دانلود پایان نامه:ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : مدیریت تولید و عملیات

عنوان : ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان  )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :  مدیریت تولید و عملیات

 

عنوان :  ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP
( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان  )

 

استاد راهنما :

دکترمحمد رضا معتدل

استاد مشاور :

دکتر طهمورث سهرابی

تابستان  ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
۱٫۱ بیان مساله تحقیق ۲
۲٫۱ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : ۴
۳٫۱ هدفهای تحقیق : ۶
۴٫۱ سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : ۷
  ۱٫۴٫۱ سئوالات تحقیق : ۷
  ۲٫۴٫۱ فرضیات تحقیق : ۸
۵٫۱ چهارچوب نظری تحقیق : ۸
  ۱٫۵٫۱ ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان : ۸
  ۲٫۵٫۱ فرآیند تحلیل شبکه ای : ۱۱
۶٫۱ مدل تحقیق : ۱۲
۷٫۱ روش تحقیق : ۱۷
۸٫۱ قلمرو تحقیق : ۱۸
۹٫۱ جامعه آماری و حجم آن و برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: ۱۹
۱۰٫۱ روش گرد آوری اطلاعات : ۱۹
۱۱٫۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۲۰
۱۲٫۱ متغیرها و واژه های کلیدی : ۲۰
  ۱٫۱۲٫۱ سطح کیفی تامین کنندگان: ۲۱
  ۲٫۱۲٫۱  شاخص های ارزیابی سطح کیفی : ۲۱
  ۳٫۱۲٫۱ مدیریت زنجیره تامین : ۲۱
  ۴٫۱۲٫۱  صنعت پالایش : ۲۱
  ۵٫۱۲٫۱ روش تحلیل شبکه : ۲۱
۱۳٫۱  متغیرهای تحقیق : ۲۱
۱۴٫۱ محدودیت ها و مشکلات تحقیق : ۲۲
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
« بخش اول» :۱٫۲ . ارزش و ارزش آفرینی و تفکر مبتنی بر ارزش
۱٫۱٫۲ مقدمه: ۲۵
۲٫۱٫۲ زنجیره ارزش : ۲۶
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
۳٫۱٫۲ پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر در تعیین موقعیت استراتژیک سازمان : ۳۲
۴٫۱٫۲ اهمیت استراتژ ی در محیط کسب و کار رقابتی : ۳۴
۵٫۱٫۲ همراستا کردن زنجیره تامین با استراتژی کسب و کار ۳۷
  ۱٫۵٫۱٫۲ بازارهایی را که شرکت شما در آنها فعالیت می کند ، بشناسید . ۳۸
  ۲٫۵٫۱٫۲ نقاط قوت و مزیت های رقابتی شرکت خود را تعریف کنید. ۳۹
  ۳٫۵٫۱٫۲  توانمندی های مورد نیاز زنجیره تامین را توسعه دهید . ۴۰
« بخش دوم » : ۲٫۲٫ زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین و مفاهیم مربوط به آن
۱٫۲٫۲ مقدمه: ۴۱
۲٫۲٫۲ زنجیره تامین : ۴۴
۳٫۲٫۳ مدیریت زنجیره تامین : ۴۶
۴٫۲٫۲ ضرورت و اهمیت  مدیریت زنجیره تامین : ۴۹
۵٫۲٫۲ اعضاء زنجیره تامین : ۵۰
  ۱٫۵٫۲٫۲ تولید کنندگان : ۵۱
  ۲٫۵٫۲٫۲ توزیع کنندگان : ۵۱
  ۳٫۵٫۲٫۲ خرده فروشان : ۵۲
  ۴٫۵٫۲٫۲ مشتریان : ۵۲
  ۵٫۵٫۲٫۲ شرکتهای خدماتی : ۵۲
۶٫۲٫۲ محرکهای زنجیره تامین : ۵۴
  ۱٫۶٫۲٫۲ تولید : ۵۵
  ۲٫۶٫۲٫۲ موجودی : ۵۶
  ۳٫۶٫۲٫۲ موقعیت و محل : ۵۷
  ۴٫۶٫۲٫۲ حمل و نقل : ۵۸
  ۵٫۶٫۲٫۲ اطلاعات : ۵۸
۷٫۲٫۲ چالشهای زنجیره تامین در محیط رقابتی : ۵۹
  ۱٫۷٫۲٫۲  طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک ۶۰
  ۲٫۷٫۲٫۲ پیاده سازی روابط مشارکتی: ۶۱
  ۳٫۷٫۲٫۲ تحمیل شراکت های زنجیره تامین : ۶۱
  ۴٫۷٫۲٫۲  مدیریت اطلاعات زنجیره تامین : ۶۲
  ۵٫۷٫۲٫۲ زدودن هزینه از زنجیره تامین : ۶۲
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
۸٫۲٫۲ چالشهای زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز : ۶۴
۹٫۲٫۲ زنجیره تامین به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها: ۶۶
« بخش سوم » :۳٫۲ . انتخاب تامین کنندگان و معیارهای انتخاب تامین کنندگان 
۱٫۳٫۲ مقدمه: ۷۰
۲٫۳٫۲ تصمیمات ساخت یا خرید : ۷۲
  ۱٫۲٫۳٫۲ از مزایای تولید کالا در داخل سازمان ۷۵
  ۲٫۳٫۲٫۲ اهداف بخش خرید : ۷۶
۳٫۳٫۲ سیر تحولات انتخاب کنندگان : ۷۷
۴٫۳٫۲ پیشینه تحقیق : ۷۹
۵٫۳٫۲ رویکرد کاهش تعداد تامین کنندگان : ۸۴
۶٫۳٫۲ انواع روشهای تامین و تقسیم بندی تامین کنندگان : ۸۶
۷٫۳٫۲ منبع یابی استراتژیک : ۹۰
۸٫۳٫۲ فرآیند مرحله ای انتخاب تأمین کنندگان: ۹۳
  ۱٫۸٫۳٫۲  شناسایی نیاز: ۹۵
  ۲٫۳٫۸٫۲ تصمیم به تأمین داخلی یا خارجی: ۹۶
  ۳٫۸٫۳٫۲ تعیین نوع تأمین کنندگان با توجه به نوع نیاز : ۹۶
  ۴٫۸٫۳٫۲ جستجو برای شناسایی تأمین کنندگان: ۹۷
  ۵٫۸٫۳٫۲ تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان : ۹۷
  ۶٫۸٫۳٫۲ کسب اطلاعات تأمین کنندگان: ۱۰۱
  ۷٫۸٫۳٫۲ انتخاب تأمین کنندگان براساس چند معیار: ۱۰۱
  ۸٫۸٫۳٫۲ تشکیل زنجیره تأمین با حضور تأمین کنندگان: ۱۰۲
  ۹٫۸٫۳٫۲ ارزیابی و تقویت تامین کنندگان و گروه بندی تامین کنندگان: ۱۰۲
  ۱۰٫۸٫۳٫۲ توسعه محصول یا ایجاد یک نیاز جدید: ۱۰۳
۹٫۳٫۲ تشریح معیارها و شاخص های شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان: (عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان )
  ۱٫۹٫۳٫۲ قیمت رقابتی : ۱۰۴
  ۲٫۹٫۳٫۲ فروش اعتباری و مدت دار : ۱۰۴
  ۳٫۹٫۳٫۲ قدرت و توانایی مالی : ۱۰۵
  ۴٫۹٫۳٫۲ مقدار سفارش مشتری / شرکت : ۱۰۵
  ۵٫۹٫۳٫۲ ثبات قیمت های پیشنهادی : ۱۰۸
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
  ۶٫۹٫۳٫۲ دارا بودن گواهینامه های کیفی : ۱۰۸
  ۷٫۹٫۳٫۲ کیفیت بسته بندی و حمل و نقل : ۱۱۰
  ۸٫۹٫۳٫۲ تولید طبق سفارشات فنی ( استاندارد فنی مشتری ) : ۱۱۲
  ۹٫۹٫۳٫۲ سهولت و قابلیت نگهداری و  تعمیرات ماشین آلات : ۱۱۲
  ۱۰٫۹٫۳٫۲ عملکرد مناسب محصول  ( قابلیت اطمینان ) : ۱۱۳
  ۱۱٫۹٫۳٫۲ حسن شهرت  و سوابق اجرایی : ۱۱۳
  ۱۲٫۹٫۳٫۲ موقعیت جغرافیایی تامین کننده : ۱۱۴
  ۱۳٫۹٫۳٫۲ توان تخصصی تامین کننده ( قابلیت فنی ): ۱۱۴
  ۱۴٫۹٫۳٫۲ شهرت فنی تامین کننده ( توانایی  فنی ): ۱۱۴
  ۱۵٫۹٫۳٫۲ ظرفیت  تولید : ۱۱۵
  ۱۶٫۹٫۳٫۲ سابقه تجارت قبلی  سازمان با تامین کننده : ۱۱۵
  ۱۷٫۹٫۳٫۲ انعطاف پذیری  در حل اختلافات فی ما بین ( تامین کننده و شرکت ): ۱۱۵
  ۱۸٫۹٫۳٫۲ تحویل به موقع اجناس / خدمات : ۱۱۶
  ۱۹٫۹٫۳٫۲ خدمات پس از فروش (گارانتی ): ۱۱۶
  ۲۰٫۹٫۳٫۲ نحوه برخورد و پاسخگویی تامین کننده : ۱۱۶
  ۲۱٫۹٫۳٫۲ زمان پاسخگویی به نیازها و مکاتبات فی مابین : ۱۱۷
  ۲۲٫۹٫۳٫۲ آموزش دانش فنی استفاده از محصول بعد از فروش محصول : ۱۱۷
« بخش چهارم » : ۴٫۲٫ تشریح فرایند تحلیل شبکه
۱٫۴٫۲ مقدمه : ۱۲۰
۲٫۴٫۲  تصمیم گیری چند معیاره : ۱۲۰
  ۱٫۲٫۴٫۲  مدلهای تصمیم گیری چند هدفه : ۱۲۱
  ۲٫۲٫۴٫۲ مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه : ۱۲۱
  ۳٫۲٫۴٫۲  فرایند تحلیل شبکه : ۱۲۱
۳٫۴٫۲ تفاوت روش فرایند سلسله مراتبی با فرایند تحلیل شبکه : ۱۲۳
۴٫۴٫۲ گامهای حل مساله با روش فرایند تحلیل شبکه : ۱۲۴
« بخش پنجم » ۵٫۲٫ معرفی شرکت پالایش نفت لاوان 
۱٫۵٫۲  معرفی شرکت پالایش نفت لاوان : ۱۲۹
۲٫۵٫۲ اهم فعالیت های شرکت پالایش نفت لاوان : ۱۳۱
 
