تحقیق رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل

ها کاست.
به امید آنکه روزی فرا رسد که در درجه اول سران کشور ها و در رأس تمامی کشور ها سازمان ملل متحد و تمامی فعالان حقوق بشر مانع از ایجاد هر گونه جنگ و توسل به زور در بین جوامع بشری شوند و اگر روزی فرا رسید که تنها راه حل مشکلی توسل به زور بود ،جامعه جهانی در خصوص جنگ های هوایی نیز هیچ گونه نقصی ،البته با تلاش جوامع دانشگاهی و عملی نداشته باشد و با توجه به اینکه سلاح هایی ساخته شده است که می تواند از دقت بسیار بالایی برخوردار شوند کاربرد سلاح های پر ضرر و خطر کاهش یافته و ازشدت ویرانی و تلفات در هنگام حملات هوایی کاسته شود.
فهرست منابع و مآخذ
الف)کتابها
۱-بهزادی،حمید،قدرتهای بزرگ وصلح بین المللی،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی،۱۳۵۵
۲-حقوق بین الملل ناظر بر نحوه هدایت مخاصمات مجموعه کنوانسیون های لاهه و برخی اسناد بین المللی دیگر، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، مترجم مهرداد رضایان ،سرسم
۳-رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،نقش کمیته صلیب سرخ درتدوین اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ،خرسندی،چاپ اول،تهران ،۱۳۸۵
۴-روسوشارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه منجنی، علی، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ اول ،جلد اول ،تهران، ، ۱۳۶۹
۵- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی ،جلد اول، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،تهران،سرسم ،چاپ دوم،۱۳۹۰
۶-ساعد،نادر،حقوق بشردوستانه وسلاحهای هستهای،چاپ اول،جلداول،۱۳۸۹
۷-ساعد،نادر،حقوق بین الملل ونظام عدم گسترش سلاح های هسته ای،شهردانش،چاپ اول،تهران،۱۳۸۴
۸- سیاه رستمی،هاجر،حسین نژاد،کتایون،افچنگی،محسن،حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه(مجموعه اسناد ژنو)، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی برای هلال احمر ، تهران ، چاپ اول ،۱۳۸۹
۹-شریفی طرازکوهی،حسین،قواعد آمره و نظم حقوقی بین المللی،موسسه چاپ انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول،۱۳۷۵
۱۰-شریفی طرازکوهی،حسین،حقوق بشردوستانه بین المللی،تهران،نشرمیزان،چاپ اول،۱۳۹۰

۱۱-شریفی طرازکوهی،حسین،حقوق جنگ،گرآوری و ترجمه(مجموعه مقالات)انتشارات دانشگاه امام حسین،چاپ اول،تهران،۱۳۷۵
۱۲-ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ ، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم ،تهران ، ،۱۳۸۰
۱۳-ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بشردوستانه بین المللی، چاپ اول، نشر کتابخانه دانش، کمیته بین المللی صلیب سرخ، چاپ اول، سال ۹۱،
۱۴-فلک،دیتر،حقوق بین الملل در مخاصمات مصلحانه بین المللی ، ترجمه زمانی قاسم، ساعد نادرحسین شریفی طرازکوهی،هاجر سیاه رستمی،فاطمه کیاه وند،میر شهبیز شافع ،محمدجعفر ساعد،کتایون حسین نژاد، موسسه مطالعات و پژوهش های شهر دانش،چاپ دوم ،تهران،۱۳۹۱
۱۵-کتان،هنری،فلسطین و حقوق بین الملل،ترجمه غلامرضا فدایی عراقی،امیرکبیر،چاپ اول،۱۳۵۴
۱۶-ممتاز،جمشیدورنجبریان،امیرحسین،حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مصلحانه داخلی،انتشارات کمیته ملی حقوق بشردوستانه و نشر میزان،چاپ اول،تهران،۱۳۸۴
۱۷-ممتاز،جمشید،حقوق بین الملل سلاح های کشتار جمعی،ترجمه امیرحسین رنجبریان،انتشارات دادگستر،چاپ اول،تهران،۱۳۷۵
۱۸-نوس بام ،آرتور. ،تاریخ مختصر حقوق بین الملل،زیر نظر دکتر احمد متین دفتری ،امیرکبیر چاپ اول،تهران ،۱۳۳۷
۱۹-هنکرتز،ژان ماری،دوسوالدیک،لوئیس،حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی،ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلام و کمیته بین المللی صلیب سرخ،جلد اول ،انتشارات مجد،چاپ دوم،تهران،۱۳۸۷
۲۰-فراسیون،منصور،راهنمای سازمان ملل متحد، وزارت علوم و آموزش عالی ،تهران ،۱۳۵۴
