فایل دانشگاهی – بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین …

شناخت وضع موجود سازمان
شناخت محیط سازمان
تعیین و تجزیه و تحلیل کاستیها و تواناییها
هدفگذاری سازمانی
تعیین یا طراحی TQM مناسب با سازمان
تشکیل کمیته ای اجرایی
برگزاری آموزش های توجیهی
هدفگذاری برای کمیته های اجرایی
توجه به امور مشتریان
تعیین برنامه اجرایی
فراهم نمودن امکانات برای اجرای برنامه
تعیین روشها و ابزارهای اجرای برنامه و تحقق مدل
تعیین واحدهایی برای پیاده سازی آزمایشی
اجرای برنامه و بکارگیری مدل در واحدهای منتخب
ارزیابی نتایج حاصله
انجام اقدامات اصلاحی در صورت نیاز (ابوطالبی، ۱۳۸۸) .
اصول مدیریت کیفیت جامع
زنجیره فرآیند
یکی از عوامل پایه، «زنجیره فرآیند» است، به این معنی که کار در «دژهای بخشی» محصور نمی شود بلکه به مجموعه ای از فرآیندها یا فعالیتها تقسیم می گردد. هر فرایند کاری با فرایند دیگر ارتباط دارد و خروجی یک فرآیند، ورودی فرایند دیگر را تشکیل می دهد. در واقع هر سازمانی از طریق زنجیره ای از فرایندهای به هم پیوسته که از درون و مرزهای بخش ها عبور می کند، کار میکند.
مشتریان و تامین کنندگان درون سازمانی
مشتریان اکثر فرآیندها مشتریان نهایی سازمان نیستند، بلکه مشتریان درون سازمان می باشند. هدف اصلی این است که مطمئن شود همه کارکنان ارتباط مشتری-تامین کننده را درک می کنند و در می یابند مشتری ای که بایستی خشنود سازند، مشتری فرآیند آنان است. اگر این زنجیره به درستی کار کند، مشتری نهایی نیز راضی و خرسند خواهد بود. ما بایستی بر قراری ارتباط با همکاران خود را بیاموزیم تا نیازمندی های آنها را به طور کامل دریابیم. بسیاری از این همکاران در خارج از دژهای دنج ما قرار دارند.
بر قراری ارتباط
مدیران جدید از اهمیت ارتباط گیری به خوبی آگاهی دارند.امروزه جلسات توجیهی گروهی، نشریات درون سازمانی، تابلوهای اعلانات و نوارهای ویدیوئی که مدیران را نشان می دهد در سازمان ها رواج دارد، اما متأسفانه اینها ندرتاً به شرایط واقعی کار می پردازد و معمولاً به بی راهه می رود.
ارتباط معمولاً از بالا به پایین جریان می یابد و هدف آن مطلع نگهداشتن کارکنان است. اما برای اینکه کارکنان نیز مدیران خود را از جریان امور آگاه سازند، فرصت های اندکی وجود دارد. معهذا واقعیت این است که کارکنانی که کار را انجام می دهند، مشکلات را بیشتر می شناسند تا مدیران و از این رو به فرصت هایی نیاز دارند تا برنامه های ارتباطی خود را تنظیم کنند.
بر آن است تا با تغییر رفتار مدیران، فرهنگ سنتی ارتباطی را تغییر دهد. دو تغیر کلیدی رفتاری مورد نیاز به این شرح است:
آموختن چکونگی گوش دادن
اختیار دادن به کارکنان برای تنظیم برنامه های ارتباطی
آوردن شادی به محیط کار
مدیران معمولاً درگیر اندازه گیری های متعدد کارکنان هستند و اهدافی تعیین می کنند که در سازمان اضطراب یا ترس به وجود می آورد. اما کارکنان به تنهایی نمی توانند در نتیجه کلی کار تاثیر بگذارند زیرا اکثر مشکلات نظام به وجود می آید. لذا مدیران بایستی توجه خود را روی اندازه گیری و زنجیره فرایندها متمرکز کنند نه روی کارکنان. اطمینان حاصل کنید که نظام به خوبی کار میکند و اهدافی برای کارکنان تعیین کنید که اعتماد و همکاری به وجود می آورد، بدین طریق، شادی را به محیط کار وارد نمایید. (جان مک دانلد ،۱۳۸۴).
مزایای مدیریت کیفیت فراگیر
مزایای TQM به حدی است که همانند راهکار ایجاد اطمینان به نظر می آید و رویای غیرممکن تجارب یعنی موقعیت برنده / برنده را مجسم می سازد.
این مزایای را می توان به این ترتیب خلاصه کرد:
محصول یا خدماتی که به حد زیادی بهسازی می شود
کاهش عمده در ضایعات منابع
پیشرفت چشمگیر بهره وری
بهترین فرصت برای افزایش سود
افزایش دراز مدت سهم بازار
مزیت رقابتی پایدار
آزاد کردن توانایی های کارکنان به طور واقعی
نیروی کار پرانگیزه
حذف بسیاری از مشکلات و ناکامی های مدیریتی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است