سامانه پژوهشی – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان …

تسهیل

تسهیل توسط منابع خارجی (متمرکز) انجام می شود.

تسهیل تحت کنترل منابع غیرمتمرکز (محلی) انجام می شود.

هر کارمند مهارت های تسهیل کننده را به دست می آورد و در صورت نیاز نقش تسهیل کننده را ایفا می کند.

آموزش و تعلیم

نیاز به آموزش و تعلیم توسط منابع خارجی و به صورت متمرکز تعیین و ارائه می شود تأکید بر اجرای برنامه های توجیهی برای جمیع کارکنان است و بر توسعه مهارت های تسهیل کنندگان تأکید می شود.

گروه ها نیازهای اموزشی خود را شناسایی می کنند. تأکید بر مهارت های موردنیاز کلیه کسانی است که در فرایند کیفیت زندگی کاری دخالت دارند.

آموزش در جایگاه خاص خود تعیین می شود تا شامل کلیه فرایندها و مهارت های کیفیت زندگی کاری و مدیریت سازمان شود.

رابطه اتحادیه- مدیریت

رابطه رسمی رقابت آمیز میان مدیریت و اتحادیه، زمان زیادی در جهت بنای یک ار تباط غیررسمی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل صرف می شود.

رابطه اتحادیه و مدیریت آهنگ مشارکت جویانه تری به خود می گیرد. هر دو طرف دائماً برحسب نیاز نقش های خود را در قالب مشارکت جو و رقابت طلب تغییر می دهند.

رابطه مبتنی بر تشریک مساعی بین اتحادیه و مدیریت وجود دارد یا همچنان که تمایزات موجود بین مدیریت و غیرمدیریت به تدریج کم رنگ می شود، نقش های طرفین مجدداً تعریف می شود.

محتوای موضوعات

موضوعاتی که نسبت به مؤسسه بیرونی است و تمایل به تأکید بر محیطی بودن دارد.

دامنه گسترده ای از موضوعاتی که از محیط فراتر رفته و موضوعات مربوط به کارکنان، اتحادیه ها، برنامه ریزی، خط مشی ها و موضوعات کاری روزمره را در بر می گیرد محدودیت موجود خط مشی های سازمان است.

بین موضوعات کیفیت زندگی کاری و دیگر موضوعات، تمایزی وجود ندارد. کلیه ایده ها مورد ملاحظه قرار می گیرند. خط مشی های سازمانی، مبنای کیفیت زندگی کاری را تشکیل می دهد.

جدول ۲-۳: نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری
(منبع: تمجیدی، ۱۳۸۶: ۳۱)
۲-۲-۶- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری
امروزه عوامل برنامه های کیفیت زندگی کاری در مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر[۱۶]، توانمندسازی[۱۷] کارکنان و مهندسی دوباره سازمان گنجانده شده است (نجفی، ۱۳۸۵: ۶۶)
۲-۲-۶-۱- مدیریت کیفیت فراگیر
این مفهوم به عنوان یکی از مفاهیم بهبود سازمانی محسوب می شود. یکی از صاحبنظران بهبود سازمانی، رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف می کند. مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوی در سراسر سازمان است که در آن کارکنان به طور مداوم توانمندی های خود را جهت ارائه محصولاتی که مشتریان ارزش ویژه ای برای آنها قائلند، بهبود بخشند (نجفی، ۱۳۸۵: ۶۶).
ویژپی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است:
– تأکید بر سنجش به وسیله فنون کنترل فرآیند آماری و کنترل کیفیت آماری
– الگوسازی رقابتی
– جستجو مداوم علل منشأ نواقص با هدف حذف کلی آن ها
– مدیریت مشارکتی و تأکید بر تیم ها و کار تیمی
– تأکید عمده بر آموزش مستمر (تمجیدی، ۱۳۸۶: ۳۵).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.