۲۱- شریعت قربانب،محمدجواد،حقوق کیفری بین المللی ،نشرجنگل،،چاپ اول،تهران،۱۳۸۴
ب)مقالات فارسی
۱-البرزی،مسعود،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،نشریه حقوق اساسی،ش۸،۱۳۸۶
۲-باقرپوراردکانی،عباس،تعهدعام دولتها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه،مجموعه مقالات سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی،ش۲،۱۳۸۵
۳-بوردال،لیس اس:حقوق بشردوستانه بین المللی،رویه های فعلی و چالش ها،مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق بشردوستانه بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،نشر سرسم،چاپ اول،تهران،۱۳۸۲
۴-تقی زاده، زکیه، هواوندی، فاطمه، کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل. فصلنامه مطالعات بین الملل (Jsi) شماره ۳،زمستان ۱۳۹۱،
۵-جلیلی،سعید،نظریه اجتناب ناپذیرجنگ هاو تحول آن در کشور شوروی،مجله روابط بین الملل،مرکز مطالعات عالی بین الملل،دانشکده حقوقدانشگاه تهران،شماره۱۰،پاییز۵۶
۶-حبیب زاده،توکل،حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم،مجله معارف اسلامی و حقوق،دانشگاه امام صادق،ش۱،۱۳۸۶
۷-رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،تاملی بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،الهیات و حقوق،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی،ش۱۳، ویژه حقوق،۱۳۸۳
۸-رنجبریان،حمید،حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه،مجموعه مقالات همایش تحولات اخیر حقوق بشردوستانه بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،نشرسرسم،چاپ اول،تهران،۱۳۸۲
۹-شهبازیری،ارامش،چالش های مهفوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی،پژوهش های حقوقی ،شهر دانش،ش۱۴،تابستان۱۳۹۰
۱۰-ضیایی بیگدلی،محمدرضا،توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویه بین المللی معاصر،مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشر دوستانه،انتشارات مشترک کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول،تهران،زمستان۱۳۸۶
۱۱-ضیایی بیگدلی،محمدرضا،نگرشی اجمالی به حقوق جنگ،مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوق بین الملل،شماره۶،تابستان و پاییز۶۵
۱۲-ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین الملل،شماره۸،بهار و تابستان۶۶
۱۳-ضیایی بیگدلی،محمد رضا،مشروعیت جنگ و توسل به زور از دیدگاه حقوق بین الملل،مجله سیاست خارجی،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،شماره۲،تابستان۱۳۷۰
۱۴-مصطفی فروتن، مسئله بیطرفی و توقیف و بازرسی کشتی های تجاری در ارتباط با جنگ تحمیلی،مجله سیاست خارجی ،شماره۳، تیر وشهریور۱۳۶۶،ص ۵۷۴)
۱۵-میرزایی ینگجه، سعید، ضرورت توسعه و تدوین حقوق بین المللی جنگ، مجله سیاست خارجی، شماره ۲ سال دوم، تیر – شهریور ۶۷، ص ۳۸۲
۱۶-نوبهار رضا،بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه و اعمال آن در جنگ عراق علیهایران،مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش۱۶و۱۷،۱۳۷۱۷۲

اسناد:
اسنادژنو
۱)قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردو کشی،۱۲ اوت۱۹۴۹
۲)قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیرو های مسلح در دریا،۱۲اوت۱۹۴۹
۳)قرداد ژنو راجه به معامله با اسیران جنگی
۴)قرارداد ژنو راجع به حمایت از افرادکشوری در زمان جنگ،۱۲ اوت ۱۹۴۹
۵)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی،ژنو،ژوئن۱۹۷۷
۶)پیش نویس قواعدی که برای محدود کردن خطراتی که در زمان جنگ بر جمعیت غیرنظامی وارد میشود،کمیته بین المللی صلیب سرخ،۱۹۵۶
سند لاهه
۱) دستور العمل سن رمو در موردحقوق بین الملل قابل اعمال در مورد مخاصمات مسلحانه در دریا،ژوئن۱۹۹۴(۷
منابع انگلیسی
کتب
۱- Bothe. M, Partsch & K.J. Solf. W. 1989. New Rules for Victims of Armed Conflict; Commentary on Two Protocols Addition
al to the Geneva Conventions of 1949.The Hague. Nijhoff.
2- Cassasa, A.1979. The Humanitarian Law of Armed Conflict. Naple.
3- Castren, E. 1954.The Present Law of War and Neutrality. Helsinki.
4- Delbez, L .1969. Les Principles Generaux du Droit International Public, L.G.D.J. Paris.
5- Greenwood, C.2000. International Humanitarian law (Laws of War) in Kalshoven. The centennial of the first International Peace Conference, Reports and Conclusions. The Hagre/ London/Boston. 214.
6- Henckaerts, Jean., Marie and Doswald Beck, Louise. 2005. Customary International Humanitarain Law. Cambridge University Press.
7- L.C., Green.1993. The contemporary Law of Armed Conflict. Manchester, New York.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۸- Rosenblad, E.1979. International Humanitarian Law of Armed Conflict. Geneva.
مقالات
۱- Bodansky, D.2003. Legal Regulation of the Effects of Military Activity on the Envirronment.
2- Castren, E. 1954. The Peresent Law of War and Neutrality.Helsinki.
3- Cordesman, A. H, & Marrisa. 2010.The US Air War in Iraq, Afghanistan and Pakistan. Center for Strategic and International Studies.
4- Daly, Mark.2010. An Emperor Unmanned Aircraft. Jan,s Defense Publications . London. cited in Golenberg. Tia Israel Unveils New Drone fleet . http//:www. MW. Washingtonexaminer. Com/ world/ israelinaugurates- new- fleet- of- large- drones- that- can fly- as- far- iran- 84907433. Html.
5 – Enciclopedia de Aviación y Astronáutica . Ediciones Garriga, 1972, Vol. I.
6- Fischer, H.1999. Carpet or Area Bombing, In R. Gutman, Crimes of War; What the Public Should Know. .
7- Farer,T. 1979. The Law of War, 25 Years after Nuremberg Concilation International Law.
8- Godas S.T., P.J. 1966. The Protection of Civilians from Bombardment by Aircraft: the Ineffectiveness of the International Law of War, Military law Review.
9- Godas S.T., P.J. 2006. The Protection of Civilians from Bombardment by Aircraft: the Ineffectiveness of the International Law of War. Eleven Intestinal Publishing. Netherlands.
10- Guisandez Gomez, J.1998. The Law of Air Warfare.323 IRRC. At 35.
– Hill,A. 1967. Air War Over Vietnam, the Ruse Journal.p27-31.11
12 – Howard, M. 2008. Air Power and Limited War; Survival Global Politics and Strategies.
13- Koh, Harold.2010. The Obama, Administration and International Law Remarks at the Annaal Meeting of the American society of International law.
14- Mary, Ellen., O, Comell.2010. The International Come of Drones. ASIL, Insight. Vol,14. Issue37. http//:www.asi.org/insights 101112.CFM. p3
15- Michael N., Schmitt. 2001. Unmanned Combat Aircraft Systems and International Humanitarian Law: Simplifying the Benightted Combat. Boston University. International Law Journal. Vol, 30. p 593.
– Micro, R. Tactical Air War. Vol 24. no1. P 65-71.16
17- Parks, H.1997. The Protection of Civilian from Air Warfare. 27 RTYH. 111.
18- Report of the special Rapport ear on Extrajudicial; Summary of Arbitrary Execution, study on Targeted killing. 2010. Doc A/HRC/14/24/Add/6.para 85.
18- Ronztti, Natalion. 2006. The Codification of Law of Air Warfare, the law of Air Warfare. Eleven Intestinal Publishing. Netherlands.
20- Rousseau ,Ch. 1983. Droit des Conflits Arme’s. Paris, Pe’done. Cf, Bretton, Principles Humanitarian Imperative Militaries. 37-8.
21- Sassoli,M & Cameron, L. 2006. The Protection of Civilian Objects-Current State of the Law and Issues de Lege Ferenda. Eleven International Publishing. Netherland
22- Schmitt, M. N.nd. The Impact of High and Low-tech Warfare on the Principle of Distinction. International Humanitarian Law Research Initiative.
