مقاله دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

جدول (۴-۳۵): خلاصه مدل بعد از تحریمها(۹۲-۹۰)

مدل ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده آماره F سطح معناداری آماره دوربین – واتسون
بامحدودیت ۳۲۸۵/۰ ۳۲۴۷/۰ ۱۴/۳۶ ۰۰۰/۰ ۸۹۵/۱
بدون محدودیت ۳۰۴۶/۰ ۳۰۱۴/۰ ۱۱/۲۹ ۰۰۰/۰ ۸۴۹/۱

اما مهم‌ترین هدف این جدول، ارایه آماره‌ای برای اندازه‌گیری نیکویی برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام می‌گردد. ضریب تعیین، معیاری برای سنجش شدت رابطه بین x و y می‌باشد که مقدار آن در اینجا ۳۲/۰ (بامحدودیت) بعد از تحریمها(۹۲-۹۰) است. یعنی ضریب تعیین قادر است ۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته (وضعیت مالی خارجی شرکت) را توضیح دهد. همبستگی متوالی بین باقیمانده‌ها بهمعنای اثرگذاری مشاهدات بر هم است. با توجه به مقدار آماره‌ی دوربین – واتسون (۸۹۵/۱)، همبستگی متوالی بین داده‌ها وجود ندارد و رفتاری مستقل از هم دارند.
۴-۳-۴-۵- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون (نرمال بودن اجزای خطا)
ابتدا قبل از هر چیز برای اینکه بتوانیم از تحلیل رگرسیونی استفاده کرده و به نتایج تحقیق باور داشته باشیم باید بررسی کنیم که آیا داده های ما نرمال هستند یا خیر؟ برای آزمون نرمالیتی (نرمال بودن باقیماندهها) از آزمون جارک- برا استفاده شده است. با توجه به نرمال نبودن باقیماندهها، با توجه به اینکه فرض زیر بنایی استفاده از رگرسیون، نرمال بوده باقیماندهها میباشد، مقادیر پرت از مدل کنار گذاشته شد و تحلیل رگرسیون بر روی این دادهها صورت پذیرفت.
جدول ۴-۳۶ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت
جدول ۴-۳۷ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت
مقدار احتمال مربوط به آزمون جارک- برا، برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب برابر ۰۸۹/۰ و ۶۰/۰ میباشد که از ۵% بزرگتر است. بنابراین با اطمینان ۹۵% فرض نرمال بودن باقیماندهها پذیرفته میشود و فرض صفر تأیید و خطاها نرمال است.
۴-۳-۴-۶- آزمون t فرضیه چهارم
حال پس از بررسی اولیه و اینکه معناداری کل مدل با استفاده از آماره F مورد قبول واقع شده، به بررسی معناداربودن ضرایب بهدست آمده از آزمون t میپردازیم. جدول معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ذکر شده، بهشرح زیر میباشد.
جدول (۴-۳۸): جدول ضرایب و مقدار آماره t مدل بامحدودیت قبل از وجود تحریمها(۸۹-۸۷)

متغیرها
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.