دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۲

sp;             74
۴ ـ ۱۲               شاخص های متغیر عوامل رفتاری                                                                  75
۴ ـ ۱۳               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال دوم                                                               75
۴ ـ ۱۴               شاخص های متغیر عوامل فرهنگی                                                               76
۴ ـ ۱۵               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال سوم             76
۴ ـ ۱۶               اعداد فازی متناظر با ارجحیت ها درمقایسات زوجی                                          77
۴ ـ ۱۷               تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول                                         78
۴ ـ ۱۸               ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول           78
۴ ـ ۱۹               اولویت بندی عوامل اصلی با بهره گیری از روش FAHP                                         81
۴ ـ ۲۰               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی                                                      82
۴ ـ ۲۱               اولویت بندی شاخص های موانع فنی با بهره گیری از روش FAHP      83
۴ ـ ۲۲               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری                                                 84
۴ ـ ۲۳               اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گیری از روش FAHP                        85
۴ ـ ۲۴               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی                                                86
۴ ـ ۲۵               اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گیری از روش FAHP                        86
۴ ـ ۲۶               فراوانی پاسخ به سؤالات عوامل اصلی             87
۴ ـ ۲۷               فراوانی پاسخ به سؤالات پژوهش             88
۵ ـ ۱                 اولویت بندی شاخص های عوامل فنی                                                            92
۵ ـ ۲                 اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری                                                        92
۵ ـ ۳                 اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی                                                       93
۵ ـ ۴                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                                                            93
۵ ـ ۵                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی                                                       94
۵ ـ ۶                 درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                                                       94
۵ ـ ۷                 جدول نهایی پژوهش                                                                                   97
پ ـ ۱               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی                                   109
پ ـ ۲               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                         110
پ ـ ۳               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                 111
پ ـ ۴               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی             112
۳ ـ ۱           تقاطع ۱M و ۲M                                                                                            62
۴ ـ ۱           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن                                                                67
۴ ـ ۲           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت                                                          67
۴ ـ ۳           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی              68
۴ ـ ۴           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی              83
۴ ـ ۵           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری          85
۴ ـ ۶           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی        86
چکیده
در این پژوهش درصد مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده می باشد. با در نظر داشتن معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای پژوهش و روایی و پایایی پرسش نامه، به مطالعه تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته گردید. نتایج پژوهش نشان داده می باشد که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم بهره گیری از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و پروسه تحلیل سلسله مراتب فازی به مقصود رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده می باشد که عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق پروسه FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص اندازه تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند
۱ ـ ۱   مقدمه
سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً بایستی بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط مستقر کند . به مقصود اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت بایستی به خوبی سازماندهی و اداره گردد و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، ۱۳۹۰). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . به علاوه، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر می باشد و ناگزیر سازمان ها بایستی خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. پروسه حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر می باشد مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن می باشد.
مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. پس درک ارتباط پروسه تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت مهم بسیار می باشد. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت می باشد و اندازه صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به اندازه صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای بهره گیری کنندگان می باشد. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، بایستی همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از بهره گیری کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین بهره گیری از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی می باشد که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین بهره گیری کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، ۱۳۸۵).
به رغم معضلات موجود در مطالعه ی پروسه تصمیم گیری افراد، علت های بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط بهره گیری کنندگان از آن هست که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می گردد. به بیانی دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به گونه کلی بازار سرمایه قرار     می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند چگونگی ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و پس در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.
برای دستیابی به اهداف ذکر گردیده ، در این فصل به اظهار مسأله ی پژوهش و این که در این پژوهش به دنبال مطالعه چه مورد هایی بوده ایم، پرداخته شده می باشد. همچنین ضرورت مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات پژوهش نیز تدوین گردیده می باشد.
تعداد صفحه : ۱۳۱
 

دانلود رایگان این پایان نامه

 

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته حسابداری اینجا کلیک