بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۵۴/۰±۲

۸۱/۰±۲۴/۱

مکمل

۹۹/۱۲۱±۱۲۹۲

۱۵/۱۸۲±۸/۱۳۷۶

۹۳/۰±۱۵/۳

۰۲/۱±۸۲/۳

کنترل

۳/۱۲۱±۱۲۸۴

۵/ ۱۴۴±۱۲۷۴

۱۶۲/۰±۳۵/۱

۱۶/۰±۸۰/۰

با توجه به جدول ۴-۲، میزان BDNF سرم پس از یک دوره تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 در گروههای ترکیب، تمرین و مکمل به ترتیب (۹۰/۱۱، ۹۱/۶، ۵۰/۶) درصد افزایش نشان داده است. همچنین میزان IL-6 گروه ترکیب و مکمل به ترتیب (۳۳/۱۱ ، ۲۶/۲۱) درصد افزایش پیدا کرده اما میزان IL-6 گره تمرین (۳۸-) درصد کاهش داشته است.
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه اول
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معناداری در سطوح سرمی BDNF پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نداشت (۳۲۳/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. نمودار۴-۱٫ تغییرات BDNF گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۱٫ تغییرات BDNF گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه دوم
فرض صفر(H0): 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد سطوح سرمی BDNF در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل کوآنزیم Q10 تغییر معنیداری نیافت (۱۹۷/۰p=). بنابر این فرض صفر پذیرفته میشود. نمودار۴-۲٫ تغییرات BDNF گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۲٫ تغییرات BDNF گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه سوم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q1O بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین سطوح BDNF سرم گروه ترکیب با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۶۹/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. از سوی دیگر، نتایج این آزمون نشان داد که بین سطوح BDNF سرم گروه ترکیب با گروه تمرین پلیومتریک (۱۹۴/۰P=)، و گروه ترکیب با گروه مکمل (۴۳۱/۰P=)، تفاوت معناداری وجود ندارد. نمودار ۴-۳ نشان دهنده تغییرات سطوح BDNF گروه ترکیب در مقایسه با گروه های دیگر میباشد.
نمودار۴-۳٫ تغییرات BDNF گروه ترکیب در مقایسه با گروههای دیگر
۴-۳-۴٫ آزمون فرضیه چهارم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی IL-6 تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معناداری در سطوح IL6 پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (۰۴۹/۰=P). بنابراین فرض صفر رد میشود. نمودار۴-۴ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد. نمودار۴-۴٫ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل (۰۴۹/۰=P) را نشان میدهد.
نمودار۴-۴٫ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل (۰۴۹/۰=P)
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.