سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین …

۱) ضریب تعیین
۲) ضریب همبستگی
۱) ضریب تعیین :
 
مهمترین معیاری است که با آن میتوان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:
 
گرچه ضریب همبستگی مثلاً ۵۰% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای ۵۰ درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان میدهد.
۲) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی گوییم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
به منظور ارزیابی اعتبار آماری مدل رگرسیون استفاده شده در فرضیه اصلی و آزمون تمامی ضرایب که دلالت بر معنیدار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته دارد از آماره F استفاده میشود و طبق فرمول زیر بدست میآید:
که در آن فرضیات به صورت زیر مطرح است:
H0: تمام ضرایب برابر با صفر است.
H1: حداقل یکی از ضرایب مخالف است.
قضاوت در این خصوص بر اساس میزان مقدار بحرانی خطای P-value گزارش شده صورت میگیرد. به این صورت که اگر این احتمال کوچکتر سطح خطای مجاز باشد فرضیه H0 را رد مینماییم و فرض اعتبار رگرسیون پذیرفته میشود.
برای تأیید یا رد فرضیهها از آماره tو مقدار احتمال خطا P-value که برای ضرایب برآورد هر متغیر مستقل محاسبه میگردد، استفاده میشود. در صورتیکه مقدار محاسبه شده برای متغیر مستقل کمتر از سطح خطای مجاز (۵درصد) باشد فرضیه H0 مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر مذکور تایید نشده و فرضیه H1 مورد پذیرش واقع میشود. در این حالت سطح معنیداری ۹۵ درصد را در نظر میگیریم و معنیداری هر یک از متغیرها مورد تحلیل قرار میگیرد.
۳-۹-۳-۲- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین، معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تشریح می‌کند. مقدار این ضرایب در واقع مشخصکننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می‌شود. مقدار از رابطه زیر تعیین می‌شود (آذر و مومنی، ۱۳۸۱):
 
که در آن:
SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.
SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته
با این حال اغلب ترجیح داده می‌شود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده[۶۸] برای بررسی نیکویی برازش[۶۹] مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SST و SSE با درجات آزادیشان تعدیل گردیده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (آذر و مومنی، ۱۳۸۱):
 
که در آن n تعداد مشاهدات و k تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از به کارگیری تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل متفاوتند.
 
۳-۱۰-۴- آزمون معنادار بودن R
ضریب همبستگی با توجه به نمونهای مشخص، محاسبه میشود. بدیهی است که این ضریب که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونهای خوانده میشود، از نمونهای به نمونه دیگر تغییر مییابد. حال سؤال اینجاست که آیا بین دو متغیر Xو Yکه ضریب همبستگی آن را تعیین کردهایم همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟ بهعبارت دیگر، آیا میتوان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا همبستگی بهدستآمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه (ρ) برابر صفر است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵).
بهمنظور استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه (ρ) ناچار به قبول فرضیههایی در مورد توزیع مشاهدات میباشیم. آماره مناسب برای آزمون در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه به صورت زیر میباشد که دارای توزیع t با درجه آزادی n-2 میباشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵).
آماره آزمون
 
 
= ضریب همبستگی جامعه.
 
r = ضریب همبستگی نمونه.
=N حجم نمونه
اما با توجه به اینکه در نرمافزار Eviews معناداری ضریب همبستگی بهوسیله مقدارprob مشخص شده است، لذا نیازمند انجام این آزمون نمیباشیم و تنها با بررسی شرط زیر، معنیداری ضریب همبستگی را بررسی میکنیم:
در صورتی که مقدار prob کوچکتر یا مساوی سطح معنیدار (مثلاً ۰۵/۰) باشد، فرض صفر رد و همبستگی تأیید میشود و درغیر این صورت فرض مقابل رد میگردد (۰۵/۰> prob در نتیجه ضریب همبستگی معنادار میباشد).
۳-۱۰-۵- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطهای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، میبایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما میتوانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. که با استفاده از آماره F با فرضهای زیر صورت میگیرد:
معادله رگرسیون معنادار نیست H0: β۱ = β۲ = . . . = βK = ۰
معادله رگرسیون معنادار است K و . . . و۲و۱ i = ؛ H1: β≠ ۰
چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% (خطا ۵%α=) آماره Fمحاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد. فرض H0را نمیتوان را کرد و در غیر این صورت H0 رد میشود. واضح است که در صورت رد شدن H0 معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.