دانلود پایان نامه:اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روان شناسی بالینی

عنوان : اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات(گیلان)

 

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی

 

موضوع:

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

 

 

استاد راهنما

دکتر بهمن اکبری

زمستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول (کلیات پژوهش)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم (ادبیات و پیشینه ی پژوهش)
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
اختلال افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
تعریف افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
انواع افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
نظریه های افسردگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
جنسیت و افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
تفاوت های فردی و افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
تأثیر افسردگی بر ابعاد زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
علائم افسردگی اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
علل افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
ویژگی ها و ابعاد تشخیصی اختلال افسردگی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
درمان افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
روان درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
روان درمانی از دیدگاه های مختلف ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
دارو درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
شوک درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
شناختی درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
درمان شناختی– رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
فرایندهای درمان شناختی- رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
آموزش مثبت نگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
احساس تنهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
سبب شناسی احساس تنهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
احساس تنهایی در بیماری های نوروتیک…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
تأثیر خودکارآمدی بر سلامت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
عوامل مرتبط با احساس کارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
پیشینه ی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
پژوهش های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
فصل سوم (روش شناسی)
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
خلاصه­ی پروتکل درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
فصل چهارم (تجزیه و تحلی داده ها)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
یافته­های توصیفی و جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
تحلیل یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
پیشنهادها پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
 
