بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ …

مکمل

۹۳/۰±۱۵/۳

۰۲/۱±۸۲/۳

۰۱۳/۰

کنترل

۱۶۲/۰±۳۵/۱

۱۶/۰±۸۰/۰

۱۲۳/۰

۴-۳-۷٫ آزمون فرضیه هفتم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر توان بیهوازی (اوج، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.
زیرفرض ۱: یک دوره تمرین پلیومتریک بر اوج توان بیهوازی دختران فعال تأثیر ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین اوج توان بیهوازی گروه تمرین پلیومتریک با گروه کنترل (۰۲۳/۰=p)، تفاوت معنیداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد می شود. نمودار ۴-۷ تغیرات اوج توان بیهوازی بین گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۷٫ تغییرات اوج توان بیهوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)
زیر فرض۲: یک دوره تمرین پلیومتریک بر میانگین توان بیهوازی دختران فعال تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معنیداری در میانگین توان بیهوازی گروه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان نداد (۰۹۸/۰= p). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. نموار ۴-۸ تغیرات میاگین توان بی هوازی گروه تمرین با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۸٫ تغییرات میانگین توان بیهوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض ۳٫ ۴ هفته تمرین پلیومتریک بر شاخص خستگی دختران فعال تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معنیداری در شاخص خستگی پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (۰۵/۰ =P). بنابراین فرض صفر رد میشود. نمودار۴-۹ تغییرات شاخص خستگی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۹٫ تغییرات شاخص خستگی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)
۴-۳-۸٫ آزمون فرضیه هشتم
فرض صفر(H0): 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر توان بیهوازی (اوج، میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.
زیر فرض ۱. ۴ هفته مصرف مکملQ10 بر اوج توان بیهوازی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد اوج توان بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل Q10 تغییر معنیداری نداشت (۰۹۴/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات اوج توان بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۰ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۰٫ تغییرات اوج توان بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض ۲. ۴ هفته مصرف مکمل Q10 بر میانگین توان بی هوازی تأثیر معنی داری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد میانگین توان بی هوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل Q10 تغییر معناداری نداشت (۳۴/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود. تغییرات میانگین بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۱ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۱٫ تغییرات میانگین توان بیهوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض ۳٫ ۴ هفته مصرف مکمل Q10 بر شاخص خستگی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل Q10 تغییر معناداری نداشت (۱۳۷/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۲ نشان داده شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است