بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

ابن‌سینا. الهیات از کتاب شفا، ویرایش و ترجمه‌ی ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات امیرکبیر، (۱۳۸۸ه‍..ش.)
ابن‌سینا، الالهیات من کتاب الشفاء. محقق حسن حسن‌زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، (۱۳۷۶ه‍..ش.)
ابن‌سینا، الشفاء. تصحیح ابراهیم مدکور، محقق سعید زاید، قم: مکتبه آیت الله المرعشی، (۱۴۰۵ه‍..ق.)
ابن‌سینا، الهیات نجات. ترجمه و شرح یحیی یثربی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (۱۳۸۵ه‍..ش.)
ابن‌سینا، رسائل، گردآوری عبدالرحمن بدوی، قم: انتشارات بیدار، (۱۴۰۰ه‍..ق.)
ابن‌سینا. المبدا و المعاد.به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران، چاپ اول، (۱۳۶۳ه‍..ش.)
ابن‌سینا. برهان شفا. ترجمه و پژوهش مهدی قوام صفری، تهران: انتشارات فکر روز، چاپ اول، (۱۳۷۳ه‍..ش.)
ارسطو، متافیزیک. ترجمه‌ی دکتر شرف، تهران: نشر گفتار، (۱۳۶۶ه‍..ش.)
استرول، آوروم. پاپکین، ریچارد. کلیات فلسفه. ترجمه‌ی جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت
اشعری، علی بن اسماعیل. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین. مصحح هلموت ریتر، بیروت: دار النشر، (۱۹۸۰م.)
اکبریان، رضا.مناسبات دین و فلسفه در جهان اسلام. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۶ ه‍..ش.)
اوسترین ولفسن، هری. فلسفه علم کلام. ترجمه احمد آرام، تهران: الهدی، چاپ اول، (۱۳۶۷ ه‍..ش.)
ایجی، عضد الدین. شرح المواقف. جلد۱، قم: نشر شریف الرضی، الطبعه الاولی، (۱۹۰۷م. )
ایجی، عضد الدین. شرح المواقف. جلد۸، قم: نشر شریف الرضی، الطبعه الاولی، (۱۹۰۷م. )
آشتیانی، جلال‌الدین. نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی. قم: بوستان کتاب، (١٣٧۸ه‍..ش.)
آشتیانی، میرزا مهدی. اساس التوحید. تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، (۱۳۶۰ه‍..ش.)
بدوی، عبدالرحمن. مؤلفات الغزالی. کویت: وکاله المطبوعات، چاپ دوم، (۱۹۷۷م)
بغدادی، عبد القاهر ابن طاهر. اصول ‏الدین. بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی، (۱۹۲۸م.)
تفتازانی، سعد الدین. شرح المقاصد. جلد۱۱، محقق عبدالرحمن عمیره، قم: منشورات الشریف الرضی،(۱۹۸۹م)
تفتازانی، سعدالدین. شرح المقاصد. جلد۲، محقق عبدالرحمن عمیره، قم: منشورات الشریف الرضی، الطبعه الاولی (۱۹۸۹م. )
حائری یزدی، مهدی. هرم هستی. تهران: موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ سوم، (۱۳۸۴ه‍..ش.)
حلبی، علی اصغر. ترجمه‌ی تهافت الفلاسفه، تهران: انتشارات جامی، چاپ نخست، (۱۳۸۲ه‍..ش.)
خادمی، عین‌الله. علیّت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه گرا. قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (۱۳۸۰ه‍..ش.)
خادمی، عین‌الله. علیّت از دیدگاه متکلمان مسلمان. قم: بوستان‌ کتاب، چاپ اول، (۱۳۸۲ ه‍..ش.)
خراسانی، شرف الدین. مقاله‌ی «ابن رشد، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد»، دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد۳، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، (۱۳۶۷ ه‍..ش.)
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفه‌ی تعلیم و تربیت. جلد۱، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (۱۳۷۴ ه‍..ش.)
دنیا، سلیمان. الحقیقه فی نظر الغزالی. قاهره: دارالمعارف، چاپ چهارم
رازی، فخرالدین. المباحث المشرقیه. جلد۱، تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ اول، (۱۴۰۱ ه‍..ق.)
الشرقاوی، محمد عبداللّه. الاسباب و المسببات. بیروت: دارالجبل و مکتبه الزهرا، چاپ اول، (۱۴۱۷ ه‍..ق.)
شریف، میان محمد. تاریخ فلسفه در اسلام. جلد اول، ویرایشگر نصرالله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، (۱۳۶۷ ه‍..ش.)
شیخ اشراق، مجموعه مصنفات. جلد۱، محقق هنری کربن، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، (۱۳۷۲ه‍..ش.)
صابری، حسین. تاریخ فرق اسلامی. جلد۱، تهران: سمت، (۱۳۸۳ه‍..ش.)
صدر، محمدباقر. فلسفه ما. ترجمه سید محمد حسن مرعشی شوشتری، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول (بی تا)
طاهری، سید صدرالدین. علیّت از دیدگاه اشاعره و هیوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، (۱۳۷۶ه‍..ش.)
طباطبایی، محمدحسین. اصول فلسفه و روش رئالیسم. حاشیه نویسی مرتضی مطهری، جلد۳، تهران: صدرا، (۱۳۶۴ه‍..ش.)
طباطبایی، محمدحسین. آغاز فلسفه(ترجمه بدایه الحکمه)، ترجمه محمدعلی گرامی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (۱۳۸۷ه‍..ش.)
طباطبایی، محمدحسین. تفسیر المیزان. جلد۱، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، (۱۳۷۴ه‍..ش.)
طباطبایی، محمدحسین. تفسیر المیزان. جلد۹، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، (۱۳۷۴ه‍..ش.)