بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه …

– ۱/۷۳ درصد از پاسخگویان در رابطه با گویه سوم، با انتخاب گزینه های کاملاً موافق و موافق اظهار داشته اند که سازمان شان سعی می کند یک ارتباط تعامل دوسویه با مشتریان(مخاطبان) داشته باشد؛
– ۷/۵۴ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه چهارم، با انتخاب گزینه های کاملاً موافق و موافق اظهار داشته اند که سازمان شان تلاش دارد ارتباط بلند با مشتریان(مخاطبان) برقرار کند؛
– ۹/۴۷ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه پنجم، با انتخاب گزینه تا حدودی موافق، در سطح متوسطی اظهار داشته اند که سازمان شان یک سیستم رسمی برای شناسایی مشتریان(مخاطبان) دارد؛
– ۲/۴۶ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه ششم، اظهار داشته اند که مدیران ارشد تا حدودی از فعالیت های ارتباط با مشتری (مخاطب) حمایت می کنند؛
– ۱/۶۱ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه هفتم، با انتخاب گزینه های کاملاً مخالف و مخالف اظهار داشته اند که یک سیستم تعریف شده برای فعالیت های ارتباطی با مشتری در سازمان شان وجود ندارد؛
– ۵/۵۲ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه هشتم، با انتخاب گزینه های کاملاً موافق وموافق اظهار داشته اند که کارکنان سعی می کنند همه مشتریان(مخاطبان) را مد نظر داشته باشند؛
– ۱/۳۸ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه نهم، با انتخاب گزینه های کاملاً موافق و موافق اظهار داشته اند که تمامی گروه های سنی برای آنها اهمیت دارد؛
– ۲/۴۰ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه دهم، با انتخاب گزینه های کاملاً مخالف و مخالف و مخالفت با گویه موردنظر اظهار داشته اند که سازمان شان از پیش بینی نیاز مشتریان لذت نمی برد.
– ۲/۳۷ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه یازدهم، با انتخاب گزینه های کاملاً مخالف و مخالف اظهار داشته اند که به همه مشتریان توجه ویژه نمی شود؛
– ۴/۳۸ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه دوازدهم، با انتخاب گزینه های کاملاً موافق و موافق اظهار داشته اند که خدمات مورد تقاضای مشتریان به موقع انجام می گیرد و ۴/۳۵ درصد نیز با گویه موردنظر مخالفت کرده اند؛
– ۸-۴۱ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه سیزدهم، با انتخاب گزینه های کاملاً مخالف ومخالف اظهار داشته اند که سعی نمی شود به گونه ای با مشتری برخورد شود که احساس کنند تنها مشتری سازمان هستند؛
– ۵/۴۴ درصد از پاسخگویان در پاسخ به گویه چهاردهم، با انتخاب گزینه های کاملاً مخالف و مخالف و مخالفت با گویه موردنظر اظهار داشته اند که مشکل همه مشتریان برای سازمان با اهمیت نیست.
جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی گویه های مدیریت ارتباط با مشتری

گویه ها آماره خیلی کم کم تا حدی زیاد خیلی زیاد جمع
سازمان مشوق هایی برای مشتریان فعلی جهت جذب مشتریان بالقوه فراهم می کند. فراوانی ۵ ۴۳ ۸۱ ۶۴ ۴۱ ۲۳۴
درصد ۱/۲ ۴/۱۸
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.