فایل دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

اندازه شرکت

Size

۴۰۲

۷۱۴۷/۰

۵۶۳۲/۰

۴۱۵۲/۰

۰۴/۰

۱۸/۸

رشد شرکت

Grow

۴۰۲

۳۱۵۶/۰

۲۳۴۱/۰

۴۰۱۵/۰

۷۲/۰

۳۵/۲

اهرم مالی

Lev

۴۰۲

۲۱۴۱/۰

۱۹۷۴/۰

۱۹۶۲/۰

۱۲/۰

۷۴/۱۶

همانطور که در جدول (۴-۲)، مشاهده میشود آمارههای توصیفی متغیرهای بدون محدودیت شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، کمینه و بیشینه میباشد که معروفترین و در عین حال پر مصرفترین شاخصهای آمار توصیفیاند. میانگین، متوسط دادهها را نشان میدهد. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهها و نشان دهنده وضعیت آنها نسبت به توزیع نرمال است. با توجه به مطالب مذکور و با نگاهی به جدول (۴-۲)، میتوان دریافت که میانگین عمده تمام متغیرها فاصله چندانی با هم ندارد. در بین متغیرها، وضعیت مالی خارجی شرکت با مقدار ۴۶/۷ دارای بالاترین میانگین و انحراف معیار جریان وجه نقد و متغیر زمان در معامله به ترتیب برابر با ۳۲۱/۰ و ۷۴۵/۰ می‌باشد. همچنین، میانه و انحراف معیار تامین مالی خارجی شرکت (متغیر وابسته) برابر با ۵۲/۶ و ۶۹۴/۰ میباشد.
۴-۳- آمار استنباطی
آمار استنباطی شامل روش‌هایی است که با استفاده از آنها، اطلاعات موجود در نمونه را به کل جامعه تعمیم می‌دهیم. مهمترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی در مورد مشخصات جامعه، با توجه به اطلاعات موجود در نمونه است. معدودی از مسائل آماری در مرحله آمار توصیفی پایان می‌پذیرند، ولی بیشتر مسائل آماری شامل استنباط درباره مشخصه‌ یک جامعه با بهره‌گیری از اطلاعات قابل دسترس در یک نمونه است. همانطور که در فصل ۳ بیان شد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و روش به کارگرفته ‌شده در این تحقیق رگرسیون خطی چند متغیره می‌باشد. بدین منظور، ابتدا جدول ماتریس همبستگی مدلها ارائه میشود. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت معناداری متغیرهای مستقل یا متغیر وابسته استفاده شده است. برای معناداری مدل رگرسیونی از آماره F و برای معناداری متغیرها از آماره t استفاده میشود. در صورتیکه آماره F و آماره t کمتر از ۰۵/۰ باشد، مدل رگرسیونی و متغیرها معنیدار میباشند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده استفاده شده است. ضریب تعیین، معرف میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته است که می‌‌توان بوسیله‌ی رگرسیون آن را توضیح داد. در واقع ضریب تعیین، یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی است و مقدار آن برابر است با نسبت تغییرات توجیه شده توسط مدل به تغییرات کل، و هرچه مقدار آن به ۱ نزدیکتر باشد، رابطه قوی‌تری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. در ادامه به تشریح نتایج ناشی از این آزمونها و بررسی آزمون فرضیهها پرداخته میشود.
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:
مدل ۴-۱)
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+
۵ (CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۴-۳-۱-۱- ماتریس همبستگی
جدول (۴-۳): ماتریس همبستگی متغیرهای بامحدودیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است