دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد ورزشی …

نمودار۴-۱۲٫ تغییرات شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۹٫ آزمون فرضیه نهم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر توان بی هوازی (اوج، میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.
زیر فرض۱. ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر اوج توان بیهوازی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر اوج توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری نداشت (۲۰۸/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات اوج توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۳ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۳٫ تغییرات اوج توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض۲٫ ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر میانگین توان بی هوازی تأثیر معنی داری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر میانگین توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل تغییر معنیداری نداشت (۱۳۱/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات میانگین توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۴ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۴٫ تغییرات میانگین توان بی هوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض۳٫ ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر شاخص خستگی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد شاخص خستگی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 تغییر معنیداری داشت (۰۴۳/۰P=). بنابراین فرض صفر رد میشود. تغییرات شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۲ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۵٫ تغییرات شاخص خستگی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)
۴-۳-۱۰٫ آزمون فرضیه دهم
فرض صفر(H0): بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه تمرین به دنبال ۴ هفته تمرین پلیومتریک ارتباط معناداری وجود ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه تمرین به دنبال ۴ هفته تمرین پلیومتریک همبستگی وجود ندارد. بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود. جدول ۴-۳، مقدار R , P بین BDNF و IL-6 گروه تمرین را نشان می دهد.
جدول ۴-۳٫ مقدار R و P بین BDNF و IL-6 گروه تمرین

BDNF و IL-6 تمرین
۶۵۰/۰- R
۰۸۱/۰ P

۴-۳-۱۱٫ آزمون فرضیه یازدهم
فرض صفر(H0): بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه مکمل به دنبال ۴ هفته مصرف مکمل Q10 ارتباط معناداری وجود ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه مکمل به دنبال یک دوره مصرف مکمل Q10 همبستگی وجود ندارد (جدول ۴-۴). بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود
جدول ۴-۴٫ مقدار R و P بین BDNF و IL-6 گروه مکمل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir