مقاله علمی با منبع : تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید …

(کاهش دهنده حجم ترافیک).

خیابان ها برای افزایش سرعت و حجم ترافیک وسایل موتوری طراحی شده اند

فرآیند برنامه ریزی

با برنامه

بدون برنامه

فضای عمومی

تأکید برحوزه ی عمومی (محیط پیاده روها، پارک ها و تسهیلات عمومی).

تأکید برحوزه ی خصوصی(حیاط ها، مراکز خرید، فضاهای بسته و در دار، کلوپ های خصوصی)

مآخذ: مشاورشهرسازی زیستا
اولین قدم در برنامه ریزی کاربری هر شهر، تعیین کاربری های اصلی است. اصولاً مؤلفه های مطلوبیت، آسایش، سلامت و ایمنی هنگام مطالعه هر نوع کاربری اصل هستند. (Rangwala,2000:37).
هدف برنامه ریزی مسکن، امکان انتخاب و تأمین مسکن مناسب و با قیمت مناسب است. به طوری که قابل پرداخت برای ساکنین جامعه ی مورد برنامه ریزی باشد. منظور از مسکن مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سرهر شخص نیست”سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، زیرساخت های اولیه ی مناسب از قبیل: آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهلات اولیه است که همه ی این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود” (پورمحمدی، ۱۳۸۵: ۷).
۲-۷-۱)درخصوص مسکن دو دیدگاه کلی وجود دارد که به شرح زیر است:
الف: اقتصاد بازار: اساس و مبانی فکری این دیدگاه با نظریه ی “آدام اسمیت” شروع می شود. که اعتقاد به حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی دارد. در اقتصاد اسمیتی، همه ی امور همچون تخصیص منابع و میزان و کیفیت تولید کالا را دست های نامریی بازار تعیین می کند(نعمت پژوه، ۱۳۷۵: ۱۱).
ب: اقتصاد برنامه ریزی شده: در این دیدگاه اعتقاد براین است که، کالاهای معینی دارای اهمیت اجتماعی زیادی هستند ودولت باید حداقل استاندارد را برای هر شخص تضمین کند. در این دیدگاه بخش مسکن جز جدایی ناپذیر سیستم عمومی برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی می گردد.
نظریه ای که در این دیدگاه می توان ذکر کرد نظریه ی شهر سوسیالیستی است که بر پایه ی نظریات و تفکرات کارل مارکس و انگلس به وجود آمده است. آنها معتقدند که پیدایش تضاد میان ابزار تولید و روابط تولیدی، تاریخ بشر را از مراحل جوامع اولیه ی برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری عبور داده و به سوی سوسیالیسم و کمونیسم پیش می برد. تفکر حاکم در اقتصاد سوسیالیستی تمایل به ایجاد تعادل و هم شکلی در بین نواحی مسکونی شهر دارد و این باعث می شود که فرآیند تخصیص مسکن بیش از آنکه اقتصادی باشد ماهیتی سیاسی پیدا کند و تخصص مسکن به نحوی باشد که نواحی مسکونی عاری از تفاوت طبقاتی باشد. تنها تفاوت و جاگیری برمبنای اندازه خانواراست(عبدی دانش پور، ۱۳۷۸: ۳۸).
۲-۹)انواع کاربری اراضی شهری
کاربری زمین شهری عموماً به انواع مختلفی همچون مسکونی، تجاری، آموزشی، مراکز آموزش عالی، فنی – حرفه ای، مذهبی، فرهنگی، جهانگردی و پذیرایی، درمانی، بهداشتی، ورزشی، اداری و انتظامی، باغات، اراضی کشاورزی و مزراع، فضاهای سبز، صنایع، مناطق نظامی، تاسیسات و تجهیزات شهری، حمل ونقل و انبارداری، اراضی بایر، فضاهای بازو حریم ها، کاربری هایی با عملکرد ویژه و شبکه ی معابر قابل تقسیم بندی است که از بین همه ی این موارد مهمترین کاربری را، کاربری مسکونی تشکیل می دهد(زیاری، ۱۳۸۱: ۲۱). تقویت بخش مسکن به توسعه ی صنعت ساختمان که برای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ضروری است کمک می کند و با به تحرک در آمدن صنایع ساختمانی عده ی زیادی از مهاجرین و بیکاران بدون مهارت را می توان در آن به کارگمارد(ویلیام، ۱۳۵۷: ۳۵). در ادامه و در نمودار (۲-۱) به عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی اشاره می کنیم.
نزدیکی به اقوام
وضعیت سواد(سطح تحصیلات در انتخاب مسکن)
تأثیر همسایگان
وضعیت بهداشتی- درمانی در انتخاب مسکن
دسترسی به فضایی سبز شهری
امکانات زیر شهری
دین مذهب
میزان رضایت مندی از شبکه ارتباطی درون شهری
میزان برآورد شدن انتظارات مردم از برنامه ریزی پایانه ها و پارکینگ ها
تأثیر مهاجرین برکاربری های شهری
میزان علاقه به آپارتمان نشینی
نقش درآمد در انتخاب مسکن
دسترشی به محل کار در انتخاب مسکن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.