تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- قسمت ۱۰

∆OCA = تغییر در سایر دارایی های جاری
∆AP = تغییر در حسابهای پرداختنی
∆OCL= تغییر در سایر بدهی های جاری
۲-۲-۳-۱-۲ مدل جونز (۱۹۹۱)
جونز با ارائه مدل زیر سعی کرد تا اثرات تغییر شرایط اقتصادی شرکت ها را در اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی کنترل کند.
TA= ( ∆CA– ∆CL– ∆CASH+ ∆STDEBT– DEPNt) معادله (۲-۶)
NDA= ( ۱/ At-1) +( ∆REVt / At-1) +(PPE/ At-1)معادله (۲-۷)
 
که در معادلات بالا داریم:
TAt= کل اقلام تعهدی در سال t
CAt∆ = تغییر در دارایی های جاری
∆CLt = تغییر در بدهی های جاری
CASHt∆ = تغییر در وجه نقد
STDEBTt∆ = تغییر در حصه جاری تسهیلات دریافتی در سال t
DEPNt = تغییر در هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
NDAt= بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی در سال t
∆REVt= درآمد سال t منهای درآمد سال t-1
PPEt = اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) در پایان سالt
At-1 = کل دارایی ها در سال t-1
α۱۲ ,α۳ = پارامترهای خاص شرکت می باشند که با استفاده از مدل زیر به دست می آیند:
TA t/At-1= α۱ (۱/ At-1 ) + α۲ ( ∆REV/ At-1) + α۳ (PPE/ At-1) معادله (۲-۸)
که در این مدل ۳α, ۲α, ۱α به برآوردهای OLS از α, ۲α, ۱α اشاره دارد.
۲-۲-۳-۱-۳ مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۱)
TA t( ∆CA– ∆CL– ∆CASH+ ∆STDEBT– DEPNt) معادله (۲-۹)
NDAt= ( 1/ At-1) +( ∆REVt – ∆RECt ) +( PPE/ At-1)] معادله (۲-۱۰)
 
که در این معادله داریم:
∆RECt= تغییر در حسابهای دریافتنی سال t
در مدل بالا بقیه ی اقلام همانند مدل جونز می باشد.
۲-۲-۳-۱-۴ مدل دچو و دیچو(DD)
این مدل در سال ۲۰۰۲ توسط دچو و دیچو جهت ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی مورد استفاده قرار گرفت که بصورت زیر است:
ACCt= α۰ + α۱CFt-1 + α۲CFt + α۳CFt+1 +t معادله (۲-۱۱)
در معادله بالا داریم:
= ACCt مجموع اقلام تعهدی در سال t
CFt-1 = جریان نقدی در سال t-1
CFt = جریان نقدی در سال t
CFt+1 = جریان نقدی در سال t+1
۲-۲-۴ هموار بودن سود
بحث در مورد اینکه هموار بودن یک ویژگی مطلوب سود است، برگرفته از این دید است که مدیران از اطلاعات خصوصی خود در مورد سود های آتی برای هموار کردن نوسانات موقت سود استفاده و ارقام سود گزارش شده مفیدتری به دست می آورند. هموار بودن سود برگرفته از این فرض است که می توان اقلام تعهدی موجود در سود را به سه دسته طبقه بندی نمود. در گروه نخست اقلام تعهدی قرار می گیرند که متشکل از تعدیلات مبتنی بر اطلاعات در دسترس عمومی قرار می گیرند. دسته دوم، تعدیلات مبتنی بر اطلاعات خصوصی مدیریت می باشند و دسته سوم تعدیلات مبتنی بر انگیزه های شخصی مدیریت هستند. دسته نخست، اقلام تعهدی غیر اختیاری نامیده می شوند و دسته سوم اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شوند. تعاریف مختلف از اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری سبب می شود که دسته دوم اقلام تعهدی برخی مواقع جزء اقلام تعهدی اختیاری و در دیگر موارد در بخش اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار می گیرند (فرانسیس و دیگران ۲۰۰۵).
۲-۲-۵ محتوای اطلاعاتی سود

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است