تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در مقایسه با …

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۶) ملاحظه می گردد در محله ۱ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان ۳۹۲۲ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری کارگاهی به میزان ۱۵۱۵- مترمربع می باشد.
۴-۳-۲) محله ۲ ناحیه ۱
۴-۳-۲-۱)-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۲-معابر محلی شهری۳-معابر محلی ناحیه ای۴-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان شریعتی، که لبه محله را از سمت شرق تعیین می کند.این خیابان مرز مناطق ۳ و ۲ طرح جامع محسوب می شود.
ب) خیابان بارون آواک که در شمال شرقی محله واقع شده است.
ج) خیابان خیام، این خیابان لبه محله را از غرب تعیین می کند و به عنوان مرز محلات ۲ و ۳ تلقی می شود.
د) خیابان لاله زار، در منتهی الیه جنوب غربی محله واقع شده است و خیابان خیام را با خیابان هفده شهریور اتصال می دهد.
ه) خیابان اتصال دهنده خیابان بارون آواک به هفده شهریور که در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی جدید با عنایت به وضع موجود اصلاحاتی در مسیر آن صورت پذیرفته است.
-معابر محلی شهری:
تنها معبر محلی شهری که در محدوده محله ۲ واقع شده است، امتداد خیابان قطران می باشد. این خیابان علاوه بر اینکه لبه محله را از جنوب غربی تعریف می کند، به عنوان حلقه اتصال دهنده خیابان شریعتی با هفده شهریور تلقی می شود.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان اتصال دهنده اهراب به بارون آواک
ب)خیابان هفده شهریور
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم ، در طرح تفصیلی جدید با عنایت به وضع موجود محله و ضرورتهای حاکم بر ایجاد دسترسی ها در سطح محله بازنگری شده اند. یک سری از معابر محله ای جهت اجتناب از تحمیل هزینه های اجرایی بر ارگان مجری طرح(شهرداری) حذف گردیده اند.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است
نمودار (۴-۲): تغییرات کاربری اراضی محله ۲ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (۴-۷): تغییرات کاربری اراضی محله ۲ ناحیه ۱منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم
سطح کل محله: ۵۴۲۵۸۰ متر مربع
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است