فهرست جداول
جدول شماره۱-۴: توزیع نمونه ها به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………… ۹۵
جدول شماره۲-۴: فراوانی مربوط به سطح تحصیلات نمونه ها…………………………………………………………………………….. ۹۵
جدول شماره۳-۴: شاخص های توصیفی مربوط به سن افراد نمونه………………………………………………………………………. ۹۶
جدول شماره۴-۴: فراوانی مربوط به وضعیت تأهل نمونه ها………………………………………………………………………………… ۹۷
جدول شماره۵-۴: شاخص های توصیفی مربوط به شغل………………………………………………………………………………………. ۹۷
جدول شماره۶-۴: میانگین اولیه نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای خودکارآمدی و احساس تنهایی…………… ۹۸
جدول شماره۷-۴: میانگین­های تعدیل شده مربوط به متغیرهای خودکارآمدی و احساس­تنهایی……………………………… ۹۹
جدول شماره۸-۴: آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس واریانس – کوواریانس …………………………………………. ۱۰۱
جدول شماره۹-۴: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها…………………………………………………………………………. ۱۰۱
جدول شماره۱۰-۴: نتایج آزمون تحلیل­کوواریانس چندمتغیره در مورد اثر متغیر­مستقل بر متغیرهای­وابسته………….. ۱۰۱
جدول شماره۱۱-۴: نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه جفتی میانگین­ها در خودکارآمدی و احساس تنهایی…………….. ۱۰۲
جدول شماره۱۲-۴: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها………………………………………………………………………. ۱۰۳
جدول شماره۱۳-۴: نتایج تحلیل کوواریانس اثر روش درمانی بر افزایش خودکارآمدی عمومی……………………………. ۱۰۳
جدول شماره۱۴-۴: نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه جفتی میانگین­ها در متغیرخودکارآمدی………………………………… ۱۰۳
جدول شماره۱۵-۴: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها………………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول شماره۱۶-۴: نتایج تحلیل کوواریانس اثر روش درمانی بر احساس تنهایی…………………………………………………. ۱۰۵
جدول شماره۱۷-۴: نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه جفتی میانگین­ها در خودکارآمدی و احساس تنهایی…………….. ۱۰۵
جدول شماره۱۸-۴: نتایج تحلیل­کوواریانس مربوط به اثر متغیر­مستقل بر مؤلفه­های احساس تنهایی………………………. ۹۶
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره۱-۴: نمودار فراوانی  ستونی مربوط به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………….. ۹۵
نمودار شماره۲-۴: نمودار مربوط به فراوانی سطح تحصیلات گروه آزمایش و گروه کنترل……………………………………. ۹۶
نمودار شماره۳-۴: نمودار مربوط به فراوانی سن افراد در گروه های آزمایش و کنترل……………………………………………. ۹۶
نمودار شماره۴-۴: نمودار مربوط به وضعیت تأهل گروه آزمایشی و گروه نمونه…………………………………………………… ۹۷
نمودار شماره۵-۴: نمودار فراوانی شغل در گروه آزمایشی و گروه کنترل……………………………………………………………….. ۹۸
نمودار شماره۶-۴: نمودار خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته……………………………………………………… ۱۰۰
نمودار شماره۷-۴: نمودار مربوط به میانگین های پس آزمون متغیر خودکارآمدی در گروه ها………………………………. ۱۰۴
نمودار شماره۸-۴: نمودار مربوط به میانگین­های پس­آزمون متغیر احساس تنهایی در گروه ها……………………………… ۱۰۶
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
مقدمه
واقعیت این است که افسردگی، بیماری شایع عصر ماست و این بیماری نه فقط در جامعه­ی ایران بلکه در کشورهای مختلف جهان روندی فزاینده دارد. بیماری افسردگی با اینکه اختلالی شایع و آزار دهنده در سطح جامعه است، هنوز به عنوان یک برچسب نامطلوب در میان مردم شناخته می­شود. به همین دلیل، گاهی افراد تمایل دارند احساس افسردگی را انکار کنند یا تنها به عوامل استرس­زای محیط نسبت دهند. اختلال افسردگی با شیوع گسترده­ای با حدود ۱۲-۵ درصد در مردان و ۲۵-۱۰ درصد در زنان، به عنوان سرماخوردگی روانی از سالها پیش مورد توجه بوده است(سادوک و سادوک[۱]، ۲۰۰۷، ص۹۷). این در حالی است که آمار موجود حاکی از افزایش روزافزون مبتلایان به این بیماری است. در سبب شناسی این اختلال نیز از عوامل چندی یاد نموده­اند که عوامل زیست شناختی، توارث و عوامل روانی و اجتماعی از آن جمله­اند. متناسب با سبب شناسی این اختلال، شیوه های درمانی گوناگونی پیشنهاد شده است. زیرا افسردگی اگر درمان نشود یک بیماری ناتوان کننده و مزمن می­شود که بهترین دوران عمر شخص را به هدر می دهد. اما در صورت درمان به موقع و صحیح می تواند از عواقب بعدی آن جلوگیری شود. یکی از این رویکردها؛ درمان شناختی- رفتاری است که از دهه­ی ۱۹۷۰ برای درمان انواع بیماران افسرده مطرح شد و سودمندی آن در برخی از پژوهش ها تأیید گردیده است(به نقل از رنجبر و همکاران، ۱۳۸۹، ص۳۰۰).
اغلب صاحب نظران براین باورند که اختلال افسردگی به دلیل اینکه از شیوع بالایی برخوردار است، روان درمانی فردی نمی­تواند پاسخگوی این مشکل باشد(مهرابی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۷). از این رو، گروه درمانی شناختی- رفتاری که از نظر هزینه و مدت درمان با صرفه تر است، جایگزین مناسبی در روان درمانی فردی گردیده است. همچنین، به تجربه اثبات شده است که گروه درمانی در بیشتر اختلالات روانی مؤثر بوده است. به این دلیل که فرد در گروه، نحوه ی برخورد خود را با اجتماع می­بیند و این امر باعث رشد بینش و بصیرت او می شود. ضمن اینکه تجارب جدیدی را برای برقراری ارتباط با دیگران آموخته، و ضمن آشنایی با افراد جدید، احساس قدرت می­کند و اعتماد به نفس وی بالا می­رود(عظیمی و همکاران، ۱۳۸۲، ص ۵۴).
در همین راستا، مؤلفه های شناختی متعددی از جمله احساس تنهایی و کارآمدی عمومی در تبیین اختلال افسردگی اساسی مطرح شده اند. از نظر محققان افراد افسرده دچار احساس تنهایی هستند و به دلیل عدم گرایش به فعالیت خاص، بیشتر فرصت های ارتباط اجتماعی را از دست می دهند(دیوریو ، ۲۰۰۳؛ ترجمه نجاریان، ۱۳۸۱). همچنین، این افراد به دلیل خودکارآمدی پایین، سطح تلاش و فعالیت و نیز موفقیت آنها تحت­الشعاع قرار می گیرد(مایباک و مورفی ، ۱۹۹۵؛ به نقل از سعید و همکاران، ۱۳۹۰، ص۱۸). به نظر می­رسد که در فرایند درمان گروه درمانی شناختی- رفتاری، احساس تنهایی افراد افسرده، که گویای کاستی ها و کمبودهایی در برقراری پیوندهای عاطفی و اجتماعی در آنها می باشد، تخفیف پیدا می­کند. و خودکارآمدی عمومی که در واقع اطمینان خاطری است که شخص درباره ی انجام یک فعالیت خاص احساس می کند، در این بیماران افزایش می یابد.
 
  بیان مسأله
امروزه افسردگی واژه­ای شناخته شده اما مساله­ای چالش برانگیز در عرصه ی بهداشت روانی است. اختلال افسردگی[۲]؛ یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلال روانپزشکی است(بایلینگ و همکاران[۳]، ۲۰۰۶؛ ترجمه خدایاری فرد و عابدینی، ۱۳۸۹، ص۳۰۳) که در صورت عدم درمان، آسیب­های روانی و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای این قبیل بیماران ایجاد می کند. از علایم اصلی افسردگی، خلق افسرده و فقدان علاقه و لذّت است. از میان انواع افسردگی ها، اختلال افسردگی اساسی[۴]، از رایج ترین انواع افسردگی است که برحسب یک یا چند دوره ی افسردگی مشخص می شود. افسردگی اساسی در مقایسه با دیگر بیماری های پزشکی و اختلال­های روانی چهارمین علت سپری شدن عمر افراد همراه با بیماری است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ دومین علت این مشکل باشد(مورای و لوپز، ۱۹۹۷). گزارش سازمان جهانی بهداشت[۵] نیز حاکی از افزایش دامنه­ی شیوع افسردگی در میان ملل درحال رشد است(به نقل از اکبری، ۱۳۸۷، ص۲۱۲). از طرفی، افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با مسائل و مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. فقدان احساس لذّت، گوشه گیری اجتماعی، عزت نفس پایین، ناتوانی در تمرکز حواس، تغییر در کارکردهای زیستی مانند خواب و اشتها و شکایت های جسمانی از جمله مواردی هستند که در اختلال افسردگی مشاهده می شوند(کاپلان، سادوک؛ ترجمه فرزین رضاعی، ۱۳۸۹، ص ۸۷).
به رغم مشکلات فراوانی که افراد مبتلا به اختلال افسردگی با آن درگیر هستند، خوشبختانه در سال های اخیر روش های درمانی مختلفی برای درمان و بهبود افسردگی اساسی بکارگرفته شده است. به ویژه شواهد درحال رشدی وجود دارد که نشان دهنده ی کارآیی روش گروه درمانگری شناختی- رفتاری در بهبود اختلال های روانپزشکی از جمله افسردگی است. در روش شناختی- رفتاری به شیوه ی گروهی، هم قرارگرفتن فرد در گروه باعث افزایش آگاهی بیمار در باره ی خود، در اثر تعامل با سایر اعضا و دریافت بازخورد از آنها می شود، و هم به ارتقای مهارت های بین فردی، اجتماعی و انطباق افراد با محیط کمک می کند(اسپیرا و رید[۶]، ۲۰۰۰).
همچنین، از آنجا که اختلال افسردگی می تواند برخاسته از افکار منفی و شناخت های معیوب باشد، امروزه روان درمانگران شناختی- رفتاری تأثیر باورها و تفکّرات فرد را در ایجاد انواع مسائل روان شناختی مهم می دانند. آنها معتقدند که بیشتر اختلال ها از جمله افسردگی، برآمده از شناخت­های معیوب هستند، به این معنی که وقایع به خودی خود تعیین کننده احساسات ما نیستند، بلکه معانی که ما به آنها نسبت می دهیم، نقش تعیین کننده را دارند. در مورد اثر بخشی درمان افسردگی، در یک مطالعه ی فراتحلیلی، با مقایسه ی روش درمان شناختی– رفتاری و درمان های دیگر، نشان داده شد که با وجود مزیّت دارو درمانی به جهت هزینه کمتر و پاسخ سریع تر به علائم جسمانی و خلقی، درمان شناختی- رفتاری تأثیر عمیق تری بر ساختار شخصیت و نظام پردازش شناختی و هیجانی بیمار از خود باقی می گذارد(صولتی دهکردی، ۱۳۹۱، ص۴۹۱).
