سامانه پژوهشی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

۱۹۹۰
۱۹۹۳
۱۹۹۴

۳
۳
۳
۳
New currency
Unit
۳
۳

DU=./83

تغییر واحد پول اثری بر نرخ تورم در این کشور نداشته است.

رومانی

۱۹۴۷
۲۰۰۵

۴
۴

DU=./14

تغییر واحد پول به شرایط تورمی جامعه اثری نداشته است.

مأخذ:یافته های تحقیق
۳-۷ خلاصه و جمع بندی فصل
در این فصل، ابتدا به تورم و انواع آن اشاره و سپس به منظور بررسی اثر تغییر واحد پول ملی بر روی تورم، مبانی نظری تورم، بیان شده است. سپس با توجه به نظریه مقداری پول الگویی برای بررسی اثر تغییر واحد پول بر روی تورم در کشور های منتخب تصریح و مقادیر آن با استفاده از روش های هم جمعی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به شواهد نظری و تجربی حاصل از مطالعه کشورهای منتخب، نمی توان سیاست تغییر واحد پول را سیاست مؤجد تورم دانست. به عکس تجربه کشورهای مورد اشاره مؤید آن است که سیاست تغییر واحد پول عموماً منجر به کاهش نرخ تورم شده است و در سایر موارد نیز اثر خاصی بر روی نرخ تورم نداشته است. لذا به نظر می رسد که نگرانی از امکان تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول بی مورد است.
فصل چهارم
اثر تغییر تقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم
۴-۱ مقدمه
پول و سیاست های پولی می توانند نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از بحران های اقتصادی ایفا کنند. بنابراین اگر دولت بتواند در کنارسایرابزارهای سیاستی، حجم پول را به نحو مؤثری تحت کنترل خود درآورد وآن را برای تأمین اهداف یاد شده هدایت کند، حصول این اهداف دور از دسترس نخواهد بود. یکی از عواملی که کنترل دولت بر حجم پول را تحت تأثیر قرار می دهد، مقدار اسکناس و مسکوک در دست مردم است. افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، ضریب فزاینده پولی را کاهش داده و کنترل مقامات پولی را بر حجم پول تضعیف می کند. بعلاوه انتشار اسکناس و مسکوک سالانه هزینه های گزافی را بوجود می آورد. یکی از بحث هایی که در سال های اخیر مطرح شده است تغییر واحد پول ملی به منظورکاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم می باشد. با توجه به اینکه در فصل ۳ با بررسی تجربه برخی از کشورها در اجرای سیاست تغییر واحد پول ، نتیجه شده است که تغییر واحد پول پدیده ای تورم زا نیست در این فصل نشان داده شده است که چنانچه تغییر واحد پول ملی با چاپ اسکناس های درشت تر همراه باشد ، موجب افزایش تقاضای اسکناس و مسکوک شده و مانند یک سیاست ضد تورمی می باشد. بدین منظور در این فصل پس از اشاره به اهمیت اسکناس و مسکوک، به مبانی نظری تقاضای پول پرداخته شده است و مطالعات تجربی در زمینه تقاضای اسکناس و مسکوک بیان شده است. سپس با توجه به مبانی نظری بیان شده به تصریح و برآورد اثر تغییرتقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم در ایران پرداخته شده است.
۴-۲ اهمیت اسکناس و مسکوک
برای پول تعاریف مختلفی وجود دارد که از اسکناس و مسکوک آغاز می شود و طیف وسیعی از اوراق بهادار را در بر می گیرد. دو تعریف عمومی که بیشتر کاربر دارد یکی حجم پول (M1) و دیگری نقدینگی(۲ M) است که اسکناس و مسکوک جزیی از هر دوی آنها را تشکیل می دهد. M1 همان حجم اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری و ۲ M مجموع M1 و سپرده های پس انداز و مدت دار است. بنابراین نگهداری پول در قالب اسکناس و مسکوک حداقل از دو جهت در خور توجه است. یکی اینکه هر چه سهم اسکناس و مسکوک در دست مردم از کل پول بیشتر باشد، کنترل مقامات پولی بر عرضه پول کمتر خواهد بود و سیاست پولی کارایی کمتری خواهد داشت (دورنبوش و فیشر)[۳۹]. همچنین هر چه اسکناس و مسکوک سهم بیشتری از پول را تشکیل دهد هزینه های مربوط به جایگزینی اسکناس و مسکوک بیشتر می شود.
۴-۲-۱ اسکناس و مسکوک و کارایی سیاست پولی
چنانچه تعریف پول مورد نظر M1 باشد، عرضه پول شامل اسکناس و مسکوک منتشره و سپرده های دیداری است.
(۴-۱)M1 = CC + D

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است