بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه …

عنوان صفحه
جدول ۲-۱: رویکردهای بهبودکیفیت زندگی کاری ۲۷
جدول ۲-۲: رویکردهای بهبودکیفیت زندگی کاری ۲۸
جدول ۲-۳: نسلهای سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری ۳۱
جدول ۲-۴: شاخصهای کیفیت زندگی کاری ۳۵
جدول ۲-۵: پژوهشهای انجام گرفته پیرامون موضوع درخارج ازکشور ۶۷
جدول ۲-۶: پژوهشهای انجام گرفته پیرامون موضوع درداخل کشور ۶۸
جدول ۳-۱: نمونه آماری کارکنان سازمان صدا و سیما ۷۴
جدول ۳-۲: تحلیل پایایی گویه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری ۷۷
جدول ۳-۳: تحلیل پایایی گویه های متغیرکیفیت زندگی کاری ۷۸
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۸۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات ۸۳
جدول ۴-۳: آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سن ۸۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده سنی ۸۴
جدول ۴-۵: آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۸۵
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۸۶
جدول ۴-۷: آماره های توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان ۸۷
جدول ۴-۸: آماره های توصیفی میزان منصفانه وکافی بودن پرداختها ازدیدگاه کارکنان ۸۸
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی گویه های میزان منصفانه وکافی بودن پرداختها ازدیدگاه پاسخگویان ۸۹
جدول ۴-۱۰: آماره های توصیفی میزان بهداشتی وایمن بودن محیط کارازدیدگاه کارکنان ۸۹
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی گویه های میزان بهداشتی وایمن بودن محیط کارازدیدگاه پاسخگویان ۹۰
جدول ۴-۱۲: آماره های توصیفی میزان تأمین فرصت رشدو امنیت مداوم ازدیدگاه کارکنان ۹۱
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی گویه های میزان تأمین فرصت رشدوامنیت مداوم ازدیدگاه پاسخگویان ۹۲
جدول ۴-۱۴: آماره های توصیفی میزان قانونگرایی درسازمان ازدیدگاه کارکنان ۹۲
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی گویه های میزان قانونگرایی درسازمان ازدیدگاه پاسخگویان ۹۳
جدول ۴-۱۶: آماره های توصیفی میزان وابستگی اجتماعی زندگی اجتماعی ازدیدگاه کارکنان ۹۴
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی گویه های میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری ازدیدگاه پاسخگویان ۹۵
جدول ۴-۱۸: آماره های توصیفی مربوط به توصیفی فضای کلی زندگی ازدیدگاه کارکنان ۹۶
جدول ۴-۱۹: توزیع فراوانی گویه های فضای کلی زندگی ازدیدگاه پاسخگویان ۹۷
جدول ۴-۲۰: آماره های توصیفی میزان بهداشتی وایمن بودن محیط کارازدیدگاه کارکنان ۹۷
جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی گویه های میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان ۹۸
جدول ۴-۲۲: آماره های توصیفی مربوط به میزان توسعه قابلیتهای انسانی ازدیدگاه کارکنان ۹۹
جدول ۴-۲۳: توزیع فراوانی گویه های میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان ۱۰۰
جدول ۴-۲۴: آماره های توصیفی مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۱
جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی گویه های مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۳
جدول ۴-۲۶: آزمون همبستگی رابطه کیفیت زندگی کاری بامدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۴
جدول ۴-۲۷: نتیجه آزمون نرمال بودن توزیع داده های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۵
جدول ۴-۲۸: تحلیل واریانس رگرسیون کیفیت زندگی کاری ومدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۶
جدول ۴-۲۹: مدل رگرسیون تأثیرکیفیت زندگی کاری کارکنان برمدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۸