متن کامل – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل ۹۲
جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون خلاصه مدل ۹۲
جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت ۹۳
جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت ۹۳
جدول ۴-۲۶: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت ۹۴
جدول ۴-۲۷: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت ۹۵
جدول ۴-۲۸: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت ۹۶
جدول ۴-۲۹: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت ۹۷
جدول ۴-۳۰: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت ۹۸
جدول ۴-۳۱: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت ۹۹
جدول ۴-۳۲: نتایج حاصل از آزمون F لیمر مدل ۱۰۰
جدول ۴-۳۳: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل ۱۰۱
جدول ۴-۳۴: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم ۱۰۱
جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم ۱۰۱
جدول ۴-۳۶: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت ۱۰۲
جدول ۴-۳۷: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت ۱۰۳
جدول ۴-۳۸: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت ۱۰۳
جدول ۴-۳۹: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم ۱۰۴
جدول ۴-۴۰: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم ۱۰۵
جدول ۴-۴۱: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم ۱۰۵
جدول ۴-۴۲: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم ۱۰۷
جدول ۴-۴۳: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم ۱۰۸
جدول ۴-۴۴: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم ۱۰۹
جدول ۴-۴۵: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم ۱۱۰
جدول ۴-۴۶: نتایج حاصل از آزمون F لیمر ۱۱۱
جدول ۴-۴۷: نتایج حاصل از آزمون هاسمن ۱۱۲
جدول ۴-۴۸: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم ۱۱۲
جدول ۴-۴۹: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم ۱۱۲
جدول ۴-۵۰: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت ۱۱۳
جدول ۴-۵۱: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت ۱۱۴
جدول ۴-۵۲: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم ۱۱۴
جدول ۴-۵۳: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم ۱۱۵
جدول ۴-۵۴: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم ۱۱۶
جدول ۴-۵۵: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم ۱۱۶
جدول ۴-۵۶: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق ۱۱۸
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکتهای بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریانهای نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایهگذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۶۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل ۹۶ شرکت بامحدودیت و ۶۷ شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید و دادههای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصتهای سرمایهگذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای تحقیق نشان میدهد که شرکتهای با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابستهاند و زمانی اهرم مالی را کاهش میدهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت در انتخاب سرمایههای خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینههای نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایهگذاری برای شرکتهای بدون محدودیت بیرونی است. نتایج نشان میدهد هر دو شرکتهای بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی میباشند.
واژگان کلیدیحساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین مالی.
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.