بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده:

در مقاله­ی حاضر به بررسی و مطاله­ی نوع جدیدی از مواد منعقدکننده پرداخته شده است و عملکرد فرآیند انعقاد با استفاده از این نوع منعقدکننده مورد ارزیابی قرار گرفت. این نوع جدید، ترکیبی از نانوذرات اکسید روی و پلی فریک سولفات(ZnOPFS) است. ساختار نانوذرات اکسید روی به وسیله­ی روش­های[۱]FTIR، [۲]XRD و TEM[3] تعیین شد و بر این اساس، مشخص گردید که ZnOPFS، ترکیب پیچیده و مختلطی است که عمدتا از نانوذرات اکسید روی و سولفات فریک تشکیل شده است. اثرات نسبت مولی روی/آهن(Zn/Fe) و (زمان) کهنگی[۴] بر pH و پتانسیل زتا[۵] نیز با استفاده از روشی معین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست­آمده نشان داد که در فرآیند بسپارش همزمان[۶]، یون روی می­تواند مانع از شکل­گیری انعقاد پلی فریک اسید[۷] و متعاقبا بهبود ثبات ZnOPFS ­شود. به علاوه، نتایج حاصله نشان داد که ZnOPFS  به دلیل داشتن یون روی اضافی، می­تواند توان خنثی­سازی بارالکتریکی[۸] را در فرآیند تعلیق دیاتومیت[۹] و فاضلاب­های آلوده به مواد روغنی افرایش دهد. علاوه بر این،  ZnOPFS از نظر انعقادی کارایی بهتری  نسبت به پلیمرهای انعقادی متداول یعنی، پلی آکریل اسید[۱۰] و پلی روی سیلیکات سولفات[۱۱] در فاضلاب­های آلوده به مواد روغنی دارد.

[۱] Fourier Transform Infrared Radiation : طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

[۲] X- Ray diffraction : پراش پرتو ایکس

[۳] Transmission Electron Microscope : میکروسکوپ الکترونی عبوری

[۴] aging time

[۵] zeta potential

[۶] co-polymerization

[۷] poly-ferric acid

[۸] charge-neutralization

[۹] diatomite suspension

[۱۰] poly acryl amide

[۱۱] poly zinc silicate sulfate

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری