بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۳-۶-۲٫ برنامه آزمونها
در ابتدای ورود آزمودنیها به آزمایشگاه در روز پس از خونگیری، اندازهگیریهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، با استفاده از قدسنج و ترازوی دیجیتال سکا[۴۶] (ساخت کشور آلمان، مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴) اندازه گیری شد. سپس با استفاده از روش اسکین فولد به کمک کالیپر درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر یا گامی با روش سه نقطه‌ای (سه‌سر‌بازویی، فوق خاصره و ران) انجام شد . ابتدا آن را وارد فرمول جکسون و پولاک[۴۷] (۱۹۸۵) گذاشته، چگالی بدن را بدست می‌آوریم و بعد عدد به‌دست آمده را در فرمول سیری قرار می‌دهیم.
BD= 099421/1- 0009929/0 (مجموع سه چین پوستی) + ۰۰۰۰۰۲۳/۰ ۲(مجموع سه چین پوستی) – ۰۰۰۱۳۹۲/۰ (سن)
۴۹۵) = درصد چربی بدن ۴۵۰- (چگال بدن
نسبت دور کمر به دور لگن (WHR[48]) با یک متر نواری در کمترین محیط ناحیه شکم (۵/۲ سانتیمتر بالاتر از ناف) و دور لگن را از برجسته ترین ناحیه قسمت باسن (روی کفل) اندازه‌گیری کرده و نسبت WHR از تقسیم دور کمر به دور لگن محاسبه شد. سپس گرم کردن به مدت ۱۰ دقیقه شامل حرکات کششی و جنبشی انجام شده و به دنبال آن سه پرش عمودی روی ارگوجامپ نیوتست پاورتایمر[۴۹] (ساخت فنلاند) انجام دادند [۷۲]. میانگین سه پرش برای هر آزمودنی ثبت میشد. در ادامه برای اندازهگیری اوج و میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی آزمون وینگیت ۳۰ ثانیه، با استفاده از چرخ کارسنج LODE (ساخت هلند) استفاده شد. پیش از آزمون ارتفاع صندلی چرخ با طول اندام تحتانی آزمودنیها (زاویه مفصل زانو ۱۷۰ تا ۱۷۵ درجه) و میزان بار مورد نیاز مناسب با توده بدنی آزمودنی ها (۶۵ گرم به ازای کیلوگرم از توده بدن) تنظیم شد. آزمودنیها ابتدا روی دوچرخه گرم کرده و در لحظه آزمون با سرعت شروع به رکاب زدن میکردند تا به حداکثر سرعت برسند. پس از آن بار مورد نظر به مدت ۳۰ ثانیه اعمال می شد. در پایان آزمون، شاخصهای اوج و میانگین توان و شاخص خستگی محاسبه شد، توسط فورمول از پیش تعیین شده دستگاه ثبت و ذخیره شد [۱۵۶].
اوج توان (وات)= وزن× (۳۵)۲ / (بهترین زمان به ثانیه)۳
میانگین توان (وات) = مجموع توان تکرار دور / ۶
شاخص خستگی = (توان حداقل – اوج توان) مجموع زمان آزمون
محاسبه و اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max) پس از ۳۰ دقیقه استراحت، آزمون درجه بندی شده بروس روی نوارگردان تا حد واماندگی برای محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها صورت گرفت.
۳-۶-۳٫ مکمل گیری
کل مقدار روزانه ۲۰۰ mg Q10 در دو کپسول ۱۰۰ میلیگرمی صبح و شام همراه با غذا به آزمودنیهای گروه مکمل و گروه ترکیب مکمل و تمرین داده میشد. دارونما شامل آرد گندم بود که در بسته بندی و رنگ و مزه مشابه با Q10 تهیه شده و به گروههای کنترل و تمرین داده میشد. کلیه مراحل اجرای مکمل یاری توسط همکاران محقق و در یک شیوه دو سو کور به اجرا در میآمد [۱۴۶].