از طرف دیگر، اختلال افسردگی منشأ هیجانات، افکار، و عملکرد جسمانی متعددی است که با درجات متفاوتی از احساسات گوناگون از جمله احساس تنهایی[۷] همراه است(فریدونی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۹۹). احساس­تنهایی؛ تجربه ای ذهنی و آزار دهنده است که گویای کاستی ها و کمبودهایی در پیوندهای عاطفی و اجتماعی میان فردی است. چیره شدن بر احساس تنهایی بی آنکه تماس دائمی و منظمی با دیگران داشته باشیم کاری بسیار دشوار است. افراد دچار تنهایی، بیشتر فرصت ارتباط های اجتماعی را از دست می دهند، زیرا گرایشی به انجام این کار ندارند(دیوریو[۸] ،۲۰۰۳؛ به نقل از عابدینی نسب، ۱۳۸۳). احساس تنهایی زمانی بوجود می آید که بین روابط اجتماعی موجود فرد، ناهمخوانی های زیادی وجود داشته باشند. پژوهشگران دو نوع احساس تنهایی را مشخص کرده اند: تنهایی اجتماعی[۹] که در نتیجه ی احساس عدم عضویت در یک گروه و نداشتن فعالیت های مشترک با دیگران ایجاد می شود، و تنهایی عاطفی[۱۰] که نتیجه ی دوری و طرد شدگی از سوی دیگران است. اگرچه تنهایی اجتماعی و عاطفی از نیازهای متفاوتی سرچشمه می­گیرند، افراد تنها؛ چه تنهایی شان از نوع اجتماعی باشد یا عاطفی، از عزت نفس پایین رنج می برند و اغلب ناخشنود و افسرده هستند(کلنیکه[۱۱]؛ ترجمه شهرام محمد خانی، ۱۳۹۱، ص۱۷۸).
از بین متغیرهای شناختی دیگری که در تبیین اختلال افسردگی مطرح می باشد، خودکارآمدی[۱۲] عمومی است. تحقیقات متعدد نشان داده اند که خودکارآمدی پایین با نشانه های افسردگی ارتباط دارد(پیربازاری و ملکی،۱۳۹۰، ص۲۶). خودکارآمدی اساساً یک مفهوم مهم در نظریه ی شناخت- اجتماعی[۱۳] بندورا[۱۴] است و به مفهوم اعتقاد فرد به توانایی پاسخ دادن به یک موقعیت خاص است. به این معنی که، انتظارات کارآمدی، برانتخاب های افراد، امید، سطح تلاش و پایداری، مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات و آسیب پذیری آنان به افسردگی تأثیر می گذارد. از دیدگاه نظریه پردازان شناختی- اجتماعی، کسانی که در برابر فشارهای روانی کارآمد هستند، احتمال آسیب پذیری شان در برابر فشارهای روانی و بدکارکردی اجتماعی کمتر است و برعکس(بندورا، ۱۹۹۵). در این زمینه، تحقیقات مختلف نشان داده است به کارگیری روش های شناختی- رفتاری قادر است عزت نفس و احساس کارآمدی بیماران روانی را تحت تأثیر قرار دهد. زیدنر و متیوز(۲۰۰۳) در پژوهش خود به این یافته رسیدند که افرادی که احساس کارآمدی آنها افزایش می بابد، با ثبات بوده و از سلامت جسمانی و روانی بیشتری نیز برخوردار می­شوند. از آنجا که خودکارآمدی پایین با نشانه های افسردگی ارتباط دارد(پیربازاری و ملکی،۱۳۹۰، ص۲۶). به همین دلیل، فرایندهای درمان­های شناختی- رفتاری با راهبردهای مرتبط با فعال سازی و احساس کارآمدی شروع می شود. از طرفی، در مدل درمانگری شناختی– رفتاری تجارب افراد افسرده به تشکیل فرض­ها یا طرحواره­هایی درباره خویشتن و جهان می­انجامد و طرحواره های فرضی بر سازمان بندی ادراکی و کنترل و ارزیابی رفتار تأثیر و منجر به افسردگی می گردند(هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹؛ ترجمه قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص۲۲۶). بنابراین، با مرور پیشینه ی نظری، اکنون این پرسش اساسی مطرح می گردد که آیا گروه درمانی شناختی– رفتاری به شیوه­ی گروهی برکاهش احساس­تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی مؤثر است؟
[۱] . Sadock & Sadock
[۲] . Depression
[۳] . Bieling et al
[۴] . major depression disorder
[۵] . WHO
[۶] . Spira & Reed
[۷] . loneliness
[۸] . Devereux
[۹] . Social loneliness
[۱۰] . Emotional  loneliness
[۱۱] . Kleink
[۱۲] . Self-efficacy
[۱۳] . Cognitive –Social theory
[۱۴]. Bandura
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***