فایل – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۰

ب: اقتصاد برنامه ریزی شده: در این دیدگاه اعتقاد براین است که، کالاهای معینی دارای اهمیت اجتماعی زیادی هستند ودولت باید حداقل استاندارد را برای هر شخص تضمین کند. در این دیدگاه بخش مسکن جز جدایی ناپذیر سیستم عمومی برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی می گردد.
نظریه ای که در این دیدگاه می توان ذکر کرد نظریه ی شهر سوسیالیستی است که بر پایه ی نظریات و تفکرات کارل مارکس و انگلس به وجود آمده است. آنها معتقدند که پیدایش تضاد میان ابزار تولید و روابط تولیدی، تاریخ بشر را از مراحل جوامع اولیه ی برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری عبور داده و به سوی سوسیالیسم و کمونیسم پیش می برد. تفکر حاکم در اقتصاد سوسیالیستی تمایل به ایجاد تعادل و هم شکلی در بین نواحی مسکونی شهر دارد و این باعث می شود که فرآیند تخصیص مسکن بیش از آنکه اقتصادی باشد ماهیتی سیاسی پیدا کند و تخصص مسکن به نحوی باشد که نواحی مسکونی عاری از تفاوت طبقاتی باشد. تنها تفاوت و جاگیری برمبنای اندازه خانواراست(عبدی دانش پور، ۱۳۷۸: ۳۸).
۲-۹)انواع کاربری اراضی شهری
کاربری زمین شهری عموماً به انواع مختلفی همچون مسکونی، تجاری، آموزشی، مراکز آموزش عالی، فنی – حرفه ای، مذهبی، فرهنگی، جهانگردی و پذیرایی، درمانی، بهداشتی، ورزشی، اداری و انتظامی، باغات، اراضی کشاورزی و مزراع، فضاهای سبز، صنایع، مناطق نظامی، تاسیسات و تجهیزات شهری، حمل ونقل و انبارداری، اراضی بایر، فضاهای بازو حریم ها، کاربری هایی با عملکرد ویژه و شبکه ی معابر قابل تقسیم بندی است که از بین همه ی این موارد مهمترین کاربری را، کاربری مسکونی تشکیل می دهد(زیاری، ۱۳۸۱: ۲۱). تقویت بخش مسکن به توسعه ی صنعت ساختمان که برای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ضروری است کمک می کند و با به تحرک در آمدن صنایع ساختمانی عده ی زیادی از مهاجرین و بیکاران بدون مهارت را می توان در آن به کارگمارد(ویلیام، ۱۳۵۷: ۳۵). در ادامه و در نمودار (۲-۱) به عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی اشاره می کنیم.
نزدیکی به اقوام
وضعیت سواد(سطح تحصیلات در انتخاب مسکن)
تأثیر همسایگان
وضعیت بهداشتی- درمانی در انتخاب مسکن
دسترسی به فضایی سبز شهری
امکانات زیر شهری
دین مذهب
میزان رضایت مندی از شبکه ارتباطی درون شهری
میزان برآورد شدن انتظارات مردم از برنامه ریزی پایانه ها و پارکینگ ها
تأثیر مهاجرین برکاربری های شهری
میزان علاقه به آپارتمان نشینی
نقش درآمد در انتخاب مسکن
دسترشی به محل کار در انتخاب مسکن
نقش شغل در انتخاب مسکن
تاثیر صنایع در انتخاب مسکن
نزدیکی به اراضی کشاورزی در انتخاب مسکن
ارزش زمین و ساختمان
تأثیر نزدیکی به مرکز شهر در انتخاب مسکن
قیمت زمین در انتخاب مسکن
نقش نهادها و ادارن دولیت برارزش اراضی
دسترسی به مراکز تجاری در انتخاب مسکن
میزان سوخت
نقش مراکز فرهنگی(سینما، موزه و …) در انتخاب مسکن
میزان دسترسی به مراکز آموزشی درانتخاب مسکن
سطح تحصیلات افراد محله در اسکان
تأثیر سطح فرهنگ افراد محله در انتخاب مسکن
میزان دسترسی به کتابخانه ها
تأثیر پارک های محله ای بر انتخاب مسکن
میزان دسترسی به پارک ها
تأثیر شکل شهر
نقش محورهای ارتباطی براستقرار مراکز جمعیّتی
تأثیر نزدیکی به رودخانه در انتخاب مسکن
تأثیر ناهمواری های منطقه و شیب در انتخاب محل اسکان
تأثیر دره ها و تپه ها بر ساخت و ساز مسکونی
پیشگیری از سوانح و بلایا در ساخت وساز و انتخاب محل اسکان
تأثیر مزاحمت های ارتعاشی (صوتی و لرزشی) درانتخاب مسکن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir