منابع مقالات علمی : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان …

تعداد

۲۳۴

فرضیه ۶: رابطه بین فضای کلی زندگی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است نتایج بدست امده به شرح زیر توضیح داده می شود:
بین فضای کلی زندگی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری همبستگی معنی داری وجود ندارد، چرا که سطح معنی داری بدست آمده (۲/۰=sig) بیشتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=) می باشد، پس نتیجه کلی این است که فضای کلی زندگی کارکنان تأثیری بر میزان مدیریت ارتباط با مشتری ندارد، مقدار همبستگی بین دو متغیر در سطح بسیار ضعیف قرار دارد که به لحاظ آماری معنی دار نیست (۰۵۵/۰-=r).
بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار نمی گیرد، به این مفهوم که تغییرات در فضای کلی زندگی کارکنان نوسانی در متغیر وابسته (مدیریت ارتباط با مشتری) ایجاد نخواهد کرد.
جدول ۴-۳۵: آزمون همبستگی فضای کلی زندگی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر وابسته
متغیر مستقل
مدیریت ارتباط با مشتری
فضای کلی زندگی کارکنان شدت ۰۵۵/۰-
معنی داری ۴۰۱/۰
تعداد ۲۳۴


فرضیه ۷: رابطه بین میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری
بر ای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معناداری r پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ، در سطح معنی داری (۰۰۰/۰=sig)، متغیرهای میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری به میزان (۳۰۶/۰=r) با هم رابطه دارند و می توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر ۳۰۶/۰ است که نسبتاً متوسط است و نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح معنی داری محاسبه شده نیز (۰۰۰/۰=sig) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه به صورت موقتی در این مطالعه تأیید می شود، در نتیجه مطابق با این نتایج می توان گفت که میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان، مدیریت ارتباط با مشتری سازمان های مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار می دهد و هر چه این وابستگی بیشتر باشد، میزان مدیریت ارتباط با مشتری سازمان به طرف مثبت سیر می کند.
جدول ۴-۳۶: آزمون همبستگی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.