بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

نمودار ۳- ۲ نمودار نرخ تورم کشور لهستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ … .۴۸
نمودار ۳- ۳ نمودار نرخ تورم کشور ایسلند از سال۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . .۴۸
نمودار ۳- ۴ نمودار نرخ تورم کشور بلغارستان از سال۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . ۴۸
نمودار ۳-۵ نمودار نرخ تورم کشور برزیل از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ ………………………………………………………….. .۴۹
نمودار ۳- ۶ نمودار نرخ تورم کشور از سال رومانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …۴۹
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول شمارهی (۲-۱) سرانه اسکناس در کشورها ۲۵
جدول شمارهی (۲-۲) تعداد اسکناس هاس در جریان از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۲-۳) هزینه های مربوط به امحاء اسکناس از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۳-۱) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور آرژانتین ۵۰
جدول شمارهی (۳-۲) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور لهستان ۵۰
جدول شمارهی (۳-۳) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور ایسلند ۵۰
جدول شمارهی (۳-۴) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشوربلغارستان ۵۱
جدول شمارهی (۳-۵) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور برزیل ۵۱
جدول شمارهی (۳-۶) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور رومانی ۵۱
جدول شمارهی (۳-۷) نتایج حاصل از برآورد الگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی آرژانتین ۵۲
جدول شمارهی (۳-۸) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی لهستان ۵۳
جدول شمارهی (۳-۹) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی ایسلند ۵۳
جدول شمارهی (۳-۱۰) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی بلغارستان ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۱) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی برزیل ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۲) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی رومانی ۵۵
جدول شمارهی (۳-۱۳) نتایج تغییر واحد پول ملی در کشورهای مختلف ۵۶
جدول شمارهی (۴-۱)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرهای مورد نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۲)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد
نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۳)نتایج حاصل از آزمون هم جمعی ۸۵
جدول شمارهی (۴-۴)نتایج حاصل از آزمون های تشخیصی ۸۶
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
درکشورهایی که سال های متوالی تجربه تورم را در نرخ های بالا داشته اند، بدلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ بالایی پول لازم است. این امر عملیات محاسباتی و حسابداری و نیز ارزیابی پروژه ها را بسیار مشکل می کند و پول ملی را در مقابل پول های خارجی، بی ارزش جلوه می دهد. از همه مهم تر حاصل چنین شرایطی، بروز بی ثباتی و حساس شدن انتظارات تورمی و شروع بی اعتمادی در اقتصاد خواهد بود. بسیاری از کشور های در حال توسعه که با تورم های بالا مواجه بوده اند، برای مقابله با اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، مجبور شده اند تا در واحد پول ملی خود تجدید نظر کنند. تغییر واحد پول ملی به عنوان یک سیاست اصلاحی در بسیاری ازکشور ها اجرا شده است. با توجه به روند تورمی دهه های اخیر در ایران و کاهش شدیدارزش پول ملی، اصلاح واحد پول ملی به منظورکاهش هزینه های مربوطه ضروری می نماید، با این وجود دولتمردان به دلیل نگرانی از بروز اثرات تورمی حاصل از اجرای این سیاست هنوز اقدام به اجرای آن نکرده اند. در این فصل به بیان کلیاتی در زمینه ی تغییر واحد پول پرداخته شده است.
۱-۲ بیان مسأله
تداوم افزایش نا متعادل حجم پول و به تبع آن افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها سبب شده است تا قدرت خرید هر قطعه اسکناس و مسکوک روز به روز بیشتر کاهش پیدا کند. نتیجه آن که کمیت متغیرهایی که با واحد پول سنجش می شوند، به گونه ای افزایش یافته که عملیات ثبت و نگهداری حساب ها و انجام مبادلات را با مشکل مواجه کرده است. وقتی که یک اقتصاد برای دوره ی طولانی نرخ های تورم بالایی را تجربه می کند و سطح عمومی قیمت ها به چندین برابرگذشته افزایش می یابد، برای معاملات معمول که به صورت نقدی انجام می شود حجم اسکناس و مسکوک زیادی مورد نیاز است. در مواردی افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید هر واحد پول به حدی می رسد که پول رایج به سختی می تواند به عنوان وسیله مبادله و واحد شمارش نقش خود را ایفا کند. برای مقابله با هزینه های ناشی از چنین مسائلی است که دولت ها مجبور می شوند در واحد پول خود تجدید نظرکنند و پول جدیدی را به جریان اندازند تا مشکلات موجود را رفع نماید.
تغییر واحد پول، به لحاظ فنی فرآیندی است که مطابق با آن پول ملی یک کشور، که به دلیل تورم قابل توجه شدیداً کاهش ارزش یافته است، مجدداً ارزش گذاری می شود و عموماً به لحاظ سادگی به شکل حذف صفر از پول ملی انجام می شود. پدیده بازنگری در ارزش پول ملی که در اقتصاد به آن رفرم پولی برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

dmin/post-new.php#footnote-2″>[۱] یا بازسنجی پولی[۲] اطلاق می شود پدیده ی جدیدی نیست بلکه با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در می یابیم که بسیاری از کشور ها در مواجهه با تورم های شدید این سیاست را اعمال کرده اند. پول ملی نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی می باشد بلکه بر هویت ملی مردم و اقتدار سیاسی دولت ها تأ ثیرگذار است. کاهش ارزش پول ملی منجر به نااطمینانی مردم به پول ملی و رواج ارزهای خارجی درکشور می شود. این مسأله فشار روانی و اقتصادی زیادی را بر دولت ها وارد می کند. بدین منظور دولت ها در صورت کاهش ارزش پول ملی باید با اعمال سیاست های مناسب مانع از تضعیف پول ملی شده و برای حفظ ارزش آن تلاش کنند. زمانی که ارزش و جایگاه پول ملی به جای طلا و نقره توسط اعتماد عمومی مردم حفظ می شود، دولت ها وظایف خطیری برای حفظ ارزش و جایگاه پول دارند. با توجه به روند تداومی تورم در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته وکاهش شدید ارزش پول ملی، اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری به نظر می رسد. با این وجود کماکان دولتمردان نسبت به اجرای این طرح به دلیل نگرانی از اثرات تورمی ناشی از اجرای آن مردد می باشند. بدین منظور در این مطالعه با توجه به تجربیات سایر کشورها دراجرای طرح تغییرواحدپول ملی، به بررسی اثرات آن بر تورم پرداخته شده است. درعین حال با استفاده از برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک، اثر تغییر در تقاضای اسکناس و مسکوک، پس از تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر، بر تورم موردارزیابی قرار می گیرد.
۱-۳ اهمیت تحقیق
ارزش واقعی پول ملی در هر اقتصادی، شاخص قدرت اقتصادی و ثبات آن است وازجمله عمده ترین عوامل جذب سرمایه اعم از سرمایه های داخلی و خارجی برای مشارکت در سرمایه گذاری و تولید به شمار می رود که با ایجاد فرصت های شغلی جدید و تولید بیشتر در نهایت منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد. در حالی که کاهش ارزش پول ملی، نه تنها موجب توقف سرمایه گذاری وتولید خواهد شد بلکه فرار سرمایه، کاهش اعتماد مردم و افزایش نقدینگی در جامعه می باشد. ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می گذارد که نرخ تورم درآن کشور در طول سالیان متوالی بالا بوده و مردم برای استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بیشتری از اسکناس و مسکوک شوند و این دقیقاً اتفاقی است که در طول سال های گذشته در ایران رخ داده است.