بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- …

۱۳۸۰

۶۴۰

۸۹۱

۱۳۸۱

۷۰۶

۱۳۰۶

۱۳۸۲

۶۲۳

۱۴۳۸

۱۳۸۳

۵۹۴

۲۱۵۸

۱۳۸۴

۶۳۹

۲۸۵۰

۱۳۸۵

۵۲۳٫۳

۲۳۷۳

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به تداوم افزایش قیمت ها در ایران و عدم چاپ اسکناس های درشت تر متناسب با نیاز مبادلاتی مردم ، همچنین احساس ضعف در پول ملی و بی ارزش بودن آن وتبعاتی که از این وضعیت در جامعه بوجود آمده است سیاست اصلاح پول اقدامی ضروری به نظر می رسد. موضوع تبدیل واحد پول کشور از تومان به ریال در دوره ی قاجارها اتفاق افتاده است اما امروزه این اتفاق در حال بر عکس شدن است. در حال حاضر مردم در مراودات خود از واحد تومان استفاده می کنند و عملاً واحد رسمی پول ملی نادیده گرفته می شود و در بسیاری از موارد وجود دو واحد پولی تومان و ریال باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است. همچنین با توجه به این که پول ملی ایران سومین پول بی ارزش دنیا در مقابل ارزهای رایج دنیا می باشد، این مسئله علاوه برآثار منفی روانی که بر جای می گذارد، سبب ناکارایی در عرصه اقتصاد جهانی می شود. با توجه به موارد ذکر شده انجام تغییرواحد پول ملی اجتناب نا پذیر می باشد زیرا رشد شتابان قیمت ها، هویت ملی را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار داده است و فضای روانی کسب وکارو مبادلات را مشوش کرده است. نسبت ارزش پول ملی به ارزهای رایج مانند دلار آمریکا و یورو از شاخص هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می شود.
۲-۸ مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول
در این بخش مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول ، بیان شده است. مطالبی که به زبان فارسی در مورد تغییر واحد پول نگاشته شده است بیشتر توصیفی و فاقد الگوی آماری جهت بررسی چنین اقدامی است. در این نوشتارها که به طور معمول در روزنامه ها و مجلات غیر پژوهشی به چاپ رسیده است، به دلایل انجام تغییر واحد پول و اثرات احتمالی آن به صورت توصیفی اشاره شده است.
۲-۸-۱ مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول
نوفرستی و هاشمی ( ۱۳۸۵ ) ، در مقاله ای با عنوان ” تغییر واحد پول : الزامات ، چگونگی و پیامدها ” به بررسی وضعیت کنونی ریال در ایران پرداخته اند. در این مطالعه با برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران در دوره ی۱۳۴۲ تا ۱۳۸۲ اثر وجود اسکناس های درشت تردر بلند مدت و کوتاه مدت بر تقاضای پول بررسی شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.