۳-۶-۴٫ نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی
نمونههای خون در مرحله پیش (پایه) و پس آزمون (بدنبال ۴ هفته تمرین) برای تعیین غلظت BDNF و IL6 سرم به دنبال ۱۲ ساعت ناشتایی شبانه از ورید آنتی کوبیتال جمع آوری شد. نمونههای خونی ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از قاعدگی (فاز لوتئال) گرفته شد. نمونههای خون وریدی در حالت استراحت آزمودنی (حداقل ۲۴ ساعت پس از فعالیت بدنی) گرفته شده و به درون لولههای آزمایشگاه از پیش سرد شده ریخته شد و اجازه داده شد تا به مدت یک ساعت در دمای اتاق لخته شود. سپس این نمونهها در ۱۳۰۰ g به مدت ۱۲ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردید. سرم بدست آمده در لوله های اپندورف تخلیه و در دمای۸۰- درجه سانتیگراد تا زمان تجزیه و تحلیل ذخیره شد. اندازه گیری BDNF با استفاده از روش آنزیم لینک ایمونواسی (ELISA) و کیت مخصوص نمونههای انسانی بر اساس دستور کارخانه سازنده (BOSTER BIOLOGICAL، چین) با دامنه تغییرات۲۰۰۰-۲/۳۱ pg/m و حساسیت روش pg/ml 2>، و اینترلوکین-۶ با استفاده از کیت مخصوص نمونههای انسانی (Orgenium، فنلاند) با دامنه تغییرات ۵۰۰-۸/۷ pg/ml ، و حساسیت ۷> pg/ml، اندازهگیری شدند.
۳-۶-۵٫ روش کمی و آماری
برای توصیف دادهها از روشهای آماری توصیفی استفاده گردید. بهمنظور استفاده از آزمون آماری مناسب با توجه به حجم نمونه در گروهها، ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف پرداخته شد. با توجه به توزیع نرمال دادهها، برای مقایسه میانگین اختلاف بین گروهها از آزمون T مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. همچنین برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای وابسته روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد. محاسبهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ انجام و سطح معناداری آزمونها ۰۵/۰ > P در نظر گرفته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱٫ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل آماری، بیان نتایج و یافتههای بدست آمده از تحقیق می پردازد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل آماری بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام گردید. در این فصل ابتدا به توصیف خصوصیات آنتروپومتریکی آزمودنیها همراه با آمارهای توصیفی پرداخته شد. سپس قبل از انجام ت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

حلیلهای آماری و آزمون فرضهای صفر، مباحثی پیرامون میانگین متغیرهای اندازه گیری شده در این تحقیق همراه با آزمونهای توزیع کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن دادهها ذکر گردیده است. پس از آن میانگین غلظت BDNF، IL-6، اجرای پرش عمودی، آزمون وینگیت و آزمون بروس در گروههای مختلف با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و نتایج آزمون تعقیبی توکی مورد مقایسه قرار گرفت.
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شده اند. سن آزمودنی های پژوهش حاضر (تمرین+مکمل ۷۵/۳±۲۱، تمرین ۳۳/۲±۲۱، مکمل ۴/۳±۱۲۵/۲۱، کنترل ۶۲/۲±۴/۲۱ سال) و قد آنها (تمرین+مکمل ۹۹/۳ ±۶/۱۶۴، تمرین ۸۲/۲ ±۳/۱۶۲، مکمل ۲۱/۶ ± ۱۶۴، کنترل ۹۷/۳±۴/۱۶۳سانتیمتر)، بود. جدول ۴-۱، میانگین و انحراف معیار وزن، BMI، پرش عمودی و VO2max گروههای مختلف قبل و پس از دوره تمرینات را نشان می دهد. همچنین جدول ۴-۲، میانگین و انحراف معیار تغییرات سطوح BDNF و IL-6 سرم چهار گروه تحقیق را نشان می دهد.
جدول ۴-۱٫ تغییرات وزن، BMI ، نسبت دور کمر به دور لگن، درصد چربی، VO2max و پرشعمودی گروههای مختلف تحقیق قبل و پس از دوره تمرینات

ترکیب تمرین مکمل کنترل
وزن (kg) پیش ۳۶/۷±۴۳/۵۷ ۶۸/۵±۴۳/۵۸ ۶۶/۲±۳۳/۵۶