بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت …

جدول۳-۳: توزیع حجم نمونه آماری براساس وضعیت تأهل ۱۱۱
جدول ۳-۴: مولفه ها و سوالات پرسشنامه بهره وری اچیو ۱۱۴
جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن ۱۱۸
جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد خلاقیت و ابعاد آن ۱۱۹
جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری و ابعاد آن ۱۱۹
جدول۴-۴ :آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش( مدیریت کیفیت جامع،خلاقیت و بهره وری) ۱۲۰
جدول ۴-۵: ضریب همبستگی متغیر های پژوهش ۱۲۲
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت ۱۲۹
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی بین خلاقیت و بهره وری ۱۳۰
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری ۱۳۱
جدول۴-۹: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با بهره وری ۱۳۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: تقاطع مهارتهای مربوط به خلاقیت موضوع و انگیزه درونی ۳۴
شکل ۲-۲: ارکان مدیریت کیفیت جامع ۵۰
شکل ۲-۳: ارتباط و تلقیق دو مفهوم کارایی و اثربخشی ۷۶
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱ رابطه بین متغیر و خلاقیت ۲۱
نمودار ۲-۲ رابطه بین خلاقیت و عامل سازمانی ۲۱
نمودار ۲-۳: مراحل فرایند خلاقیت ۲۸
نمودار ۲-۴: متغیرهای خلاقیت و محرک ابتکار در سازما ن۲۹
نمودار ۲-۵ : پرورش ایده ها ۳۶
نمودار ۲-۶: موانع خلاقیت ۳۷
نمودار ۴-۱: مدل مفهومی متغیر های پژوهش ۱۲۱
نمودار ۴-۲: مدل پیشنهادی بهره وری بر اساس خلاقیت ۱۲۴
نمودار ۴-۳: مدل پیشنهادی مدیریت کیفیت جامع بر اساس خلاقیت ۱۲۵
نمودار ۴-۴: مدل پیشنهادی مدیریت کیفیت جامع با کنترل خلاقیت، بهره وری ۱۲۶
نمودار۴-۵: مدل نهایی ۱۲۸
نمودار۴-۶ :پراکندگی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت ۱۲۹
نمودار۴-۷ :پراکندگی متغیرهای خلاقیت و بهره وری ۱۳۰
عنوان صفحه
نمودار۴-۸ :پراکندگی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و بهره وری ۱۳۱
بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس
بهوسیلهی: المیرا زمزم
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردیده .جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۶۰ نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بوده که ۱۱۳ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع مقیمی و همکاران ،خلاقیت رندسیپ و بهره وری اچیو استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضزیب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین بین مدیریت کیفیت جامع با بهره وری رابطه مثبت معناداری وجود دارد.بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با خلاقیت و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.از بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع ،پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری ،مشتری مداری ،بیمه کیفیت و توانمند سازی کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای بهره وری را دارند.
کلید واژه:مدیریت کیفیت جامع ،خلاقیت ،بهره وری
فصل اول
کلیات تحقیق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است