دانلود سمینار ارشد رشته حسابداری: اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل

استاد راهنما:

علی اصغر طاهر آبادی

استاد مشاور:

سید علی ملیحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
این پژوهش با عنوان «اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل» در سال ۹۲ – ۹۱ در سطح استان همدان انجام شده می باشد. روش پژوهش از نوع قیاسی واستقرایی می باشد.این پژوهش از نوع «تحقیقات کاربردی» می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران،معاونین، و کارکنان امور مالی در دانشگاه علوم پزشکی استان همدان می باشد که برابر با ۱۹ نفر از روسا ومعاونین و ۱۰ نفر از کارکنان امور مالی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته شده می باشد که شامل ۱۰ پرسش می باشد. در این پرسشنامه شیوه حسابداری نقدی و تعهدی با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هم از نظر روسا و معاونین و هم از نظر کارکنان امور مالی:
تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. پاسخگویی مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. ارزیابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می گردد پذیرد.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می گردد که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه و غیر انتفاعی می باشد و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، تبیین تامین و مصرف وجوه محدود می گردد و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، مانند بریتانیا، زلا ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی بهره گیری از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده می باشد.
به مقصود تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم می باشد نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به مقصود شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند گویا. از این رو، در آغاز با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد بهره گیری در استرالیا آشنا می شویم و سپس به تبیین نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از موضوعات ارائه شده می پردازیم.
۲-۱- اظهار مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، اظهار جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پژوهش، مقصود پژوهش)
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۲ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،کلیه دستگاه های اجرایی خصوصا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظف به فراهم کردن زمینه های لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشند، به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین وتقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. به همین مقصود  و در راستای شکل گیری بودجه ریزی عملیاتی وتعیین بهای تمام شده فعالیتها دردانشگاهها ی علوم پزشکی کشور و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، روش حسابداری تعهدی کامل ، از سال ۱۰۱۱ جایگزین روش حسابداری نقدی تعدیل شده گردید.
این پژوهش با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال ۱۰۲۳ انجام شده می باشد.واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، مدیران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونین و مدیران دانشگاه و هم از نظر روسای امور مالی دانشگاه:
تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.
پاسخگویی مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.
ارزیابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری بر مبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.
بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می گردد پذیرد.
رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانایی وخرد اعضای آن می باشد. این دانایی نتیجه بینش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان استراتژی و برنامه آن سازمان تبلور می یابد. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی به آن نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد زیرا که تقریبا تمام تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه راتحت تاثیرقرارمی دهد. پس اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد.
از طرفی باوجودتقدم حاکمیت، نظارت و اجرای قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در موسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی بهره گیری می کنند، لزوم ارائه عملکرد در این دسته از موسسات، متابعت از اصول و استانداردهای حسابداری را اجتناب ناپذیر می نماید.
از اینرو ضرورت اصلاح ساختارمالی اقتصادی موسسات وابسته به دولت مانند دانشگاه های علوم پزشکی از طریق اصلاح نظام حسابداری مورد تاکید قرار گرفته می باشد.
این درحالیست که بر اساس مطالعات انجام شده و مطالعه طریقه عملکرد مدیران بیمارستانی، بهداشتی درمانی و آموزشی در سالهای اخیر لزوم تغییر بنیادی در ساختار مالی دانشگاههای علوم پزشکی و استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع مالی و عملیاتی برای ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزی های خرد وکلان، احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده می باشد. لیکن پیاده سازی سیسستم بهای تمام شده خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی بیمارستانها ومراکز پزشکی، مستلزم طراحی و بهینه سازی سایر سیستمهای مرتبط می باشد که به عنوان پیش نیاز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها، تدوین نظان جدید مالی و تغییر روش حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد.
همانطور که میدانیم در روش حسابداری نقدی، هدف ازتهیه گزارشها صرفا ارائه اطلاعات درمورد دریافت و پرداختهای وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد. لیکن در روش حسابداری تعهدی ثمره غائی، امکان پذیر کردن سنجش عملکرد موسسه می باشد که این کار را با شناسایی واندازه گیری آثار مالی عملیات، معاملات ورویدادهای مالی در دوره شکل گیری آنها به انجام می رساند. در این روش اطلاعاتی در مورد دارایی ها وبدهی های موسسه وتغییرات آن جمع آوری می گردد که با حسابداری دریافت و پرداخت این اطلاعات به هیچ وجه قابل تامین نمی باشد.
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی همچون سایر نهادهای دولتی در برابر مصرف و بکارگیری منابع مالی عمومی مشمول ایفای مسئولیت پاسخگویی هستند. گزارشگری مالی به عنوان وسیله مسئولیت پاسخگویی، اطلاعاتی را برای افراد فراهم می نماید تا از این مسیر عملکرد دولت را در چارچوب محدودیتهای قانونی مصوب نمایندگان اندازه گیری نمایند. به این ترتیب عواملی مانند ساختار دولت، ارتباط مالیات دهندگان (به عنوان کسانی که منابع مالی برای دولت فراهم می نمایند) با خدماتی که دریافت می نمایند، معیارهای کنترلی و فرایند سیاسی مانند معیارهای محیطی هستند که مسئولیت پاسخگویی را محور و چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت قرار می دهد. با در نظر داشتن تأثیر برجسته مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ عمومی و مانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی، کوشش برای بکارگیری و استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در این موسسات آغاز گردید.
به اظهار دیگر استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشاتی همراه با گزارشگری مالی، زمینه لازم را برای اعمال و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی حاکم بر مصرف و به کارگیری صحیح منابع مالی فراهم می کند.
این پژوهش با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان همدان از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال ۱۰۲۳ انجام شده می باشد. واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، مدیران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونین و مدیران دانشگاه و هم از نظر روسای امورمالی دانشگاه: تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.
تعداد صفحه : ۱۰۲
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***