23- Schmitt, M. N.nd. Unmanned Combat Aircraft Systems and International Humanitarian Law Simplifying the Benighted Debate.vol 30.
24- Sherif,Y.S & Svestka, J.1984. A Tactical Air war; A Subscript Model Micro electron Reliable.vol 24.no1.p65-7. Great Britain.
25- Sorensen, M. 1968. Manual of Public International Law. Macmillan.
26- Stonchevein, P. Special Report on Extra Judiciad; Summary or a brief Execations, Study on Target.2010. Hum RTS Coans. UN. DOC. A/HRC/14/24Add..
27- Strike, Missile. 2008. Town in Somali, BS News.
28-Venturini, G.2006. Air Exclusion Zones in, N,Ronziti & G,Venturini. The Law of Warfare; Contemporary Issues35.Eleven International Publishing. Netherland.,
29- Watson, Juli. 2011. Tiny Spy Planes Could Mimic Birds, Insects. ARMY TIMES. Feb, 28. Available at http//:www.armytimes. com.news/2001/ 02. Aptiny. Spy- planes- could- minic-022811
30- Yvez, San Doz , Chistoplee Swonarrsski , Bruno Zimmermann. 1987. Commentary on the Additional Protocols , IcRc. Geneva.
اسناد)
الف)اسناد لاهه
۱-Convention respecting the laws and customs of war on land.the Hague,18october 1907
2-Protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines,booby traps and other devices
3-protocolon non_detecttable fragments
4-Rules of air warfare.December 1922-1923
5-Convention respecting the rights and duties of neutral powers and persons in case of war on land.the Hague,18 october1907
سایت های اینترنتی:
۱- http://www.defapress
http://www.iribnews.ir-2
http://www.presstv.com-3
http://www.jonoubnews.ir-4
http://www.icj-cij.org-5
http://www.rasekhoon.net-6
7- http://www.definitions.uslegal.com

ضمائم
ضمیمه اول:اندیشه های امام خمینی (ره) ،در خصوص جنگ
بی تردید حضرت امام خمینی (ره) این بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران ، یکی از الگو های موفق مدیریتی در عصر کنونی است که اندیشه و پژوهش در سیره عملی و نظری ایشان می تواند در عرصه تصمیم گیری های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی راهگشا و چاره ساز باشد یکی از موضوعات بسیار مهم ، شیوه رهبری و مدیریت الهی امام خمینی (س) در طول هشت سال دفاع مقدس بود که از زوایای متعدد قابل مطالعه و بررسی عمیق است
در درجه اول آنچه شایان توجه است این است که امام خمینی (ره) هدف جامعه ما از جنگ را چه اعلام کرده و با چه هدفی از دفاع در برابر جنگ تحمیلی علیه میهن عزیزمان حمایت میکردند؟
با توجه به گفته های امام راحل اهداف از جنگ را می توان به اختصار در موارد ذیل خلاصه نمود
۱)حفظ اسلام
حضرت امام (ره) ۲۹ بار بر این هدف تأکید نمودند :
« مسأله، مسأله‌ی اسلام است».
« همه می‌دانند که تحمل هشت سال فشار و سختی فقط برای اسلام عزیز بوده است».
« …انگیزه ملت و قوای مسلح ایران ، دفاع از اسلام و قرآن کریم به نفع ملت های اسلامی و مستضعفان جهان است»
۲)دفاع از حق ملت و کشور اسلامی
« ما دفاع داریم می کنیم از اسلام ، ما دفاع داریم می کنیم از حق مسلمین».
۳)حفظ جمهوری اسلامی و اصول انقلاب اسلامی
« امروز … یک مقصد در کار است… و آن مطلوب همه‌ی شماست. از حفظ جمهوری اسلامی که حفظ اسلام است و حفظ کشور اسلامی».
« و آن چیزی که همه‌ی مردم مافراتر از آن را فکر می‌کنند مسأله حفظ اسلام و اصول انقلاب است.».
۴) دفاع از شرافت اسلامی
«ما می‌خواهیم شرافت خودمان را حفظ کنیم و ما می‌خواهیم اسلام عزیز را که همه چیز درش هست. استقلال درش هست. آزادی درش هست. شرافت درش هست. می‌خواهیم این را حفظش کنیم.»
۵)دفاع از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *