بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان …

۱۰۰

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سابقه کار پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که از کل کارکنان پاسخ دهنده، ۳/۳۱ درصد دارای سابقه کار زیر ۵ سال، ۴/۴۰ درصد دارای سابقه کار ۶ تا ۱۰ سال، ۴/۲۰ درصد دارای سابقه کار ۱۱ تا ۱۵ سال، ۸/۷ درصد دارای سابقه کار ۱۶ سال به بالا بوده اند.
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار
۴-۲-۵- آماره های توصیفی کیفیت زندگی کاری کارکنان
در مجموع برای ارزیابی وسنجش متغیر کیفیت زندگی کاری کارکنان از ابعاد هشت گانه (پرداخت منصفانه، قانون گرایی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعه قابلیت های فردی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و فضای کلی زندگی) استفاده شده بود، این متغیر در مجموع متشکل از ۲۷ گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل ۵ گزینه ای طراحی شده بود که بعد از جمع زدن گویه های رتبه ای، متغیری فاصله ای با دامنه ۹۸ نمره بدست آمد، نمره ۱۳۵ بیانگر بسیار بالا بودن کیفیت زندگی کاری کارکنان و نمره ۲۷ بیانگر بودن بسیار پایین بودن کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشد، با توجه به جدول (۴-۷) می توان چنین عنوان کرد که سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان مورد مطالعه، تقریباً با متوسط نمره ها برابر می باشد (میانگین=۵/۷۳).
جدول ۴-۷: آماره های توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان

میانگین میانه مد انحراف معیار واریانس دامنه تغییرات حداقل آماره حداکثر آماره تعداد
۵/۷۳ ۷۳ ۵۷ ۷/۱۲ ۵/۱۶۰ ۵۹ ۴۵ ۱۰۴ ۲۳۴

۴-۲-۵-۱- آماره های توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداختها از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان منصفانه و کافی بودن پرداختها از دیدگاه کارکنان، از سه گویه در سطح اندازه گیری رتبه ای به صورت طیف پنج گزینه ای استفاده شده بود که در آن نمره ۱۵ بیانگر منصفانه و کافی بودن پرداختها در سطح بالا و نمره سه مبین منصفانه و کافی بودن پرداختها در سطح خیلی پایین می باشد.
با توجه به یافته های تحقیق در جدول (۴-۸)، میانگین بدست آمده از مجموع گویه ها برای افراد مورد مطالعه ۲۶/۸ می باشد، با توجه به میانگین نمره های ۳ تا ۱۵ که نمره ۹ می باشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان پایین تر از حد متوسط می باشد که بیانگر این است که از دیدگاه کارکنان پرداختها در سطح پایینی منصفانه و کافی می باشد.
جدول ۴-۸: آماره های توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداختها از دیدگاه کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.