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
۳٫۵٫۲ نقشه  استراتژی شرکت پالایش نفت لاوان : ۱۳۳
۴٫۵٫۲ ظرفیت اسمی پالایشگاه های کشور: ۱۳۳
۵٫۵٫۲ عمده محصولات شرکت پالایش نفت لاوان : ۱۳۴
۶٫۵٫۲ میزان تولید فرآورده های نفتی در شرکت پالایش نفت لاوان: ۱۳۴
۷٫۵٫۲ اهم وظایف واحد مدیریت کالا : ۱۳۵
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ( متدولوژی تحقیق )
۱٫۳ مقدمه: ۱۳۸
۲٫۳  روش تحقیق : ۱۳۸
  ۱٫۲٫۳ شناسایی ، تجزیه و تحلیل ورودی و خروجی ارزیابی تامین کنندگان : ۱۳۹
  ۲٫۲٫۳ روش شناسی تحقیق : ۱۴۲
۳٫۳ جامعه آماری : ۱۴۴
۴٫۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری : ۱۴۵
۵٫۳ متغیرهای تحقیق: ۱۴۶
۶٫۳  ابزارجمع آوری اطلاعات : ۱۴۸
۷٫۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها : ۱۴۸
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق   
« بخش اول» : ۱٫۴٫ تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه
۱٫۱٫۴ مقدمه : ۱۵۲
۲٫۱٫۴ آمار ، اطلاعات و توزیع پاسخ دهندگان پرسشنامه : ۱۵۲
۳٫۱٫۴ آمار ، اطلاعات وفراوانی پاسخ به سئوالات پرسشنامه : ۱۵۴
۴٫۱٫۴ تجزیه و تحلیل آمار توصیفی پرسشنامه : ۱۵۶
۱٫۴٫۱٫۴ توزیع مدرک تحصیلی : ۱۵۷
  ۲٫۴٫۱٫۴ توزیع سابقه کاری : ۱۵۸
  ۳٫۴٫۱٫۴ توزیع نوع مسئولیت کاری : ۱۵۹
۵٫۱٫۴ آزمون روایی پرسشنامه : ۱۶۰
۶٫۱٫۴  آزمون پایایی پرسشنامه : ۱۶۵
۷٫۱٫۴ استخراج نمره عامل ها و آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : ۱۶۸

