خرید فایل پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی

فهرست مطالب

Contents

۱-۱)مقدمه. ۸

۱-۲) بیان مسئله. ۱۰

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۴

۱-۴) اهداف پژوهش: ۱۶

۱-۴-۱) هدف کلی : ۱۶

۱-۴-۲) اهداف فرعی.. ۱۷

۱-۵) فرضیه های پژوهش…. ۱۷

۱-۶) متغیر های پژوهش…. ۱۷

۱-۷) تعریف مفاهیم اساسی پژوهش…. ۱۸

۱-۷-۱) تعاریف نظری: ۱۸

۱-۷-۲) تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۸

۲-۲) تعریف هوش… ۲۲

۲-۳)  مفهوم هوش ٬ انواع و نفش تربیتی آن.. ۲۴

۲-۴)  مـعنویت… ۲۷

۲-۵) دیدگاه های روانشناسانه به معنویت… ۲۷

۲-۵-۱) دیدگاه رفتارگرایی شناختی نسبت به معنویت: ۲۷

۲-۵-۲) دیدگاه انسانگرایی نسبت به معنویت: ۲۸

۲-۵-۳) دیدگاه روانشناسی فرافردی نسبت به معنویت: ۳۰

۲-۵-۴) رویکردهای التقاطی و یکپارچه: ۳۰

۲-۵-۵) دیدگاه اِلکینز درباره معنویت… ۳۱

۲-۶) پیشینه هوش معنوی.. ۳۲

۲-۷) تعاریف هوش معنوی.. ۳۳

۲-۸) تاریخچه هوش معنوی.. ۳۶

۲-۹) دیدگاه های مختلف درباره مولفه های هوش معنوی: ۳۷

۲-۹-۱) دیدگاه کینگ درباره هوش معنوی.. ۳۷

۲-۹-۲) دیدگاه ایمونزدرباره هـوش مـعنوی.. ۳۷

۲-۹-۳) دیدگاه مک مولن درباره هوش معنوی.. ۳۹

۲-۹-۴) دیدگاه زوهر و مارشال(۲۰۰۰) درباره هوش معنوی.. ۳۹

۲-۹-۵) مدل وگان درباره هوش معنوی: ۳۹

۲-۹-۶) مدل بروس لیچفیل درباره هوش معنوی.. ۴۰

۲-۹-۷) مهارت های هوش معنوی (SQ) از دیدگاه سیندی ویلگزورث… ۴۰

۲-۹-۸) دیدگاه گاردنر درباره هوش معنوی.. ۴۲

الف :هوش منطقی ـ ریاضی.. ۴۳

ب: هوش زبانی‌ ـ کـلامی.. ۴۳

پ :هوش دیداری ـ فضایی.. ۴۳

ت: هوش موسیقیایی.. ۴۴

ج: هوش بدنی ـ جنبشی.. ۴۴

چ:هوش بـین فـردی.. ۴۴

ح:هوش درون فـردی.. ۴۵

خ: هوش وجودی.. ۴۵

خ: هوش طبیعت گرا ۴۵

۲-۱۰) مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. ۴۶

۲-۱۱) تعاریف کیفیت زندگی.. ۴۸

۲-۱۲) تاریخچه کیفیت زندگی.. ۵۱

۲-۱۳) عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. ۵۳

۲-۱۴) ویژگی های کیفیت زندگی.. ۵۴

۲-۱۵) مبانی نظری کیفیت زندگی.. ۵۶

۲-۱۵-۱) رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. ۵۶

۲-۱۵-۲) رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی.. ۵۷

۲-۱۵-۳) رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی.. ۵۸

۲-۱۵-۴) رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی.. ۵۹

۲-۱۵-۵) رویکرد مکتب تضاد بر مفهوم کیفیت زندگی.. ۶۰

۲-۱۵-۶) رویکرد روان شناختی اجتماعی و جامعه شناختی مفهوم کیفیت زندگی.. ۶۰

۲-۱۵-۷)نظریه یادگیری اجتماعی.. ۶۱

۲-۱۵-۸) کنش متقابل نمادین و مفهوم کیفیت زندگی.. ۶۲

۲-۱۵-۹) دیدگاه بوم شناسی بر مفهوم کیفیت زندگی.. ۶۴

۲-۱۵-۱۰) رویکرد مطلوبیت گرایی.. ۶۵

۲-۱۶) مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان.. ۶۶

۲-۱۷) پیشینه پژوهش…. ۷۰

۲-۱۷-۱) تحقیقات داخلی انجام شده. ۷۰

۲-۱۷-۲) تحقیقات انجام شده خارجی.. ۷۴

۳-۱) مقدمه. ۷۸

۳-۲) روش تحقیق (روش اجرای تحقیق ) ۷۸

۳-۳) روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق.. ۷۸

۳-۴) جامعه آماری تحقیق.. ۷۹

۳-۵) روش نمونه گیری  تحقیق.. ۷۹

۳-۶) متغییرهای تحقیق.. ۷۹

۳-۷) ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ۸۰

۳-۸) روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. ۸۲

۳-۹) پایائی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. ۸۳

۳-۱۰) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۸۴

۴-۱) بخش توصیفی.. ۸۶

۴-۲) یافته های پژوهش…. ۸۹

۵-۱) بحث و نتیجه‌گیری.. ۹۹

۵-۲) پیشنهادهای پژوهش…. ۱۰۰

۵-۳) توصیف داده ها ۱۰۲

۵-۴) تبیین داده ها ۱۰۳

۵-۵) محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق.. ۱۰۵

۵-۶) پیشنهادات… ۱۰۵

۵-۶-۱) پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۰۵

۵-۶-۲) پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۷

۵-۷) فهرست منابع. ۱۰۹

۵-۷-۱) منابع فارسی.. ۱۱۰

۵-۷-۲) منابع انگلیسی.. ۱۱۳

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه  :  بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی  با کیفیت زندگی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار