جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه …

توسعه قابلیت ها

شغل شما تا چه اندازه امکان بکارگیری دامنه وسیعی از مهارتها را فراهم می آورد؟

۸۸/۰

۸۸/۰

تا چه اندازه کار شما زمینه خودگردانی وخودکنترلی را فراهم می کند؟

۸۸/۰

امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به کارتان تا چه میزان برای شما وجود دارد؟

۸۸/۰

تا چه اندازه کار شما زمینه انجام طراحی و برنامه ریزی را برایتان فراهم می کند؟

۸۸/۰

۸۸/۰= ضریب پایایی کل گویه های سازه کیفیت زندگی کاری

۳-۷- روش های تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss.16 در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود؛ روش های تحلیل آماری توصیفی که شامل جداول و نمودارها، شخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، فراوانی ها و… که بیشتر در تحلیل تک متغیره مورد استفاده قرار گرفته است و در تحلیل آمار استنباطی از آزمونهایی نظیر T-Test (تفاوت میانگین ها)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
– مقدمه
– توصیف داده ها
– تحلیل دو متغیره
– تحلیل چند متغیره
– مدل معادلات ساختاری
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پر دازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. همانطور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و همچنین توصیف کلی از وضعیت پاسخ گویی پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS.16 آورده شده است.
در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها به تناسب از آزمونهای همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
۴-۲- نتایج توصیفی یک متغیره
در این قسمت بعد از گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی، درصد فراوانی، نمودار و جداول می باشد به توصیف نمونه پرداخته می شود.
۴-۲-۱- وضعیت جنسی پاسخگویان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.