« فهرست مطالب »  
عنوان صفحه
  ۱٫۷٫۱٫۴ آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : ۱۶۸
  ۲٫۷٫۱٫۴ بررسی نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : ( متغیرهای ارزیابی کیفی ) : ۱۶۸
۸٫۱٫۴ آزمون تصادفی بودن نمونه ها : ۱۷۷
۹٫۱٫۴ بررسی همبستگی بین عامل ها : ۱۷۹
۱۰٫۱٫۴ بررسی یکسان بودن اهمیت عامل ها ( آزمون فریدمن ) : ۱۸۱
۱۱٫۱٫۴ تحلیل همبستگی معیارها و عامل های ارزیابی کیفی : ۱۸۲
۱۲٫۱٫۴ آزمون فرضیه اول : ۱۸۴
۱۳٫۱٫۴ آزمون فرضیه دوم : ۱۸۵
۱۴٫۱٫۴ آزمون فرضیه سوم : ۱۸۶
۱۵٫۱٫۴ آزمون فرضیه چهارم : ۱۸۷
۱۶٫۱٫۴ آزمون فرضیه پنجم : ۱۸۸
۱۷٫۱٫۴ آزمون فرضیه ششم : ۱۸۹
۱۸٫۱٫۴ ضریب همبستگی اسپیرمن و همبستگی بین متغیرها  : ۱۹۰
۱۹٫۱٫۴ تعیین روابط فی مابین متغیرهای ارزیابی سطح کیفی : ۱۹۰
« بخش دوم » ۲٫۴٫ ارزیابی سطح کیفی و انتخاب تامین کنندگان
۱٫۲٫۴ مقدمه : ۱۹۳
۲٫۲٫۴ ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات میکانیکال سیل : ( مطالعه موردی ) ۱۹۵
۱٫۲٫۲٫۴ معرفی دستگاه میکانیکال سیل : ۱۹۵
۲٫۲٫۲٫۴  شرایط انتخاب آب بند مکانیکی مناسب : ۱۹۶
۳٫۲٫۲٫۴  مزایای آب بند مکانیکی : ۱۹۶
۴٫۲٫۲٫۴ رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان شرکتهای پالایشی  : ۱۹۹
۵٫۲٫۲٫۴ رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان میکانیکال سیل : ۲۰۱
۳٫۲٫۴ ارزیابی کیفی تامین کنندگان ابزار دقیق : ۲۰۴
  ۱٫۳٫۲٫۴ معرفی تجهیزات ابزار دقیق : ۲۰۴
  ۲٫۳٫۲٫۴ رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان تجهیزات ابزار دقیق شرکتهای پالایشی  : ۲۰۶
  ۳٫۳٫۲٫۴ رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات ابزار دقیق : ۲۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات      
« فهرست مطالب »  
عنوان صفحه
۱٫۵ مقدمه : ۲۰۹
۲٫۵ نتیجه گیری : ۲۱۰
۳٫۵ پیشنهادات : ۲۱۳
  ۱٫۳٫۵ پیشنهادات حاصل تحقیق : ۲۱۳
  ۲٫۳٫۵ پیشنهادات برای محققین بعدی : ۲۱۸
فهرست منابع و مآخذ ۲۱۹
پیوست ها و ضمائم ۲۲۴
چکیده انگلیسی ۲۴۹

