مقاله علمی با منبع : بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری …

کم
خلاقیت
زیاد

کارافرین مدیر
خلاق و
نواور
موسس
مروج و مبلغ

زیاد
تغییر و توسعه
کم
خلاقیت
زیاد
کم
بنابراین می توان گفت خلاقیت عبارت از ترکیب مجدد عقاید، اندیشه ها، افکار، تصورات و مفاهیمی است که برای فرد شناخته شده اند اما به طور مداوم به شیوه ای جدید و متفاوت با قبل آرایش می یابند. عملی که یک طراح و برنامه ریز انجام می دهد در واقع کاربردی ساختن فکر و آرایش جدید داده به فکر ایده است که در نمودار ۲-۲ نشان داده شده است. (سیدجوادین، ۱۳۸۸).
تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی
خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان «مثلا افزایش بهره وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر تولیدات یا خدمات جدید و … . رابینز خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصربه فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می کند. هالپون[۶] خلاقیت را توانایی شکل دادن به ترکیب تازه ای از نظرات یا ایده ها برای رسیدن به یک نیاز یا تحقیق یک هدف می داند. از دیدگاه پرکینز[۷]، تفکر خلاق، تفکری است که به نحوی تشکیل شده که منجر به نتایج تازه و خلاق می شود. (احمدی، ۱۳۸۸).
خلاقیت و نوآوری: ارتباط و تفاوت ها
خلاقیت عبارت است از ایجاد یک فکر جدید در ذهن و نوآوری عبارت است از تبدیل ایده ذهنی به یک کالا و خدمت. خلاقیت با تفکر و یافتن نظرها راهها و روشهای جدید و نوآوری با کاربرد آنها سروکار دارد. کارآفرینی عبارت است از فرصت شناسی و بکار بردن ریسک برای رساندن کالا یا خدمت ایجاد شده به مصرف کننده که این بایستی براساس شناخت لازم مصرف کننده باشد. در حقیقت می توانیم برای کارآفرینی فرمول ذیل را ارایه کنیم:
کارآفرینی=خلاقیت+نوآوری+فرصت جوی و ریسک پذیری
همان گونه که ملاحظه شده میان خلاقیت و نوآوری تفاوت عمده وجود دارد:
* خلاقیت یعنی توانایی و قدرت ارایه نظرها و فکرهای جدید و نو.
* نوآوری یعنی به کارگیری نظرها و فکرهای حاصل از خلاقیت.
بنابراین نوآوری علاوه بر ابداع و به کارگیری نظرها و طرحهای جدید شامل کاربرد طراحهای قدیمی در زمینه های جدید نیز می شود. هربوت فوکس[۸] معتقد است که فرایند خلاقیت عبارت است از هر نوع فرایند تفکری که مساله ای را به طور مفید و بدیع حل کند. در تعریف دیگری خلاقیت عبارت است از به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. (سلامی، ۱۳۹۰).
خلاقیت و نوآوری آن چنان با هم عجین شده اند که شاید ارائه تعریفی منتقل از هر کدام استقرار باشد ولی برای روشن شدن ذهن می توان آن ها را به گونه ای مجزا از هم تعریف نمود. براساس خلاقیت بیشتر متوجه تولید ایده های نو و جدید است در حالیکه نوآوری به مرحله ای منتهی می شود که ایده یا محصول ناشی از آن کاربردی شود. در ادامه برخی از این تعاریف ارایه می گردد.
-خلاقیت یک فعالیت ذهنی و عقلانی برای به وجود آوردن ایده های جدید و بدیع است؛ در حالی که نوآوری تبدیل خلاقیت (ایده نو) به عمل و یا نتیجه (سود) است. در واقع نوآوری عملیات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری از یک فکر بکر (خلاقیت) یا یک واقعیت جدید است.
-خلاقیت تولید اندیشه های جدید با استفاده از اندیشه های قبلی می باشد در حالی که در نوآوری از اندیشه های تولید شده استفاده می گردد. در ریشه هر نوآوری یک فکر خلاق پنهان است.
-خلاقیت به معنای ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی ایده هاست در حالی که نوآوری گرفتن ایده خلاق و تبدیل ان به محصول خدمات و روش های جدید عملیات است.
-توانایی خلق ایده های جدید و مفید را خلاقیت گویند.
-خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.
خلاقیت نوآوری بازار
پدید آوردن فکر محصول جدید / توسعه ی فرایند تولید محصول

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir