مصاحبه شوندگان. ۹۳
نمودار ۵-۱ وزن مناظر چهار گانه. ۱۴۷
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

مدیران نگهداری و تعمیرات  شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با بهره گرفتن از متدهای تصمیم گیری  به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد ها ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با بهره گرفتن از تکنیکهای تصمیم گیری اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.
تعداد صفحه : ۲۰۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***