فصل اول :
کلیات طرح تحقیق
۱-۱- بیان مساله تحقیق :
در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیره تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از طرفی امروزه شناسایی نیاز مشتریان و تلاش در جهت رفع نیازها از اولویتهای شرکتها جهت بقاء در محیط های رقابتی محسوب می گردد. بطوریکه شرکتهای موفق و پیشرو این نیازها رادر حد برنامه های استراتژیک خود تدوین و با اجرای آن، تمامی منابع و نیروهای خود را در جهت تامین آن سوق
می دهند.
یکی از عواملی مهم تامین نیاز و رضایت مشتریان کیفیت مواد ، قطعات و خدماتی است که توسط یک شرکت یا سازمان خریداری شده و از آنها در محصولات تولیدی / خدماتی یک شرکت استفاده می نمایند. لذا علاوه بر هزینه های تامین مواد اولیه ، سطح کیفیت مواد و قطعات خریداری شده نیز یکی از عوامل موثر و با اهمیت به شمار می رود .
تعیین سطح کیفیت تامین کنندگان و ارزیابی آنان برای همه شرکتهایی که خواستاررقابت در سطح جهانی هستند یک ضرورت می باشد و در این راستا ایجاد تعهد و ارتباط موثر و مداوم  تامین کننده با خریدار یک اصل در جهت ایجاد و حفظ سطح کیفیت قابل قبول است . زیرا در هر حال در عرصه تولید محصولات ، کیفیت از همان مراحل ابتدایی تامین کالا و خدمات شروع و با تولید مناسب ، بوسیله فن آوریهای مناسب و سپس عرضه در زمان و مکان مناسب رمز بقاء شرکتهای موفق می باشد. امروزه، همزمان با افزایش روشهای مختلف خرید، تصمیم گیری و انتخاب تأمین کنند گان مناسب برای خرید نیز مهمتر و در نتیجه مشکل تر شده است . هر چه وابستگی سازمانها به تأمین کنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری نادرست و غلط نیز زیانبارتر می شود . از سوی دیگر، جهانی شدن تجارت و گسترش روز افزون اینترنت روشها و حالتهای مختلف انتخاب یک تأمین کننده را بیشتر کرده است . کسب رضایت مشتری، تأمین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تأمین کنندگان است . ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که برای انتخاب تأمین کنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .
لذا همانگونه که می دانیم شرط ارائه محصولات با کیفیت و تولید مطمئن، خرید و تهیه مواد و قطعات یدکی با کیفیت مناسب و مورد نظر می باشد ؛ بطوریکه تامین مواد یا قطعات نامناسب موجب تولید محصولات نامرغوب خواهد بود و هزینه های ناشی از تامین کالای نامناسب بسیار بیشتر و حتی در مواردی باعث از دست دادن بازارها و مشتریان وفادار خواهد بود .
لذا همانگونه که می دانیم مساله تولید سوخت و توزیع پایدار آن از جمله مسائل مهم و رهبرادی هر کشوری محسوب می گردد و کشور ما با داشتن منابع متعدد و عظیم هیدروکربنی و فسیلی جزء کشورهای غنی در این زمینه به شمار می رود ؛ به طوریکه چهارمین کشور دارنده منابع نفت خام و دومین کشور دارنده گاز طبیعی و به طورکلی اولین دارنده منابع هیروکربنی و فسیلی در جهان است . در این راستا تامین سوخت پایدار کشور نیز از جمله وظایف بسیار مهم شرکتهای فرعی شرکت ملی پالایش و پخش است .
شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از شرکتهای پالایشی در راستای انجام این وظیفه خطیر با پالایش ۰۰۰ر۶۰ بشکه نفت خام جایگاه مهمی در تولید فرآورده های نفتی و تامین سوخت کشور ایفاد می نماید .
در این بین واحد مدیریت کالا در بین شرکتهای پالایشی وطیفه مهم شناسایی ، تهیه و تدارک ، تامین و لجستیک ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید فراورده را برعهده دارد . از مشکلات و مسائل مطرح موجود در اداره مربوطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • عدم وجود رویه و دستورالعمل مناسب در جهت شناسایی و انتخاب تامین کنندگان مناسب
 • تحریم کشورهای صاحب تکنولوژی و عدم ارائه تکنولوژی های برتر
 • عدم وجود ثبات ارز در کشور تغییرات مربوط به آن
 • عدم تعامل با صنایع نفت وگاز دیگر کشورها
 • عدم تعامل مناسب با شرکتهای تامین کننده
 • دوری از مرکز و واقع شدن در آبهای خلیج فارس
 • مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و سرمایه بر بودن قطعات پالایشگاهی
 • طولانی بودن فرایند خرید و تدارک کالای موردنیاز شرکت
 • عدم استفاده از روشهای علمی در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
 • عدم وجود دانش فنی لازم در تولید وتدارک تجهیزات پالایشگاهی
 • عدم وجود شرایط اقلیمی نامناسب جزیره لاوان که باعث فرسایش، خوردگی و کاهش عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات می گردد .

تعداد صفحه : ۲۷۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***