مقاله – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

cfotl

۰٫۳۳۴

۰٫۱۸۱

۰٫۵۰۲

۰٫۷۰۸

که: EARN: سود شرکت، abret: بازده غیر عادی، CFO: جریان نقدی عملیاتی، acc: اقلام تعهدی، falling: متغیر موهومی که اگر شرکت ورشکسته باشد ۱ در غیر اینصورت صفر، TLTA: نسبت کل بدهی به کل دارایی، EBITTL: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها ، cfotl: نسبت جریان نقدی عملیاتی به کل بدهی ها،
۴-۳ تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به ۲۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحلیل رگرسیون میباشند.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
۴-۴ مدل اول تحقیق
۴-۴-۱ بررسی خود همبستگی
به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین – واتسون استفاده می شود. این آماره که بر اساس یافته های جدول ۴-۴ عدد ۱٫۶۹۳ می باشد. چنانچه این آماره ها در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت H0 رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد. با توجه به آماره به دست آمده می توان بیان نمود که در مدل بیان شده عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.
۴-۴-۲ آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت
برای آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت باید از دو آزمون آماره F و هاسمن[۱۰۵] استفاده نمود.
آزمون آماره F
جدول ۴-۲ : نتایج آزمون آماره F

شرح مقدار آماره درجه آزادی احتمال
Cross-section F ۵۴٫۵۴۲۶۳۹ (۱۷۶,۷۰۶) ۰٫۰۰۰۰

آزمون هاسمن
جدول ۴-۳ : نتایج آزمون هاسمن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.