مقاله دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- قسمت ۳۹

Lm

Serial Correlation

F:3/2 [0/2]

Jarque-Bera

Normality

منبع: یافته های تحقیق
۴-۸ خلاصه وجمع بندی فصل
در این فصل با تأکید بر نقش و جایگاه اسکناس و مسکوک در اقتصاد به بررسی اثر تغییر تقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم پرداخته شده است. اسکناس و مسکوک در ایران بیشتر به انگیزه معاملاتی نگهداری می شود. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوهای بلند مدت و کوتاه مدت، با افزایش قدرت خرید ارزش اسمی هر برگ اسکناس در گردش، مردم اسکناس و مسکوک بیشتری نگهداری می کنند، به طوری که افزایش یک درصدی قدرت خرید ارزش اسمی اسکناس درگردش، تقاضای اسکناس و مسکوک را دربلند مدت ۲۳ درصد افزایش می دهد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که اگر اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر چاپ شود، این امر تا چه اندازه تقاضا برای اسکناس و مسکوک را افزایش خواهد داد. نتایج حاکی از آن است که نگرانی های موجود در مورد اثرات تورمی انتشار این اسکناس ها بی مورد است. زیرا انتشار اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر، با کاهش ضریب فزاینده پولی منجر به کاهش عرضه پول خواهد شد که این مانند یک سیاست پولی انقباضی بوده و ضد تورمی می باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
به طور معمول اغلب کشورها طی یک دوره بلند مدت تورمی، بدلیل افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از پیامد های منفی ناشی از آن اقدام به تغییر واحد پول ملی خود به منظور ایجاد سهولت در انجام مبادلات کرده اند. با نگاهی به روند تورم در ایران در دهه های اخیر مشاهده شده است که ریال ایران بدلیل تجربه نرخ های بالای تورم به شدت دچار کاهش ارزش شده است. یکی از بحث هایی که در سال های اخیر بارها از سوی مسئولان مطرح شده است، تغییر واحد پول کشور و حذف تعدادی از صفر های پول ملی کشور بوده است. در حالیکه به دلیل وجود پاره ای از ابهامات در ارتباط با این سیاست هنوز اقدامی عملی برای اجرای آن صورت نگرفته است. عمده ترین نگرانی مسئولان کشور از اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی اثرات تورمی ناشی از اجرای آن براقتصاد کشوراست. بدین منظور در این تحقیق به بررسی اثرات تورمی تغییر واحد پول ملی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. سپس اثر تغییردر تقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم در اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
۵-۲ تحلیل کلی نتایج تحقیق
در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر واحد پول ملی بر روی تورم الگویی برای کشورهای منتخب بر اساس دادههای سری زمانی ۱۹۸۰تا ۲۰۰۸ به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است.
نتایج حاصل از برآورد الگو در کشورهای منتخب به شرح زیر است:
آرژانتین: نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیتR2=0/99 است، الگو از قدرت توضیح دهندگی خوبی برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول،DU=-2/85 از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار بوده و علامت آن منفی است. این نتیجه موید آن است که تغییر واحد پول نه تنها به تورم دامن نزده است بلکه موجب شده تا تورم در این کشور کاهش یابد.
لهستان : نتایج حاکی از وجود همجعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به کمیت Rکه برابر با ۹۵% است، الگو دارای قدرت توضیح دهندگی بالا برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظار و از نظرآماری در سطح ۹۵%معنی داراست. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول DU=-2/54، از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار بوده و علامت آن منفی است. این نتیجه موید آن است که تغییر واحد پول نه تنها به تورم دامن نزده است بلکه موجب شده تا تورم در این کشور کاهش یابد.
ایسلند : نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیت R2=0/68 است، الگو از قدرت توضیح دهندگی نسبتاً مناسبی برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول DU=-4/3، از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار بوده و علامت آن منفی است. این نتیجه مؤید آن است که تغییر واحد پول نه تنها به تورم دامن نزده است بلکه موجب شده تا تورم در این کشور کاهش یابد.
بلغارستان : نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیت۹۵% R2= است، الگو از قدرت توضیح دهندگی خوبی برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است.
ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول DU=-./48، از نظر آماری در سط

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ح ۹۵% معنی دار نبوده و علامت آن منفی است. این نتیجه مؤید آن است که تغییر واحد پول اثری بر روی تورم نداشته است.
برزیل: نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیت۹۹ R2= است، الگو از قدرت توضیح دهندگی خوبی خوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پولDU=./83، از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دارنبوده است. این نتیجه مؤید آن است که تغییر واحد پول اثری بر روی تورم نداشته است.
رومانی: